RESUMÉ:

 

AN 2009 00014 – VR 2007 00629 SAPA <w> - Administrativ ophævelse – Forvekslelighed

 

Der blev fremsat begæring om administrativ ophævelse af varemærket VR 2009 00629 med henvisning til forvekslelighed. Anmoder anførte, at det registrerede varemærke VR 2009 00629 er forveksleligt med anmoders mærker CTM 953018 SAP <fig>, CTM 1270693 SAP <w>, CTM 1271402 SAP <fig> og CTM 2081966 SAP <fig>. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke begæringen til følge, og registreringen blev opretholdt. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som omgjorde Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse og hjemviste sagen til fornyet vurdering i Styrelsen.

 

 

 

KENDELSE:

År 2010, den 30. september afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Hanne Kirk Deichmann og Steffen Gulmann)

følgende kendelse i sagen AN 2009 00014

 

Klage fra          

SAP AG

v/Zacco Denmark A/S

over

 

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 2. april 2009 i sagen VR 2009 00629 SAPA A/S <w> indehavet af

LOMAX A/S

 

 

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

 

Ankenævnet udtaler:

Ankenævnet er af den opfattelse, at mærkerne SAP og SAPA ligner hinanden. Der foreligger således mærkelighed. Der henvises i det hele til Patent- og Varemærkestyrelsens brev af 6. juli 2009.

 

Herefter bestemmes:

Sagen tilbagesendes til Patent- og Varemærkestyrelsen med henblik på vurdering af ligheden mellem varerne og tjenesteydelserne og en fornyet vurdering af risikoen for forveksling.

 

 

Sagens baggrund:

Den 7. november 2006 indsendte SAPA KONTORCENTER A/S v/Focus Advokater en ansøgning om registrering af varemærket SAPA <w> for:

 

Klasse 9: Kontormaskiner, regnemaskiner; databehandlingsudstyr, printere, scannere, kasseapparater, kopimaskiner.

 

Klasse 16: Papirvarer, kontorartikler, instruktions- og undervisningsmateriale, bogbinderiartikler, skrivemaskiner, formningsmaterialer af papir og plast.

 

Klasse 20: Møbler til kontorer og institutioner.

 

Klasse 42: Rådgivning i forbindelse med indretning af kontorer og institutioner.

 

Varemærket blev registreret 8. marts 2007 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende.

 

Den 3. marts 2010 blev Ankenævnet kontaktet af Michael Lerche fra LOMAX A/S, som oplyste, at han havde overtaget varemærket VR 2007 00629 SAPA <w>.

 

Ved brev af 10. august 2007 begærede Zacco Denmark A/S, på vegne af SAP AG, administrativ ophævelse af nævnte registrering VR 2007 00629. Anmoder gjorde gældende, at indehavers mærke VR 2007 00629 SAPA <w> er forveksleligt med anmoders mærker CTM 953018 SAP <fig>, CTM 1270693 SAP <w>, CTM 1271402 SAP <fig> og CTM 2081966 SAP <fig>. Indehaver bestrider, at der er forvekslelighed mellem mærkerne SAPA og SAP og henviser til, at mærkerne ikke ligner hinanden, og at der ikke er varesammenfald i relation til indehavers registrering af varemærket SAPA inden for klasserne 16 og 42, samt at der ikke er ligeartethed i relation til varerne i klasse 20.

 

Den 2. april 2009 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. Styrelsen tog ikke begæringen om administrativ ophævelse til følge og opretholdt registreringen med følgende begrundelse:

 

”… 2.     Lovgrundlaget

 

Ifølge varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, er et varemærke udelukket fra registrering, hvis

 

                      ”der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art."

 

 

 

3.           Vurdering og konklusion

 

Indehavers mærke:                SAPA <w>                          VR 2007 00629

 

Registreret for:                     Klasse 9: Kontormaskiner, regnemaskiner; databehandlingsudstyr, printere, scannere, kasseapparater, kopimaskiner.

