RESUMÉ:

 

AN 2006 00057 -  VR 2004 00267 GRAND CRU - Forveksling

 

Indehaveren af varemærket GRAND CRU fremsatte indsigelse mod registrering

af varemærket GRAND CRU <w>. Indsiger begrundede indsigelsen med indsigers tidligere brug af varemærket for varer i klasse 30. Patent- og Varemærkestyrelsen tog efter en samlet vurdering ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen for klasse 30. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som tog indsigelsen til følge og ophævede registreringen af Grand Cru.

 

 

KENDELSE:

År 2007, den 19. oktober afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Steffen Gulmann)

følgende kendelse i sagen AN 2006 00057

 

Klage fra     

Valrhona (société par actions simplifiée)

Frankrig

v/ Zacco Denmark A/S

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 20. oktober 2006

                                vedrørende sagen VR 2004 00267 GRAND CRU <w> for

                                Odense Marcipan A/S
                                Odense

                                v/ Chas. Hude A/S

 

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

 

Ankenævnet udtaler:

På den baggrund finder Ankenævnet, at Grand Cru ikke har det for registrering i klasse 30 nødvendige særpræg og tager klagerens påstand om, at varemærket ophæves for de omhandlede varer i klasse 30 til følge. Ankenævnet finder, at Grand Cru er et begreb, der ved at knyttes til et bredt sortiment af varer, specielt inden for nydelsesmidler, men også andre varer med karakter af luksus, bliver til en almindelig suggestiv kvalitetsbetegnelse.

 

Herefter bestemmes:

Registreringen af varemærket VR 2004 00267 GRAND CRU ophæves.

 

Sagens baggrund:

Den 26. november 2003 indleverede Chas Hude A/S på vegne Odense Marcipan A/S en ansøgning om registrering af ordmærket GRAND CRU for:

 

Klasse 30: Konditori- og konfekturevarer, råvarer i form af mandelmasse, marcipan, nougat, chokoladetrøffel og nougattrøffel, chokoladevarer, konfekturemasse og bagemasse baseret på sukker, mandler, nødder og abrikoskerner til bagning samt til konditori- og konfekturevarer; forblandede ingredienser, ikke indeholdt i andre klasser, til fremstilling af brød, bagværk og konditorivarer, cremepulver og creme til kager, bagværk og konditorivarer, spiselige dekorationer til kager og bagværk.

 

Varemærket blev registreret den 21. januar 2004 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende.

 

I brev af 5. april 2004 fremsatte Internationalt Patent-Bureau A/S på vegne af Valrhona (société par actions simplifiée) indsigelse mod gyldigheden af VR 2004 00267.

 

Indsigelsen blev fremsat med henvisning til varemærkelovens § 23 i lovbekendtgørelse nr. 782 af 30. august 2001.

 

International Patent-Bureau A/S ophørte med at repræsentere indsiger som fuldmægtig den 3. december 2004, og ny fuldmægtig for indsiger blev Zacco Denmark A/S.

 

Indsigelsen baseredes på indsigers tidligere brug af varemærket GRAND CRU for varer i klasse 30 samt subsidiært indehavers onde tro i forbindelse med ansøgning af mærket GRAND CRU.

 

Der henvises i denne forbindelse til varemærkelovens § 15.

 

Indsigers fuldmægtig begrundede indsigelsen yderligere i breve af 24. maj 2004, 4. juni 2004 samt 14. marts 2005.

 

I disse breve indsendtes dels materiale til dokumentation for indsigers tidligere brug af GRAND CRU. Der indsendtes en række kopier af fakturaer fra perioden 2001 – 2004. Desuden blev der indsendt reklamemateriale i form af kataloger og eksempler på emballage.

 

Endelig begrundes indsigelsen i brev af 14. marts 2005 med, at ordene GRAND CRU ikke er i besiddelse af det særpræg, der er nødvendigt til registrering. Der henvistes i denne forbindelse til varemærkelovens § 13. Det blev herefter principalt gjort gældende, at indsigelsen blev tages til følge på dette grundlag og subsidiært på grundlag af indsiger tidligere brug af GRAND CRU.

