Administrativ ophævelse af et EU-varemærke

På et hvilket som helst tidspunkt efter registreringen kan der indgives en anmodning til EUIPO’s annullationsafdeling om administrativ ophævelse af et registreret EU-mærke.

Blanket til anmodning om ophævelse af et EU-varemærke kan downloades fra EUIPO’s hjemmeside.

En anmodning om administrativ ophævelse skal ledsages af et gebyr. Desuden skal man være opmærksom på, at man som tabende part i en ophævelsessag kan komme til at betale den vindende parts udgifter til ophævelsessagen.

Et EU-varemærke kan erklæres ugyldigt, hvis det er registreret i strid med forordningens regler vedrørende absolutte hindringer, eller hvis der findes relative hindringer i form af ældre forvekslelige varemærker.

En indehaver af et beskyttet personnavn kan ikke fremsætte indsigelse mod et ansøgt EU-varemærke, der indeholder det pågældende navn, medmindre bæreren af navnet kan godtgøre at have brugt navnet som et andet erhvervsmæssigt anvendt kendetegn jf. Rådets  Forordning, art. 8, stk. 4. Først når EU-varemærket er registreret, får bæreren af navnet mulighed for at anfægte det registrerede varemærkes gyldighed ved at indlede en ophævelsessag jf. art. 52, stk. 2.

 Opdateret: 15. juni 2016