RESUMÉ:

 

AN 2007 00014 – MP 838883 <fig> BUDMEN – Forvekslelighed

 

Indsigelsen blev fremsat med henvisning til, at indehavers figurmærke er forveksleligt med indsigers registrerede ”swoosh”-mærker, som gennem et meget omfattende brug i verden, herunder Danmark, har opnået status af et velkendt varemærke. Styrelsen tog indsigelsen til følge og erklærede designeringen ugyldig. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse.

 

 

KENDELSE:

År 2008, den 22. april afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Steffen Gulmann)

følgende kendelse i sagen AN 2007 00014

 

Klage fra     

Jose Alejandro S.L.

Spanien

v/ Patrade A/S

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 19. februar 2007  i indsigelsessagen mod den danske designering af den internationale varemærkeregistrering MP 838883 BUDMEN <fig>

for

NIKE INTERNATIONAL LTD.

USA

v/ Budde Schou A/S (tidl. Budde, Schou & Ostenfeld A/S)

 

 

Ankenævnet har behandlet sagen på et møde den 12. marts 2008. Fra klageren mødte juridisk konsulent Eva Aaen Skovbo og fra indklagede partner cand.jur. Inge Lise Persson. Begge parter fremlagde påstandsdokumenter og procederede sagen i det væsentlige i overensstemmelse hermed.

 

 

Ankenævnet udtaler:

Ankenævnet kan tiltræde, at indsigers mærke er velkendt her i landet. Den beskyttelse, som tilkommer indsigermærket fremgår således af VML § 15, stk. 4, nr. 1, som også finder anvendelse i tilfælde af varelighed, og som omfatter mærker, som har til følge, at den berørte kundekreds ”skaber en sammenhæng” mellem indehavers mærke og indsigermærket, jf. dom af 23.10.2003 i sag C-408/01, Adidas/Fitnessworld, præmis 31. Der er efter ankenævnets opfattelse en tilstrækkelig lighed mellem de to mærker til, at forbrugerne må antages at skabe en sådan sammenhæng som krævet for, at den nævnte bestemmelse kan finde anvendelse, jf. herved den nærmere argumentation i Styrelsens afgørelse af 19.2.2007. Den beskyttelse, som herefter tilkommer indsigers mærke, omfatter tilfælde, hvor brugen af indehavers mærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse af indsigermærkets særpræg eller renommé eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé, jf. § 15, stk. 4, nr. 1, in fine. Bedømmelsen heraf beror på en helhedsbedømmelse. I den foreliggende sag, er der ikke identitet mellem de to mærker, men der er til gengæld varelighed. På denne baggrund finder ankenævnet, at betingelserne er opfyldt. Med disse bemærkninger stadfæstes afgørelsen.

 

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

 

Sagens baggrund:

Den 13. januar 2005 notificerede World Intellectual Property Organization (WIPO) Patent- og Varemærkestyrelsen om, at Jose Alejandro S.L., Spanien, som indehaver af den internationale registrering MP 838883 <fig>  BUDMAN, havde registreret Danmark den 6. juli 2007. 

 

Det internationale figurmærket BUDMEN

 

 

var registreret for:

Klasse 18:  Leather and imitation leather, goods made from these materials and not included in other classes; skins, hides and pelts, satchels, handbags, purses, rucksacks, pouches, day packs, change purses, billfolds, coin purses, document holders, suitcases of leather and hide; umbrellas, parasols and walking sticks.

 

Klasse 25:  Clothing, footwear, headgear.

 

 

Varemærket blev efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende 25. maj 2005.

 

I brev af 18. juli 2005 fremsatte Budde, Schou & Ostenfeld A/S indsigelse mod ovennævnte designerings gyldighed.

 

Indsigelsen er fremsat på vegne af Nike International Ltd., a Corporation of Bermuda, med henvisning til varemærkelovens § 23 i lovbekendtgørelse nr. 782 af 30. august 2001.

