Danske domænavne (.dk)

For domænenavne som er under .dk-domænet gælder "Lov om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark" LOV nr.26/02/2014. Se Domæneloven her.

Per den 30. juni 2017 var der registreret 1.330.108 .dk domæner hos DK Hostmaster. De er administrator for alle domænenavne der ender på .dk. DK Hostmaster har dog intet med salg eller registrering af domænenavne at gøre, de administrerer udelukkende de data, der er tilknyttet et .dk-domænenavn. Selve registreringen af et .dk-domænenavn foregår hos en godkendt registrator, se link Godkendte registratorer.

DK Hostmaster ejes af Dansk Internet Forum (DIFO). DIFO er en ideel forening, der fastlægger og administrerer de overordnede rammer og vilkår for den danske del af Internettet (.dk). DIFO opererer inden for rammerne af Domæneloven.

Du skal være opmærksom på, at når du registrerer et domænenavn under .dk-domænet accepterer du derved også de "Generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under top level domænet.dk". Se de Generelle vilkår (Version 8) her.

Ifølge Domæneloven er det ikke tilladt at registrere og anvende internetdomænenavne i strid med god domænenavnsskik. Endvidere er det ikke tilladt, at registrere og opretholde registreringer af internetdomænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje, jf. Domæneloven § 25 stk. 1-2.

Hvis du mener, at dit varemærke bliver krænket af en domænenavnsregistrering, kan du søge kontaktoplysninger på ejeren af domænenavnet via WHOIS-databasen.

Hvis du ønsker at anlægge sag mod den pågældende ejer af domænenavnet kan du henvende dig til Klagenævnet for Domænenavne, til DK Hostmaster (som dog kun behandler klagen i særlige tilfælde) eller til de almindelige domstole.

Klagenævnet for Domænenavne kan behandle tvister mellem registrant og tredjepart og mellem registrant og DK Hostmaster A/S.

Klagenævnet for Domænenavne behandler og træffer afgørelse i sager, der vedrører klager over, at en domæneregistrering er sket i strid med gældende dansk ret (Domæneloven) eller i strid med DK Hostmaster regler (Generelle vilkår). Klagenævnet kan tage stilling til, om registreringen af domænenavnet skal slettes, suspenderes eller overføres til klageren eller en af klageren udpeget fysisk eller juridisk person.

Klagenævnet kan ikke træffe afgørelse om betaling af erstatning, vederlag eller godtgørelse.

DK Hostmaster foretager som udgangspunkt ikke vurdering af klager af registreringer af domænenavne og man må således gå til Klagenævnet for Domænenavne eller de almindelige domstole. I visse særlige tilfælde kan DK Hostmaster dog vælge selv at vurdere en klage, bl.a.:

  • Hvis registrantens aktive anvendelse af et domænenavn åbenbart har til hensigt på ulovlig vis at skabe forveksling med en andens domænenavn, hjemmeside, varemærke eller øvrige forretningskendetegn, og at forholdende taler for ikke at afvente en afgørelse fra Klagenævnet for Domænenavne, domstole eller offentlige myndigheder.
  • Hvis registrantens aktive brug af domænenavnet er i uoverensstemmelse med sikkerheds- og samfundsmæssige hensyn.
  • Hvis der er sket typosquatting (dvs. i det tilfælde hvor en registrant har registreret et domænenavn som er næsten identisk med en andens varemærke som for eksempel Toyoto.dk (overfor toyota.dk).
  • Hvis registranten gentagne gange har overtrådt god domænenavnsskik.

For mere information herom, se DK Hostmasters hjemmeside og de Generelle vilkår (Version 8).

Klager over DK Hostmasters afgørelser kan stiles til Klagenævnet for Domænenavne, som kan vælge enten at stadfæste, ophæve, ændre eller hjemvise den påklagede afgørelse.Opdateret: 24. oktober 2017