 

Klasse 16: Papirvarer, kontorartikler, instruktions- og undervisningsmateriale, bogbinderiartikler, skrivemaskiner, formningsmaterialer af papir og plast.

 

Klasse 20: Møbler til kontorer og institutioner.

 

Klasse 42: Rådgivning i forbindelse med indretning af kontorer og institutioner.

 

 

 
Anmoders mærke:                                                            CTM 953018

 

Registreret for:                     En række varer og tjenesteydelser i klasse 9, 16 og 42.

 

Anmoders mærke:                 SAP <w>                             CTM 1270693

 

Registreret for:                     Registreret for en række varer og tjenesteydelser i klasse 9, 16, 18, 25, 28, 41 og 42.

 

 
 


Anmoders mærke:                                                            CTM 1271402

 

Registreret for:                     En række varer og tjenesteydelser i klasse 9, 16, 18, 25, 28, 41 og 42.

 

 

 
 


Anmoders mærke:                                                            CTM 2081966

 

Registreret for:                     En række varer og tjenesteydelser i klasse 9, 16, 18, 25, 28, 41 og 42.

 

Indehavers mærke SAPA er et tostavelsesord (SA-PA), der består af 4 karakterer. Mærket udtales med to bløde a’er. SAPA har ingen begrebsmæssig betydning.

 

Anmoders mærker består alle af ordelementet SAP, der i figurmærkerne er det dominerende mærkeelement, eftersom de figurlige elementer i mærkerne er simple og fremstår som baggrund for mærketeksten. SAP er et enstavelsesord, der består af kun 3 karakterer. A’et i mærket udtales – i modsætning til indehavermærket – kort og hårdt. SAP har ingen begrebsmæssig betydning.

 

Uanset, at indehavermærket er indeholdt i anmodermærkets første stavelse og halvdelen af anden stavelse, er det styrelsens samlede vurdering, at mærkerne ikke ligner hinanden. Der er ved vurderingen lagt vægt på, at anmodermærket er kort og derved har et begrænset beskyttelsesomfang. Der er tillige lagt vægt på, at der er en væsentlig forskel i rytmen og udtalen af mærkerne, samt at mærkerne ingen stavelser har til fælles.

 

Styrelsen tager herefter ikke begæringen til følge, og registreringen vil blive opretholdt.

 

Afgørelsen er truffet i medfør af varemærkelovens § 28, stk. 1, jf. § 15, stk. 1, nr. 2…”

 

Denne afgørelse indbragte SAP AG v/Zacco Denmark A/S med brev af 2. juni 2009 for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med påstand om, at Styrelsens afgørelse omgøres, således at VR 2007 00629 SAPA <w> ophæves i sin helhed. Klager fremførte følgende:

 

”… Påstand:

 

Vi påstår herved den af Patent- og Varemærkestyrelsen trufne afgørelse ændret således at VR 2007 00629 SAPA ophæves i sin helhed.

 

Sagsfremstilling:

 

Vi henviser til den i sagen for Patent- og Varemærkestyrelsen omhandlede brevveksling.

 

Anbringender:

 

Til støtte for nærværende klage gøres det for klageren gældende:

 

at VR 2007 00629 SAPA <w> er forveksleligt med klagers ældre varemærker, EF-varemærkeregistrering nr. 953018 SAP <fig>, EF-varemærkeregistrering nr. 1270693 SAP <w>, EF-varemærkeregistrering nr. 1271402 SAP <fig> og EF-varemærkeregistrering nr. 2081966 SAP <fig>. Der henvises til varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, jfr. stk. 2, nr. 1 a)…”

 

 

I ovenstående klage bad klager om en kort fristforlængelse, og denne blev givet med brev af 4. juni 2009. Herefter indkom uddybet klage af 16. juni 2009, hvor det bl.a. blev fremført:

 

”… Påstand:

 

Vi påstår den af Patent- og Varemærkestyrelsen trufne afgørelse ændret, således at VR 2007 00629 SAPA <w> ophæves i sin helhed.