 

I breve af 18. juli og 26. september 2005, 30. januar, 18. maj og 19. juni 2006, gør indsiger gældende, at indehavers figurmærke er forveksleligt med indsigers registrerede ”swoosh”-mærker. Indsiger henviser i den forbindelse til de danske varemærkeregistreringer af ”swoosh”-mærket (VR 1976 03451,VR 1980 00525, VR 1991 02844, VR 1991 02845, VR 1990 04719, VR 1992 01173) og til et antal EU-mærker (CTM 4288486, CTM 4031597, CTM 3331535, CTM 3289253, CTM 2791499, CTM 2584340, CTM 1187533, CTM 1187483, CTM 1155530, CTM 1071422, CTM 1071000, CTM 715821, CTM 555763, CTM 277962, CTM 277889, CTM 277632, CTM 277517 og CTM 252452). Indsiger gør endvidere gældende, at ”swoosh”-mærkerne gennem meget omfattende brug i verden, herunder i Danmark, har opnået status af et velkendt varemærke. I denne forbindelse har indsiger bl.a. indsendt brancheerklæring og markedsføringsmateriale.

 

Indehaver har i breve af 24. november 2005 og 24. april 2006 imødegået indsigelsen. Indehaver bestrider, at der er risiko for forveksling mellem de to mærker, idet indehavermærket er kendetegnet ved ordet ”BUDMEN”, og idet figuren i indehavermærket er en trekant uden afrundede former.

 

Den 19. februar 2007 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen og tog indsigelsen til følge med følgende begrundelse:

 

”… 2.      Lovgrundlaget

 

Ifølge varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, er et varemærke udelukket fra registrering, hvis

 

                  ”der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art."

 

Under hensyntagen til, at indsiger har henvist til, at indsigers mærker er velkendt, skal endvidere henvises til, at det følger af varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1, at et varemærke ligeledes udelukket fra registrering, hvis

 

”varemærket er identisk med eller ligner et ældre dansk varemærke efter stk. 2, og det søges registreret for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke det ældre varemærke er registreret, når det ældre varemærke er velkendt her i landet, og brugen af det yngre varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.”

 

 

3.         Vurdering og konklusion

 

Indehavers mærke:

            (MP 838883)

 

Registreret for:              Klasse 18: Leather and imitation leather, goods made from these materials and not included in other classes; skins, hides and pelts, satchels, handbags, purses, rucksacks, pouches, day packs, change purses, billfolds, coin purses, document holders, suitcases of leather and hide; umbrellas, parasols and walking sticks.

 

Klasse 25: Clothing, footwear, headgear.

 

 

Indsiger henviser til et antal varemærkeregistreringer. Styrelsen skal særligt fremhæve de to nedenstående mærker.

 

 

Indsigers mærke:          

                                              (CTM 277632)

 

Registreret for:              Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, skind og huder, håndtasker og punge, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer.

 

Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

 

Klasse 28: Gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt.

 

 

Indsigers mærke:     

                                                  (VR 1976 03451)

               

Registreret for:              Klasse 25: Idræts- og sportssko, herunder idrætssko til sportsudøvelse og idrætssko til træningsbrug, sports- og idrætsuniformer og andre beklædningsgenstande.

 

 

3.a. Vurdering af om indsigers mærke er velkendt

 

Indsiger har gjort gældende, at indsigers ”swoosh”-mærker er velkendte. Til dokumentation herfor, har indsiger indsendt en brancheerklæring, hvor Sportsbranchens Leverandørforening bekræfter, at indsigers ”swoosh”-mærker er velindarbejdede og almindeligt kendte i omsætningskredsene for ”sportsbeklædning, sportstilbehør og –rekvisitter”. Indsiger har til yderligere dokumentation indsendt kopier af brochurer, med bl.a. sportshandsker, tasker, punge, hatte, sko, t-shirts og solbriller. Dette materiale tillægges værdi som illustration af de af brancheerklæringen omfattede varer.

 

Indsiger har endvidere indsendt tal for nettoomsætningen af produkter i Danmark under benyttelse af ”swoosh”-mærkerne i årene 2001-2005:

 

2005

2004

2003

2002

2001

Nettosalg i DK (USD)

32.708.714

37.704.303

31.133.408

26.257.541

24.153.319

 

 

På baggrund heraf og med henvisning til styrelsens eget kendskab til ”swoosh”-mærkets eksponering som verdensmærke, lægger styrelsen til grund, at ”swoosh”- mærket er særdeles velkendt for ”sportsbeklædning, sportstilbehør og -rekvisitter”.

