Geografiske angivelser i fællesmærker

Geografiske betegnelser kan registreres som fællesmærker uden dokumentation for indarbejdelse jf. fællesmærkelovens § 3.

Det er dog kun betegnelser for mere afgrænsede geografiske lokaliteter, der kan registreres. Det er endvidere en betingelse, at producenten og varerne/tjenesteydelserne har en tæt tilknytning til det geografiske område.

Betegnelser som fx "Samsø" og "Lammefjord" kan registreres som fællesmærker. Større geografiske områder som fx "Jylland", "Fyn" og "Sjælland" kan derimod ikke registreres.

Udenlandske geografiske betegnelser

Styrelsen kan ikke afgøre beskyttelsesomfanget for geografiske lokaliteter i udlandet. Ved ansøgning om registrering af en udenlandsk geografisk angivelse må ansøger indsende bevis for registrering af betegnelsen som ordmærke for de samme varer og/eller tjenesteydelser i oprindelseslandet, eller anden dokumentation for at betegnelsen er beskyttet i oprindelseslandet og, at ansøger har adkomst hertil.

Geografiske betegnelser og forvekslelighed

Indehaveren får gennem sin registrering en eneret til den geografiske betegnelse for de varer eller tjenesteydelser, som registreringen omfatter. Fællesmærket vil dog alene være forveksleligt med identiske eller næsten identiske mærker.

Begrænsninger i retten til en geografisk betegnelse

Fællesmærket giver ikke indehaveren ret til at forbyde en tredjemand at bruge den geografiske betegnelse i overensstemmelse med god markedsføringsskik.

Endvidere kan mærket ikke påberåbes over for tredjemand, der har ret til at bruge en given geografisk betegnelse.

Formentlig vil en tredjemand, der hidtil har drevet sin forretning i et bestemt område og har brugt områdets geografiske betegnelse på en fremtrædende måde i markedsføringen af sine produkter, kunne fortsætte med det. Dette gælder, uanset om andre får den geografiske betegnelse registreret som fællesmærke for de samme varer og tjenesteydelser.