RESUMÉ:

AN 2002 00082 - MP 760207 - MOCKOBKA <fig> - Forvekslelighed.

Indehaveren af flere mærker indeholdende MOSKOVSKAYA fremsatte indsigelse mod den endelige registrering af mærket MOCKOBKA <fig>. Indsigelsen blev bl.a. begrundet med, at det angrebne mærke består af kyrilliske bogstaver, som indeholder et ord, der henviser til Moskva. Indsigers mærker består af det samme ord i en anden grammatisk form. Styrelsen fandt, at det kyrilliske alfabet ikke generelt kan læses og forstås i Danmark og lagde derfor ikke vægt på betydningen af ordene. Styrelsen mente, at de danske forbrugere vil læse og forstå det angrebne mærke i overensstemmelse med de latinske bogstaver. På denne baggrund mente styrelsen ikke, at der var mærke-lighed og mærkerne var derfor ikke forvekslelige. Ankenævnet tillagde ikke den kyrilliske betydning af mærket nogen betydning, da oversættelsen af mærket til latinske bogstaver fra den internationale registrering ikke var taget med i den danske offentliggørelse. Ankenævnet stadfæstede afgørelsen under henvisning til de af styrelsen anførte grunde.

 

KENDELSE:

År 2003, den 22. december afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Finn Mikkelsen)

følgende kendelse i sagen AN 2002 00082

Klage fra

Spirits International N.V.,

Hollandske Antiller

v/ Internationalt Patent-Bureau A/S

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af den 26. september 2002 vedrørende den internationale varemærkeregistrering MP 760207 MOCKOBKA <fig>

for

Obchtchestvo S Ogranitchennoi, Otvetstvennostyou "Kalon-Servis"

 

Ankenævnet har behandlet sagen på et møde den 15. december 2003.

For klageren mødte advokat Christian Akhøj, som procederede sagen i overensstemmelse med det fremlagte påstandsdokument og sagens øvrige dokumenter. Indklagede gav ikke fremmøde.

Ankenævnet udtaler:

Den "transliteration in Latin characters", der er medtaget under INID-kode 561 ved offentliggørelsen i WIPO Gazette af det angrebne mærke, er ikke tilsvarende medtaget ved offentliggørelsen af mærket i Dansk Varemærketidende. Allerede af den grund findes transliterationen ikke at kunne tillægges virkning her i landet.

Herefter og i øvrigt af den grunde, som Patent- og Varemærkestyrelsen har anført, stadfæster ankenævnet den påklagede afgørelse.

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Sagens baggrund:

Den 26. juli 2001 notificerede World Intellectual Property Organization (WIPO), at indehaveren af den internationale varemærkeregistrering MP 760207 <fig> havde designeret Danmark.

Mærket var registreret for følgende varer:

"Class 32: Beers; mineral and sparkling water and other non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages.

Class 33: Alcoholic beverages (except beer)."

I brev af 12. marts 2002 fremsatte Internationalt Patent-Bureau A/S på vegne af Spirits International N. V. indsigelse mod ovennævnte registrerings gyldighed i henhold til § 23 i lovbekendtgørelse nr. 782 af 30. august 2001.

Indsigelsen blev fremsat under henvisning til, at der forelå både mærkelighed og sammenfald af varer mellem det foreløbigt registrerede mærke og indsigers ældre varemærker jf. varemærkelovens § 15, stk. 1.

Indsigelsen blev nærmere begrundet med, at det angrebne mærke, der består af kyrilliske bogstaver, indeholder et ord, der henviser til Moskva. Indsigers mærker består af det samme ord i en anden grammatisk form. Ordene består derfor af de samme bogstaver således: MOS-KOV-KA og MOS-KOVS-KA-YA. Der foreligger varesammenfald, da alle mærker er registreret i klasserne 32 og 33 for de samme varer.

Mærkeindehaver udtalte sig ikke i sagen.

Den 26. september 2002 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. Indsigelsen blev ikke taget til følge ud fra følgende betragtning:

"…Ifølge varemærkelovens § 15, stk. 1, er et varemærke udelukket fra registrering, hvis

"1) det er identisk med et ældre varemærke, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilke mærket søges registreret, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det ældre mærke er beskyttet, eller

2) der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art."

a) Sammenligning af mærkerne:

Ved vurderingen af om, der er lighed mellem mærkerne, skal der særligt lægges vægt på en sammenligning af de synsmæssige, lydlige og begrebsmæssige indtryk af mærkerne. Sammenligningen skal indgå i en helhedsvurdering af, om der er lighed mellem mærkerne. Endvidere skal mærkernes adskillelsesevne og dominerende mærkebestanddele indgå i vurderingen.

 

Indsigers mærker:

MOSKOVSKAYA <fig> og <w>

Indehavers mærke:

Det angrebne mærke består efter det oplyste af kyrilliske bogstaver, der i Danmark ikke er de anvendte bogstaver. I Danmark anvender man det latinske alfabet. Betydningen af det angrebne mærke er derfor her i landet ikke almindelig tilgængelig. Den almindelige borger vil læse mærket således, som læsningen fremstå efter latinske bogstaver. En dansker vil derfor læse og forstå det angrebne mærke som MOC-KOB-KA. De i mærket konkret anvendte kyrilliske bogstaver har en synsmæssig, men hverken betydningsmæssig eller lydlig "pendant" i det latinske alfabet, dette bevirker, at mærket lader sig "læse" på dansk som kunstord uden betydning, De kyrilliske bogstaver "C", "B" er således ikke et C og et B, men tegnet for henholdsvis "S" og "V".

