RESUMÉ:

 

AN 2010 00042 – MP 963595 BIODROID <fig> - Indsigelse - Forvekslelighed

 

Der blev fremsat indsigelse mod registreringen af MP 963595 BIODROID <fig> med henvisning til risiko for forvekslelighed med indsigers ældre mærke EU-varemærke 000559823 DROIDS <w>. Indsiger finder endvidere, at der er varesammenfald i klasse 42. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse.

 

 

 

KENDELSE:

År 2011, den 21. juni afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Hanne Kirk Deichmann og Sten Juul Petersen)

følgende kendelse i sagen AN 2010 00042

 

Klage fra         

Lucasfilm Entertainment Company Ltd., USA

v/Zacco Denmark A/S

 

over

 

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 20. oktober 2010 vedr. MP 963595 BIODROID <fig> indehavet af:

BIODROID ENTERTAINMENT, LDA., Portugal

 

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

 

Ankenævnet udtaler:

Ankenævnet kan tilslutte sig Patent- og Varemærkestyrelsens synspunkt om, at der ikke er risiko for forveksling mellem indehavers mærke, BIODROID, og klagers mærke, DROIDS. Der henvises i det hele til styrelsens begrundelse i afgørelsen af 20. oktober 2010.

 

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

 

Sagens baggrund:

Den 18. juni 2008 notificerede World Intellectual Property Organization (WIPO) Patent- og Varemærkestyrelsen om, at Biodroid Entertainment LDA, Portugal, som indehaver af den internationale registrering MP 963595 BIODROID <fig> havde designeret Danmark den 26. marts 2008.

 

Varemærket blev efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende den 30. september 2009.

 

Varemærket omfatter:

 

Klasse 35: Advertising; business management; business administration; office functions.

 

Klasse 42: Scientific and technological services as well as research and design services relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer programs.

 

Den 30. november 2009 gjorde Zacco Denmark A/S på vegne Lucasfilm Entertainment Company Ltd., USA indsigelse mod gyldigheden af registreringen i Danmark. Indsiger henviste til varemærkelovens § 23. Indsigelsen er baseret på, at indehavers registrering BIODROID er forveksleligt med indsigers ældre registrering EU00559823 DROIDS jf. § 15 stk. 1 nr. 2.

 

Indehaver har ikke udtalt sig i sagen.

 

Den 20. oktober 2010 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. Styrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen i Danmark. Styrelsen fremførte følgende:

 

”… 2.       Lovgrundlaget

I varemærkelovens § 15, stk. 1 nr. 2, står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis:

 

                      2) der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art."

 

3.           Vurdering og konklusion

Indehavers mærke:

                  

 

Registreret for:                   Klasse 35: Advertising; business management; business administration; office functions.

 

Klasse 42: Scientific and technological services as well as research and design services relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer programs.

 

 

 

Indsigers mærke:                 DROIDS <w>

 

 

Registreret for:                    Klasse 9: Coin operated video games.

 

Klasse 25: Masquerade costumes.

 

Klasse 28: Games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes; decorations for Christmas trees; including toys; sporting goods; electronic and video games to the extent classified in class 28; craft kits; jigsaw puzzles; toy action figures and accessories; toy miniature vehicles; plush toys; dolls; roller skates; ice skates; in-line skates; masks to the extent classified in class 28; amusement park rides.

 

Sammenligning af mærkerne:

Indehavers mærke BIODROID består af 8 bogstaver og fire stavelser. Indsigers mærke DROIDS består af 6 bogstaver og 2 stavelser.

 

Mærkerne deler altså mærkedelen Droid, der udgør mere en halvdelen af begge mærker. Der er derfor væsentlige ligheder mellem mærkerne både visuelt og fonetisk. Mærkerne er dog ikke identiske, da de besidder flere elementer, som ordet BIO og flertalsendelsen S, der adskiller dem fra hinanden.

 

Bio er en almindelig anerkendt forkortelse for biological, dvs. økologisk. Bio kan ikke i dette tilfælde betegnes som en svag eller usærpræget mærkedel, da det ikke er naturligt at tale om et økologisk computerspil eller at udviklingen af computerspil foregår på en økologisk måde. Mærkedelen Bio er derfor et væsentligt element i indehavers mærke. Bio indgår som den første del i indehavers mærke og det får mærket til at adskille sig visuelt, fonetisk og begrebsmæssigt fra indsigers mærke.

 

Det er derfor styrelsens vurdering, at der er væsentlige ligheder mellem mærkerne. Det er dog samtidig styrelsens vurdering, at mærkerne ikke er næsten-identiske og at lighederne mellem mærkerne ikke er tilstrækkelige til at udstrække indsigers registrering til at ramme ligeartede varer eller tjenesteydelser i indehavers registrering, herunder selvom indsigers mærke måtte have opnået en hvis indarbejdelse.

 

Indehavers mærke er registreret for en række tjenesteydelser, herunder design and development of computer programs, mens indsigers mærke er registreret for en række varer, herunder Coin operated video games og electronic and video games to the extent classified in class 28.