 

Til støtte herfor henviser styrelsen endvidere til Ankenævnskendelse V 29/89 af 9. september 1991. Ankenævnet lagde i sin afgørelse til grund, at såvel ”swoosh”-figurmærket som ”Nike”-ordmærket og kombinationen heraf var velkendt. I sagen var det Nike International Ltd., USA’s påstand, at firmaet SELECTION v/Peer Feldstein, Hvidovre, med sin ansøgning om registrering af varemærket FRÆK <fig> (som vist nedenfor) ville drage fordel af Nike’s goodwill.

 

SELECTION v/Peer Feldstein’s mærke:               Nike International Ltd.’s mærke:

                                                   

 

I afgørelsen udtalte Ankenævnet, at det ansøgte mærke (læs: FRÆK <fig>) findes at være ”inspireret af klagerens varemærke i en sådan grad, at klageren under hensyn til sine mærkers indarbejdelse ej heller varemærkeretligt (læs: udover markedsføringsretligt) findes at burde tåle dette”.

 

 

 

 

3.b. Vurdering af indehavers og indsigers mærker

 

Et velkendt varemærke kan nyde udvidet beskyttelse i forhold til mærkeligheden efter varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1, jfr. også EF-domstolens dom i C-408/01 ADIDAS. Som det fremgår af denne doms præmis 31, er vurderingen af mærker i forhold til varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1 en anden end den, der er under vurderingen efter § 15, stk. 1, nr. 2. I § 15, stk. 4, nr. 1 skal ligheden mellem mærkerne – i modsætning til efter § 15, stk. 1, nr. 2 – ikke bevirke, at der er en risiko for forveksling. Derimod skal vurderingen foretages i forhold til, om graden af lighed mellem det renommerede varemærke og tegnet har til følge, at den berørte kundekreds skaber en sammenhæng mellem tegnet og varemærket.

 

Det vil sige, at når kundekredsen ser mærket, skal der være en sådan grad af lighed, at det bringer det velkendte mærke i erindring, uden at mærkerne dog blandes sammen. I sådanne tilfælde vil brugen af det yngre mærke medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre mærkes særpræg, og således være omfattet af § 15, stk. 4, nr. 1.

 

Indehavers mærke er et figurmærke, der er sammensat af et figurligt element og af ord-elementet BUDMEN. Det figurlige element udgør i sine yderpunkter en trekant. Linierne mellem yderpunkterne er rette linier på to af siderne og en svungen linie som tredje, øverste linie. Den svungne linie buer nedad i venstre side. Dette giver mærket et udtryk af en pil, der peger opad mod højre. I øverste venstre hjørne af det figurlige element formes der også en spids.

 

Indsigers ”swoosh”-mærker optræder i sine yderpunkter også som en trekant. Alle linierne mellem yderpunkterne er svungne linier. I lighed med indehavers mærke buer den øverste linie nedad i venstre side, således at figuren giver et udtryk af en pil, der peger opad mod højre. I lighed med indehavermærket formes der også en spids i øverste venstre hjørne af figuren.

 

Styrelsen vurderer på den baggrund, at indehavermærkets figurlige element, med den sorte konturstreg, sin svungne øvre linie og spidser/pile i øverste højre og venstre hjørne ligner indehavers ”swoosh”-mærker i væsentlig grad.

 

Henset til, at indsigers mærker er særdeles velkendte, kan indehavers anvendelse af ordelementet BUDMEN, ved en sammenligning af mærkerne, ikke tillægges nævneværdig vægt.

 

Endvidere er det styrelsens erfaring, at ”swoosh”-mærkerne som verdensmærke er så velkendte, at beskyttelsen bør gå videre ud end ”sportsbeklædning, sportstilbehør og -rekvisitter” ved vurderingen af, om brugen indehavermærket vil medføre en utilbørlig udnyttelse af indsigermærkernes særpræg eller renommé. Den berørte kundekreds vil også for andre varer kunne skabe en sammenhæng mellem indehavermærket og ”swoosh”-mærkerne. Dette inkluderer varer, der naturligt kan erstatte og supplere de varer, for hvilke indsigermærkerne er velkendte.

 

For så vidt angår indehavers registrering af varer lavet af læder og læderimitationer, diverse tasker og punge, paraplyer, parasoller og gangstave i klasse 18, er der tale om varesammenfald, eller varer, der naturligt kan erstatte og supplere ”sportsbeklædning, sportstilbehør og -rekvisitter”. For så vidt angår indehaver-mærkets registrering i klasse 25, lægger styrelsen ligeledes til grund, at ”sportstøj, -sko og -hovedbeklædning” enten er direkte sammenfaldende med, eller naturligt kan erstatte og supplere, ”tøj, skotøj og hovedbeklædning”. For så vidt angår indehavers registrering af skind og huder i klasse 18 lægger styrelsen vægt på, at f.eks. sportstasker kan være lavet af hovedsagelig skind eller huder, hvorfor indehavermærkets placering på f.eks. et skind kan skabe associationer til indsigermærkerne.

