RESUMÉ:

 

AN 2004 00051 – MP811435 SWIFT <w> - Særpræg

 

Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere ordmærket SWIFT for så vidt angik ”apparatus for rolling and filling cigarettes” i klasse 34, idet mærket ansås for at mangle det til registrering fornødne særpræg. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som omgjorde styrelsens afgørelse.

 

KENDELSE:

År 2005, den 21. april afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Finn Mikkelsen og J.C. Warnich-Hansen

følgende kendelse i sagen AN 2004 00051

 

Klage fra                

                                Lidl Stiftung & CO. KG, Tyskland

v/Sandel, Løje & Wallberg

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 29. oktober 2004 vedrørende afslag på designeringen af Danmark i international varemærkeregistrering MP811435 SWIFT <w>.

 

 

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

 

Ankenævnet udtaler:

Ankenævnet finder ikke belæg for at antage, at det ansøgte ordmærke SWIFT her i landet vil blive opfattet som en angivelse af en egenskab ved en eller flere af de anførte varer i klasse 34.

 

Ankenævnet tilbagesende derfor sagen til Patent- og Varemærkestyrelsen med henblik på mærkets registrering.

 

Herefter bestemmes:

Sagen tilbagesendes til Patent- og Varemærkestyrelsen med henblik på mærkets registrering.

 

Sagens baggrund:

Den 6. november 2003 notificerede World Intellectual Property Organization (WIPO)

Patent- og Varemærkestyrelsen om, at Lidl Stiftung & CO. KG, Tyskland, som indehaver af den internationale registrering under Madrid Protokollen nr. 811435 SWIFT, havde designeret Danmark den 1. juli 2003.

 

Mærket var registreret for:

Klasse 34: Tobacco products; smokers’ articles namely ashtrays (not of precious metals, their alloys or coated therewith), cigarette paper, cigarette stubs with and without filters, cigarette filters, lighters, apparatus for rolling and filling cigarettes, matches, aforementioned goods included in this class.

 

Den internationale registrering har prioritet fra en tysk varemærkeansøgning 39602719.9/34 med ansøgningsdag fra den 20. august 1996.

 

Den 10. december 2003 afslog Patent- og Varemærkestyrelen foreløbigt at registrere mærket på grund af manglende særpræg.

 

Ved brev af 15. april 2004 anmodede Sandel, Løje & Wallberg, der var indtrådt som fuldmægtig for Lidl Stiftung & CO. KG., Tyskland styrelsen om at tage det foreløbige afslag op til fornyet overvejelse.

 

Patent- og Varemærkestyrelsen fastholdt sit foreløbige afslag ved brev af 14. maj 2004 og ved brev af 29. oktober 2004 afslog styrelsen endeligt at registrere mærket, idet mærket ikke fandtes at have det særpræg, et varemærke skal have for at kunne få gyldighed i Danmark.

 

Styrelsen begrundede afslaget nærmere som følger:

”… Vi afslår Deres designering, da varemærket ikke har det særpræg, et varemærke skal have for at kunne få gyldighed i Danmark, idet det kan angive en egenskab ved varen ”apparatus for rolling and filling cigarettes” i klasse 34.

 

Begrundelsen herfor er, at ordet SWIFT kan oversættes til dansk i betydningen ”hurtig”, hvilken betydning vi finder er almindeligt kendt af danske forbrugere. Det må i den forbindelse lægges til grund, at hastigheden hvormed et apparat sætter en person i stand til at rulle eller fylde en cigaret er et ikke uvæsentligt parameter for forbrugerens valg af apparat i købssituationen. Ordet ”swift” kan derfor i forhold til varen ”apparatus for rolling and filling cigarettes” angive, at disse apparater sætter forbrugeren i stand til at rulle eller fylde cigaretter på en hurtig måde. Mærket beskriver dermed i en anprisende vending en egenskab ved varen.

