RESUMÉ:

 

AN 2011 00015 – MP 999045 – ANOPYRIN <w> - Indsigelse - Forvekslelighed

 

Indehaveren af vareværket ASPIRIN, beskyttet ved bl.a. VR 1991 ASPIRIN DIRECT <w> og VR 1919 00665 ASPIRIN <fig> gjorde indsigelse mod foreløbig registrering af MP 999045 ANOPYRIN <w> med henvisning til forvekslelighed og direkte varesammenfald I klasse 5. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse.

 

 

 

 

KENDELSE:

År 2011, den 5. oktober afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Steffen Gulmann og Sten Juul Petersen)

følgende kendelse i sagen AN 2011 00015

 

 

Klage fra         

 

Bayer Aktiengesellschaft

v/Budde Schou A/S

over

 

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 8. februar 2011 vedr. MP 999045 ANOPYRIN <w>

Indehavet af:

Zentiva A.S.

v/Chas. Hude A/S

 

 

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

 

Ankenævnet udtaler:

Af de grunde, der er anført af Patent- og Varemærkestyrelsen, stadfæster Ankenævnet den påklagede afgørelse.

 

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

 

Sagens baggrund:

Den 7. maj 2009 notificerede World Intellectual Property Oganization (WIPO) Patent- og Varemærkestyrelsen om, at Zentiva A.S. som indehaver af den internationale registrering MP 999045 ANOPYRIN <w> havde designeret Danmark den 4. februar 2009.

 

Varemærket blev efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende den 25. november 2009.

 

Varemærket omfatter:

 

Klasse 05: Medicines; pharmaceutical preparations for human use.

 

 

Den 22. januar 2010 gjorde Budde Schou A/S indsigelse på vegne af Bayer Aktiengesellschaft mod gyldigheden af det registrerede varemærke Anopyrin i Danmark. Indsiger henviste til varemærkelovens § 23 i lovbekendtgørelse nr. 90 af 28. januar 2009. Indsigelsen var rettet mod hele indehavers varefortegnelse og blev baseret på indsigers rettigheder til varemærket ASPIRIN, som er beskyttet ved bl.a. VR 1991 03440 ASPIRIN DIRECT <w> og VR 1919 00665 ASPIRIN <fig>, hvor der er direkte varesammenfald. Indsiger anførte, at indsigers mærke ASPIRIN er velkendt i Danmark og der blev indsendt dokumentation herfor samt henvist til det indsendte dokumentationsmateriale i indsigelsessagen mod VR 2009 01401. Indsiger gjorde i den forbindelse opmærksom på, at indsigers mærke er velkendt i Danmark for et acetylsalicylsyre præparat.

 

Indehaver anførte i brev af 3. juni 2010, at der ikke foreligger mærkelighed mellem mærkerne. ANOPYRIN har 5 ud af 8 bogstaver til fælles med ASPIRIN, hvoraf 3 af disse er endelsen –RIN. Indehavers mærke har fire stavelser, hvor indsigers mærker har 3 hhv. 5 stavelser. Mærkerne er ligeledes af forskellige længder, nemlig 8 hhv. 7 og 13 bogstaver. Indehaver påpegede de forskellige stavelser i mærkerne, og at det kun er slutendelsen –RIN, der er tilfælles, og at dette er en svag suffiks. Således er der stor forskel i præfikserne ANO- hhv. ASPI-. Endvidere påpeges ”y”-lyden i ANOPYRIN og lyden ”i” i ASPIRIN. Begrebsmæssigt påpegede indehaver, at ingen af mærkerne har en kendt betydning.

 

I brev af 16. august 2010 påpegede indsiger, at begge mærker indledes med bogstavet A samt slutter med den kvasi-identiske endelse PIRIN/PYRIN. Det anførtes bl.a., at mærkerne ud fra en helhedsvurdering ligger utrolig tæt op ad hinanden. Indehaver indsendte i brev af 11. oktober 2010 yderligere argumentationer.