 

Henvisningen til § 13 begrundedes med, at CRAND CRU er en anprisende kvalitetsbetegnelse uden kendetegnsfunktion.  Som dokumentation for dette vedlagdes udtalelse fra Dansk Sprognævn, udtalelse fra Foreningen af danske importører i chokolade- og konfekturebranchen samt diverse udskrifter fra Internettet.

 

Indehaver har i breve af 27. september 2004 og 29. juni 2005 afvist indsigelsen, idet der henvistes til, at det indsendte materiale til dokumentation for tidligere brug ikke viste en varemærkemæssig brug af betegnelsen GRAND CRU. Det anførtes, at GRAND CRU anvendes af indsiger som VALRHONA GRAND CRU, nemlig for indsigers luksuschokolade og ordene GRAND CRU anvendes som en kvalitetsbetegnelse. Denne brug dokumenterer ikke brug af GRAND CRU alene. Når mærket GRAND CRU anvendes sammen med andre varemærker, som f.eks. indsigers VALHRONA, fremtræder ordene GRAND CRU som en kvalitetsbetegnelse. Beskyttelsen for sådan et mærkeelement er derfor snævert.

 

Det anførtes endelig at brugen af ordene GRAND CRU alene derimod kun er suggestivt. Der henvistes i denne forbindelse til, at Patent- og Varemærkestyrelsen ved registreringen af mærket har vurderet, at mærket har det særpræg, der er nødvendigt til registrering.

 

Dansk sprognævn har i en udtalelse af 12. august 2005 bl.a. anført:

 

Grand cru synes at være ved at udvikle sig til en almindelig kvalitetsbetegnelse for især fødevarer, men bruges dog også (sporadisk) i andre sammenhænge hvor noget skal betegnes som ”det bedste af det bedste”, jf. de to sidstnævnte eksempler,

 

 

Indehavers fuldmægtig har i brev af 21. november 2005 kommenteret denne udtalelse fra Dansk Sprognævn.  Det påpegedes her, at Sprognævnet alene har oplyst, at betegnelsen GRAND CRU er ved at udvikle sig til en kvalitetsbetegnelse, og at denne udvikling altså ikke er sket endnu. Ordene GRAND CRU er derfor alene suggestive, men har et snævert beskyttelsesomfang.

 

Styrelsen foretog 31. maj 2006 en foreløbig vurdering i sagen. Styrelsen vurderede i denne forbindelse, at mærket GRAND CRU er beskrivende for chokolade, og at mærket derfor mangler det til registrering nødvendige særpræg for varerne konfekturevarer, nougat, chokoladetrøffel og nougattrøffel, chokoladevarer, spiselige dekorationer til kager og bagværk.

 

Indehaveren Odense Marcipan A/S fik dog en mulighed for at begrænse varefortegnelsen til sådanne positivt opregnede varer, der ikke er chokolade eller chokoladevarer.

 

I brev af 20. juni 2006 har Odense Marcipan A/S herefter begrænset varefortegnelsen.

 

Begrænsningen har været forelagt indsiger, der ikke mener, at begrænsningen er tilstrækkelig, idet konditorivarer og marcipan efter indsigers opfattelse også indeholder eller anvendes så tæt forbundet med chokolade, at det er nærliggende at benytte kvalitetsbetegnelsen ”grand cru” for sådanne varer. Som eksempel på en konditorivare, der ligger meget tæt op ad chokoladeprodukter nævner indsiger ”petit fours”.

 

Indsigelsen er herefter taget op til afgørelse på baggrund af den begrænsede varefortegnelse.

 

Den 20. oktober 2006 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen og tog med følgende begrundelse ikke indsigelsen til følge.

 

”… 2.     Lovgrundlaget

 

Ifølge varemærkelovens § 13, stk. 2, er følgende varemærker udelukket fra registrering:

 

"1) Varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelser, eller andre egenskaber ved disse.

 

2) Varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, som i daglig sprogbrug eller efter almindelig markedsføringsskik udgør en sædvanlig betegnelse for varen eller tjenesteydelsen."

