RESUMÈ: AN 1999 00027 - CHICKY WORLD <fig> - VR 1997 04787

Sagen drejede sig om hvorvidt der var forvekslelighed mellem figurmærket CHICKY WORLD, der var ansøgt registreret for samtlige varer i klasse 29, 30 og 31 og ordmærket CHICKY, der var registreret for nærmere angivne tjenesteydelser i klasse 42, herunder restaurationsvirksomhed og levering af måltider. Patentdirektoratet fandt i indsigelsessagen, at der ikke var forvekslelighed under henvisning til, at mærkerne ikke var identiske, at disses fælles element er svagt i fødevareklasserne samt til den ovennævnte forskel mellem mærkeindehavers varer og indsigers tjenesteydelser. Patentankenævnet stadfæstede afgørelsen, idet man ikke fandt påvist tilstrækkeligt vægtige grunde til at fravige udgangspunktet om, at varer ikke kan være ligeartede med tjenesteydelser.

 

KENDELSE:

År 2000, den 17. juli afsagde Patentankenævnet

(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Finn Mikkelsen, J.C. Warnich-Hansen)

følgende kendelse i sagen AN 1999 00027

Klage fra

Wienerwald GmbH,
Tyskland,

v/ Sandel, Løje & Wallberg,

over

Patentdirektoratets afgørelse af 18. maj 1999 vedrørende varemærkeregistrering nr. VR 1997 04787

CHICKY WORLD <fig>

for

Danpo A/S,

v/ Kromann & Münter.

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

 

 

Ankenævnet udtaler:

Det er ankenævnets udgangspunkt, at varer ikke kan være ligeartede med tjenesteydelser. Ankenævnet finder ikke, at der i nærværende sag er påvist tilstrækkeligt vægtige grunde til at fravige dette udgangspunkt. Med denne begrundelse stadfæstes Patentdirektoratets afgørelse.

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Sagens baggrund:

Den 31. juli 1997 indleverede Danpo A/S, v/ Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, en ansøgning om registrering af varemærket CHICKY WORLD <fig.> for samtlige varer i klasse 29, 30 og 31.

Varemærket blev registreret den 7. november 1997. Den 3. december 1997 blev registreringen offentliggjort i Dansk Varemærketidende.

Ved brev af 2. februar 1998 nedlagde Wienerwald GmbH, Tyskland, v/ Sandel, Løje & Wallberg, i medfør af varemærkelovens § 23 indsigelse mod registreringens gyldighed.

Indsiger/klager er selv indehaver af ordmærket CHICKY, registreret under VR 1995 02816 for nærmere angivne tjenesteydelser i klasse 42, herunder restaurationsvirksomhed og levering af måltider.

Patentdirektoratet traf afgørelse i sagen den 18. maj 1999. Direktoratet tog ikke indsigelsen til følge med følgende begrundelse:

"Mærkeindehaver leverer en kyllingproduktserie under navnet CHICKY WORLD i form af frost og ferskvarer til detailhandelsleddet. Disse varer skal forarbejdes, inden de kan indtages i modsætning til de tjenesteydelser, som leveres af indsiger – restaurationsvirksomhed, som har selve forarbejdningen af fødevarer til forudsætning – samt den efterfølgende levering af måltider.

Når henses til, at mærkerne ikke er identiske, at disses fælles element er svagt i fødevareklasserne samt til den ovennævnte forskel mellem mærkeindehavers varer og indsigers tjenesteydelser, findes der ikke tilstrækkeligt belæg for at antage, at der er risiko for forveksling, herunder at publikum skulle kunne antage, at der er en forbindelse mellem mærkerne, jf. herved varemærkelovens §15 stk.1, nr. 2."

Denne afgørelse har indsiger/klager den 15. juni 1999 indbragt for Patentankenævnet med påstand om,

principalt, at VR 1997 04787 udslettes,

subsidiært, at VR 1997 04787 begrænses til at omfatte varer i klasse 31, der ikke kolliderer med eller er ligeartet med de tjenesteydelser, der er omfattet af VR 1995 02816 CHICKY <w>.