 

Den 8. februar 2011 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. Styrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen i Danmark. Styrelsen fremførte følgende:

 

”… 2.       Lovgrundlaget

 

I varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis:

 

                      "2) der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art."

 

I varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1 står der, at et varemærke ligeledes udelukket fra registreres, hvis:

 

                      "1) varemærket er identisk med eller ligner et ældre dansk varemærke efter stk. 2 og det søges registreret for varer eller tjenesteydelser, af anden art end dem, for hvilke det ældre varemærke er registreret, når det ældre varemærke er velkendt her i landet og brugen af det yngre varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renomme eller sådan brug vil skade dette særpræg eller renomme"

 

3.           Vurdering og konklusion

 

Indehavers mærke:

MP999045                          Anopyrin

 

Registreret for:                    Class 5: Medicines; pharmaceutical preparations for human use.

 

 

Indsigers mærker:

VR 1991 03440                  ASPIRIN DIRECT

 

Registreret for:                    klasse 5: Lægemidler.

 

VR 1919 00665                 

 

Registreret for:                    Klasse 5: Et farmaceutisk produkt.

 

3.1                 Vurdering af varesammenfald mellem indehavers og indsigers mærker

 

Der er direkte varesammenfald mellem indehavers mærke og indsigers mærker.

 

3.2                 Vurdering af forvekslelighed mellem indehavers og indsigers mærker

 

Indehavers mærke består af ordet Anopyrin, og indsigers ordmærke består af ordene ASPIRIN og DIRECT. Indsigers figurmærke består af ordet ASPIRIN skrevet med stort begyndelsesbogstav og i sort farve samt med små krumninger på bogstaverne P, I og R.

 

Mærkerne Anopyrin og Aspirin består af 8 hhv. 7 bogstaver, og har derfor næsten samme længde. Både Anopyrin og Aspirin starter med bogstavet A og slutter med stavelsen –RIN.

 

Mærket Anopyrin består i midten af to stavelser, nemlig NO-PY, som fylder halvdelen af mærket. Mærket Aspirin består i midten af den enkelte stavelse SPI, som består af 3 af de 7 bogstaver i mærket. Midten af de to mærker adskiller sig således tydeligt fra hinanden. Der er således synsmæssige ligheder, men også væsentlige forskelle mellem de to mærker.

 

Mærkerne Anopyrin samt Aspirin består af hhv. 4 og 3 stavelser, nemlig A-NO-PY-RIN samt A-SPI-RIN. Kun den korte første stavelse A- og sidste stavelse –RIN er fælles. Midterstavelsen -SPI- i indsigers mærke adskiller sig lydligt væsentlig fra de to midterstavelser -NO-PY- i indehavers mærke, da kun bogstavet P er tilfælles. De 4 hhv. 3 stavelser giver en rytmemæssig forskellig udtalelse af de to mærker, og med kun to fælles stavelser er der derfor kun en begrænset lydlig lighed mellem mærkerne.

 

Mærkerne Anopyrin og Aspirin har efter styrelsens kendskab ingen selvstændig betydning i Danmark.

 

Det er styrelsens opfattelse, at der kun er begrænset synsmæssig og lydlig lighed mellem mærkerne Anopyrin og Aspirin, og at der ikke er begrebsmæssig lighed mellem mærkerne. Det er derfor styrelsens vurdering, at der ikke er tilstrækkelig mærkelighed til, at der foreligger forvekslelighed mellem mærkerne, selvom der er varesammenfald.

 

Ligeledes er det styrelsens vurdering, at mærkerne Aspirin Direct og Anopyrin ikke ligner hinanden, idet det skal bemærkes, at mærkeelementet ”Direct” i indsigers mærke i forbindelse med sammenligningen af mærkerne bliver et yderligere adskillende element.

