RESUMÉ:

 

AN 2007 00013 – MP 818685 – LAKCID <w> - Forvekslelighed

 

Indehaveren af Varemærket VR 1996 05365 KLACID <w> fremsatte indsigelse mod ordmærket MP 818685 LAKCID <w> med henvisning til varemærkelovens § 15. Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers mærke LAKCID er forveksleligt med indsigers tidligere registreret varemærke VR 1996 05365 KLACID <w>, idet der er vare- og mærkelighed i klasse 5. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt designeringen. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som omgjorde styrelsens afgørelse.

 

KENDELSE:

År 2008, den 15. januar 2008 afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Steffen Gulmann og Jens Schovsbo)

følgende kendelse i sagen AN 2007 00013

 

Klage fra     

Abbott Laboratories

USA

v/ Chas. Hude A/S

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 13. februar 2007

vedrørende indsigelse mod designering af Danmark for den internationale varemærkeregistrering MP 818685 LAKCID <w>

indehavet af

Skarb Palstwa reprezentowany przez Wojewodc

Lubelskiego,

Polen

 

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

 

Ankenævnet udtaler:

Indsigers mærke KLACID og indehavers mærke LAKCID er registreret for den samme type varer. De to mærker har samme endelse og består derudover af de samme tre bogstaver – ”k”, ”l” og ”a”. Synsindtrykket er således meget ens. Ankenævnet finder på denne baggrund, at de to mærker på trods af, at der er en mindre forskel i udtalemæssig henseende efter en samlet bedømmelse må anses for så ens, at der er en risiko for forveksling. På denne baggrund findes LAKCID at skulle nægtes registrering i Danmark.

 

Herefter bestemmes:

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 13. februar 2007 omgøres,

og mærket LAKCID nægtes registrering i Danmark.

 

Sagens baggrund:

Den 4. marts 2004 notificerede World Intellectual Property Organization (WIPO) Patent- og Varemærkestyrelsen om, at Skarb Palstwa reprezentowny przez Wojewodc Lubelskiego Uzytkownik, Polen, som indehaver af den internationale registrering MP 818685 <w> LAKCID, havde designeret Danmark den 7. november 2003.

 

Varemærket blev efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende 16. juni 2004.

 

Det internationale mærke:

 

LAKCID <w>  var registreret for:

 

Klasse 5: Pharmaceutical products, antitoxins and vaccines for humans.

 

I brev af 16. august 2004 fremsatte Chas. Hude A/S på vegne af Abbott Laboratories, a corporation of the state of Illinois, USA indsigelse mod ovennævnte designerings gyldighed.

 

Indsigelsen er fremsat med henvisning til varemærkelovens § 23 i lovbekendtgørelse nr. 782 af 30. august 2001.

 

Indsiger gør gældende, at registreringen af ovennævnte ordmærke kolliderer med indsigers ældre rettigheder i form af registreringen af VR 1996 05365 KLACID. Indsiger har i brev af 19. juni 2006 uddybet indsigelsen. Indsiger gør gældende, at mærkerne omfatter identiske varer, samt at der er lighed mellem mærkerne, idet de har fælles anden stavelse, CID, og første stavelse består af de samme tre bogstaver. Indsiger henviser tillige til det udviskede erindringsbillede.

 

Indehaver har ikke udtalt sig i sagen.

 

Den 13. februar 2007 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. Styrelsen tog ikke indsigelsen til følge og fremførte følgende:

 

”… 2.      Lovgrundlaget

 

Ifølge varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, er et varemærke udelukket fra registrering, hvis

 

                  "der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art."

 

3.         Vurdering og konklusion

 

Indsigers mærke:                    KLACID

 

Registreret for:

Klasse 5: Farmaceutiske præparater.

 

Indehavers mærke:                 LAKCID

 

Registreret for:

Klasse 5: Pharmaceutical products, antitoxins and vaccines for humans.

 

Der er sammenfald af alle varer omfattet af indehavers registrering, da varerne alle falder ind under overbegrebet ”farmaceutiske præparater” omfattet af indsigers registrering.

 

Mærkerne KLACID og LAKCID består begge af to stavelser på 3 bogstaver, hvoraf de har anden stavelse, CID, til fælles. Første stavelse i begge ord består af bogstaver A, K og L, men i forskellig rækkefølge.