 

Ud fra en samlet vurdering af mærkerne og varerne finder styrelsen herefter, at indehavers brug af mærket MP 838 883 <fig> vil kunne medføre en utilbørlig udnyttelse af eller skade på indsigers velkendte mærkers særpræg eller renommé.

 

Idet styrelsen allerede på baggrund af disse to registreringerne erklærer designeringen MP 838883 ugyldig, er der ikke grund til at også at vurdere indehavermærket i forhold til indsigers øvrige påberåbte registrerede rettigheder.

 

 

Konklusion

 

Ud fra en samlet vurdering af mærkerne og varerne finder styrelsen – henset til, at ”Swoosh”-mærkerne er særdeles velkendte for ”sportstøj, -sko og -hovedbeklædning” – at indehavers brug af mærket BUDMEN <fig> for alle de pågældende varer i klasse 18 og 25 udgør en utilbørlig udnyttelse af de ældre ”swoosh”-mærkers særpræg og renommé.

 

Indsigelsen tages derfor til følge, og designeringen MP 838883 <fig> erklæres ugyldig.

 

Afgørelsen er truffet i medfør af varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 og § 15, stk. 4, nr. 1…”

 

Denne afgørelse indbragte PATRADE A/S på vegne af indehaver José Alejandro S.L., Spanien, den 19. april 2007 for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med påstand om, at styrelsens afgørelse omstødes i sin helhed, således at den internationale registrering af MP 838 883 i klasserne 18 og 25 bliver endegyldig i Danmark, idet mærkerne ikke anses for forvekselige.

 

Klager fremførte følgende:

 

”…

Anbringender

 

Vi fastholder vores argumenter og synspunkter i indsigelsessagen, herunder at en helhedsvurdering af mærkerne skal ligge til grund for forvekslelighedsvurderingen.

 

Visuelt består klagers varemærke af ordet BUDMEN og en trekantet figur med en bred mørk ramme og gennemsigtig midte. Ordet BUDMEN er placeret over den trekantede figur. Figuren er i Vienna-klassifikationen beskrevet som ”lines or bands forming an angle, including chevrons and arrowheads formed by lines or bands” og som ”quadrilaterals containing one or more triangles or lines forming an angle”.

 

Indklagedes varemærker består af den såkaldte ”swoosh”, der er en nærmest boomeranglignende figur, der er spids i begge ender og i øvrigt buet/afrundet i faconen, og som kun består af en farve, hvilket vil sige, at der ikke er nogen ramme om indsigers figur. ”Swoosh”en er i nogle af varemærkerne sammenstillet med ordet Nike.

 

Visuelt er der således ingen lighed mellem klagers varemærke og indklagedes varemærke, idet klagers varemærke for det første er kendetegnet ved ordet BUDMEN, og idet figuren i klagers varemærker ikke ligner indklagedes ”swoosh”, eftersom ”swoosh”en er blød og organisk i formerne, mens figuren i ansøgers varemærke er en trekant uden afrundede former.

 

Fonetisk er klagers varemærke kendetegnet ved ordet BUDMEN, og kunderne vil altid angive varemærket som BUDMEN. Indklagedes varemærke er blot den boomeranglignende figur, der af indsiger selv og af kunderne betegnes som ”swoosh”. Fonetisk er der således ingen lighed.

 

Begrebsmæssigt er der heller ingen lighed mellem klagers varemærke og indklagedes ”swoosh”. Klagers varemærke er også begrebsmæssigt kendetegnet ved ordet BUDMEN, der ikke har nogen specifik betydning for en dansktalende kundekreds. ”Swoosh”en i indklagedes varemærke giver associationer i retning af en boomerang, og det fremgår af materiale, der er offentliggjort af indklagede på Internettet, jf. bilag A, at ”swoosh”en relaterer sig til bevægelse, hvilket selve betegnelsen ”swoosh” også bekræfter. Det engelske ord swoosh betyder nemlig susende lyd, susen, som lyden af vind eller at bevæge sig med hvislende lyd eller susen. Indklagedes varemærker giver således klare associationer i retning af en person eller en genstand, der er i bevægelse, hvilket naturligt relaterer sig til de sportsartikler, som indsiger markedsfører og sælger. Klagers varemærke giver derimod overhovedet ingen associationer i retning af bevægelse.