 

 

3.         Vurdering og konklusion

 

Først skal det bemærkes, at uanset at Patent- og Varemærkestyrelsen ved behandlingen af den ansøgning, der førte til registrering af VR 2004 00267 ikke har rejst indvending mod mærket registrering, jf. varemærkelovens § 13, er det ikke udelukket at der under behandlingen af en indsigelse kan fremkomme oplysninger, der medfører at dette spørgsmål kan tages op til vurdering igen.

 

Det skal også bemærkes, at Patent- og Varemærkestyrelsen er opmærksom på, at indsiger har indleveret en CTM-ansøgning vedrørende varemærket GRAND CRU for chokolade i klasse 30. I forbindelse med denne ansøgning har indsiger modtaget et afslag på ansøgningen. Dette afslag er blevet stadfæstet ved afgørelse af 10. april 2006 fra Board of Appeal.

 

Vurdering af om mærket GRAND CRU har særpræg.

 

Mærket GRAND CRU, VR 2004 00267, er efter begrænsning registreret for følgende varer:

 

Klasse 30: Konditorivarer, råvarer i form af mandelmasse, marcipan, bagemasse baseret på sukker, mandler, nødder og abrikoskerner til bagning samt til konditorivarer; forblandede ingredienser, ikke indeholdt i andre klasser, til fremstilling af brød, bagværk og konditorivarer, cremepulver og creme til kager, bagværk og konditorivarer.

 

Grand cru betyder stor vækst og er normalt en fransk betegnelse for vine af topkvalitet. (den store danske encyklopædi)

 

Som udgangspunkt er betegnelsen derfor ikke beskrivende for andre varer end vin. I det omfang, det dog kan dokumenteres at betegnelse ”grand cru” anvendes som en almindelig kvalitetsbetegnelse indenfor andre vareområder, vil betegnelsen kunne anses for beskrivende også for sådanne varer.

 

Dansk Sprognævn udtaler i sit brev af 12. august 2005, at meget tyder på, at betegnelsen GRAND CRU er ved at udvikle sig til en almindelig kvalitetsbetegnelse for visse, især luksusprægede fødevarer, herunder chokolade. Der gives en række eksempler på tilfælde, hvor betegnelsen GRAND CRU indenfor fødevare-området bruges som kvalitetsbetegnelse. Desuden henvises til andre eksempler og sammensætninger med ordet GRAND CRU, hvor ordet mere generelt har karakter af anprisende betegnelse. Dansk Sprognævn slår dog ikke entydigt fast, at GRAND CRU allerede i dag må anses for en almindelig kvalitetsbetegnelse. Der henvises således alene til, at betegnelsen er ved at udvikle sig i denne retning.

 

Den erklæring fra Foreningen af danske importører i chokolade- og konfekturebranchen, der er indsendt af indsiger er derimod entydig, idet det her er anført, at foreningen opfatter betegnelsen GRAND CRU som en kvalitetsbetegnelse for finere chokolade.

 

De indsendte udskrifter fra søgninger på Internettet viser desuden, at denne brug af betegnelsen GRAND CRU som kvalitetsbetegnelse er udbredt i chokoladevare-branchen.

 

Det er således dokumenteret, at grand cru anvendes som kvalitetsbetegnelse for chokolade.

 

Indsiger har henvist til, at konditorivarer og marcipan også indeholder eller anvendes så tæt forbundet med chokolade, at det er nærliggende at benytte kvalitetsbetegnelsen ”grand cru” for sådanne varer. Som eksempel på en konditorivare, der ligger meget tæt op ad chokoladeprodukter nævner indsiger ”petit fours”.

 

En petitfour er ifølge Politikkens store ordbogs cd-rom ”en lille konditorkage, fx lavet af små udstukne stykker kage der er lagt sammen med fyld og overtrukket og pyntet”

En petitfour kan således i nogle tilfælde være overtrukket med chokolade. Selvom betegnelsen gran cru anvendes som kvalitetsbetegnelse for chokolade er det Styrelsens vurdering, at dette ikke medfører, at betegnelsen kan anses for beskrivende for andre men lignende varer, når det ikke samtidigt er dokumenteret, at betegnelsen også for disse varer er almindeligt anvendt på markedet. For sådanne varer vil ordene GRAND CRU således ikke være direkte beskrivende for selve varen, men der vil formentligt som udgangspunkt være tale om et såkaldt svagt varemærke.

