Særligt om garantimærker

Et garantimærke er et særligt kendetegn, der tilhører en juridisk person, der fører kontrol med eller fastsætter normer for varer eller tjenesteydelser, og som benyttes eller agtes benyttet til de varer eller tjenesteydelser, der er genstand for kontrol, eller for hvilke normer er fastsat.

Et garantimærke kan kun indehaves af en juridisk person.

Ideen bag garantimærket er, at der skal være en instans eller myndighed, der fastsætter normer for de varer eller tjenesteydelser, som garantimærket bruges for, og som kontrollerer, at reglerne bliver overholdt. Det er derfor mindre afgørende, hvilken organisationsform, som den pågældende kontrolmyndighed har valgt. Det væsentlige er, at den fungerer efter hensigten, og at der ikke er tale om en enkelt person eller et enkeltmandsfirma.

Aktieselskaber, anpartsselskaber, foreninger, sammenslutninger, offentlige myndigheder, stiftelser, andelsforeninger, andelsselskaber, selvejende institutioner og fonde anerkendes som indehaver af et garantimærke. Det samme gælder udenlandske enheder med tilsvarende organisationsformer.

Interessentskaber og kommanditselskaber kan også være indehavere af garantimærker. Styrelsen har eksempler på garantimærker, der er registreret med et interessentskab som indehaver, men ingen med et kommanditselskab som indehaver.

Enkeltmandsfirmaer kan derimod ikke accepteres som indehavere af garantimærker, da der ikke er tale om en juridisk person.

Garantimærket adskiller sig fra kollektivmærket ved, at den juridiske person som nævnt fører kontrol med eller fastsætter normer for de varer eller tjenesteydelser, mærket vedrører.

Som eksempler på garantimærker kan bl.a. henvises til følgende:

FR 1925 00002FR 1992 00008

 FR 1925 00002                                                                  FR 1992 00008