 

Vi har truffet afgørelsen i medfør af varemærkelovens § 20, stk. 2, jf. § 13, stk. 2, nr. 1…”

 

Ved brev af 28. december 2004 ankede mærkeindehaver ved Sandel, Løje & Wallberg Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse til Ankenævnet for Patenter og Varemærker

med påstand om, at afgørelsen omgøres for samtlige varer omfattet af den internationale registrering, herunder ”apparatus for rolling and filling cigarettes”. Klager argumenterede som følger:

 

”… Anbringender

 

Den internationale registrering af SWIFT er ikke for så vidt angår varerne ”apparatus for rolling and filling cigarettes” omfattet af varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1 idet mærket ikke kan opfattes som en angivelse af en egenskab ved de pågældende varer.

 

Vi henviser i den forbindelse til de af os under sagen for styrelsen fremførte synspunkter, og vedlægger som bilag 5 og 6 kopi af vore indlæg af 15. april 2004 og 8. september 2004.

 

Styrelsen har henvist til at mærket SWIFT betyder ”hurtig” og derfor kan angive at apparaterne omfattet af afslaget kan anvendes til hurtigt at rulle eller fylde cigaretter.

 

Efter vor opfattelse vil mærket SWIFT ikke blive opfattet med denne betydning. Den af styrelsen anførte betydning sker ved en oversættelse fra engelsk til dansk, og vi bestrider at den almindelige forbruger i Danmark vil opfatte mærket i den af styrelsen angivne betydning.

 

Ordet ”swift” anvendes ikke normalt af danskere som betegnelse for noget der går hurtigt. Her anvendes normalt ordene ”fast” eller ”quick”, som eksempel ”fast food”, hvis der overhovedet anvendes en engelsk ord.

 

Selv hvis mærket af visse særligt engelskkyndige forbrugere måtte kunne opfattes i betydningen ”hurtig”, vil dette ikke indebære at mærket savner særpræg.

 

Et apparat, der anvendes til at rulle cigaretter, vil ikke i sig selv være hurtigt, da farten hvormed cigaretter rulles eller fyldes afhænger af hvem og hvorledes apparatet bruges, samt af det papir og tobak, der anvendes.

 

Mærket SWIFT vil derfor være suggestivt og dermed registrerbart for apparater til at rulle og fylde cigaretter, men angiver ikke direkte hverken varens art eller en egenskab ved varen som sådan.

 

Registrering af mærket i England og Irland

 

Da mærket er et engelsk ord, udgør det bedst tænkelige bevis for mærkets registrerbarhed, at det identiske mærke er accepteret i England og Irland bl.a. for ”apparatus for rolling and filling cigarettes”.

 

Til dokumentation heraf vedlægges som bilag 7 kopi af meddelelse fra The Patent Office i England, hvoraf fremgår at samme internationale registrering er accepteret i England for en lang række varer i klasse 34, herunder ”apparatus for rolling and filling cigarettes”.

 

Ligeledes vedlægges som bilag 8 kopi af meddelelse fra det Irske Patents Office som dokumentation for at samme internationale registrering i Irland er accepteret for bl.a. ”apparatus for rolling and filling cigarettes”.

 

I begge disse engelsktalende lande kræves det og undersøges at mærket besidder det fornødne særpræg, og vurderingen i England og Irland er således at SWIFT i disse engelsktalende lande ikke opfattes som en beskrivelse af de pågældende varer endsige egenskaber ved disse.

 

Styrelsen vurdering af SWIFT af danskere vil blive opfattet som en egenskab ved de pågældende varer harmonerer ikke med vurderingen i de to nævnte lande, hvor engelsk, i modsætning til i Danmark, er modersmål.

 

Det bemærkes i den sammenhæng at de engelske og irske myndigheders vurdering hviler på samme grundlag som i Danmark, nemlig varemærkedirektivets bestemmelser om særpræg, hvilket yderligere styrker rimeligheden af at afgørelsen i Danmark følger afgørelsen i England og Irland. 