 

Sagsfremstilling:

 

Vi henviser til den i sagen for Patent- og Varemærkestyrelsen omhandlede brevveksling.

 

Anbringender:

 

Til støtte for nærværende klage gøres det for klageren gældende:

 

at VR 2007 00629 SAPA <w> er forveksleligt med klagers ældre varemærker, EF-varemærkeregistrering nr. 953018 SAP <fig>, EF-varemærkeregistrering nr. 1270693 SAP <w>, EF-varemærkeregistrering nr. 1271402 SAP <fig> og EF-varemærkeregistrering nr. 2081966 SAP <fig>. Der henvises til varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, jfr. stk. 2, nr. 1 a).

 

Mærkelighed:

 

Det angrebne mærke består af ordet SAPA overfor indehavers ældre varemærker, der består af ordet SAP. Ordene adskiller sig udelukkende ved det ekstra –A, der er tilføjet SAPA. En så beskeden adskillelse imellem mærkerne er ikke tilstrækkelig til at udelukke visuel og auditiv forveksling. Begge ord er korte ord på kun tre henholdsvis fire bogstaver, og begge ord er fantasiord, som ikke videregiver et selvstændigt meningsindhold.

 

Vi bemærker, at Styrelsen i søgningsrapporten for SAPA havde anført indehavers ovennævnte rettigheder som værende relative hindringer for registreringen af SAPA.

 

Styrelsen anfører i deres afgørelse af 2. april 2009 vedrørende mærkeligheden:

 

”Indehavers mærke SAPA er et tostavelsesord (SA-PA), der består af 4 karakterer.

Mærket udtales med to bløde a’er. SAPA har ingen begrebsmæssig betydning.

 

Anmoders mærker består alle af ordelementet SAP, der i figurmærkerne er det dominerende mærkeelement, eftersom de figurlige elementer i mærkerne er simple og

fremstår som baggrund for mærketeksten. SAP er et enstavelsesord, der består af

kun 3 karakterer. A’et i mærket udtales – i modsætning til indehavermærket – kort og

hårdt. SAP har ingen begrebsmæssig betydning.

 

Uanset, at indehavermærket er indeholdt i anmodermærkets første stavelse og halvdelen af anden stavelse, er det styrelsens samlede vurdering, at mærkerne ikke ligner hinanden. Der er ved vurderingen lagt vægt på, at anmodermærket er kort og

derved har et begrænset beskyttelsesomfang. Der er tillige lagt vægt på, at der er en

væsentlig forskel i rytmen og udtalen af mærkerne, samt at mærkerne ingen stavelser

har til fælles.

 

Styrelsen tager herefter ikke begæringen til følge, og registreringen vil blive opretholdt.”

 

Styrelsen betoner således en fonetisk forskel (”bløde a’er” overfor ”kort og hårdt”, ”forskel i rytmen og udtalen”), og lægger vægt på, at klagers varemærke som et kort varemærke kun bør nyde begrænset beskyttelse.

 

Ved bedømmelsen af ordmærker overfor hinanden, tillægges det synsmæssige indtryk af mærkerne normalt stor betydning, og den indledende stavelse må ofte tillægges særlig vægt, da det er den, køberne normalt vil hæfte sig ved. Styrelsen har ikke ved vurderingen taget hensyn til den helt afgørende visuelle lighed imellem mærkerne.

 

Det angrebne mærke er ordmærket SAPA, som skal sammenlignes med bl.a ordmærket SAP. Det er evident, at mærkerne er visuelt forvekslelige, når de kun adskiller sig ved tilføjelsen af det ekstra sidste bogstav A i SAPA. En evt. fonetisk forskel kan kun blive sekundær i forhold til den visuelle lighed imellem mærkerne.

