Hjemlandsregistrering

I sjældne tilfælde kan en ansøger kun få registreret sit mærke i Danmark, hvis ansøger kan dokumentere, at mærket også er registreret i ansøgers hjemland. Varemærkelovens § 35 og registreringsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 3 har regler om hjemlandsregistrering.

Efter disse regler skal ansøgere fra lande, der ikke har tilsluttet sig Pariserkonventionen (PKV) og ikke er medlem af WTO, dokumentere, at det ansøgte mærke er registreret i hjemlandet (hjemlandsregistrering). Hjemlandsregistreringen skal omfatte det identiske mærke og være registreret for de samme varer og tjenesteydelser, som mærket søges registreret for i Danmark. Styrelsen afslår ansøgningen, hvis ansøger ikke indsender bevis for relevant hjemlandsregistrering.

Styrelsen kræver ikke hjemlandsregistrering, hvis ansøger driver virksomhed i et land tilsluttet PKV eller WTO. Vurderingen af om ansøger driver virksomhed i et PKV- eller WTO-land afhænger f.eks. af beliggenheden af selskabets hovedsæde, dets registreringssted, ledelsens eller aktionærernes nationalitet og af, hvor den afgørende kontrol med selskabet ligger. Andre økonomiske kriterier kan dog også indgå i vurderingen.

Styrelsen kræver heller ikke hjemlandsregistrering, hvis ansøger er en fysisk person med statsborgerskab i et PKV-land. Dette gælder, selvom ansøgeren ikke har bopæl i eller driver eller ejer virksomhed i et PKV-land.

Hvis et mærke er registreret på basis af hjemlandsregistrering, stiller styrelsen ikke ved fornyelse af mærket krav om, at hjemlandsregistreringen stadig er i kraft.

Følgende sager er eksempler på styrelsens praksis: 

VA 1984 02245/VR 1993 01649: Ansøger Air Lanka havde i sit mærke registreret i hjemland Sri Lanka. Styrelsen afslog at registrere mærket. Ansøgeren indbragte sagen for ankenævnet. Under ankesagen oplyste klageren, at denne havde forretningsadresser i Holland, England og Australien samt registreringer i samme lande. Herefter tilbagesendte ankenævnet sagen til direktoratet til videre foranstaltning, og mærket blev herefter registreret.

VA 1992 02442/VR 1993 00092: Singapore Airlines Ltd., Singapore, søgte om registrering af mærket CELESTEL for visse tjenesteydelser i klasse 38. Styrelsen udbad sig hjemlandsregistrering. Ansøger henviste til, at selskabet var registreret som "foreign company" i seks australske territorier med forretningsadresser i disse territorier og dokumenterede dette ved fremsendelse af seks australske selskabsregistreringsbeviser. Herefter blev kravet om hjemlands­registrering frafaldet.Opdateret: 27. april 2009