Lighed mellem ordmærker

De generelle principper og kriterier for vurdering af lighed mellem mærker, uddybes og suppleres af en række detaljerede kriterier.

For at sikre ensartede afgørelser foretager styrelsen sit skøn vedrørende ligheden mellem mærkerne dels ud fra de overordnede principper og kriterier og dels ud fra mere detaljerede kriterier, der er udledt af retspraksis og administrativ praksis.

De detaljerede kriterier er vejledende, og der foretages altid en samlet individuel vurdering. Vurderingen af, om to varemærker ligner hinanden, er altid en helhedsbedømmelse af mærkerne, hvori samtlige relevante elementer indgår.

Ved vurderingen af mærkelighed har det bl.a. betydning, om ordene er opbygget på samme måde. Her indgår blandt andet følgende elementer:

antal stavelser
mærkernes længde
vokal- og konsonantplacering
udtalemæssig rytme, eksempelvis begge fremmed sprogtone
dominerende mærkebestanddele
forvekslelige bogstaver, fx a/e, p/b, n/m

Som eksempler på afgørelser, hvor der blandt andet blev lagt vægt på mærkernes konstruktion, kan nævnes:

SPARKIES = SMARTIES (VA 1985 02218). Begge mærker har to udtalestavelser og indeholder 8 bogstaver, hvoraf 6 er identiske og placeret nøjagtigt samme sted i ordene. Begyndelsesbogstavet og endelsen er ens.

PUFASOL = PIKASOL (U 1992 647 SH). Sø- og Handelsretten lagde her vægt på ordenes ensartede opbygning og rytme.

De forskellige elementer i vurderingen af lighed er beskrevet i følgende artikler om lighed mellem ordmærker:

 

Om den samlede forvekslelighedsvurdering, se Almindelige principper for vurdering af forvekslelighed.Opdateret: 6. november 2019