Modpåstande i ophævelser

Hvis der er anmodet om administrativ ophævelse af en varemærkeregistrering, har indehaveren af denne registrering mulighed for at fremføre modpåstande under ophævelsessagen. 

Hvis anmodningen om ophævelse er fremsat med henvisning til, at det registrerede mærke er forveksleligt med anmoders tidligere registrerede mærke, kan indehaveren anmode om, at anmoder dokumenterer, at det tidligere mærke er brugt i overensstemmelse med reglerne om brugspligt. En sådan anmodning kan kun behandles, hvis registreringsproceduren for anmoders tidligere mærke er afsluttet mere end 5 år før anmodningen fremsættes. 

Er der tale om et ældre EU-varemærke, skal brugspligtsperiodens begyndelse beregnes fra mærkets registreringsdato. Ved proceduren for registrering af EU-varemærker har man valgt at lægge indsigelsesperioden før mærkets registrering. Brugspligten indtræder således først 5 år efter EU-varemærket er registreret. Det er tilstrækkeligt for opfyldelsen af brugspligten for et EU-varemærke, at mærket har været brugt i mindst et land i EU.

Hvis anmodnngen om ophævelse er fremsat med henvisning til, at det registrerede mærke er forveksleligt med anmoders tidligere uregistrede varemærke, hvor rettighederne til dette varemærke er stiftet ved brug, kan indehaveren af det registrerede mærke søge at bevise, at hans rettighed kan føres tilbage til en endnu tidligere ibrugtagen rettighed. 

Indehaver vil i alle tilfælde, hvor anmodningen er baseret på en relativ hindring, kunne fremsætte påstand om, at anmoder har udvist passivitet. 

Hvis anmodningen er fremsat under henvisning til, at det registrerede mærke ikke burde have været registreret, fordi det oprindeligt manglede særpræg, har indehaveren mulighed for at dokumentere, at mærket er indarbejdet som varemærke for ham før eller efter registreringstidspunktet.