RESUMÉ:

 

AN 2010 00038 – MP939355 – CARILEX <w> - Indsigelse - Forvekslelighed

 

Indehaver af VR 1990 01126 SABRILEX <w> har gjort indsigelse mod foreløbig registrering af MP939355 CARILEX <w> med henvisning til forvekslelighed. Indsiger finder, at indehavers varemærke CARILEX er delvist identisk med indsigers varemærke SABRILEX, og at der er direkte varesammenfald i klasse 5. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede afgørelsen.

 

 

KENDELSE:

År 2012, den 9. maj afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Sten Juul Petersen og Steffen Gulmann)

følgende kendelse i sagen AN 2010 00038

 

 

 

Klage fra         

Aventis Inc., a corporation of the state of Pennsylvania, USA

v/Budde Schou A/S

 

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 1. oktober 2010 vedr. MP939355 CARILEX <w>

Indehavet af:

Alphacare Medical GmbH, Tyskland

 

 

 

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

 

Ankenævnet udtaler:

Af de grunde, der er anført af Patent- og Varemærkestyrelsen, tages indsigelsen ikke til følge, og registreringen vil fortsat være gyldig.

 

 

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

 

Sagens baggrund:

Den 1. november 2007 notificerede World Intellectuel Property Organization (WIPO) Patent- og Varemærkestyrelsen om, at Alphacare Medical GmbH, Tyskland som indehaver af den internationale registrering MP939355 CARILEX <w> havde designeret Danmark den 18. juni 2007.

Varemærket blev efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende den 4. februar 2009.

 

Varemærket omfattede oprindeligt:

 

Klasse 05: Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides.

 

Klasse 09: Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus.

 

Klasse 10: Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture materials.

 

Efter begrænsning af 1. december 2011 er varefortegnelsen begrænset til:

 

Klasse 5: Medical dressings, in particular foamed dressings.

 

Klasse 9: Controlling apparatus and instruments for pressure-adjustment of mattresses and pillows made to be inflated.

 

Klasse 10: Mattresses, pillows and beds made to be inflated, operating tables, wheel chairs and trolleys equipped with the aforesaid mattresses and pillows, all for surgery, medical and therapeutical purposes; parts and accessories for the aforesaid goods; medical apparatus and instrumetns, in particular foamed pillows with integrated vacuum tubes to be connected to a vacuum source, as well as air tight coverings for the driect contact to the skin of patients during the treament of a wound; equipment fo generating underpressure (vacuum source) for medical purposes.

Den 16. februar 2009 gjorde Budde Schou A/S, på vegne af Aventis Inc., a corporation of the State of Pennsylvania, indsigelse mod gyldigheden af det registrerede mærke CARILEX <w>, MP939355 i Danmark. Indsiger henviste til varemærkelovens § 23 i lovbekendtgørelse nr. 90 af 28. januar 2009. I breve af 16. februar, 14. april og 9. november 2009 gjorde indsiger gældende, at registreringen af varemærket CARILEX <w> udgør en krænkelse af indsigers ældre rettighed til mærket SABRILEX <w>, VR 1990 01126. Indsiger henviste herunder til, at der er varesammenfald samt at indehavers mærke ligner indsigers mærke, da begge ender med –RILEX.

 

Indehaver udtalte sig ikke under indsigelsessagen.

 

Den 1. oktober 2010 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. Styrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen i Danmark. Styrelsen fremførte følgende:

 

”… 2.       Lovgrundlaget

 

I varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis:

 

                      ”der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art."

 

3.           Vurdering og konklusion

 

Indehavers varemærke:       CARILEX <w>                    MP939355

 

Registreret for:                    Klasse 5:  Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides.

 

Klasse 9: Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus.

 

Klasse 10: Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture materials.                 

 

Indsigers mærke:                 SABRILEX <w>                  VR 1990 01126

 

Registreret for:                    Klasse 5: Alle varer, herunder farmaceutiske præparater.                    

 

 

Der er varesammenfald i forhold til indehavers registrering.

 

Indehavers mærke består af 3 stavelser CA-RI-LEX. Indsigers mærke består ligeledes af 3 stavelser SA-BRI-LEX.

 

Synsmæssigt har mærkerne nogenlunde samme længde. Mærkerne har sidste stavelse LEX til fælles. Indledningen i mærkerne er forskellig. I mærkernes midterste stavelse RI/BRI er der sammenfald mellem to af bogstaverne – RI. Samlet set har mærkerne visse synsmæssige ligheder.

 

Lydligt distancerer mærkerne sig noget mere fra hinanden, da mærkernes 2. bogstav ”A”, udtales forskelligt i de to mærker – med kort og hård lyd i indehavers mærke, henholdsvis lang og flad lyd i indsigers mærke. Igen har mærkerne sammenfaldende endelser LEX.