 

Mærkerne udtales henholdsvis KLACID [klaésið] og LAKCID [1Hkésið]. Lydmæssigt er der specielt i udtalen af vokalen stor forskel på den første stavelse i mærkerne.

 

Endelsen CID er meget almindelig brugt for farmaceutiske præparater og må anses som en svag mærkedel. Selvom der i første stavelse af mærkerne er tale om de samme tre bogstaver, ligner mærkedelene KLA og LAK ikke hinanden. Udover den lydmæssige forskel, adskiller de sig bl.a. ved at have forskellig konsonant-/vokalrækkefølge, nemlig k/k/v og k/v/k. Ligheden mellem mærkerne udgøres således hovedsagligt af endelsen CID, hvorimod mærkerne adskiller sig ved den indledende stavelse.

 

Det er således styrelsens opfattelse, at mærkerne ud fra en helhedsvurdering ikke ligner hinanden.

 

Da der til trods for ligheden mellem varerne ikke er lighed mellem mærkerne, er det således styrelsens vurdering, at der ikke er risiko for forveksling, herunder at der er risiko for, at der kan antages en forbindelse mellem mærkerne…”

 

 

Denne afgørelse indbragte Chas. Hude A/S på vegne af Abbott Laboratories, USA, den 13. april 2007 for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med påstand om, at afgørelsen ændres. Klager fremførte følgende:

 

”… På vegne mine klienter Abbott Laboratories, USA, påklager jeg herved i medfør varemærkelovens § 46 til Ankenævnet den af Patent- og Varemærkestyrelsen trufne afgørelse af 13. februar 2007, hvor indsigelsen nedlagt mod registreringen af mærket reg. nr. MP 818685 LAKCID ikke blev taget til følge.

 

Under anken påstås afgørelsen ændret, således at mærket reg. nr. 1996 5335 KLACID omfattende "farmaceutiske præparater" i klasse 5 i sin helhed anses for forveksleligt med mærket MP 818685 LAKCID omfattende "farmaceutiske produkter, antitoksiner og vacciner til brug for mennesker" i klasse 5.

 

Som bilag 1 vedlægges afgørelsen fra Patent- og Varemærkestyrelsen af 13. februar 2007. Ved afgørelsen blev indsigelsen nedlagt på vegne af Abbott Laboratories, USA, ikke taget til følge, idet mærkerne LAKCID og KLACID ikke i deres helhed kunne anses for forvekslelige. Som bilag 2 vedlægger klagers mærke.

 

Da jeg netop har fået instruktioner om at indgive en klage, skal jeg anmode om en frist til at begrunde klagen…”

 

 

Den 1. maj 2007 fremsendte klager yderligere kommentarer:

 

”… Til vurdering om mærkerne i sin helhed kan anses for forvekslelige, lægges der vægt på mærkelighed og varelighed. 

 

Hvad angår varelighed, omfatter mærkerne de identiske varer, idet mærket KLACID omfatter "farmaceutiske præparater", og mærket LAKCID omfatter ligeledes " farmaceutiske præparater", således at der er direkte varesammenfald mellem varerne.

 

Der er generelt en sammenhæng mellem mærkelighed og vareartslighed, der betyder, at kravene til mærkelighed er mindre, hvis varerne er identiske, ligesom der er mindre strenge krav til vareartslighed, når mærkerne er identiske.  

 

I dette tilfælde er der fuldstændig varesammenfald, og det er herefter spørgsmålet, om der er den nødvendige mærkelighed til stede. 

 

Sammenligning af mærkerne:

 

                  Klagers mærke:             KLACID

                  Indehavers mærke:        LAKCID

 

Begge mærker består af to stavelser, hvoraf den sidste er identisk.

 

Begge mærker består af seks bogstaver, således at rytmen, hvorpå mærkerne udtales ligger tæt på hinanden, og når det henses til, at sidste stavelse i mærkerne er identisk, mener jeg, at mærkerne ligger tæt på hinanden.