Indsigers mærker er fire figurer, der indeholder ordet MOSKOVSKAYA og et femte mærke, der alene består af ordet MOSKOVSKAYA. Figurerne har forskellige øvrige mærkeelementer, men alle mærker er skrevet med latinske bogstaver. Læsningen af disse mærker medfører derfor, at henvisningen til Moskva forstås.

Sammenligningen mellem mærkerne består i en sammenligning af mærkernes helhedsindtryk. Sammenligningen er derfor således:

MOC-KOB-KA

MOS-KOVS-KA-YA

Ved denne sammenligning fremstår der ingen lighed, hverken synsmæssigt eller lydligt.

Da det kyrilliske alfabet ikke generelt kan læses og forstås i Danmark, kan der ikke lægges vægt på betydningen af ordene.

Der foreligger ikke mærkelighed.

b) Sammenligning af varer og tjenesteydelser:

Der foreligger sammenfald af varer i klasserne 32 og 33. Indsigers mærker omfatter vodka i klasse 33 og nogle af mærkerne generelt alkoholiske drikke i klasse 33. Visse af indsigers mærker omfatter øl i klasse 32. Det angrebne mærke omfatter såvel øl i klasse 32 som alkoholiske drikke i klasse 33.

c) Konklusion

Der foreligger sammenfald af varer, men der foreligger ikke mærkelighed. Mærkerne er derfor ikke forvekslelige efter varemærkelovens § 15, stk.1.

Registreringen af MP 760207 opretholdes.…"

Denne afgørelse indbragte Internationalt Patent-Bureau på vegne af Spirits International N.V. for Ankenævnet for patenter og varemærker den 26. november 2002 med påstand om, at afgørelsen omgøres og registreringen erkendes ugyldig.

Klagen blev begrundet som følger:

"… Sagen vedrører en anmodning om designering af Danmark af MP 760.207, vedlagt i kopi, som blev bekendtgjort i Dansk Varemærketidende den 20. februar 2002. Som det fremgår af bilag 2, er den latinske transskription af mærket MOSKOVKA, jf. INID-kode 561.

Med brev af 12. marts 2001 (bilag 3) blev der på vegne vor klient Spirits International N.V., Hollandske Antiller, nedlagt indsigelse mod endelig registrering af MP 760.207.

Indsigelsen blev nedlagt på basis af fem af indsigers ældre ord- og figurmærker for MOSKOVSKAYA.

Den angrebne part har ikke udtalt sig i sagen.

Anbringender

Til støtte for vor påstand gøres det gældende,

at der foreligger fuldstændig vareidentitet, som Styrelsen også har fundet,

at mærkerne MOSKOVKA (se INID kode nr. 561) og MOSKOVSKAYA er forvekslelige, idet indsigers mærke er fuldstændig indeholdt det andet mærke, samt

at forvekslingsrisikoen understreges af, at forbrugerne vil kunne antage, at der er en kommerciel forbindelse mellem disse mærker.

Samlet fastholder vi vores argumentation som fremført i indsigelsessagen.

Endvidere skal det fremføres, at det angrebne mærke må forventes markedsført i Danmark. Dermed vil det angrebne mærke MOCKOBKA (skrevet med kyrilliske bogstaver) også blive anvendt mundtligt, og de danske forbrugere således vil lære udtalen heraf.

Vi henviser til benzinselskabet Q8 (der som bekendt udtales som landet Kuwait på engelsk). Det er ligeledes ved at være klart for danske forbrugere, at sportsmærket NIKE udtales i to stavelser (svarende til NAJ-KI), og ikke som de fleste af os har lært det på skolebænken. Hvis nogen skulle søge om registrering af f.eks. NEYKI for identiske varer, er vi ikke i tvivl om, at der ville blive statueret forvekslelighed mellem NIKE og NEYKI p.g.a. udtalen af NIKE.

Idet MOSKOVKA (i transskription og i udtale) er fuldstændigt indeholdt i MOSKOVSKAYA, er mærkerne forvekslelige, hvilket Ankenævnet bedes bekræfte.…"

Indklagede har ikke udtalt sig i sagen.

Den 12. marts 2003 udtalte Patent- og Varemærkestyrelsen følgende:

"… Når det vurderes om der er lydlig lighed mellem to mærker, hvor det ene mærke indeholder ord på et i Danmark ikke almindelig kendt sprog, vil styrelsen som udgangspunkt lægge vægt på en danske udtale. Indeholder et mærke derimod almindelig kendte ord på f.eks. engelsk, fransk eller tysk, vil styrelsen ved vurdering af lydlig lighed mellem dette mærke og et andet mærke lægge vægt på den udenlandske sprogtone.

Ifølge klager består det angrebne mærke af kyrilliske bogstaver. Samtidigt har klager anført, at ved markedsføring af indklagedes mærke i Danmark, vil de danske forbrugere lære, at mærket udtales MOSKOVKA og ikke MOCKOBKA.

Styrelsen fastholder, at da brugen af kyrilliske bogstaver og deres udtale ikke er almindelig kendt i Danmark, skal der ved vurderingen af lydlig lighed lægges vægt på den danske udtale.

Styrelsen skal således fastholde, at uanset der er sammenfald af varer, foreligger der ikke lighed mellem mærkerne. Styrelsen henviser i den forbindelse til argumentationen og konklusionen i indsigelsessagen.

Styrelsen skal således henstille til at Ankenævnet opretholder styrelsens afgørelse.…"

Ved brev af 15. april 2003 fastholdt klager sin påstand og indsendte ligeledes kopi af indsigelsesafgørelser fra Tjekkiet og Litauen, hvor klager fik medhold i sine indsigelser.