 

I den forbindelse kan der også henvises til afgørelse fra Ankenævnet for Patenter og Varemærker af 20. januar 2003 vedrørende sagen AN 2002 00007. Her blev mærket BOLIGNEDSPARING nægtet registrering for finansiel virksomhed, mens registreringen blev opretholdt for de tilstødende tjenesteydelsesområder forsikringsvirksomhed, valutarisk virksomhed og ejendomsmæglervirksomhed.


Patent- og Varemærkestyrelsen har også foretaget Internet-søgninger efter betegnelsen GRAND CRU, men har ikke kunnet konstatere, at betegnelsen er almindeligt anvendt for marcipanprodukter eller kager. De resultater, hvor GRAND CRU anvendes i forbindelse med marcipan eller kager, henviser alle til indehaveren af VR 2004 00267, nemlig Odense Marcipan A/S.

 

Indsiger har heller ikke indsendt materiale, der kan dokumentere, at betegnelsen GRAND CRU faktisk anvendes som kvalitetsbetegnelse i forbindelse med konditorivarer og marcipan.

 

På denne baggrund er det Patent- og Varemærkestyrelsens vurdering, at det ikke er dokumenteret, at GRAND CRU er en almindeligt anvendt kvalitetsbetegnelse for de varer, der nu er omfattet af indehavers registrering.

 

Indsigers brug af grand cru.

 

Det skal til slut bemærkes, at indsigers subsidiære påstand vedrørende forvekslelighed med indehavers brugsbaserede rettighed til betegnelsen GRAND CRU ikke tages til følge.

 

Det indsendte materiale viser, at indehaver bruger betegnelsen udelukkende for chokoladevare og i øvrigt anvender betegnelsen grand cru i den beskrivende form netop for at signalere chokoladevare af en høj kvalitet. Det indsendte materiale kan derfor ikke dokumentere, at indsiger har stiftet en varemærkeret til betegnelsen gran cru.

 

Konklusion

 

Indsigelsen tages ikke til følge og registreringen opretholdes for:

 

Klasse 30: Konditorivarer, råvarer i form af mandelmasse, marcipan, bagemasse baseret på sukker, mandler, nødder og abrikoskerner til bagning samt til konditorivarer; forblandede ingredienser, ikke indeholdt i andre klasser, til fremstilling af brød, bagværk og konditorivarer, cremepulver og creme til kager, bagværk og konditorivarer.

Afgørelsen er truffet i medfør af varemærkelovens § 13, stk. 2…”

 

 

Denne afgørelse indbragte Zacco Denmark A/S på vegne Valrhona (société par actions simplifiée) for Ankenævnet for Patenter og Varemærker ved brev af 20. december 2006. Klager påstår afgørelsen ændret, således at VR 2004 00267 GRAND CRU også bliver ophævet for ”konditorvarer, marcipan ” i klasse 30. Klager har begrundet sin påstand med følgende:

 

Sagsfremstilling:

Vi henviser til brevveksling i sagen for Patent- og Varemærkestyrelsen.

 

Anbringender:

 

Til støtte for klagen gøres det for klageren gældende:

 

at ordmærket GRAND CRU savner det til registrering fornødne særpræg i forbindelse med ”konditorvarer, marcipan” i klasse 30, jfr. Varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1.

 

Patent- og varemærkestyrelsen lagde i deres afgørelse af 20. oktober 2006 til grund, at varemærket GRAND CRU anvendes som kvalitetsbetegnelse for chokolade, og dermed savner det til registrering fornødne særpræg i forbindelse med sådanne varer. Styrelsen var imidlertid af den opfattelse, at betegnelsen ikke anvendes som almindelig kvalitetsbetegnelse for konditorvarer og marcipan, hvorfor registrering af GRAND CRU blev opretholdt for disse varer i klasse 30.

