Mærker som indeholder en beskyttet geografisk angivelse

Visse geografiske oprindelsesangivelser er beskyttet af EU-forordninger. Dette har betydning i forhold til mærker, der omfatter fødevarer og som indeholder en geografisk angivelse. De relevante forordninger kan findes på Kommissionens hjemmeside her.

Indeholder et mærke uretmæssigt en geografisk oprindelse, som er beskyttet efter EU-forordningerne, skal mærket behandles efter bestemmelsen i § 14, nr. 1 om lovstridige mærker og ikke efter reglerne om geografiske angivelser i varemærkelovens § 13 og § 14, nr. 2. 


Som hovedregel kan mærker ikke registreres som varemærke, hvis de indeholder en beskyttet udenlandsk geografisk angivelse.

Spørgsmålet om omfanget af oprindelsesbetegnelsers beskyttelse ses i praksis i Sø- og Handelsrettens afgørelse i V-112-04, hvor retten mente, at mærket MP678600 CAMBOZOLA ikke udgjorde en krænkelse af oprindelsesbetegnelsen GORGONZOLA efter forordningens art. 13, stk. 1., litra b. Ifølge forordning nr 2081/1992 er beskyttede betegnelser også beskyttet mod misbrug, antydninger og efterligninger af betegnelsen. Rettens fortolkning af forordningen var, at ikke alle antydninger er uberretigede, men at bl.a. antydninger, som er vildledende, er omfattet af forordningen, som set i sammenhæng med litra c og d.

Vedrørende omfanget af geografiske betegnelsers beskyttelse, se også Sø- og Handelsrettens udtalelser om oversættelser i sagen om BUDWEIS

Et eksempel fra vores praksis er indsigelsesafgørelsen om mærket VR 2005 03626 STRAWBERRIES & CHAMPAGNE, registreret for "parfumerivarer" i klasse 3. Indsiger påberåbte sig CHAMPAGNE-betegnelsen som en beskyttet oprindelsesbetegnelse i henhold til EU-forordningen. Styrelsen vurderede, at mærket ikke var i strid med EF-forordning nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin, da forordningen ikke giver beskyttelse over for varer af en anden art. Mærket blev dog vurderet som en krænkelse af indsigers rettigheder efter varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 2.

 

 Opdateret: 19. maj 2014