 

Det skal også bemærkes, at indklagedes varemærker ikke er klassificeret i samme klasse i Vienna-klassifikationen.

 

Der er heller ikke begrebsmæssigt nogen lighed mellem varemærkerne.

 

Sammenfattende er der således hverken en visuel, fonetisk eller begrebsmæssig lighed mellem klagers varemærke og indklagedes ”swoosh”, og der er intet, der taler for, at en gennemsnitsforbruger vil forveksle varemærkerne eller antage, at der er en forbindelse herimellem.

 

Det skal understreges, at Patent- og Varemærkestyrelsens søgningsrapport, der blev udarbejdet i forbindelse med ansøgers varemærkeansøgning, ikke indeholder et eneste af indsigers varemærker. Det må således lægges til grund, at også Patent- og Varemærkestyrelsens opfattelse er, at der ikke er nogen risiko for forveksling mellem klagers figurmærke og indklagedes figurmærker.

 

Denne opfattelse bekræftes også af afgørelser i indsigelsessager mellem samme parter i Spanien, jf. bilag B og C. Den spanske ankeinstans fandt, at varemærkerne ikke var forvekslelige og opretholdt registreringen af ansøgers varemærke både i klasse 18 og 25.

 

Som bilag D, E, F og G vedlægges kopi af registreringsgodkendelser på klagers mærke i Tjekkiet, Rumænien, Rusland, og Portugal.

 

Der er således sameksistens mellem mærkerne i Spanien, Rumænien, Rusland, Tjekkiet og Portugal. Eftersom forvekslingsrisikoen mellem de to mærker ikke er anderledes i Danmark end i andre lande, bør klagers mærke kunne registreres.

 

Sluttelig skal bemærkes, at den fremdragne registrering på SELECTION /Peter Feldsteins mærke, jf. V29/89 af 9. september 1991 i indsigelsesafgørelse efter vores opfattelse ikke kan anvendes analog i nærværende sag. Ud over ordret FRÆK findes et stort set identisk ”swoosh” i dette mærke, hvilket ikke er tilfældet i klagers mærke…”

 

 

Klagers fuldmægtig, PATRADE A/S, indleverede yderligere materiale i brev af 14. maj 2007 med følgende bemærkninger:

 

”…Det er i vores skrivelse af den 19. april 2007 dokumenteret, at mærkerne

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              og

 

 

 

 

 

sameksisterer i Tjekkiet, Rumænien, Rusland og Portugal på nuværende tidspunkt. Der er ikke fremført bevis for, at mærkerne er blevet forvekslet. Det faktum, at mærkerne kan sameksistere i en række lande samt at Styrelsen ikke i søgningsrapporten vedrørende klagers mærke fremdrog indklagedes mærker, bør føre til, at klagers mærke endelig registreres.

 

En helhedsbedømmelse i henhold til Varemærkeloves krav peger helt klart på, at der er tilstrækkelige forskelle til, at mærkerne ikke bør anses for forvekslelige.

 

Vi skal derfor fastholde vores anmodning om omstødelse af indsigelsesafgørelsen af den 19. februar 2007 i dens helhed…”

 

 

Indklagedes fuldmægtig, Budde Schou A/S, kommenterede klagen i brev af 20.juli 2007 og fremførte følgende:

 

”…Jeg kommer herved tilbage til tidligere korrespondance i den foreliggende sag, senest Ankenævnets skrivelser af 24. april og 21. maj 2007 med indlæg fra modparten af henholdsvis 19. april og 14. maj 2007.

 

Indledningsvis skal det fastholdes, at det bekendtgjorte mærke frembyder en alvorlig risiko for at kunne give associationer i retning af min klients veletablerede rettigheder til det velkendte SWOOSH design.

 

Med hensyn til den af modparten påståede sameksistens i en række lande er jeg ved at undersøge dette punkt og kan indtil videre oplyse.

 

1)  Tjekkiet: Min klient har appelleret den trufne afgørelse af indsigelsessagen.