 

Det synes af ovennævnte grunde uholdbart og egentligt ganske uforståeligt at styrelsen trods vor oplysning om accept i England og Irland har fastholdt ikke at kunne acceptere registrering af SWIFT for samme varer i Danmark.

 

Dette gælder så meget desto mere når det også tages i betragtning at Ankenævnet ved vurdering af andre mærker på engelsk har taget hensyn til afgørelsen i andre engelsktalende lande.

 

I denne forbindelse henvises til ankenævnets afgørelse i AN 1998 00097 WORLD WRESTLING FEDERATION, hvor ankenævnet anså mærket for særpræget bl.a. under henvisning til registrering i USA og en række andre lande. Ligeledes henvises til afgørelsen i AN 1998 00121 HAPPY BIRTHDAY. Princippet var også udslagsgivende i afgørelsen AN 00070 TODAY, hvor nævnet henviste til afgørelsen i England og derfor fandt at mærket savnede særpræg for dagsfriske varer

 

Registrering af SWIFT i Danmark

 

Styrelsens begrundelse synes heller ikke at harmonere med ældre registreringspraksis i Danmark for ordet SWIFT.

 

Således har mærket SWIFT været registreret siden 1920 for tobaksvarer. Registreringen VR 1920 00011 er nu udslettet på anmodning fra vor klient, men viser at det identiske ord har været registreret i mange år for varer, der potentielt omfatter apparater til fyldning og rulning af cigaretter.

 

I den forbindelse skal henvises til at ordmærket SWIFT ses registreret uden indvendinger for cykler i kraft af registrering nr. VR 1953 01741, og for fødevarer under nr. VR 1981 03103. For både cykler og madvarer gælder at de mere nærliggende vil kunne anses for at være hurtige end tilfældet er med tobaksartikler, herunder apparater til rulning og fyldning af cigaretter; for cykler som angivelse af transportfarten og for fødevarer i skikkelse af ”fast food”.

 

Desuden ses SWIFT registreret for computer software og hardware (VR 1997 04479 og MP805564) og sådanne produkter kan ligeledes anses for ”hurtige”, men her har styrelsen heller ikke gjort indvending om manglende særpræg.

 

Med den ovenfor gengivne praksis for registrering af SWIFT i Danmark undrer det hvorfor mærket pludselig savner særpræg for ”apparatus for rolling and filling cigarettes”.

 

 

Under en helhedsvurdering af ovennævnte, og særligt på grund af registreringen i England og Irland, anmoder vi derfor Nævnet om at omgøre styrelsens afgørelse og acceptere den internationale registrering af SWIFT til offentliggørelse i Danmark også for ”apparatus for rolling and filling cigarettes”…”

 

 

I brev af 24. januar 2005 udtalte Patent- og Varemærkestyrelsen følgende til sagen:

 

”… Klager har i forbindelse med sagens behandling ved Ankenævnet, gentaget argumenterne fra behandlingen af ansøgningen.

 

For så vidt angår spørgsmålet om, om varemærket har særpræg i sig selv, skal styrelsen henvise til argumenterne og begrundelsen ved behandlingen af ansøgningen.

 

For så vidt angår argumenterne om, at det samme mærke er accepteret til registrering i England og Irland, også for apparater til at rulle cigaretter i klasse 34, skal styrelsen anføre følgende:

 

Det er korrekt, at i visse undtagelsestilfælde, kan en registrering af et varemærke fra et andet land også være grundlag for registrering i Danmark. F.eks. kan der ved vurderingen af et ordmærke indholdene et engelsk ord, lægges vægt på, om det samme ord er accepteret til registrering i engelsktalende lande. Der skal dog være tale om lande, som har samme praksis for vurderingen af særpræg som i Danmark.

 

Uanset både England og Irland har accepteret registreringen af ordet SWIFT for apparater til at rulle cigaretter, må styrelsen fastholde at mærket mangler særpræg i Danmark.