 

3.3                 Velkendthedsbedømmelse af indsigers mærker

 

Et velkendt varemærke kan ifølge varemærkelovens § 15, stk. 4 nr. 1 nyde en beskyttelse, der er bredere end beskyttelsen over for forvekslelige mærker.

 

For at få en sådan udvidet beskyttelse, skal det ældre mærke ikke blot være velkendt, men der skal tillige hos omsætningskredsen skabes en sammenhæng mellem det yngre mærke på den ene side og det ældre velkendte mærke på den anden side. Endelig skal det, udover velkendtheden og sammenhængen mellem mærkerne, godtgøres, at brugen af det yngre mærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det velkendte varemærkes særpræg eller renommé, eller at sådan brug vil skade det velkendte mærkes særpræg eller renommé.

 

3.3.a      Vurdering af velkendthed

 

Indsiger har anført, at deres varemærkerettighed ASPIRIN er velkendt i Danmark.

 

Til dokumentation herfor har indsiger indsendt følgende materiale:

Bilag

Materiale

Dateret

1

Email + erklæring fra

Lægemiddelindustriforeningen

15. oktober 2009

2

Salgsdata oktober 2008 –

september 2009

 

2a

Fakturaer leveret til

Skovlunde, Rødovre, Kbh,

for

apr 2004, aug 2005,

jul+dec 2007, apr+dec 2008, aug+sep 2009

2004-2009

2b

Produktinformation på Aspirin

Marts 2005

3

Success Survey fra Nicholas Hall

November 2002

4a

Decicion no. 339/2003 fra OHIM

 

4b + 4c

Afgørelser fra Bundespatentgericht

August 2007 + april 2007

 

Indsiger har ligeledes henvist til det indsendte dokumentationsmateriale i indsigelsessagen mod registreringen VR 2009 01401, hvor de også havde indsendt et datasheet på Apirin i form af skærm-print fra medicin.dk, dateret 13. juli 2009.

 

Det indsendte materiale viser en mangeårig brug af mærket Aspirin, og det kan ikke udelukkes, at mærket har en vis kendthed for smertestillende præparater.

 

3.3.b              Vurdering af sammenhæng

 

I vurderingen af, om der skabes en sammenhæng til det velkendte mærke, skal der foretages en helhedsvurdering, herunder også til om der er risiko for en visuel, lydlig og begrebsmæssig forbindelse mellem det yngre mærke og det ældre velkendte mærke. Det er ikke et krav for anvendelsen af bestemmelsen, at mærkerne kan forveksles. Derimod kræves der en sådan grad af lighed, at det bringer

det velkendte mærke i erindring, uden at mærkerne dog nødvendigvis blandes sammen, men dog således, at der i kundekredsens bevidsthed skabes en sammenhæng mellem mærkerne.

 

I henhold EU-domstolens dom i C-408/01 ADIDAS og C-252/07 INTEL anføres en række momenter, der skal indgå i vurderingen af, om der skabes sammenhæng mellem det yngre mærke og det ældre velkendte mærke, herunder

·         Graden af lighed mellem de omtvistede varemærker.

·         Arten af de varer eller tjenesteydelser, som de omtvistede varemærker hver er registreret for, herunder graden af disse varers eller tjenesteydelsers nærhed eller manglende lighed, samt den berørte kundekreds.

·         Intensiteten af det ældre varemærkes renommé.

·         Graden af det ældre varemærkes særpræg, iboende eller opnået ved brug, og om varemærket er unikt

·         Risikoen for forveksling i kundekredsens bevidsthed.

 

Der er, som tidligere vurderet under punkt 3.2, kun en begrænset synsmæssig og lydlig lighed mellem mærkerne, hvorfor der ikke er tilstrækkelig mærkelighed til, at en forvekslelighed mellem mærkerne foreligger, selvom der er overlap af omsætningskredsen.

 

Indsiger har ikke indsendt dokumentationsmateriale, der belyser og beviser intensiteten af mærket Aspirin.

 

Ligheden mellem de to mærker ligger primært i den første stavelse A- og den sidste stavelse –RIN.