 

I forhold til den begrebsmæssige vurdering har ingen af mærkerne nogen betydning i relation til de omhandlede varer.

 

LEX anses for at være den svageste mærkedel for begge mærker. LEX er en almindelig endelse på varemærker – også i klasse 5.

 

Mærkernes dominerende elementer må således anses for at være de indledende stavelser, hvor mærkerne ikke har nogen stavelser til fælles. Styrelsen lægger mere vægt på ordenes begyndelse end på disses slutning. Når køberen "ser" et varemærke, er det begyndelsen, der fæstner sig bedst i køberens hukommelse. Det er derfor et vigtigt element i vurderingen, om mærkernes begyndelsesbogstav og ordenes begyndelse som sådan er identiske eller ligner hinanden

 

Ud fra en samlet vurdering af mærkelighed og varesammenfald, er det herefter styrelsens vurdering, at der ikke er risiko for forveksling mellem mærkerne, herunder at der ikke er risiko for, at der kan antages en forbindelse mellem mærkerne.

 

Vi tager herefter ikke indsigelsen til følge, og registreringen er fortsat gyldig i Danmark.

 

Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2…”

 

 

Denne afgørelse blev med brev af 1. december 2010 fra klager Aventis Inc., a corporation of the state of Pennsylvania, USA v/Budde Schou A/S indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med påstand om, at mærket skulle nægtes registrering i sin helhed i klasse 5. Klager fremførte følgende:

 

”… Under henvisning til Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 1. oktober 2010 i oven­nævnte indsigelsessag, hvor indsigelsen ikke blev taget til følge, skal vi hermed på vegne af vor klient, Aventis Inc., a corporation of the State of Pennsylvania, 3711 Kennett Pike, Suite 200, Greenville, Delaware 19807, US indgive

 

K L A G E

over Styrelsens afgørelse.

 

1. Påstand

Den nedlagte indsigelse mod gyldigheden i sin helhed af foreløbig varemærkeregistrering MP939355 CARILEX tages til følge.

 

Indsigelsen baseres på vor klients danske varemærkeregistrering VR 1990 01126 SABRILEX, der dækker varer i klasse 5, idet vi gør gældende, at varemærkerne er forvekslelige, herunder at det kan antages, at det yngre mærke har forbindelse med det ældre mærke, fordi det yngre mærke ligner det ældre varemærke, og varerne er af samme eller lignende art, jfr. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.

 

2. Mærke-lighed:

Begge tre-elementmærker er ordmærker og indeholder de to identiske RI-LEX elementer på samme placering:

 

CA                 RI                  LEX

SAB               RI                  LEX

 

Forskellen mellem mærkerne består således alene i mærkernes første elementer CA og SAB.

 

Visuelt er mærkerne i høj grad lignende, idet begge mærker ud over de identiske RI-LEX elementer indeholder den identiske vokal A med identisk placering, som mærkernes andet bogstav.

 

Der er således tale om meget høj grad af visuel lighed mellem to ordmærker, hvor alene ét henholdsvis to bogstaver afviger fra hinanden.

 

Fonetisk udtales begge mærker i tre stavelser med samme rytme og med identisk tryk og udtale af de identiske RI-LEX elementer, hvorved LEX elementet overvejende sandsynligt udtales med særlig betoning for begge mærkers vedkommende.

 

Endvidere består en risiko for, at mærkernes første element kan udtales med samme flade CA/SA lyd.

Der er dermed tale om en middel til høj fonetisk lighed mellem mærkerne.

 

Begrebsmæssigt er begge mærker kunstord på nær deres identiske RI-LEX elementer, som associerer til et produkt med riller. Der vil således være en identisk associering i begrebsmæssig henseende på disse elementer med forøget forvekslelighed til følge.

 

Derimod besidder mærkernes begyndelseselementer CA/SAB ingen begrebsmæssig adskillelsesevne, hvorfor disse elementer i denne relation ikke har nogen betydning.

 

Der foreligger dermed en middel begrebsmæssig lighed mellem mærkerne, som følge af de identiske RI-LEX elementer.

 

Det gøres på grundlag heraf sammenfattende gældende, at mærkerne besidder en høj grad af mærke-lighed, som vil være tilstrækkelig til at opfylde betingelsen i varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.

 

3. Varelighed:

Begge mærker er registreret for hele klasse 5. Der er således fuld varekollision, hvormed betingelsen i varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 er opfyldt.

