Beskyttelsen af særegne titler

Varemærkelovens § 14, nr. 5 anvendes først og fremmest, hvor varemærket krænker en særegen titel på en andens ophavsretligt beskyttede værk. En titel beskyttes kun efter varemærkeloven, hvis

  • titlen er særegen,
  • titlen angår et ophavsretligt beskyttet værk, og
  • ophavsretten fortsat består.

Det giver sjældent anledning til tvivl, hvornår der er tale om et værk efter ophavsretsloven. Hvorvidt titlen er særegen giver derimod ofte anledning til fortolkningstvivl. Udtrykket "særegen" har ikke en skarpt afgrænset definition. Der kan derfor kun opstilles nogle retningslinjer for, hvornår en titel må opfattes som særegen.

Der skal altid foretages en konkret vurdering. Ved vurderingen af, hvorvidt en titel er særegen, har det bl.a. betydning, om titlen består af konstruerede, usædvanlige eller sjældent forekommende navne eller ord, eller om en sammensætning af ord i øvrigt er usædvanlig. Overgangene er imidlertid meget glidende, og der vil ofte opstå grænsetilfælde.

 Det fremgår af ophavsretslovens § 63, at ophavsretten består i indtil 70 år fra ophavsmandens dødsår. Er ophavsmanden død vil det typisk være dennes arvinger, der kan gøre indsigelse mod et registreret varemærke med baggrund i ophavsretten.

Særegne titler på ophavsretligt beskyttede titler beskyttes kun over for varemærker i det omfang varemærket må antages at blive "opfattet som" den særegne titel. Der kan ikke gives helt klare kriterier for, hvornår dette vil være tilfældet, og der skal da også altid foretages en helhedsvurdering af alle de konkrete forhold, der er til stede i en given sag. Klart er det dog, at der bl.a. skal tages hensyn til

  • hvor særegen den pågældende titel er,
  • i hvor høj grad varemærket ligner titlen, og
  • i hvor høj grad omsætningskredsen for de varer og tjenesteydelser, som varemærket vedrører, må antages at forbinde varemærket med den særegne titel.

Er der tale om, at titlen kun i mindre grad kan anses for at være særegen, og at titlen og værket kun i mindre grad kan anses for være kendt i omsætningskredsen, taler dette for, at varemærket ikke vil blive "opfattet som" titlen på det ophavsretligt beskyttede værk.

Er der derimod tale om en meget særegen titel, f.eks. fordi der er tale om, at titlen består af et fantasiord, og titlen nyder en vis kendthed i omsætningskredsen, ligesom varemærket er helt identisk med denne titel, vil mærket som oftest blive "opfattet som" den særegne titel i omsætningskredsen. Det vil således i en sådan situation ikke nødvendigvis være så afgørende for, om der foreligger en krænkelse, hvilke varer eller tjenesteydelser varemærket er søgt registreret eller anvendes for, blot omsætningskredsen må antages at kende den pågældende titel.

I én situation er det dog ganske afgørende, hvilke varer mærket omfatter, nemlig når varemærket er registreret for den type varer, som ophavsretten knytter sig til, dvs. eksempelvis bøger, musik-cd'er etc. I disse situationer gælder der en særlig udvidet titelbeskyttelse efter ophavsretslovens § 73. Her gælder en særlig tidsubegrænset beskyttelse mod tilgængeliggørelse af værker under en titel, et pseudonym eller et mærke, som er egnet til at fremkalde forveksling med et tidligere offentliggjort værk eller dets ophavsmand.

Se de underliggende artikler i menuen til venstre.Opdateret: 6. november 2019