 

På vegne Klager gøres det gældende, at Styrelsen herved har anlagt en alt for snæver fortolkning af særprægskravet i varemærkelovens § 13, stk. 1, jfr. stk. 2, nr. 1.

 

Efter varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1 er et varemærke udelukket fra registrering, hvis det består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens art, beskaffenhed, eller andre egenskaber ved disse. Det er ikke en forudsætning for vurderingen af særpræget, at tegnet rent_faktisk anvendes som arts-, beskaffenheds-, eller kvalitetsbetegnelse, når det blot er egnet til at være beskrivende.

 

På vegne Klager gøres det gældende, at det vil være særdeles nærliggende for den relevante omsætningskreds at opfatte GRAND CRU som en kvalitetsbetegnelse også for ”konditorvarer og marcipan”. Betegnelsen er almindeligt anvendt og uden særpræg i forbindelse med ”chokolade”, og såvel konditorivarer som marcipan er varer, der er stærkt beslægtede hermed, og som kan erstatte chokolade. Produkterne sælges side om side i butikkerne, og det forekommer at være en temmelig anstrengt fortolkning, at kunderne skulle opfatte GRAND CRU som et varemærke i forbindelse med kager og marcipan, men som en kvalitetsbetegnelse i forbindelse med chokolade.

 

Dansk Sprognævn udtaler i deres brev af 12. august 2005, at meget tyder på, at betegnelsen GRAND CRU ”er ved at udvikle sig til en almindelig kvalitetsbetegnelse for visse især luksusprægede fødevarer, herunder chokolade ”. Det er væsentligt at bemærke, at Dansk Sprognævn ikke kun nævner chokolade, men netop ”luksusprægede fødevarer”. Såvel konditorivarer som marcipan er luksusprægede fødevarer i modsætning til dagligvarer.

 

Dansk Sprognævn anfører, at betegnelsen ”er ved at udvikle sig til en almindelig kvalitetsbetegnelse”. På vegne Klager gøres det gældende, at Styrelsen allerede på baggrund heraf burde have afslået VR 2004 oo267 GRAND CRU fra registrering for samtlige omfattede fødevarer. Den omstændighed, at Dansk Sprognævn ikke entydigt slår fast, at GRAND CRU allerede i dag må anses for en almindelig kvalitetsbetegnelse, bør ikke medføre, at GRAND CRU dermed anerkendes som et varemærke med særpræg for andre luksusprægede fødevarer end chokolade. Efter Klagers opfattelse må ordet GRAND CRU være underlagt et klart friholdelsesbehov, jfr VML-Bet. P. 118 ff, når det benyttes i forbindelse med fødevarer, herunder konditorvarer og marcipan.

 

På ovenstående baggrund skal vi henstille, at VR 2004 00267 GRAND CRU ophæves for ”konditorivarer, marcipan” i klasse 30…”

 

 

Indklagede Odense Marcipan A/S ved Chas. Hude A/S  har den 22. februar 2007 kommenteret klagen med følgende:

 

”… Klageren har gjort gældende, at mærket GRAND CRU savner det til registrering fornødne særpræg for ”konditorivarer, marcipan” i klasse 30 i henhold til varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1.

 

PÅSTAND:

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 20. oktober 2006 fastholdes, således at mærket reg.nr. 2004 00267 GRAND CRU forbliver registeret for følgende varer i klasse 30:

 

”Konditorivarer, råvarer i form af mandelmasse, marcipan, bagemasse baseret på sukker, mandler, nødder og abrikoskerner til bagning samt til konditorivarer; forblandede ingredienser, ikke indeholdt i andre klasser, til fremstilling af brød, bagværk og konditorivarer, cremepulver og creme til kager, bagværk og konditorivarer”.

 

 

Patent- og Varemærkestyrelsen fremførte i sin afgørelse af 20. oktober 2006, at betegnelsen GRAND CRU ikke anvendes som almindelig kvalitetsbetegnelse for ”konditorivarer og marcipan”, hvorfor mærket GRAND CRU er i besiddelse af det til registrering fornødne særpræg for disse varer i klasse 30.