2)  Rusland: En uformel indsigelse var nedlagt af min klient uden held. Spørgsmålet om en appel af denne afgørelse er endnu ikke afgjort af min klient. Nærmere informationer herom er ved at blive indhentet.

3)  Varemærket BUDMEN er afslået i Portugal…”

 

 

 

Indklagede fremsendt yderligere materiale i brev af 30. august 2007:

 

”…Idet jeg henviser til tidligere korrespondance i den foreliggende sag skal jeg herved fremkomme med supplerende oplysninger angående den af modparten påståede sameksistens i en række lande mellem det bekendtgjorte mærke og min klients SWOOSH-mærke.

 

For så vidt angår Tjekkiet, forventes en afgørelse i den verserende appelsag først afsagt i løbet af 2008.

 

For så vidt angår Spanien, kan jeg oplyse, at The High Court of Justice of Madrid ændrede den tidligere godkendelse af Jose Alejandro S.L.´s spanske varemærke nr. 2311950, idet man anerkendte den notoriske velkendthed, som er knyttet til Nike´s SWOOSH-design…”

 

 

Patent- og Varemærkestyrelsen udtalte i brev af 17. september 2007 følgende:

 

”… Vedrørende mærket BUDMEN

 

Som svar på Ankenævnets brev af 6. september 2007 skal styrelsen udtale følgende:

 

Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse.

 

Dog skal bemærkes, at klager bl.a. i brev af 14. maj 2007 henviser til, at de omhandlede mærker ikke bør anses for at være forvekslelige. Vi skal i den forbindelse henvise til, at vi har afgjort indsigelsen efter varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1, der vedrører de velkendte mærker. Som det endvidere fremgår af vores afgørelse af 19. februar 2007 2007, er det ikke et krav efter denne bestemmelse, at der skal være risiko for forveksling. Derimod vedrører varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1, den situation, hvor brugen af et yngre mærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse af eller skade på et ældre velkendt mærkes særpræg eller renommé.

 

Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 19. februar 2007 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

 

Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes…”

 

 

Klager kommenterede styrelsens udtalelse i brev af 16. oktober 2007:

 

 

”… I forlængelse af Styrelsens høringssvar af den 17. september 2007 skal vi hermed kort udtale:

 

Vi fastholder vores tidligere anbringender og synspunkter såvel anført i indsigelsessagen som i ankebegrundelsen. Desuden fastholder vi, at mærkerne ikke er forvekslelige i henhold til varemærkelovens § 4. Anvendelse og registrering af vores klients mærket sker ikke i strid med varemærkelovens § 15, stk. 4. nr. 1.

 

 I henhold til Styrelsens håndbog bemærkes det, at der gives beskyttelse mod brug og registrering af yngre mærker, der er identiske med eller ligner et ældre velkendt varemærke for varer eller tjenesteydelser af anden art. Betingelsen for denne mere omfattende beskyttelse er, at

 

·    det kan dokumenteres, at mærket er velkendt, og

 

·    at brugen eller registreringen af tegnet vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det velkendte varemærkes særpræg eller renommé eller skade på dette særpræg eller renommé.

 

Det er vores opfattelse, at det ikke er godtgjort, at registrering af vores klients mærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det velkendte varemærkes særpræg eller renommé eller skade på dette særpræg eller renommé.

 

Styrelsen skriver desuden; ”Velkendte varemærker gives som udgangspunkt kun en udvidet beskyttelse overfor yngre varemærker, som omfatter varer eller tjenesteydelser af anden art, hvis det yngre mærke er identisk eller i høj grad overensstemmende med det velkendte mærke”.

 

Dette er ikke tilfældet i nærværende sag. Vores klients mærke adskiller sig på mange punkter fra modpartens mærker. Dette har vi tidligere dokumenteret.

 

Vi anmoder således fortsat om endelig registrering af vores klients mærke…”

 

 

 

Indklagede kommenterede i brev af 18. oktober 2007 styrelsens udtalelse med følgende:

 

”…Jeg henviser til Ankenævnets skrivelse af 18. september 2007, hvormed fulgte kopi af supplerende udtalelse fra Patent- og Varemærkestyrelsen i den foreliggende sag. Med yderligere støtte i denne supplerende udtalelse henstiller vi, at den tidligere trufne afgørelse stadfæstes i Ankenævnet…”

 

 

 

 

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

 

Ankenævnet for Patenter og Varemærker 22. april 2008