 

Styrelsen lægger i den forbindelse vægt på, at ud over det ansøgte varemærke, er der kun registreret følgende mærker i England med ordet SWIFT i klasse 34, nemlig SWIFT <w> under nr. 431475 og SWIFT <fig> under nr. 1291760. Begge disse mærker er registreret for ”matches” i klasse 34. Derimod har man i England bl.a. afslået ordet SWIFT ansøgt under nr. 2330316 for ”meat, fish, poultry and game; food products made wholly or principally from any of the aforesaid goods or from any combination of the aforesaid goods; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; dairy products; edible oils and fats” i klasse 29.

 

Styrelsen kan også nævne, at ved OHIM er EF-varemærket ansøgt under nr. 2537686 SWIFT <fig> afslået for ”caravans and parts and fittings therefor” i klasse 12.

 

Eftersom der er ganske få mærker registreret i England for ordet SWIFT i klasse 34 og eftersom man også har afslået mærker indholdene ordet SWIFT i England og ved OHIM for andre varer, må styrelsen fastholde, at det ansøgte mærke SWIFT ikke kan registrerer med henvisning hertil.

 

Med denne yderlige begrundelse skal styrelsen derfor i det hele henholde sig til afgørelsen fra ansøgningens behandling af 29. oktober 2004.

 

Styrelsen skal derfor henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes.”

 

 

Ved brev af 4. februar 2005 kommenterede klager udtalelsen fra Patent- og Varemærkestyrelsen. Klager anførte følgende:

 

”… Styrelsen anfører at en registrering af det identiske mærke i engelsktalende lande ”undtagelsesvist” kan være grundlag for registrering i Danmark for så vidt at der er tale om lande, som har samme praksis for vurdering af særpræg som i Danmark.

 

I en sag som denne, hvor det identiske engelsksprogede mærke er registreret i England og Irland og hvor de pågældende landes lovgivning og praksis hviler på samme grundlag, nemlig varemærkedirektivet, er styrelsens udgangspunkt forkert. Under de nævnte omstændigheder må det utvivlsomt være udgangspunktet at det engelsksprogede mærke også må anses for særpræget i Danmark, således at kun meget vægtige argumenter kan medføre at afgørelsen i de engelske lande vedrørende samme mærke ikke skal have afgørende vægt.

 

Styrelsen fremkommer imidlertid ikke med overbevisende argumenter for at afslå mærket i Danmark idet afslaget fastholdes med henvisning til afslag af SWIFT som ordmærke for helt andre varer, nemlig i England for fødevarer i klasse 29 og ved OHIM for campingvogne og dele dertil i klasse 12, samt at der i England er registreret ”ganske få mærker” for ordet SWIFT i klasse 34.

 

Styrelsens manglende stillingtagen til at man i England og Irland reelt vurderer særpræg og tilsidesættelsen af registreringer af SWIFT i England for identiske varer og for ”matches” i klasse 34 til fordel for enkelte afslag for ganske andre varer end omfattet af det ankede afslag, giver anledning til den mistanke, at det for styrelsen har været vigtigere at fastholde sin vurdering overfor ankenævnet end at foretage en reel vurdering af de præmisser hvorpå styrelsen oprindelige afslag fejlagtigt har hvilet.

 

Faktum er at både de engelske og irske myndigheder vurderer varemærkers særpræg med samme udgangspunkt som i Danmark, nemlig varemærkedirektivet og den praksis EF-Domstolen har udviklet, og tillige inspireret af OHIM’s praksis.

 

Det identiske mærke er registreret for identiske varer, og når dertil kommer at mærket er på engelsk, er styrelsens begrundelse og henvisning til enkelte afgørelser fra England og OHIM for helt andre varer end apparater til at rulle cigaretter, ganske utilstrækkelig.

 

Der eksisterer i England tre registreringer af ordmærket SWIFT i klasse 34, hvilket iøvrigt vanskeligt kan anses for ”ganske få”. 

 

Vi fastholder derfor anken i sin helhed…”