I klagebegrundelsen anførtes vedrørende mærkelighed, at "hvis et i et varemærke særligt fremtrædende element efterlignes i et andet, vil disse kendetegn være forvekslelige, selv bortset fra, om de øvrige bestanddele er forvekslelige", samt endvidere at " et mærke bestående af et ord vil normalt være forveksleligt med et mærke bestående af to eller flere ord, såfremt ordet er identisk med eller meget lig det første ord i flerordsmærket". Med baggrund heri fandt klager ikke, at der kunne herske tvivl om, at mærkerne var forvekslelige, og fremstod som tilnærmet identiske.

Vedrørende varelighed nævnte klageren, at der var tale om lighed mellem de aktuelle varer i klasse 29 og 30 og tjenesteydelserne "hotel- og restaurationsvirksomhed, levering af måltider", ligesom omsætningskredsen var den samme, nemlig slutbrugeren. Der henvistes til en række eksempler og afgørelser.

Sluttelig blev vedrørende forvekslelighed gjort gældende, at mærkerne fremstod tilnærmet identiske, og at CHICKY i al fald kun kunne anses for suggestivt for de aktuelle tjenesteydelser i klasse 42.

Indklagede/mærkeindehaver har den 16. august 1999 nedlagt påstand om stadfæstelse under henvisning til de under indsigelsessagen anførte standpunkter.

Til støtte for den nedlagte påstand gjorde indklagede bl.a. gældende:

"at klagers varemærke er registreret for tjenesteydelser i klasse 42, og mærkeindehavers varemærke er registreret for varer i klasse 29, 30 og 31, hvorfor der som udgangspunkt ikke kan statueres varelighed,

at dette forhold understøttes af klagers præcisering af de af klasse 42 omfattede tjenesteydelser til "hotel- og restaurationsvirksomhed, levering af måltider" overfor mærkeindehavers kyllingeproduktserie i form af frost- og ferskvarer til detailhandelsleddet,

at klagers klassificering af mærket til tjenesteydelser i klasse 42 er af central betydning for spørgsmålet om varelighed, idet klager ikke kan dokumentere brug og dermed beskyttelse uden for denne klassifikation,

at mærkeindehavers varemærke derimod over en årrække er stærkt indarbejdet på det danske marked såvel som i de øvrige skandinaviske lande, hvor mærkeindehavers søsterselskab ligeledes har markedsført CHICKY WORLD-produkterne, og

at der mellem klagers og mærkeindehavers varemærker derfor ikke er tale om "varer eller tjenesteydelser af samme eller lignede art", jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.

Hertil kommer

at mærkeindehavers og klagers mærker ikke er identiske,

at betegnelsen CHICKY er særdeles svagt særligt for så vidt angår fødevarer, hvilket understøttes af, at der er tale om et anerkendt engelsk ord, der i sin oprindelse kendes af hovedparten af den danske befolkning,

at mærkeindehavers varemærke ikke kan anskues isoleret fra den auditive og visuelle helhed, hvori det indgår, og

at der mellem klager og mærkeindehavers mærke derfor ikke består den fornødne mærkelighed i varemærkelovens forstand,

På baggrund af ovenstående, gøres det samlet gældende

at at der ikke kan antages at bestå en risiko for forveksling mellem klagers og mærkeindehavers mærker, herunder at forbrugerne skulle forledes til at tro, at der er en forbindelse mellem mærkerne, jf. herved varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, og

at registreringen af VR 1998 01970 derfor bør opretholdes, idet den af Patentdirektoratet trufne afgørelse stadfæstes i henhold til de anførte grunde.

For så vidt angik den subsidiære påstand bestred indklagede, at der skulle være grundlag for en sådan begrænsning i gyldigheden.

Patent- og Varemærkestyrelsen har den 29. september 1999 udtalt følgende:

" Der er efter vores opfattelse ikke fremlagt væsentligt nye oplysninger for Ankenævnet. Vi kan derfor i alt væsentligt henvise til vores afgørelse af 18. maj 1999 i indsigelsessagen.

De varer, henholdsvis tjenesteydelser, de to aktuelle varemærker omfatter, har forskellige markeder. Varemærkedelen CHICKY er et svagt element for såvel frost- og ferskvarer som for restaurationsvirksomhed. Det faktum, at de to mærker ikke er identiske, bestyrker yderligere vores opfattelse af, at der ikke foreligger forvekslelighed mellem de to mærker.

Vi skal derfor henstille til Ankenævnet , at den trufne afgørelse stadfæstes"