 

Der er derfor ikke direkte sammenfald af varer og tjenesteydelser mellem indehaver og indsigers registreringer. Det er dog styrelsens opfattelse, at der er en hvis grad af slægtskab mellem de ovenfor nævnte varer og tjenesteydelser.

 

Da der ikke er direkte sammenfald af varer og tjenesteydelser og mærkerne ikke ligner hinanden tilstrækkeligt til at indsigelsen også kan ramme ligeartede varer og tjenesteydelser, er det styrelsens vurdering, at der ikke er risiko for forveksling mellem mærkerne, herunder at der kan antages en forbindelse mellem mærkerne.

 

Indsigelsen tages ikke til følge, og registreringen er fortsat gyldig.

 

Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2…”

 

Denne afgørelse blev med brev af 20. december 2010 fra klager Lucasfilm Entertainment Company Ltd., USA v/Zacco Denmark A/S indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med påstand om, at det ansøgte mærke skulle nægtes registrering i sin helhed. Klager anførte følgende:

 

”… In view of the fact that both parties to a large extent work with the English language I ask that we be allowed to submit our material in English to be able to forego the need to translate the material submitted.

 

In accordance with § 46 of the Danish Trademark Act we hereby, on behalf of our client Lucasfilm Entertainment Company Ltd., a California corporation, USA forward an appeal against the decision by the Danish Patent- and Trademark Office of October 20, 2010.

 

Påstand:

We hold that the decision, as made by the Danish Patent- and Trademark Office, is changed in such a way as to refuse the Danish designation of the International Trademark MP963595 BIODROID.

 

Sagsfremstilling:

Please refer to the exchange of letters and documentation in this case before the Danish Patent- and Trademark Office.

 

In addition to this, Lucasfilm Entertainment Company Ltd., wishes to add that the basis for the decision by the DKPTP is based on an erroneous reference to BIO as a denominator for ‘ecological’ and not, as is the custom in the circle of ‘gamers’ and relevant customers, as biological and a mix of man and machine, making the decision rest of a basis not entirely correct.

 

DROIDS is a well-known trademark on the market, coined back in the late 1990-ies after the films STAR WARS and it is a trademark which is not only well known outside the immediate range of customers but it is also a trademark strongly associated with Lucasfilms, please refer to the attached Wikipedia print out.

 

Anbringender:

In support of this appeal it is held that:

 

The contested trademark ’BIODROID’ is at risk of being confused with that of DROID, at the very least a clear risk of an assumption of connection, also a risk of direct confusion, §15(1)(2) The Danish Trademark Act

 

that the evaluation of DKPTO with reference to the prefix ‘BIO’ was not considered in the context which is relevant here (please refer to the below text),

 

that the trademark DRIODS should enjoy a wider scope of protection due to its renown on the market and the uncommonly strong connection between Lucasfilm and the trademark DRIODS, and finally

 

that the fact that the trademark has been refused in most other countries where designation has been sought, and oppositions have been decided upon in other countries decisions are pending, should serve as an indication that the two trademarks may objectively be seen as being at risk of being confused.

 

BIO:

The DKPTO has taken a very literal approach to this prefix, interpreting BIO as ecological, something which, in this case is not really relevant. BIO here (and this also may be read into the trademark owner’s own use of the trademark) must be seen to refer to the world of computer games, fantasy and science fiction. A realm where there is an intermix of androids, biological body parts and machine. References to such phenomena as Borg of the Star Trek world and similar, are all well known and perfectly understandable for the consumers in this segment, indeed they form the basis for many of the worlds and places depicted in the games played. I can also mention Lucasfilm’s creation CLONE WARS. The fact that this is the world behind the trademark should hopefully make the office see the comparison in another light and also see the obvious risk of confusion, or at the very least the risk of the consumers assuming a connection between the games (DRIODS) and the humans developing these games (BIODRIODS).  The DROIDS and the BIODROIDS as different life forms inhabiting the many worlds, and indeed games, created by Lucasfilm and associated companies.

 

It should also be mentioned that in view of the DKPTO’s finding that there is a substantial similarity between the marks, in combination with the fact that in the ‘gaming world’ there is no connection between BIO and ecological but all between BIO and human/computer interaction and interconnection, the similarity and connection grows stronger, meaning that DROID must be seen as the dominant element and BIO just a help fact to determine the kind of droid or character in a game. In this case it is, as mentioned above, very important to differ between the various aspects and shapes that BIO/Biological take in terms of the image that is evokes in the minds of the consumers.

 

Finally it must be taken into the account that there is more than just a passing connection between the creators of a game and the providers of games/consoles etc.

 

Should the owner of the trademark submit further arguments I kindly ask we be allowed to comment upon such material.

 

We look forward to receiving the Board of Appeal’s decision in this matter…”

 

 

Der er ikke modtaget kommentarer fra indklagede.

 

 

Med brev af 7. marts 2011 udtalte Patent- og Varemærkestyrelsen følgende:

 

 

”… Som svar på Ankenævnets brev af 28. februar 2011 skal styrelsen udtale følgende:

 

Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse.

 

Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af den 20. oktober 2010 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

 

Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes…”

 

 

Der er ikke modtaget yderligere kommentarer i sagen.

 

 

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

 

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, 21. juni 2011.