Vildledende overdragelser

Overdragelse af retten til et registreret fællesmærke skal på begæring noteres i fællesmærkeregisteret. Der er ingen pligt til at begære overdragelser noteret i registeret.

Dog har fællesmærkeloven en særbestemmelse i § 6 om overdragelse af fællesmærker. Overdragelse af fællesmærker kan noteres i registeret, "medmindre mærket efter overdragelsen er egnet til at vildlede". Fællesmærket vil fx være egnet til at vildlede, hvis fællesmærketeksten efter overdragelsen ikke stemmer overens med mærkeindehaverens identitet.

Begrænsningen i adgangen til at overdrage et fællesmærke hænger sammen med reglerne om, hvem der kan accepteres som indehaver af en registrering af et fællesmærke.

Hvis fx et kollektivmærke, der oprindeligt tilhørte en forening, overdrages til et aktieselskab, kan styrelsen nægte at notere overdragelsen i registeret. Aktieselskabet kan dog ansøge om at få mærket registreret som varemærke eller videreoverdrage mærket til en sammenslutning af erhvervsdrivende. Tilsvarende kan styrelsen nægte at notere en overdragelse af et garantimærke til et enkeltmandsfirma, da garantimærker skal tilhøre en juridisk person. Også her vil enkeltmandsfirmaet kunne søge mærket registreret som varemærke eller videreoverdrage mærket til en juridisk person.