Overdragelser

Et varemærke er en formuerettighed, der kan overdrages. Oftest bliver varemærker overdraget i forbindelse med salg af en virksomhed.

Hvis en virksomhed bliver overdraget følger varemærkerettighederne med, medmindre andet er aftalt, jf. varemærkelovens § 38.

Både ansøgte og registrerede varemærker kan overdrages til en anden. Det er ikke en gyldighedsbetingelse for overdragelsen, at den er noteret i registret.

Hvis styrelsen skal notere en overdragelse, skal der indsendes dokumentation for overdragelsen. Som dokumentation kræves som udgangspunkt et dateret overdragelsesdokument eller en ekstrakt af overdragelsesdokumentet underskrevet af indehaver.

Dokumentet behøver ikke blive forelagt styrelsen i original, men kan sendes f.eks. i kopi eller som et elektronisk dokument. Dog skal navnene på indehaver og erhverver fremgå af dokumentet, ligesom dokumentet skal indeholde oplysninger, der kan identificere den overdragne ret, fx ved angivelse af ansøgnings- eller registreringsnummer.

Overdragelsesdokumentet må ikke være betinget, dvs. f.eks. indeholde krav til en af parterne, der skal opfyldes førend overdragelsen kan finde sted, eller som skal iagttages af en af parterne efter overdragelsen har fundet sted. Betingede overdragelser accepteres ikke, da styrelsen hverken har hjemmel eller mulighed for at undersøge, om betingelserne for en overdragelse er eller vil blive opfyldt.

Hvis en virksomhedsoverdragelse fremgår af en udskrift fra et officielt register, fx et amerikansk virksomhedsregister eller Erhvervs- og Selskabsstyrelsens virksomhedsregister, er det tilstrækkeligt at indsende en kopi heraf.

Hvis mærket bliver overdraget for en del af de ansøgte eller registrerede varer og/eller tjenesteydelser, kan noteringen af overdragelsen ske i forbindelse med en deling af ansøgningen eller registreringen.

Sprog

Ifølge Registreringsbekendtgørelsens § 5 kan Patent- og Varemærkestyrelsen behandle dokumenter, hvis disse foreligger på dansk, engelsk, svensk eller norsk.

Såfremt relevante overdragelsesdokumenter, såsom en købsaftale, ikke er på et sprog, som Styrelsen kan acceptere, kræves der en oversættelse heraf.

Det følger af Singapore Traktatens artikel 8 (2) (c), at styrelsen skal acceptere dokumenter, der er blevet oversat til et sprog tilladt af kontoret, hvis denne er blevet fortaget af en autoriseret oversætter, eller hvis oversættelsen er fortaget af en repræsentant, eksempelvis en advokat.  Det følger ligeledes af bestemmelsen, at oversættelsen skal indgives inden for en rimelig frist.

 Opdateret: 20. maj 2014