 

Klager er endvidere uenig i vurderingen af, at korte mærker kun bør tildeles en begrænset beskyttelse. Klagers varemærke SAP er et fantasiord. Selvom mærket er kort, er det særpræget for de omfattede varer og ydelser og bør nyde uindskrænket beskyttelse. Et begrænset beskyttelseomfang kan være relevant for korte bogstavsmærker, der ikke kan udtales som ord, eller for korte suggestive varemærker, men ikke for særprægede varemærker som klagers varemærke SAP. Klager finder, at Styrelsen har anlagt et fejlagtigt skøn ved udmålingen af beskyttelsesomfanget for SAP.

 

Det har været fast praksis ved bedømmelsen af énstavelsesord overfor tostavelsesord, at ordene blev anset for forvekslelige, når énstavelsesordet indgik i tostavelsesordet og ordene var korte, se f.eks. V 65/91 AMS = AMES, V 55/93 KUM = KUMI. Styrelsen fraviger denne praksis ved at underkende risikoen for forveksling imellem SAP og SAPA.

 

Som ovenfor nævnt bør det i denne sammenhæng være afgørende, at ingen af mærkerne har en kendt begrebsmæssig betydning. Den relevante omsætningskreds vil således ikke kunne skelne mærkerne på grund af forskellige kendte betydninger af ordene SAP eller SAPA.

 

 

Vareartslighed:

 

Styrelsen har ikke foretaget nogen vurdering af ligheden imellem de omfattede varer og ydelser.

 

VR 2007 00629 SAPA omfatter følgende varefortegnelse:

 

Klasse 9: Kontormaskiner, regnemaskiner, databehandlingsudstyr, printere, scannere, kasseapparater, kopimaskiner.

 

Klasse 16: Papirvarer, kontorartikler, instruktions- og undervisningsmateriale, bogbinderiartikler, skrivemaskiner, formningsmaterialer af papir og plast.

 

Klasse 20: Møbler til kontorer og institutioner.

 

Klasse 42: Rådgivning i forbindelse med indretning af kontorer og institutioner.

 

 

Indehavers ældre SAP varemærker omfatter følgende kolliderende varefortegnelse(r):

 

EF-varemærkereg.nr. 1270693 SAP:

 

Klasse 9: Maskinlæsbare databærere af enhver art forsynet med programmer; computerprogrammer og software af enhver art; magnetiske databærere, nemlig magnetbånd, -diske, -plader og -kort.

 

Klasse 16: Skriftligt ledsagemateriale til software og databehandlingsprogrammer, nemlig manualer, kataloger, betjeningsvejledninger og arbejdsanvisninger; reklameartikler, nemlig skriveartikler.

 

Klasse 42: Fremstilling, udvikling og design af computerprogrammer og software, særlig til funktionsområder inden for virksomheder, f.eks. regnskabsførelse og styring, produktion og materialestyring, kvalitetsstyring og vedligeholdelse, salg, personaleadministration og projektstyring samt almindelige kontorfunktioner som tekstbehandling, elektronisk post og arkivering; implementering af, service på, udlejning, opdatering, outsourcing og vedligeholdelse af computerprogrammer og software; rådgivning i forbindelse med design, udvikling, brug og udnyttelse af computerprogrammer og software; forskning inden for computerprogrammer og software; internettjenester, nemlig behandling og levering af data og informationer på Internettet inden for udvikling, fremstilling, programmering, udførelse, funktionsmåde, produktion, udbredelse, distribution, anvendelse, udnyttelse, funktion, håndtering, modificering, salg, vedligeholdelse, udlejning, opdatering, design og outsourcing af computerprogrammer og software.

 

EF-varemærkereg.nr. 953018 SAP <figur>:

 

Klasse 9: Maskinlæsbare databærere af enhver art forsynet med programmer; computerprogrammer og computersoftware af enhver art (indeholdt i klasse 9); software og databehandlingsprogrammer.

