VML § 60

§ 60.

Stk. 1. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter nærmere regler til gennemførelse af bestemmelserne i dette kapitel. Der kan herunder fastsættes særlige regler om offentliggørelse af de internationalt registrerede varemærker, jf. § 51, og om fremsættelse af indsigelser herimod, jf. § 52


Stk. 2. For behandling af sager vedrørende international varemærkeregistrering betales et gebyr.