RESUMÉ:

 

 

AN 2005 00047 – VR 1984 03712 (VA 1983 06131) - afslag - varefortegnelse.

 

Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at ændre varefortegnelsen for varemærket

Schneider <fig> for en række varer i klasse 9 med den begrundelse, at den ønskede begrænsning var for upræcis og varefortegnelsen derfor ville blive for uoverskuelig.

Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker som stadfæstede Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse.

 

 

KENDELSE:

År 2006, den 30. november afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Steffen Gulmann og Jens Schovsbo)

følgende kendelse i sagen AN 2005 00047 SCHNEIDER <fig>.

 

Klage fra     

                                    Schneider Electronics GmbH

Tyskland

v/Budde, Schou & Ostenfeld A/S

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 5. september 2005 vedrørende afslag på notering af ændringer i varefortegnelsen for figurmærket VR 1984 03712 SCHNEIDER.

 

Ankenævnet har behandlet sagen på et møde den 28. november 2006.

For klageren mødte cand.jur. Inge Lise Persson, der fremlagde påstandsdokument og procederede sagen i det væsentlige i overensstemmelse hermed.

Patent- og Varemærkestyrelsen var repræsenteret ved chefkonsulent Anne Mette Broberg, som redegjorde for og uddybede begrundelsen for styrelsens afgørelse.

 

Ankenævnet udtaler:

Bl.a. af hensyn til tredjemands mulighed for at gøre sig bekendt med den registrerede varemærkerets omfang skal Patent- og Varemærkestyrelsen som offentlig myndighed påse, at varefortegnelser, der er optaget i varemærkeregisteret, er klare og præcise, således at registreringens omfang er beskrevet på en forståelig måde. Under hensyn hertil - og efter en konkret vurdering af den af klageren ønskede omfattende begrænsning ved udeladelse af det i begrænsningen anførte vareområde - tiltræder Ankenævnet den vurdering, der er foretaget af styrelsen om, at begrænsningens formulering er for upræcis til at kunne blive godkendt. Derfor stadfæstes den påklagede afgørelse.

 

Herefter bestemmes:

Den af Patent- og Varemærkestyrelsen trufne afgørelse stadfæstes.

 

Sagens baggrund:

Den 15. december 1983 ansøgte Schneider Rundfunkwerke Aktiengesellschaft om registrering af figurmærket SCHNEIDER for følgende varer i klasserne 9 og 20:

 

Klasse 09: Radioappparater, fjernsynsapparater, apparater til optagelse og gengivelse af billeder og lyd, forstærkere, højttalere, pladespillere, pladeskiftere, båndoptagere og kassettebåndoptagere, både som enkeltapparater og som sammenbyggede kombinationer af en eller flere af ovennævnte apparater, fjernbetjeningsapparater til de forannævnte apparater, mixerpulte, mikrofoner, hovedtelefoner til de nævnte apparater, plader og bånd til optagelse og/eller gengivelse af lyd og/eller billeder, elektriske og elektroniske apparater (ikke indeholdt i andre klasser), herunder apparater til lagring, omsætning, behandling og transmission af oplysninger, data, tegninger, billeder og film, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de nævnte varer.

 

Klasse 20: Møbler.

 

 

Den 6. januar 2003 blev Patent- og Varemærkestyrelsen informeret om, at rettigheden var overgået til Schneider Electronics GmbH, Tyskland, hvorefter styrelsen noterede ændringen i varemærkeregistret.

 

 

Ved brev af 24. august 2004 anmodede Budde, Schou & Ostenfeld A/S om begrænsning af varefortegnelsen i

 

