Ophævelsessagens afgørelse

Når en sag er tilstrækkeligt oplyst, træffer styrelsen afgørelse i sagen. Selve afgørelsen er opbygget således, at den indeholder en indledning, en kort henvisning til parternes argumentation og selve grundlaget for afgørelsen inklusive en konklusion. Herudover ledsages afgørelsen altid af en vejledning om adgangen til at anke til den eller de af parterne, der ikke har fået fuldstændigt medhold.

En afgørelse kan gå ud på, at det registrerede mærke ophæveshelt eller delvist, eller at mærket fortsat skal bestå. Før en egentlig afgørelse kan der også foretages en foreløbig vurdering, hvor Patent- og Varemærkestyrelsen beslutter, at det registrede mærke skal ophæves, men hvor indehaveren af mærket får mulighed for f.eks. at begrænse varefortegnelsen for mærket, således at anmoders og indehavers mærker kan eksistere side om side, eller får mulighed for indsættelse af en disclaimer.