 

Efter varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1 er et varemærke udelukket fra registrering, hvis det består af ”tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varernes art, beskaffenhed eller andre egenskaber ved disse”. Denne bestemmelse kræver fortolkning i praksis, og i henhold til kommentarerne til varemærkeloven, registreres der mange mærker, der indeholder ord fra det sprogligt almene eje. Hvis ordet ikke er direkte beskrivende for de ansøgte varer, kan mærket registreres. I fald ordet er direkte beskrivende for de ansøgte varer, mangler mærket derimod særpræg.

 

Jeg mener, at mærket GRAND CRU har det til registrering fornødne særpræg for de ovennævnte varer i klasse 30, herunder ”konditorivarer og marcipan”. En betegnelse er suggestiv, når det kræver forestilling, tanke og opfattelsesevne for at nå et resultat af, hvilke varer det drejer sig om.

 

En betegnelse er beskrivende, såfremt den omgående får ens opfattelsesevne til at nå resultatet, at det beskriver varen. Betegnelsen GRAND CRU anvendes ikke i forbindelse med ”konditorivarer”, da man ikke taler om ”GRAND CRU konditorivarer”.

 

Klager har anført, at da GRAND CRU er uden særpræg i forbindelse med ”chokolade”, må dette også gælde for ”konditorivarer og marcipan”, som er varer, der er stærkt beslægtede hermed.

 

I henhold til praksis kan mærker, som ikke er beskrivende for de ansøgte varer, registreres, og der findes talrige eksempler på, at mærker er nægtet registrering for visse varer, men tilladt registrering for andre varer, f.eks. APPLE for ”computere” og ordet FACIT, der er registreret for ”regnemaskiner”. Mærket FACIT bevidner, at selv om et mærke antyder en vis egenskab - er suggestivt - er der derimod som nævnt tidligere ingen hindring for, at det kan registreres.  

 

Dansk Sprognævn har i sin erklæring anført, at betegnelsen er ved at udvikle sig til en almindelig kvalitetsbetegnelse for især fødevarer, men bruges dog også sporadisk i andre sammenhænge, hvor noget skal betegnes som det bedste af det bedste.

 

Dansk Sprognævn har anført, at betegnelsen er ved at udvikle sig til ovenstående, men er endnu ikke blevet til en almindelig kvalitetsbetegnelse. Ordet GRAND CRU er derfor suggestivt og registrerbart i henhold til praksis.

 

Også den omstændighed, at Dansk Sprognævn ikke entydigt har fastslået, at GRAND CRU i dag må anses for en almindelig kvalitetsbetegnelse, må medføre, at mærket har særpræg, idet det på ingen måde er sikkert, at denne betegnelse udvikler sig til en kvalitetsbetegnelse. Sproget ændrer karakter så hurtigt, hvorfor det ikke på nogen måde er sikkert, at GRAND CRU vil udvikle sig til en kvalitetsbetegnelse.

 

Endelig skal jeg referere til, at der ikke ved internetsøgninger efter betegnelsen GRAND CRU kan konstateres, at betegnelsen er almindeligt anvendt for ”marcipan eller konditorivarer” udover den anvendelse, der finder sted af Odense Marcipan A/S, som er indehaver af mærket GRAND CRU.

 

Sammenfattende gøres det gældende, at mærket har det til registrering fornødne særpræg for ovennævnte varer, og jeg skal anmode om, at Ankenævnet fastholder Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 20. oktober 2006…”

 

 

Patent- og Varemærkestyrelsen afgav ved brev af 8. marts 2007 følgende udtalelse til sagen:

 

”… Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse.