”klasse 9: Radioapparater, fjernsynsapparater, apparater til optagelse og gengivelse af billeder og lyd, forstærkere, højttalere, pladespillere, pladeskiftere, båndoptagere og kassettebåndoptagere, både som enkeltapparater og som sammenbyggede kombinationer af en eller flere af ovennævnte apparater, fjernbetjeningsapparater til de forannævnte apparater, mixerpulte, mikrofoner, hovedtelefoner til de nævnte apparater, plader og bånd til optagelse og/eller gengivelse af lyd og/eller billeder, elektriske og elektroniske apparater (ikke indeholdt i andre klasser), herunder apparater til lagring, omsætning, behandling og transmission af oplysninger, data, tegninger, billeder og film, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de nævnte varer, alle de forannævnte varer undtagen inden for optik, især linser og tilbehør inden for fotografisk optik samt til projektorer til biografer, industriel optik, herunder mekaniske, elektriske og elektroniske komponenter samt linser til digital optagelse og digital projektion, oftalmologiske produkter, optisk arbejdende filtre til fotografisk og industriel brug og servohydrauliske, servopneumatiske og servoelektroniske produkter.”

 

 

Ved brev af 20. september 2004 meddelte styrelsen Budde, Schou & Ostenfeld A/S, at den indsendte varefortegnelse, ikke kunne accepteres, da den lange liste over undtagne varer gjorde varefortegnelsen uoverskuelig.

 

 

Ved brev af 22. november 2004 anmodede Budde, Schou & Ostenfeld A/S om, at sagen måtte blive optaget til fornyet overvejelse. Følgende blev fremført:

 

” … Som tidligere påpeget, er den nu ønskede præcisering af varefortegnelsen et resultat af langvarige og meget tunge forhandlinger med en indsiger, som blev afsluttet med en sameksistensaftale, der omfattede den nævnte disclaimer.

 

For at gøre disclaimeren mere enkel kunne det foreslås, at denne blev omformuleret til indledningen

 

”ingen af de forannævnte varer til anvendelse inden for …”

 

 

som anført på vedlagte kopi af varefortegnelsen.

 

Til orientering vedlægger vi en kopi af den tilsvarende engelske formulering af disclaimeren.

 

Vi henstiller, at formuleringen må blive godkendt i den nu valgte udformning, idet vi alternativt imødeser forslag til en ændret udformning.

 

Klasse 09: Radioapparater, fjernsynsapparater, apparater til optagelse og gengivelse af billeder og lyd, forstærkere, højttalere, pladespillere, pladeskiftere, båndoptagere og kassettebåndoptagere, både som enkeltapparater og som sammenbyggede kombinationer af en eller flere af ovennævnte apparater, fjernbetjeningsapparater til de forannævnte apparater, mixerpulte, mikrofoner, hovedtelefoner til de nævnte apparater, plader og bånd til optagelse og/eller gengivelse af lyd og/eller billeder, elektriske og elektroniske apparater (ikke indeholdt i andre klasser), herunder apparater til lagring, omsætning, behandling og transmission af oplysninger, data, tegninger, billeder og film, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de nævnte varer, ingen af de forannævnte varer til anvendelse inden for optik, især linser og tilbehør inden for fotografisk optik samt til projektorer til biografer, industriel optik, herunder mekaniske, elektriske og elektroniske komponenter samt linser til digital optagelse og digital projektion, oftalmologiske produkter, optisk arbejdende filtre til fotografisk og industriel brug og servohydrauliske, servopneumatiske og servoelektroniske produkter.

 

Klasse 20: Møbler…”

 

 

Ved brev af 14. december 2004 meddelte Patent- og Varemærkestyrelsen, at den indsendte varefortegnelse stadig ikke kunne accepteres, da den lange liste over undtagne varer fortsat gjorde varefortegnelsen uoverskuelig.

 

 

Den 15. august 2005 anmodede Budde, Schou & Ostenfeld A/S om, at nærværende sag måtte blive afgjort på det foreliggende grundlag.

 

 

Ved brev af 5. september 2005 afslog Patent- og Varemærkestyrelsen endeligt at registrere det ansøgte mærke SCHNEIDER med følgende begrundelse:

 

” … Vi kan ikke ændre registeroplysningerne, fordi De ikke har indsendt et nyt forslag til en begrænset varefortegnelse.