Den sidste stavelse, -RIN, ses ved søgninger i varemærkeregistret at være en ofte benyttet slutsstavelse i mærker, der er registreret i klasse 5. Således er der over 100 gyldige registreringer og mere end 90 udløbne registreringer for mærker med endelsen –RIN i klasse 5.

 

Yderligere kan man i WHO`s register for INN-stammer se adskillige INN-stammer, der slutter med endelsen –RIN eller –RINE. Ligeledes kan man på hjemmesiden medicin.dk, der er ejet af Dansk Lægemiddel Information A/S, se flere navne på medicinprodukter, der slutter med endelsen –RIN.

 

Denne hyppige brug af slutsstavelsen –RIN for varemærker registreret i klasse 5, fører til, at denne mærkedel må anses for svagt særpræget, og den vil derfor af omsætningskredsen ikke skabe associationer mellem de to mærker, men snarere skabe en association til det farmaceutiske område generelt.

 

Eneste karakteristiske fællestræk mellem mærkerne Anopyrin og Asprin, der kunne tænkes at associere mærkerne med hinanden, er derfor begyndelsesbogstavet A-.

 

Det er således styrelsens vurdering, at uanset om mærket Aspirin måtte være velkendt, er der, når der henses til den begrænset synsmæssige og lydlige lighed mellem mærkerne og at det eneste karakteristiske fællestræk mellem mærkerne synes at være begyndelsesbogstavet A-, ikke tilstrækkelig association mellem mærkerne til, at der skabes en sammenhæng.

 

4.                   Konklusion

Der er direkte varesammenfald, men mærkerne ligner ikke hinanden, og uanset at indsigers mærke ASPIRIN måtte være velkendt, kan beskyttelsen af mærket ASPIRIN ikke udstrækkes til at gælde overfor mærket ANOPYRIN, idet der ikke skabes en sammenhæng mellem mærkerne.

 

Indsigelsen tages derfor ikke til følge, og indehavers varemærke opretholdes i fuldt omfang…”

 

 

Denne afgørelse blev med brev af 8. april 2011 fra klager Bayer Aktiengesellschaft v/Budde Schou A/S indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand:

 

”… Under henvisning til Varemærkelovens § 46 indbringes herved for Ankenævnet for Patent og Varemærker den afgørelse, der blev truffet den 8. februar 2011 af Patent- og Varemærkestyrelsen i ovennævnte ansøgning.

 

KLAGERENS PÅSTAND

Patent- og Varemærkestyrelsen pålægges at omgøre afgørelsen truffet den 8. februar 2011 i ovennævnte sag.

 

SAGSFORLØB

Til dokumentation for sagsforløbet i den foreliggende sag fremsendes vedlagt kopi af følgende:

 

Bilag 1:       Kopi af indsigelse dateret 22. januar 2010.

Bilag 2:       Kopi af indlæg fra Chas. Hude dateret 3. juni 2010.

Bilag 3:       Kopi af indlæg fra vor side af 16. august 2010.

Bilag 4:       Kopi af indlæg af 11. oktober 2010 fra Chas. Hude.

Bilag 5:       Kopi af afgørelse fra Patent- og Varemærkestyrelsen dateret 8. februar 2011.

 

De to mærker ANOPYRIN og ASPIRIN ligger meget tæt op ad hinanden både auditivt og visuelt. Ved vurderingen af forvekslelighedsspørgsmålet er det af afgørende betydning, at indledningsbogstavet er identisk i begge mærker.

 

Derudover er det ikke af uvæsentlig betydning, at slutelementerne PYRIN og PIRIN er kvasi-identiske.

 

Fuld varekollision er til stede mellem de respektive mærker, hvilket heller ikke er bestridt fra indehaverens side. Der vil derfor være en overhængende fare for forveksling, såfremt mærkerne anvendes for identiske eller ligeartede varer.