 

Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 20. oktober 2006 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

 

Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes…”

 

 

Klager Valrhona på vegne Zacco Denmark A/S har i brev af 4. april 2007 kommenteret indklagedes indlæg i sagen samt udtalelsen fra Patent- og Varemærkestyrelsen. Klager er fremkommet med følgende:

 

”… På vegne klager fastholdes det, at ordet GRAND CRU savner det til registrering som varemærke fornødne særpræg i relation til:

 

Klasse 30: ”Konditorivarer, råvarer i form af mandelmasse, marcipan, bagemasse baseret på sukker, mandler, nødder og abrikoskerner til bagning samt til konditorivarer; forblandede ingredienser, ikke indeholdt i andre klasser, til fermstilling af brød, bagværk og konditorivarer, cremepulver og creme til kager, bagværk og konditorivarer”.

 

Patent- og varemærkestyrelsen har hertil anført, at betegnelsen ikke anvendes som almindelig kvalitetsbetegnelse for sådanne varer. Styrelsen synes således at vægte aktuel brug af betegnelsen i branchen, men foretager herved efter klagers opfattelse et fejlagtigt skøn. Efter varemærkelovens § 13 skal varemærker nægtes registrering, såfremt de i omsætningen kan tjene til at betegne varens art eller beskaffenhed. Der ligger ikke heri noget krav om, at det skal kunne dokumenteres, at betegnelsen aktuelt anvendes i omsætningen.

Ordet GRAND CRU opfattes i dag helt generelt som anprisende for en vare af ypperste kvalitet. Det er på denne måde, at ordet er blevet almindeligt anvendt i chokolade-branchen, og det er særdeles nærliggende at antage, at ordet vil blive helt generelt anvendt indenfor fødevarebranchen for at karakterisere produkter, der er produceret eller tilberedt med de fineste råvarer.

 

Den relevante omsætningskreds vil opfatte GRAND CRU i forbindelse med konditorivarer eller marcipan som en betegnelse, der beskriver, at de pågældende konditorivarer og marcipanvarer er tilberedt med de fineste råvarer.

 

Chokolade, konditorivarer og marcipan er varer, der helt kan substituere hinanden, og som nydes af den relevante omsætningskreds i samme situationer – typisk i forbindelse med eftermiddags- eller aftenkaffe, til hverdag og fest. Der er således tale om meget beslægtede produktområder, og argumentet for, at ordet skulle have særpræg for konditorivarer og marcipan, men ikke for chokolade, er uholdbart.

 

Som dokumentation for, at GRAND CRU rent faktisk anvendes indenfor  fødevare-branchen og andre brancher som en kvalitetsangivelse, vedlægges resultatet af en søgning blandt danske sider på www.Google.dk på ordet ”GRAND CRU”. Søgningen viste følgende:

 

Bilag 1) Omtale af Grand Cru Marcipan fra Odense Marcipan, som ”mandel råmasse i fineste kvalitet / top kvalitet / til eksklusivt konfekt”. Beskrivelsen understøtter klagers påstand om, at GRAND CRU er betegnelse for produkter af en ekstra høj kvalitet.

 

Bilag 2) Opskrift på smagsprøver fra Fødevareministeriets Initiativpris ’06 visende ”Æble trifli & grand cru marcipan”. Opskriften viser generisk brug af ”GRAND CRU” sammen med marcipan.

 

Bilag 3) Udskrift fra www.kagebutikken.dk, der viser sammenblandingen af produkterne ”chokolade, konditorivarer og marcipan” – det erindres i den forbindelse, at chokolade for en stor del indgår som råvare i konditorivarer. På hjemmesiden omtaltes ”Felchlins GRAND CRU & GOURMET produkter”.

 

Bilag 4) Eksempel på brug af GRAND CRU i forbindelse med andre fødevarer, nemlig GRAND CRU gulerødder. Lammefjordens Grøntsagslaug har i flere år i træk kåret ”Årets Grand Cru Gulerod”, dvs årets bedste gulerod.

 

Bilag 5) Danish Meat Association’s brug af ”Svinenes Grand Cru” og ”Skinkernes Grand Cru” som betegnelse for særlig fine skinker (”sublim smagsoplevelse”).

 

Bilag 6) Eksempler på brug af GRAND CRU sammen med cigarer, nemlig DAVIDOFF cigarer, der ”lever op til de højeste krav til kvalitet”.

 

Bilag 7) Eksempler på brug af GRAND CRU i forbindelse med ”luksus” week-endophold på danske hoteller og kroer.