 

Klasse 16: Skriftligt ledsagemateriale til software og databehandlingsprogrammer, nemlig manualer, kataloger, betjeningsvejledninger og arbejdsanvisninger

 

Klasse 42: Fremstilling, udvikling og anvendelse af programmer og software, særlig til funktionsområder inden for virksomheder, eksempelvis regnskabsførelse og styring, produktion og materialestyring, kvalitetsstyring og vedligeholdelse, salg, personaleadministration og projektstyring samt almindelige kontorfunktioner såsom tekstbehandling, elektronisk post og arkivering; implementering, rådgivning, vedligeholdelse og salg af computerprogrammer og software; rådgivning vedrørende brug og anvendelse af databehandlingsprogrammer.

 

 

EF-varemærkereg.nr.1271402 SAP <fig>:

 

Klasse 9: Maskinlæsbare databærere af enhver art forsynet med programmer; computerprogrammer og software af enhver art.

 

Klasse 16: Skriftligt ledsagemateriale til software og databehandlingsprogrammer, nemlig manualer, kataloger, betjeningsvejledninger og arbejdsanvisninger; reklameartikler, nemlig skriveartikler.

 

Klasse 42: Udvikling, design af databehandlingsprogrammer (software), særlig til funktionsområder inden for virksomheder, eksempelvis. regnskabsførelse og styring, produktion og materialestyring, kvalitetsstyring og vedligeholdelse, salg, personaleadministration og projektstyring samt almindelige kontorfunktioner, såsom tekstbehandling, elektronisk post og arkivering; implementering og vedligeholdelse af computerprogrammer og software; rådgivning i forbindelse med brug og udnyttelse af computerprogrammer og software; internetteknologi, nemlig behandling og levering af data og informationer på Internettet inden for udvikling, programmering, udførelse, funktionsmåde, produktion, udbredelse, distribution, anvendelse, udnyttelse, funktion, håndtering, modificering, salg, vedligeholdelse, udlejning, opdatering, design og outsourcing af computerprogrammer og software.

 

 

EF-varemærkereg.nr. 2081966 SAP <fig>:

 

Klasse 9: Maskinlæsbare databærere indeholdende programmer; computerprogrammer og software; magnetiske databærere, nemlig magnetbånd, magnetskiver, magnetplader og magnetkort.

 

Klasse 16: Skriftligt ledsagemateriale til software og databehandlingsprogrammer, nemlig manualer, kataloger, betjeningsvejledninger og arbejdsanvisninger; reklameartikler, nemlig skriveartikler, kalendere

 

Klasse 42: Fremstilling, udvikling og design af computerprogrammer og software, særlig til erhvervsmæssige funktionsområder, f. eks. til regnskabsførelse og styring, produktion og materialestyring, kvalitetsstyring og vedligeholdelse, salg, afsætning, personaleadministration og projektstyring samt almindelige kontorfunktioner, såsom tekstbehandling, elektronisk post og arkivering; implementering af, service på, udlejning, ajourføring, outsourcing og vedligeholdelse af computerprogrammer og software; rådgivning vedrørende fremstilling, design, udvikling, brug og udnyttelse af computerprogrammer og software; forskning inden for computerprogrammer og software; redigering og udbydelse af data og informationer på internettet vedrørende udvikling, fremstilling, programmering, produktion, udførelse, distribution, salg, afsætning, anvendelse, udnyttelse, arbejdsmåde, håndtering, ændring, vedligeholdelse, udlejning, ajourføring, design og outsourcing i forbindelse med computerprogrammer og software.

 

 

Det gøres gældende, at der i klasse 9 er identitet/ligeartethed imellem SAP varerne Maskinlæsbare databærere indeholdende programmer; computerprogrammer og software; magnetiske databærere, nemlig magnetbånd, magnetskiver, magnetplader og magnetkort overfor SAPA varerne Kontormaskiner, regnemaskiner, databehandlingsudstyr, printere, scannere, kasseapparater, kopimaskiner.

 

I klasse 16 er der identitet/ligeartethed imellem SAP varerne Skriftligt ledsagemateriale til software og databehandlingsprogrammer, nemlig manualer, kataloger, betjeningsvejledninger og arbejdsanvisninger; reklameartikler, nemlig skriveartikler, kalendere overfor SAPA varerne Papirvarer, kontorartikler, instruktions- og undervisningsmateriale, bogbinderiartikler, skrivemaskiner, formningsmaterialer af papir og plast.