 

Med vor indskrivelsesskrivelse af 16. august 2010 fremsendte vi dokumentation for velkendthed af varemærket ASPIRIN i Danmark. Af blandt andet den medsendte erklæring fra Lægemiddelindustriforeningen fremgår det, at ordet ASPIRIN er almindeligt kendt i Danmark.

 

På denne baggrund henstilles det, at der ved vurderingen af den foreliggende sag tages hensyn til den høje grad af velkendthed af ordet ASPIRIN i Danmark og den deraf følgende udvidede beskyttelse i henhold til hidtidig dansk varemærkepraksis.

 

I skrivelse af 11. oktober 2010 (Bilag 4) anføres det på vegne indehaveren af det bekendtgjorte mærke, at de fra vor side anførte afgørelser vedrørende bl.a. GOLDWEAR / GOALWEAR samt VERALUX / VARILUX ”ikke kan antages at få betydning for denne sag, da der er tale om andre brancheområder”. Jeg erindrer i denne sammenhæng om, at det ifølge hidtidig dansk varemærkepraksis er den samme vurdering af forvekslelighed, der lægges til grund i forbindelse med lægemidler, som med andre produkter i andre klasser.

 

Som man vil kunne forstå, blandt andet på baggrund af den høje grad af velkendthed af min klients mærke, er der her tale om et mærke af meget stor betydning for min klient. Man har derfor igennem årene bestræbt sig på at tage skridt overfor potentielle krænkende mærker i alle tilfælde, hvor man har været opmærksom på det.

 

På baggrund af ovenstående skal det henstilles, at de to mærker ASPIRIN og ANOPYRIN vil blive fundet forvekslelige og det bekendtgjorte mærke afvist fra endelig registrering for så vidt angår varer, der kolliderer med min klients anvendelsesområde for ASPIRIN-varemærket.

 

Såfremt vort indlæg skulle give anledning til bemærkninger fra modpartens side, anmoder vi om at blive gjort bekendt hermed og om få mulighed for at fremkomme med eventuelle supplerende bemærkninger…”

 

 

Med brev af 1. juni 2011 kommenterede indklagede Zentiva A.S. v/Chas. Hude A/S klagen med følgende:

 

”… Jeg henviser til Ankenævnets brev af den 11. april 2011 med kopi af Budde Schou A/S’ klagebegrundelse og skal hermed fremkomme med mine kommentarer til denne.

 

Jeg henstiller til, at Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af den 8. februar 2011 opretholdes i sin helhed, idet der ikke er mærkelighed mellem min klients varemærke ANOPYRIN på den ene side og klagers varemærker ASPIRIN og ASPIRIN DIREKT på den anden side.

 

ANOPYRIN har kun 5 ud af 8 bogstaver tilfælles med ASPIRIN, og 3 af disse bogstaver udgøres af suffikset –RIN. Dette suffiks må anses for at være svagt, idet en fornyet søgning d.d. i Patent- og Varemærkestyrelsens register på netop denne endelse i klasse 5 viser, at der er 350 referencer indeholdende denne endelse. En del af disse varemærker er udslettet, men der er stadig rigtig mange varemærker med denne endelse, som sameksisterer.

 

Derudover består ANOPYRIN af 4 stavelser, nemlig A-NO-PY-RIN, mens indsigers mærker består af henholdsvis af 3 og 5 stavelser, nemlig AS-PI-RIN og AS-PI-RIN DI-REKT. Mærkerne har således kun én stavelse tilfælles, nemlig suffikset –RIN, der som nævnt er et særdeles svagt suffiks for varer i klasse 5.

 

Desuden er der tale om mærker med forskellig længde, nemlig henholdsvis 8 bogstaver for ANOPYRIN og 7 og 13 bogstaver for ASPIRIN og ASPIRIN DIREKT.

 

Endelig er det også påfaldende, at mærkernes vidt forskellige præfikser, nemlig ANO- og ASPI- giver en stor forskel også på det lydlige plan, særlig fordi Y-lyden i ANOPYRIN og lyden af det første I i ASPIRIN differentierer mærkerne.

