Kapitel 9 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

 

Kapitel 9 

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

     § 61. Loven træder i kraft den 1. januar 1992, og samtidig ophæves varemærkeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 249 af 17. april 1989.

     Stk. 2. (Udelades)

     Stk. 3. For varemærker, der er registreret før den 31. december 1991, påbegyndes 5-årsperioden efter § 25 først den 1. januar 1992.

     Stk. 4. Bestemmelserne i kapitel 8 sættes i kraft helt eller delvist ved bekendtgørelse udstedt af erhvervsministeren.

     § 62. (Udelades)

     § 63. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

 _______________________________________________________________________________________________________________________________

     Lov nr. 1533 af 18. december 2018 om ændring af varemærkeloven og forskellige andre love og om ophævelse af fællesmærkeloven (Behandling af ansøgninger, registreringshindringer, gengivelse af varemærker, varer i transit, overførsel af gebyrindtægter m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 8

     Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2019.

     Stk. 2. Varemærkelovens § 60 a, stk. 5, og § 60 b, stk. 3, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 8, har virkning fra den 1. juli 2019.

     Stk. 3. For varemærker og fællesmærker, der er registreret før den 1. januar 2019, finder de hidtil gældende regler i varemærkelovens § 26 anvendelse for fastsættelsen af datoerne for den første registreringsperiode. For fastsættelsen af datoerne for yderligere registreringsperioder finder varemærkelovens § 24, stk. 2, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, anvendelse.

     Stk. 4. For varemærker og fællesmærker, der er registreret, og for hvilke registreringsproceduren ikke er endeligt afsluttet inden den 1. januar 2019, finder de hidtil gældende regler om indsigelse, offentliggørelse og fastsættelse af datoen for registreringsprocedurens afslutning anvendelse.

     Stk. 5. For anmodninger om administrativ ophævelse, der er indgivet før den 1. januar 2019, finder de hidtil gældende regler anvendelse.

     Stk. 6. For ansøgninger, der bliver indgivet før den 1. januar 2019, fastsættes ansøgningsgebyret efter de hidtil gældende regler.

     Stk. 7. Gebyrer for fornyelse af varemærkeregistreringer, der forfalder før den 1. juli 2019, fastsættes efter de hidtil gældende regler i varemærkelovens § 60 b, stk. 1 og 2.