 

Bilag 8) Eksempel på brug af GRAND CRU sammen med biler, nemlig i forbindelse med Suzuki’s nye ”luksusmodel” Vitara SE.

 

Efter klagers opfattelse er det endog særdeles nærliggende at opfatte betegnelsen GRAND CRU i forbindelse med konditorivarer og marcipan som en kvalitetsangivelse. Indklagede anfører, at mærket er suggestivt for varerne i klasse 30, fordi ”det kræver forestilling, tanke og opfattelsesevne at finde ud af, hvilke varer det drejer sig om”.

 

Efter klagers opfattelse kræver det endog yderst beskeden ”forestilling, tanke og opfattelsesevne” at finde ud af, at en GRAND CRU konditorivare eller GRAND CRU marcipan er et produkt af særlig fin kvalitet.

 

Indklagedes eksempler på godkendte mærker (APPLE for computere og FACIT for regnemaskiner) ses ikke at have nogen som helst relevans for bedømmelsen af, om GRAND CRU er beskrivende for konditorivarer og marcipan.

 

Allerede fordi Dansk Sprognævn anfører, at betegnelsen er ved at udvikle sig til en almindelig kvalitetsbetegnelse for især fødevarer, bør mærket nægtes registrering for varer i klasse 30. Der er et åbenlyst friholdelsesbehov for ordet GRAND CRU i relation til fødevarer, idet betegnelsen frit kan og bør kunne anvendes af enhver, og ikke monopoliseres af en enkelt erhvervsdrivende.

 

På ovenstående baggrund fastholdes anken i sin helhed…”

 

 

Indklagede Odense Marcipan ved Chas. Hude A/S har ved brev af 16. april 2007 kommenteret Patent- og Varemærkestyrelsens udtalelse med følgende:

 

”… Styrelsen fastholder sin afgørelse af 20. oktober 2006, idet der ikke under behandling for Ankenævnet ses at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse.

 

Jeg skal henvise til mit brev af 22. februar 2007, idet jeg mener, at mærket GRAND CRU har det til registrering fornødne særpræg ligeledes for ”konditorivarer, marcipan” i klasse 30.

 

Jeg skal fastholde mine synspunkter indleveret til Ankenævnet den 22. februar 2007, hvor jeg har anført, at jeg mener, at mærket GRAND CRU har det til registrering fornødne særpræg også for disse varer.

 

 

Efter Varemærkelovens § 13, stk. 2. nr. 1 er et varemærke udelukket fra registrering, hvis det består af ”tegn eller angivelser, der i omsætning kan tjene til at betegne varens art, beskaffenhed eller andre egenskaber ved disse”. I henhold til kommentarerne til Varemærkeloven registreres der mange mærker, der indeholder ord fra det sproglige almene eje. Hvis ordet ikke er direkte beskrivende for den ansøgte vare, kan mærket registreres, og jeg mener ikke, at mærket GRAND CRU er direkte beskrivende for ”konditorivarer og marcipan”.

 

Mærket GRAND CRU havde på indleveringstidspunktet særpræg for de registrerede varer, og ifølge Dansk Sprognævn er betegnelsen GRAND CRU ikke blevet til en almindelig kvalitetsbetegnelse. Ordet er derfor suggestivt og registrerbart i henhold til praksis.

 

Endvidere har Odense Marcipan A/S anvendt GRAND CRU som varemærke for bl.a. ”marcipan og konditorivarer” gennem de sidste par år, og dette styrkes ved Internetsøgninger efter betegnelsen GRAND CRU, hvor det kan konstateres, at betegnelsen GRAND CRU kun anvendes for ”marcipan og konditorivarer” af Odense Marcipan A/S, som er indehaver af det registrerede mærke GRAND CRU.

 

Sammenfattende gøres det gældende, at mærket har det til registrering fornødne særpræg for de ovennævnte varer, og jeg skal anmode om, at Ankenævnet stadfæster Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 20. oktober 2006…”  

 

 

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

 

Ankenævnet for Patenter og Varemærker 19. oktober 2007