 

Det er således min påstand og anbringende, at mærkerne ikke kan betragtes som forvekslelige, og jeg skal i den forbindelse gentage min henvisning til Sø- og Handelsrettens dom af den 31. juli 1969 i sagen ASPIRIN / APURIN, som også kan findes i Ugeskrift for Retsvæsen fra 1969, side 109. I denne afgørelse udtalte retten, at ”retten finder, at der såvel lydmæssigt som synsmæssigt er så klar forskel på varemærkerne ASPIRIN og APURIN, at de ikke i varemærkelovens forstand kan anses som forvekslelige”.

 

Klager har henvist til nogle varemærker og afgørelser, som de mener, er relevante ved vurdering af forvekslelighedsspørgsmålet, og hertil vil jeg blot bemærke, at sag T-7/04 fra Retten i Første Instans LIMONCELLO vs. LIMONCHELO, indsigelsesafgørelsen vedrørende varemærkerne GOLDWEAR og GOALWEAR samt afgørelsen fra Fjerde Board of Appeal vedrørende varemærkerne VERALUX og VARILUX, alle er afgørelser indenfor andre brancheområder. Hertil kommer at der er en højere grad af synsmæssig lighed mellem disse mærker end mellem min klients mærke og klagers mærke, hvorfor jeg fastholder at ingen af disse sager er relevante. 

 

Jeg har også fundet afgørelser, som kan støtte op om vor anmodning om tilbagevisning af indsigelsen, nemlig følgende afgørelser fra OHIM’s Board of Appeal, alle for varer i klasse 05:

 

Ø  Case R 1212/2009-1, afgørelse af 6. april 2011 – ZEBEXIR ikke forvekslelig med ZEBINIX, hvor BoA bl.a. siger at ”the overall visual and aural impression given by the signs is different. The fact that the first syllable of the marks is the same does not outweigh this finding. The argument that the initial part of the signs is the one that first catches the attention of the reader is particularly significant in those cases in which the signs are short. This does not seem to be the case of the confronted signs, which, as pointed out, have three syllables each, two of them being sufficiently dissimilar”.

 

Ø  Case R 1382/2009-4, afgørelse af 7. marts 2011 – LIVOPAN ikke forvekslelig med LIMOVAN

 

Ø  Case R 1661/2010-1, afgørelse af 24. Februar 2011 – AGHILAIR ikke forvekslelig med AGILIZER med bl.a. følgende begrundelse “taking into account the relevant public’s relatively high degree of attention, despite the identity of the goods, the visual, phonetic and conceptual differences between the ‘AGHILAIR’ and ‘AGILIZER’ are sufficient to avoid a likelihood of confusion on the part of the relevant public in the European Union”.

 

Kopi af disse afgørelser vedlægges som bilag 2.

Klager har desuden henvist til, at varemærket ASPIRIN skulle være velkendt i Danmark, og her kan jeg kun støtte op om Patent- og Varemærkestyrelsens vurdering i indsigelsessagen, hvor de henviser til EU-Domstolens dom i C-408/01 ADIDAS og C-252/07 INTEL, og at de momenter, der skal indgå i vurderingen af, om der skabes den sammenhæng mellem det yngre mærke og det ældre mærke, herunder graden af lighed mellem de omtvistede varemærker, ikke er tilstrækkelig høj.

 

Hertil kommer også som nævnt fra starten, at min klients varemærke har været registreret i det tidligere Tjekkoslovakiet og det nuværende Tjekkiet siden 1929, og der har mærket sameksisteret i mange år med klagers mærke uden forveksling er opstået. Jeg er klar over, at dette forhold ikke kan tages i betragtning under forvekslelighedsvurdering i Danmark, men forholdet synes blot at vise, at anvendelsen af varemærket ANOPYRIN ikke kan betragtes som et forsøg på at drage fordel af varemærket ASPIRIN.

