Høringsprocedure i ophævelser

Når der er fremsat en anmodning om administrativ ophævelse, skal indehaveren af det registrerede varemærke underrettes om anmodningen og have adgang til at udtale sig inden for en nærmere fastsat frist. Når styrelsen har modtaget mærkeindehaverens udtalelse, vurderes det, om sagen på det foreliggende grundlag er klar til afgørelse.

Når sagen alene omhandler forveksleligheden mellem registrerede varemærker, vil det som udgangspunkt være tilstrækkeligt, at anmoder fremsætter sin begrundelse, og at mærkeindehaver kommer med sine modargumenter. Sagen vil da i de fleste tilfælde være oplyst tilstrækkeligt, og styrelsen kan træffe sin afgørelse.

Omfanget af høringsproceduren kan imidlertid variere afhængigt af sagens kompleksitet. Er det en sag, hvor spørgsmål om fx velkendthed, indarbejdelse eller brug af mærker i Danmark eller udlandet indgår, kan parterne ad flere omgange få lejlighed til at udtale sig om hinandens indlæg og dokumentationsmateriale.

Under alle omstændigheder gælder det, at når anmoder påberåber sig forhold, som fx at mærket er velkendt, opfordres anmoder til at fremkomme med dokumentation for disse oplysninger. Tilsvarende søger styrelsen altid at oplyse sagen fuldt ud ved at opfordre parterne til at fremkomme med oplysninger, som er relevante for afgørelsen, og som styrelsen ikke selv er i besiddelse af.

En sag tages op til afgørelse, når parterne har haft lejlighed til at udtale sig om de faktiske oplysninger i sagen, som kan have betydning for afgørelsen, og styrelsen i øvrigt vurderer, at sagen er tilstrækkeligt oplyst.Opdateret: 27. april 2009