 

SAPA varerne i klasse 20, nemlig Møbler til kontorer og institutioner, og ydelserne i klasse 42, nemlig Rådgivning i forbindelse med indretning af kontorer og institutioner er ligeledes i kollision med SAP varerne og ydelserne i klasse 9, 16 og 42. Det er ikke usædvanligt, at kontormøbler og kontorudstyr sælges via samme forhandler og rådgivning i forbindelse med indretning af kontorer og institutioner er en ydelse, som det er nærliggende at forestille sig, at producenten af SAP produkterne også kunne tilbyde.

 

På ovenstående baggrund gøres det sammenfattende gældende, at der er risiko for forveksling imellem SAP og SAPA og vi henstiller derfor, at registreringen af VR 2007 00629 SAPA ophæves…”

 

 

Herefter blev sagen sendt til udtalelse i Patent- og Varemærkestyrelsen, som sendte følgende svar af 6. juli 2009:

 

”… Klager har henvist til, at mærkerne SAP og SAPA ligner hinanden, bl.a. fordi mærket SAP er fuldstændig indeholdt i mærket SAPA, og mærkerne således alene adskiller sig ved bogstavet –A. Klager har i den forbindelse henvist til, at Ankenævnet tidligere har fundet, at AMS ligner AMES (V 65/91), og at KUM ligner KUMI (V55/93).

 

Styrelsen kan supplerende oplyse, at styrelsen tidligere har truffet afgørelse om, at følgende mærker ligner hinanden:

 

MSAS = SAS (indsigelsesafgørelse af den 17. maj 1999 i sagen VR 1999 01795)

STIXI = STIX (indsigelsesafgørelse af den 23. juni 1993 i sagen VR 1995 04736)

YKAOS =KAOS (indsigelsesafgørelse af den 25. april 2005 i sagen MP806621)

VIVA =AVIVA (indsigelsesafgørelse af den 15. april 2005 i sagen VR 2003 03340)

XHOME = HOME (indsigelsesafgørelse af den 14. januar 2008 i sagen VR 2007 00059)

REX = REXAM (indsigelsesafgørelse af den 15. maj 2003 i sagen MP763297)

 

I de nævnte afgørelser har styrelsen bl.a. lagt vægt på, at det ene mærke er fuldstændig indeholdt i det andet mærke, og at mærkerne enten intet begrebsmæssigt indhold har, eller at de giver de samme associationer.

 

Styrelsen har også fundet, at mærkerne APE og APEX (indsigelsesafgørelse af den 20. december 2007 i sagen VR 2006 03174) ikke ligner hinanden, idet der dog i denne afgørelse er lagt vægt på, at ordet APE vil være kendt af den relevante omsætningskreds som det engelske ord for ”abe”, og at dette i øvrigt har indflydelse på, hvorledes mærket udtales.

 

Tilsvarende har styrelsen i indsigelsesafgørelse af den 26. marts 2004 i sagen MP797949 fundet, at mærkerne ESS og ESSO ikke ligner hinanden, idet der i denne afgørelse er lagt vægt på, at udtalen af bogstavet O er markant i det ene mærke, ligesom mærket ESS giver særlige associationer, der medvirker til at adskille mærkerne.

 

Det må således konstateres, at såvel Ankenævnet som styrelsen har praksis for at anse mærker bestående af én stavelse for at ligne mærker bestående af to stavelser, når det ene mærke er fuldstændigt indeholdt i det andet, og der i øvrigt ikke er særlige forhold, der virker til at adskille mærkerne, såsom at mærkerne har betydelig forskellig længde, udtales meget forskelligt (f.eks. med forskellig sprogtone) eller har et væsentligt forskelligt begrebsmæssigt indhold.