 

Vi henviser i den forbindelse til varemærkelovens § 39, jf. § 10 i bekendtgørelse om ansøgning og registrering af varemærker og fællesmærker …”

 

 

Denne afgørelse indbragte Budde, Schou & Ostenfeld A/S på vegne af Schneider Electronics GmbH ved brev af 7. november 2005 med bilag for Ankenævnet for Patenter og Varemærker. Klager anførte følgende:

 

”… KLAGERENS PÅSTAND:

Patent- og Varemærkestyrelsen pålægges at ændre afgørelsen truffet den 5. september 2005.

 

ANKEBEGRUNDELSE:

Ved skrivelse af 24. august 2004 til Patent- og Varemærkestyrelsen (kopi vedlagt som bilag 2) anmodede vi om at få begrænset varefortegnelsen i overensstemmelse med en vedlagt varefortegnelse.

 

Vi blev efterfølgende gjort opmærksomme på, at den indleverede begrænsning af varefortegnelsen ansås for uoverskuelig og derfor ikke kunne accepteres, jfr. bilag 3. Ved efterfølgende indlæg af 22. november 2004, jfr. bilag 4, understregede vi baggrunden for ønsket om den anmodede præcisering af varefortegnelsen. Formuleringen er et resultat af meget langvarige forhandlinger med en indsiger, der endte med en sameksistensaftale, der omfattede den nævnte disclaimer.

 

Ved efterfølgende skrivelse af 14. december 2004, jfr. bilag 5, fastholdt sagsbehandleren den trufne afgørelse, men gav os mulighed for at fremkomme med en yderligere præcisering.

 

Ved indlæg af 14. juni 2005, jfr. bilag 6, argumenterede vi endnu engang for godkendelsen af den ønskede disclaimer til varefortegnelsen.

 

Afgørelsen fastholdtes imidlertid igen i skrivelse af 15. juni 2005 fra sagsbehandleren, og vi bad derfor ved skrivelse af 15. august 2005 om, at afgørelsen måtte blive endelig, således at vi i givet fald kunne indbringe sagen for Ankenævnet for en alternativ vurdering. Vi henviser til vedlagte bilag 7 og 8.

 

Som det fremgår af den vedlagte korrespondance, er tilføjelsen af den omhandlede disclaimer til varefortegnelsen for det foreliggende varemærke et resultat af langvarige forhandlinger mellem mærkeindehaver og en modpart. Disse forhandlinger blev afsluttet med positivt resultat ved indgåelse af en sameksistensaftale. Kopi af denne sameksistensaftale er på vej fra min tyske ordregiver og vil følge, så snart den indgår hertil. Erfaringsmæssigt har Styrelsen hidtil været positivt indstillet over for disclaimere, når disse har været et resultat af bilæggelse af en konflikt mellem to varemærkeindehavere.

 

På baggrund af ovenstående skal vi henstille, at den ønskede disclaimer godkendes i den foreliggende registrering…”

 

 

Ved brev af 2. december 2005 fremsendte Budde, Schou & Ostenfeld A/S en sameksistensaftale.

 

Ved brev af 19. december 2005 afgav styrelsen følgende udtalelse i sagen:

”… Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse.

 

Styrelsen skal dog yderligere bemærke, at styrelsen skal påse, at varefortegnelser, der er optaget i varemærkeregisteret, er klare og præcise, dette bl.a. af hensyn til tredjemands mulighed for at gøre sig bekendt med den registrerede varemærkerets omfang. Styrelsen har således med den trufne afgørelse fundet, at den af klager foreslåede varefortegnelse er for uklar og upræcis til, at tredjemand umiddelbart kan udlede den registrerede rets omfang.

 

Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 5. september 2005 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

 

Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes.”

 

 

Ved brev af 13. februar 2006 fremsendte Budde, Schou & Ostenfeld A/S følgende kommentarer til styrelsens udtalelse:

 

”Under hensyntagen til de helt konkrete omstændigheder i den foreliggende sag, hvor en mangeårig konfliktsituation mellem to parter har kunnet løses ved en aftale, henstiller jeg, at den ønskede begrænsning af varefortegnelsen for det foreliggende mærke må blive godkendt af Ankenævnet …”

 

 

 

Udskriftens og foto kopiens rigtighed bekræftes.

 

Ankenævnet for Patenter og Varemærker 30. november 2006.