 

Mærkerne indeholder de samme bogstaver, og princippet om det udviskede erindringsbillede bevirker, at det efter blot få minutter bliver endog særdeles vanskeligt at skelne mærkerne fra hinanden, ikke mindst da der tillige består en stor lighed som følge af mærkernes ensartede konstruktioner og forekomsten af, at mærkerne indeholder de samme seks bogstaver.

 

Skønt slutstavelsen CID er hyppigt forekommende blandt varemærker i klasse 5, spiller den alligevel en væsentlig rolle i helhedsvurderingen af mærkerne, og ved bedømmelsen af mærkerne skal der ikke foretages en isoleret sammenligning mellem mærkernes første stavelse uden skelen til suffixet. 

 

I den forbindelse skal jeg henvise til tidligere afgørelser:

 

                  UFR            1992647S                     PIKASOL    =                PUFASOL

                  AN              2003 00002                   APODOL    =                OPIDOL

 

Mærkerne PIKASOL og PUFASOL blev fundet forvekslelige, selvom indledningselementerne PIKA og PUFA var forskellige, og slutbestanddelen SOL var en ganske almindelig slutstavelse.

 

Endvidere skal jeg henvise til tidligere ankenævnsafgørelse for APODOL og OPIDOL.  Disse mærker blev ligeledes fundet forvekslelige, selvom betegnelsen DOL var en almindelig anvendt slutstavelse. 

 

Jeg mener, at det samme synspunkt gør sig gældende i nærværende sag.  Dog skal det anføres, at mærkerne KLACID og LAKCID også omfatter de identiske varer.

 

Sammenfattende gøres det gældende, at mærkerne i deres helhed må anses for forvekslelige, idet de omfatter de identiske varer, suffixet er identisk, og mærkerne består af det samme antal identiske bogstaver, således at forbrugerne vil kunne tro, at der er en forbindelse mellem disse.

 

Jeg skal derefter anmode om, at mærket MP 818685 LAKCID nægtes registrering med designering i Danmark…”

 

 

Indklagede har ikke kommenteret klagen.

 

Den 11. juli 2007 udtalte Patent- og Varemærkestyrelsen følgende:

 

”… Vedrørende mærket LAKCID

 

Som svar på Ankenævnets brev af 5. juli 2007 skal styrelsen udtale følgende:

 

Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse.

 

Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 13. februar 2007 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

 

Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes…”

 

 

Den 13. august 2007 kommenterede klager Styrelsens udtalelse og fremkom med følgende:

 

”… Herved henvises til Ankenævnets brev af 12. juli 2007 vedlagt et høringssvar fra Patent- og Varemærkestyrelsen af 11. juli 2007.

 

Styrelsen fastholder sin afgørelse af 13. februar 2007, idet styrelsen finder, at mærkerne KLACID og LAKCID i deres helhed må anses for forvekslelige.

 

I den forbindelse refererer jeg til min anke af 1. maj 2007 og kan anføre, at jeg mener, at mærkerne KLACID og LAKCID i deres helhed må anses for forvekslelige.

 

Mærkerne omfatter de identiske varer i klasse 5 og består af samme antal bogstaver, nemlig 6, og mærkerne indeholder begge de identiske bogstaver. I denne sammenhæng skal jeg henvise til Ankenævnets afgørelse

 

AN 2003 00002              APODOL    =       OPIDOL

 

Ankenævnet fandt, at disse mærker i deres helhed var forvekslelige, idet der var både varesammenfald og mærkelighed.

 

Ved vurdering af mærkelighed lagde styrelsen og Ankenævnet vægt på

-    det meget store sammenfald af bogstaver,

-    at mærkerne afsluttes med samme suffiks, samt

-    at mærkerne har samme rytme med tryk på samme stavelse.

 

Jeg mener, at det samme gør sig gældende, hvad angår de aktuelle mærker KLACID og LAKCID, idet der lægges vægt på

-    det meget store sammenfald af bogstaver,

-    at mærkerne afsluttes med det samme suffiks, samt

-    at mærkerne har samme rytme med tryk på samme stavelse.

 

Jeg skal derfor anmode om, at mærket MP 818685 LAKCID nægtes registrering med designering i Danmark…”

 

 

Indklagede har ikke kommenteret Styrelsens udtalelse.

 

 

 

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

 

Ankenævnet for Patenter og Varemærker den 15. januar 2008.