Kravene til lighed mellem virksomhedsnavn og varemærke

Bedømmelsen af, om et virksomhedsnavn kan forhindre registreringen af et varemærke efter varemærkelovens § 14, nr. 4, adskiller sig fra vurderingen af om to varemærker er forvekslelige. Således fastslår bestemmelsen i § 14, nr. 4, at varemærket skal kunne opfattes som et virksomhedsnavn, hvortil en anden har lovlig adkomst.

Virksomhedsnavnebegrebet fortolkes bredt, og det omfatter ikke blot de egentlige selskabsnavne, men også uregistrerbare virksomhedsnavne, foreningsnavne, fondsnavne etc.. Det er imidlertid vigtigt at få fastslået, at der er etableret en egentlig navneret. For registreringspligtige selskabs- og virksomhedsnavne antages det, at navneretten senest etableres ved registreringen hos Erhvervs- og Selskabstyrelsen. For andre virksomhedsnavne vil navneretten typisk alene kunne etableres gennem brug af navnet.

At et varemærke skal kunne "opfattes som" et virksomhedsnavn, hvortil der er stiftet rettigheder, indebærer, at det ikke blot er nok, at varemærket ligner virksomhedsnavnet. Der vil således alene kunne bestå en konflikt mellem virksomhedsnavnet og varemærket, såfremt virksomhedsnavnet indeholder bestanddele, der ud fra en kendetegnsretlig målestok besidder et tilstrækkeligt særpræg til, at kunne opnå beskyttelse. Sådanne bestanddele i virksomhedsnavnet betegnes normalt som navnets "firmadominant".

Derudover vil varemærket kun kunne krænke virksomhedsnavnet efter bestemmelsen, hvis der er en særlig høj grad af lighed mellem varemærket og virksomhedsnavnet, og der i øvrigt er sammenfald i forhold til de brancher, som kendetegnene vedrører.

Den særlige høje grad af lighed mellem varemærket og virksomhedsnavnet, som anvendelsen af bestemmelsen fordrer, har i styrelsen udmøntet sig i den praksis, at der skal være identitet eller næsten identitet mellem varemærket og firmadominanten i virksomhedsnavnet, før en konflikt kan siges at bestå.

Eksempler herpå er:

KORROTAN = KORROTAN ApS

KAX # KAXEN ApS

Andre eksempler fra vores praksis som illustrerer grænsedragningen i lighedsvurderingen ses i indsigelsesafgørelserne:

MP797724: VALORA ≠ VALRHONA

VR 2006 01115: TRENDHUSET ≠ TREND HOUSE

VR 2007 03465: SPARBANK TRELLEBORG A/S ≠ SPARBANK VEST A/S

MP715737: ADAC ≠ ADAX

VR 2002 02610: PITHEGN ≠ PIET HEIN

VR 2005 02787: ENVY = CLUB ENVYOpdateret: 6. november 2019