 

Det er herefter styrelsen opfattelse, at styrelsen i afgørelsen af den 2. april 2009 ikke har påvist sådanne adskillende elementer, der kan begrunde den konklusion, at mærkerne ikke ligner hinanden. Styrelsen er derfor tilbøjelig til at give klager ret i, at styrelsen burde være kommet til den konklusion, at mærkerne SAP og SAPA ligner hinanden.

 

Med hensyn til, om der består en risiko for forveksling mellem mærkerne skal bemærkes, at en sådan vurdering skal foretages ud fra en samlet vurdering af ligheden mellem mærkerne og ligheden mellem varerne eller tjenesteydelserne. Styrelsen har imidlertid i den indklagede afgørelse ikke foretaget en vurdering af ligheden mellem varerne og tjenesteydelserne. Styrelsen kan følgelig ikke udtale sig om afgørelsen med hensyn til denne vurdering.

 

Er Ankenævnet imidlertid enigt med klager og styrelsen i, at mærkerne SAP og SAPA ligner hinanden, skal styrelsen indstille til Ankenævnet, at sagen tilbagesendes til styrelsen med henblik på vurdering af ligheden mellem varerne og tjenesteydelserne, og en fornyet vurdering af risikoen for forveksling…”

 

 

Styrelsens svar fremsendes med brev af 8. juli 2009 til parterne, og klager svarer med brev af 16. juli 2009, hvoraf det fremgår, at klager er enig i, at sagen tilbagesendes til Styrelsen med henblik på fornyet vurdering af sagen. Indklagede svarer ved brev af 11. august 2009, at man gerne vil have mundtlig forhandling i sagen. Efterfølgende konstateres det, at indklagede ikke har haft lejlighed til at kommentere klagen, hvorfor dette oplyses med brev af 25. august 2009.

 

Herefter rykkes indklagede flere gange uden resultat. Ved telefonisk henvendelse oplyser indklagedes fuldmægtig, at indklagede er gået konkurs, og at sagen formodentlig skal afgøres på det foreliggende grundlag. Dette meddeles endvidere skriftligt med brev af 8. december 2009, hvor indklagedes fuldmægtig oplyser, at han ikke mere repræsenterer indklagede. Der henvises til boets kurator.

 

Den 16. december 2009 tilskrives kurator og opfordres til at komme med indlæg, hvis denne indtræder i sagen for indklagede. Ved fristens udløb den 16. februar 2010 var der endnu ikke modtaget indlæg. Den 17. marts 2010 rykkes kurator for svar telefonisk, og det aftales, at fristen forlænges til 2. marts 2010. Kurator tilskriver køber af mærket SAPA, Lomax A/S den 18. februar 2010 med disse oplysninger, samt at Lomax A/S selv skal kontakte Ankenævnet inden fristens udløb. Den 3. marts 2010 kontakter Michael Lerche, direktør i Lomax A/S Ankenævnet og oplyser, at Lomax A/S er ny ejer af SAPA. Michael Lerche anmodes om at fremsende dokumentation for ejerskabet af mærket SAPA. Den 9. marts 2010 modtager Ankenævnet dokumentation for ejerskabet af mærket SAPA fra Lomax A/S.  Herefter revurderer Ankenævnet sagen, og det besluttes at give den nye ejer mulighed for at udtale sig om sagen.

 

Ved mail af 28. april 2010 oplyser Lomax A/S v/Michael Lerche, at han ikke har yderligere kommentarer til sagen men blot afventer Ankenævnets afgørelse.

 

Med brev af 17. maj 2010 oplyser Patent- og Varemærkestyrelsen følgende:

 

"… Ankenævnet har i brev af den 29. april 2010 anmodet styrelsen om på ny at udtale sig i sagen, idet der er kommet ny indehaver af mærket SAPA.

 

Der er ikke siden styrelsens udtalelse i sagen af den 6. juli 2009 fremkommet sådanne nye oplysninger i sagen, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse. Styrelsen skal derfor tillade sig at henvise til den tidligere afgivne udtalelse…"

 

 

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

 

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, 30. september 2010.