 

4. Konklusion:

Det følger af præmis 17 i EU-Domstolens dom i sag C-39/97 CANON, at risikoen for forveksling mellem to mærker især afhænger af ligheden mellem varemærkerne og ligheden mellem de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af varemærkerne. En svag grad af lighed mellem de af varemærkerne omfattede varer og tjenesteydelser kan således opvejes af en høj grad af lighed mellem varemærkerne og omvendt. Den her foreliggende vareidentitet samt den høje visuelle og middel fonetiske og begrebsmæssige lighed må således være tilstrækkelig til at statuere forvekslelighed.

 

På grundlag af ovenstående gøres det gældende, at det efter en helhedsbedømmelse bør kunne lægges til grund, at sædvanligvis velinformerede forbrugere af farmaceutiske produkter vil anse mærkerne for forvekslelige, særligt ved det udviskede erindringsbillede, som de fleste forbrugere vil være stillet overfor i købssituationen, idet det yngre mærke er visuelt, fonetisk og begrebsmæssigt forveksleligt med indsigers ældre mærke, hvorfor registreringen af det yngre mærke bør nægtes i sin helhed for klasse 5 iht. varemærkelovens § 23, jfr. § 15, stk. 1, nr. 2.

 

Vi henviser herved endvidere til OHIM’s afgørelse B 1047085 FAROLIVA mod APOLIVA og B 954091 PREFEMIN mod GEFEMIN, og til EF-domstolens afgørelse T-149/2008 SORVIR.

På baggrund af ovenstående henstilles det, at det bekendtgjorte mærke afvises fra registrering i sin helhed…”

 

 

Med brev af 20. januar 2011 fremsendte indklagede Alphacare Medical GmbH, Tyskland følgende kommentarer:

 

”… As discussed, we are willing to redfrain the scope of our trademard Carilex, so there is no possibility of conflict, my lawyer here have made the scope of Carilex far bigger than necessary. We are strictly limited to the medical device industry. Although I have to say that the alleged similarity of Carilex and Sabrilex is anyway a bit farfetched.

 

We will instruct our lawyer accordingly. Is there anything I should know in addition, please send me a letter in English…”

 

 

 

Med brev af 27. januar 2011 kommenterede Ankenævnet for Patenter og Varemærker indklagedes brev med følgende:

 

”… With reference to your letter dated 20 January 2011 we would like to provide you with the following information.

 

Regarding change of name: Please provide us with documentation for the transfer of the trademark from Alphacare Medical GmbH to Carilex Medical GmbH.

 

Regarding change of list of goods and services: Please contact the Danish Patent and Trademark Office for information as it is the Danish Patent and Trademark Office who keep records of the trademark register.

 

Furthermore, you will need to negotiate with the opponent in respect of the opponent to withdraw his opposition.

 

You have 3 month from today to meet the above criteria.

 

We will continue the handling of the appeal if you have not met the criteria by the above mentioned time limit…”

 

 

Den 17. maj 2011 modtog Ankenævnet en telefax fra indklagede Alphacare Medical GmbH, Tyskland med følgende ordlyd:

 

 

”… We have instructed our lawyer to amend the scope of the trademark so there is no conflict…”

 

 

Den 19. maj 2011 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse:

 

 

”… Som svar på Ankenævnets brev af den 5. maj 2011 skal styrelsen udtale følgende:

 

Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse.

 

Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af den 1. oktober 2010 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

 

Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes…”

 

 

 

Med brev af 26. maj 2011 skriver Ankenævnet følgende til indklagede Alphacare Medical GmbH, Tyskland:

 

”… The Danish Board of Appeal has received your fax dated 17 May 2011 where you inform us that you have instructed a lawyer to amend the scope of the trade mark.

 

Please be aware that you have been given a time limit until 23 June 2011 to respond to the statement made by the Danish Patent and Trademark Office. This time limit cannot be extended. However, you have a possibility to ask for the appeal case to be put on hold. Such a request has to be made in due time before the expiry of the time limit.

 

Finally, in case of a decision to limit the scope of the trade mark, please be aware of doing this via the right route as the limitation concerns a designation via the Madrid Protocol. A limitation has to be notified via WIPO. It cannot be announce directly to the Danish Patent and Trademark Office nor the Board of Appeal. However, we would appreciate to be informed if a limitation is sent to the WIPO.

 

We will continue to handle the case if we have not had any reactions from you by the 23 June 2011…”

 

 

Med brev af 23. juni 2011 meddelte klager Aventis Inc., a corporation of the state of Pennsylvania, USA v/Budde Schou A/S, at klager ikke havde yderligere at tilføje i sagen.

 

Efterfølgende har indklagede begrænset sit mærke og dette er notificeret af WIPO den 1. december 2011. Dette har ikke påvirket sagen for klager.

 

 

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

 

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, 9. maj 2012.