Farvemærker (farve per se)

At varemærket består af en farve per se betyder, at det, der søges eneret på, er farven i sig selv. Mærket vil typisk blive gengivet grafisk i form af et kvadrat i den pågældende farve, da denne form korresponderer med det felt i den traditionelle ansøgningsblanket, hvor mærket skal sættes ind.

En eneret til en farve i sig selv er en ganske vidtgående eneret. En sådan eneret kan i princippet forhindre andre erhvervsdrivende i, at anvende den pågældende farve i markedsføringen af deres produkter, hvilket endvidere skal ses i lyset af, at antallet af farver er forholdsvist begrænset.

Disse forhold har da også resulteret i, at EF-domstolen i den præjudicielle afgørelse i sagen C-104/01 Libertel, der vedrørte en ansøgning om registrering af farven orange i Benelux, anlægger en forholdsvis restriktiv fortolkning af muligheden for at registrere sådanne varemærker.

Således anfører EF-domstolen bl.a. følgende:

"54. Hvad angår registreringen af farver i sig selv som varemærker uden rumlig begrænsning, medfører det ringe antal af farver, der reelt er til rådighed, at et lille antal registreringer som varemærke for tjenesteydelser eller varer vil kunne udtømme hele den farvepalet, der er til rådighed. Et så omfattende monopol er ikke foreneligt med en ordning med loyal konkurrence, navnlig fordi der kunne opstå en uberettiget konkurrencefordel for én erhvervsdrivende. Det ville heller ikke være befordrende for den økonomiske udvikling og virksomhedsinnovation, såfremt allerede etablerede erhvervsdrivende kunne registrere alle de farver, der reelt er til rådighed, til skade for nye erhvervsdrivende.

55. Inden for anvendelsesområdet for EF-varemærkeretten må der således anerkendes en almen interesse i ikke utilbørligt at begrænse rådigheden over farver for andre erhvervsdrivende, der udbyder varer eller tjenesteydelser af den samme art, som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket søges registreret.

56. Jo større antallet er af varer eller tjenesteydelser, som varemærket søges registreret for, jo mere vil den eneret, som varemærket eventuelt giver indehaveren, kunne være overdreven og derved stride imod en ordning med loyal konkurrence og en almen interesse i ikke utilbørligt at begrænse rådigheden over farver for andre erhvervsdrivende, der udbyder varer eller tjenesteydelser af den samme art, som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket søges registreret."

 

Det klare udgangspunkt i forhold til registrering af mærker, der udgør en farve per se er således, at sådanne mærker er uden særpræg, i det omfang det må vurderes, at en eneret til den pågældende farve i forhold til de ansøgte varer eller tjenesteydelser vil medføre en utilbørlig begrænsning af andre erhvervsdrivendes mulighed for, at markedsføre deres varer eller tjenesteydelser på normal vis. Et farvemærke vil dog kunne registreres, hvis det dokumenteres, at mærket er indarbejdet.

Endelig skal man også være opmærksom på, at der stilles særlige krav til den grafiske gengivelse af et mærke, der består af en farve per se.