 

Idet der hverken foreligger mærkelighed mellem mærkerne eller det påståede omfattende kendskab til varemærket ASPIRIN, skal jeg derfor anmode om, at Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af den 8. februar 2011 opretholdes af Ankenævnet, og at varemærket ANOPYRIN bliver registreret i Danmark…”

 

 

Den 15. juni 2011 udtalte Patent- og Varemærkestyrelsen følgende:

 

”… Som svar på Ankenævnets brev af DEN 1. juni 2011 skal styrelsen udtale følgende:

 

Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse.

 

Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af den 8. februar 2011 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

 

Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes...”

 

 

Med brev af 15. juli 2011 kommenterede klager Bayer Aktiengesellschaft v/Budde Schou A/S styrelsens udtalelse med følgende:

 

 

”… Jeg henviser til Ankenævnets skrivelse af 15. juni 2011 og skal herved fremkomme med et afsluttende skriftligt indlæg.

 

PÅSTAND

Det henstilles, at den danske del af det internationale varemærke MP999045 Anopyrin afslås fra endelig registrering i Danmark for så vidt angår alle varer, der kolliderer enten direkte eller indirekte med min klients ældre rettigheder til det dermed forvekslelige mærke ASPIRIN.

 

BEGRUNDELSE

Varesammenfald

Der er direkte varesammenfald mellem indehavers mærke og indsigers varemærker, hvilket bekræftes i Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 8. februar 2011.

 

Forvekslelighed

I den foreliggende sag skal de to mærker Anopyrin og ASPIRIN vurderes overfor hinanden. Det er fra såvel indsigers side som i Styrelsens afgørelse af 8. februar 2011 blevet tillagt vægt, at de to mærker har forskelligt antal stavelser, og man deler ordene på en helt specifik måde.

 

Ved vurderingen bør der imidlertid lægges vægt på, at de to mærker reelt har en række lighedspunkter. Den mest hensigtsmæssige og også udtalemæssigt mest nærliggende opdeling af de to mærker vil være som følger:

AS-PI-RIN

ANO-PY-RIN.

 

Når man vurderer de to mærker på denne måde, bliver lighedspunkterne mellem de to mærker helt evidente. Indledningsbogstavet i begge mærker er identisk, og de afsluttende elementer PIRIN/PYRIN må både udtalemæssigt og synsmæssigt anses for at være meget lig hinanden.

 

Selv uden hensynstagen til bekendthedsgraden af indsigermærket ASPIRIN, bør mærkerne således anses for forvekslelige.

 

VELKENDTHED

På baggrund af den med vor indsigelse indleverede dokumentation for den meget omfattende brug og indarbejdelse af min klients varemærke ASPIRIN, ikke blot i Danmark men også i hele verden, bør det lægges til grund, at min klients varemærke er yderst velkendt også i Danmark i forbindelse specielt med smertestillende produkter, og ikke blot som anført i Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 8. februar 2011 ”har en vis kendthed for smertestillende præparater”.

 

Dette bestyrkes ved en simpel rundspørge blandt almindelige forbrugere, hvor det helt spontant understreges, at ordet ASPIRIN er et velkendt smertestillende præparat her i landet, og hvor man umiddelbart refererer til de TV-spots, der gennem tiderne har været i relation til ASPIRIN: Har De ondt i hovedet, tag to ASPIRINER og kom igen i morgen!

 

KONKLUSION

På baggrund af ovenstående bør der ikke være tvivl om, at der er

 

·    høj grad af lighed mellem de omtvistede varemærker

·    direkte sammenfald

·    høj intensitet af indsigermærket og dets renommé

·    indsigermærkets høje grad af særpræg, opnået også ved meget intens brug gennem en meget lang årrække -  i hvert tilfælde siden 1919

·    reel forvekslingsfare i kundekredsen…”

 

 

Indklagede har ikke kommenteret yderligere.

 

 

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

 

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, 5. oktober2011.