Vurdering af branchesammenfald

Det er yderligere en forudsætning for, at et identisk eller næsten-identisk virksomhedsnavn kan udgøre en hindring for et varemærke efter varemærkelovens § 14, nr. 4, at virksomhedens aktivitetsområde er sammenfaldende med eller af lignende art som de varer eller tjenesteydelser, som varemærket dækker.

En sådan angivelse af brancheområde kan enten fremgå af selve virksomhedsnavnet, fx EXPO GRAFIK A/S, af vedtægternes formålsbeskrivelse eller af den branchekode, virksomheden er registreret med.

En branchekode er en ordensmæssig inddeling af virksomheder i brancher. En branchekode består af op til seks cifre, hvortil der er knyttet en sproglig forklaring af virksomhedernes brancheområde.

Et virksomhedsnavn vil ikke kunne forhindre registrering af et varemærke, når virksomhedsnavnet i sig selv indeholder en brancheangivelse, der adskiller sig fra de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af varemærket. Det samme gælder, hvis branchekoden eller virksomhedens formålsbestemmelse oplyser, at virksomheden har aktiviteter inden for en branche, der er forskellig fra de varer og tjenesteydelser, der er dækket af varemærket.

Da branchekoden eksisterer af ordensmæssige hensyn, bevises det nogle gange under en indsigelsessag, at virksomheden også beskæftiger sig inden for andre brancher. I så tilfælde vil det være de faktiske brancheområder, som virksomheden beskæftiger sig indenfor, der bliver lagt til grund ved sammenligningen.

Eksempler fra indsigelsesafgørelser:

VR 2005 02787: ENVY = CLUB ENVY. I vurderingen af branchesammenfald blev der også lagt vægt på indsendte oplysninger om indsigers virksomhed.  

MP721799: VITA CARE = VITACARE. Delvist branchesammenfald mellem brancheområdet "medicinalvarefabrikker" og varer i klasse 5. Ikke sammenfald med varer i klasse 1 og 31.

MP701440: DDG ≠ DDG. Brancheområdet finansieringsselskab var ikke lig med varer og tjenesteydelser i klasse 9, 16, 35, 38, 41 og 42. Stadfæstet i Ankenævnet for Patenter og Varemærker i AN 2002 00043.Opdateret: 6. november 2019