Minimumskrav til indsigelsen

Der er en række betingelser knyttet til det at fremsætte indsigelse mod et foreløbigt registreret varemærkes gyldighed.

En indsigelse skal fremsættes senest 2 måneder fra offentliggørelsen af det pågældende varemærke i Dansk Varemærketidende. Denne frist er absolut, og der kan ikke dispenseres herfra. Hvis en indsigelse er fremsat for sent, vil styrelsen derfor afslå at behandle den. Der er dog i et sådant tilfælde mulighed for i stedet at indgive en begæring om administrativ ophævelse af mærket.

Det skal være oplyst, hvem der fremsætter indsigelsen. Enhver har ret til at fremsætte indsigelse. Der kræves ikke en retlig interesse i sagen. Som udgangspunkt kan man dog ikke til støtte for en indsigelse påberåbe sig andres rettigheder. Dog kan for eksempel et moderselskab påberåbe sig mærker, som datterselskaber er indehavere af, hvis moderselskabet bemyndiges hertil af datterselskaberne. Styrelsen vil i denne situation kræve, at datterselskaberne erklærer, at moderselskabet har bemyndigelse til at fremsætte indsigelsen på datterselskabernes vegne. En indsigelse kan ikke fremsættes anonymt.

Der skal være en begrundelse for indsigelsen. Der stilles ikke store krav til begrundelsens udformning. Det vil f.eks. være tilstrækkeligt, når indsigelsen baseres på forvekslelighed, at henvise til, at man har en ret til et bestemt ældre mærke, samtidigt med at man angiver mærkets registreringsnummer. Indehaveren af det angrebne mærke kan herefter anmode om en uddybende begrundelse for indsigelsen.

Foreligger der en mangelfuld begrundelse for indsigelsen, vil styrelsen give indsiger en frist til at afklare mulige tvivlsspørgsmål. Det er dog samtidigt klart, at er der slet ingen begrundelse for indsigelsen overhovedet, og frembringes en sådan ikke inden for den frist som styrelsen vil give hertil, vil styrelsen afslå at behandle indsigelsen.

Der skal betales et indsigelsesgbyr.Opdateret: 29. april 2009