Pantsætning og udlæg

Retten til et registreret varemærke kan pantsættes efter reglerne om underpant i løsøre. Der kan også foretages udlæg i et registreret varemærke. Styrelsen kan ikke notere pant eller udlæg i ansøgte varemærker.

Mærkeindehaver, panthaver eller udlægsrekvirenten kan bede om at få dette noteret i registret. Notering i registret er ikke en gyldighedsbetingelse.

Hvis styrelsen skal notere pant, kræves der som dokumentation en dateret pantsætningserklæring eller en ekstrakt af pantsætningserklæringen underskrevet af mærkeindehaver. Navnene på indehaver og panthaver skal fremgå af dokumentet. Erklæringen skal endvidere indeholde oplysninger om, hvilket mærke/mærker pantsætningen vedrører.

En kopi af pantsætningsaftalen eller af ekstrakten er tilstrækkelig, så længe der ikke er lavet tilføjelser eller ændringer i aftalen.

Hvis styrelsen skal notere udlæg, kræves som dokumentation en kopi af udskrift fra fogedretsbogen om det foretagne udlæg.

Når pantsætningen ophører, eller udlægget ikke længere består, skal styrelsen have besked herom, så styrelsen kan slette noteringen.

Hvis en mærkeindehaver udsletter sit varemærke, underretter styrelsen panthaver eller udlægshaver herom. Underretningen har ikke opsættende virkning på udslettelsen.Opdateret: 29. april 2009