Svage mærkeelementer

Giver mærker eller mærkeelementer associationer til bestemte varer eller tjenesteydelser, eller egenskaber ved disse, eller er mærkerne eller mærkeelementerne hyppigt anvendt, er de svage. Tilsvarende har mærker, der alene på grund af indarbejdelse har opnået særpræg, et meget snævert beskyttelsesomfang. Mærker er derimod stærke, hvis de er meget særprægede og dermed i høj grad adskiller sig fra andre mærker.

Ved vurderingen af lighed mellem mærker er det vigtigt at tage hensyn til, om mærkerne består af stærke eller svage mærkeelementer. Mærkets beskyttelsesomfang afhænger af, hvor stærkt eller svagt mærket er. Ved beskyttelsesomfang menes, hvor meget beskyttelse et varemærke kan gives i forhold til andre nyere mærker.

Indeholder et mærke et svagt mærkeelement, kan andre mærker ligge tættere på, førend mærkerne vil være forvekslelige. Den omstændighed, at to mærker har samme svage mærkebestanddel til fælles, vil således ikke i sig selv være nok til at betragte dem som forvekslelige. Der skal typisk mere til.

Omvendt har et stærkt mærke et større beskyttelsesomfang i den forstand, at andre mærker ikke må ligge så tæt på, førend det pågældende mærke krænkes.

Der er ikke tale om nogen fast standard, men om en graduering af beskyttelsen alt efter hvor stærkt/svagt et mærke eller mærkeelement er.

Det har stor betydning at vurdere mærkets styrke i forhold til de varer eller tjenesteydelser, som mærket omfatter. Hvad der er et svagt mærkeelement for én vare eller tjenesteydelse, er ikke nødvendigvis svagt for andre. Mærkeelementet DERM vil eksempelvis være meget svagt for "hudplejeprodukter", da DERM giver stærke associationer til "hud", hvorimod DERM ikke er svagt for andre varegrupper som fx "biler".

Mærker, der giver associationer til bestemte varer/tjenesteydelser omfattet af mærket eller egenskaber ved disse varer/tjenesteydelser, er som udgangspunkt svage og har dermed et begrænset beskyttelsesomfang. Beskyttelsen bliver mindre, jo mere ordet nærmer sig det direkte beskrivende.

Eksempler på sådanne mærkeelementer er SCAN, POLY, MULTI, TRONIC, PHARM, MEDI og DIGI.

Mærker kan desuden være svage, hvis de har været anvendt så hyppigt, at de herigennem er blevet udvandede. Visse mærkeelementer forekommer hyppigt inden for visse vareklasser. Mange ens mærkeelementer inden for en klasse er en indikation for, at dette mærkeelement er svagt.

Eksempler på sådanne mærkeelementer er fx velkendte ord som STAR, KRONE eller SUN.

MEGASOL # PIKASOL (U 2000 506 H). Særlig lagt vægt på at slutstavelsen SOL var en svag mærkebestanddel.

TEK KNOW # TEC (VR 1995 04644, AN 1996 00526). Mærkeelementerne TEC og TEK er svage i klasse 9. (Endvidere henvisning til, at figurmærkerne i deres helhed ikke var forvekslelige.)

NEUTRALIA # NEUTRAL (VR 1994 05733, AN 1998 00109). Anført at beskyttelsen, der er opnået ved indarbejdelse af NEUTRAL, ikke kan forhindre registrering af NEUTRALIA.

CHICKY WORLD # CHICKY (VR 1997 04787, AN 1999 00027). Lagt vægt på at CHICKY er svagt for fødevarer.

Endvidere kan henvises til, at styrelsen i samarbejde med de øvrige varemærkemyndigheder i EU har udarbejdet en "Fælles meddelelse om den fælles praksis for relative hindringer for registrering - risiko for forveksling (usærprægede/svage mærkebestanddeles virkning)". Denne Fællesmeddelelse er udarbejdet i Konvergens Programmet, CP5, og indeholder en beskrivelse af den ovenfor skitserede praksis og en række eksempler herpå. Opdateret: 6. november 2019