RESUMÉ:

 

AN 2006 00055 – VA 2006 02055 BECAUSE HEALTH MATTERS <w> - Særpræg

 

Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere ordmærket BECAUSE HEALTH MATTERS med den begrundelse, at mærket manglede særpræg, da det kan angive en beskaffenhed ved de pågældende varer og tjenesteydelser, nemlig at der var tale om varer og tjenesteydelser, som anvendes, ”fordi sundhed betyder noget”. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse.

 

KENDELSE:

År 2007, den 2. maj afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Michael Dorn, Steffen Gulmann og Jens Schovsbo)

følgende kendelse i sagen AN 2006 00055

 

Klage fra     

                                    Sanofi-Aventis

Frankrig

v/Johan Schlüter advokatfirma

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 13. oktober 2006 vedrørende afvisning af registrering af ordmærket
BECAUSE HEALTH MATTERS <w>.

 

Ankenævnet har behandlet sagen på et møde den 23. april 2007.

For klageren mødte Annemette Ellermann, der fremlagde påstandsdokument og procederede sagen i det væsentlige i overensstemmelse hermed.

 

Ankenævnet udtaler:

Af de grunde, der er anført af Patent- og Varemærkestyrelsen, og da det for Ankenævnet oplyste om angiveligt lignende praksis anførte, ikke findes at kunne føre til noget andet resultat, stadfæster Ankenævnet den påklagede afgørelse.

 

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

 

Sagens baggrund:

Den 9. maj 2006 ansøgte Johan Schlüter advokatfirma på vegne af Sanofi-Aventis om registrering af ordmærket BECAUSE HEALTH MATTERS for:

 

Klasse 05: Farmaceutiske produkter, hygiejniske produkter til medicinsk brug, diætetiske produkter til medicinsk brug.

 

Klasse 44: Lægevirksomhed; rådgivning og information i farmaceutisk og medicinsk virksomhed, udbudt via kommunikationsmedier, herunder internettet.

 

 

Ved brev af 13. juni 2006 meddelte Patent- og Varemærkestyrelsen ansøger, at mærket ikke har det særpræg, som et varemærke skal have for at kunne registreres. Styrelsen forklarede nærmere:

 

”… Mærket består af tre engelske ord: BECAUSE HEALTH MATTERS. På dansk kan dette oversættes til FORDI SUNDHED BETYDER NOGET.

 

Mærket er søgt for varer i klasse 5 og tjenesteydelser i klasse 44. Alle de søgte varer og tjenesteydelser vedrører farmaceutisk og medicinsk virksomhed.

 

Mærket mangler særpræg, da det kan angive en beskaffenhed ved de pågældende varer og tjenesteydelser, nemlig at der er tale om varer og tjenesteydelser, som skal anvendes, "fordi sundhed betyder noget".

 

Vi henviser til varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1, som ikke giver mulighed for at få eneret til varemærker, som kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens beskaffenhed.

 

Vi har før afslået følgende tilsvarende mærker:

 

VA 1994 05664 BECAUSE SAFETY AND EFFICIENCY COUNT, for varer i klasse 9 og 10.

 

Selv om det ikke er muligt umiddelbart at få eneret til det ansøgte mærke, kan vi alligevel registrere det, hvis De kan bevise, at mærket er indarbejdet i Danmark.

 

Et mærke er indarbejdet, når det er kendt inden for branchen som Deres varemærke for de varer eller tjenesteydelser, som det er søgt for. De skal derfor have brugt mærket intensivt eller i en lang periode. Mærket skal være brugt før De indleverede ansøgningen.

 

De kan bevise, at mærket er indarbejdet, f.eks. ved at indsende en udtalelse fra en brancheorganisation. De kan også indsende materiale i form af annoncer, brochurer, fakturaer og lignende. Materialet skal være dateret, og vise, hvordan mærket ser ud, når det bliver brugt. Materialet skal også vise forbindelsen mellem mærket og de varer eller tjenesteydelser det er brugt for.

 

De bør være opmærksom på, at mærket normalt vil kunne registreres, hvis det får en speciel logomæssig eller grafisk udformning. Herved får De dog ikke eneret til ordene, men kun til mærket i dets helhed. Hvis De ønsker Deres mærke registreret i en sådan udformning, må De indsende en ny ansøgning og betale et nyt gebyr. Ved undersøgelsen af det nye mærke kan det vise sig, at der er andre hindringer for registrering af dette mærke.

 

Vi har i øvrigt undersøgt, om mærket er identisk med eller kan forveksles med andre varemærker. Vi har også undersøgt, om mærket indeholder noget, der kan opfattes som et navn på en anden person eller en andens virksomhed, eller om det kan krænke en andens ophavsret.

 

Vi henviser til varemærkelovens §§ 14 og 15.

 

Vi har ikke fundet sådanne rettigheder, som Deres mærke kan være i strid med. Der kan dog være EU varemærker og Madrid Protokol mærker, som vi ikke havde oplysning om, da vi undersøgte Deres mærke…”

 

 

Ved brev af 17. august 2006 anmodede Sanofi-Aventis ved Johan Schlüter advokatfirma styrelsen om at tage sagen op til fornyet overvejelse. Klager anførte følgende:

 

”… Det er vores opfattelse, at sloganet BECAUSE HEALTH MATTERS har det til registrering fornødne særpræg og dermed kan registreres som ordmærke. Dette uddybes i det følgende:

I overensstemmelse med Ankenævnets praksis, AN 2002 00051, skal der ikke anvendes strengere kriterier på slogans end på andre typer af tegn, og det er ikke et krav, at et slogan skal være særlig opfindsomt eller have et fantasifuldt islæt, for at det kan anses for at have det til registrering fornødne særpræg.

Et slogan har som ethvert andet varemærke særpræg, når det er egnet som differentieringsmiddel, og forudsat det forhold at indehaveren får eneret til at bruge sloganet, ikke medføreren begrænsning af konkurrenternes muligheder for frit at bruge sproget til at beskrive og anprise deres varer og tjenesteydelser.

Det ansøgte slogans distinktivitet ligger i, at det er suggestivt mærke, nemlig et slogan, som består af en ordsammensætning, der på finurlig vis fremtræder som værende skåret ud af sin helhed.

“Because” er et bindeord, der binder ord sammen, og “because” indleder i normal sprogbrug ikke en sætning. Derfor vil det købende danske publikum opfatte det ansøgte slogan, som noget der knytter sig til et foregående meningsindhold. Da dette foregående meningsindhold ikke findes, er det købende publikum henvist til at selv at forestille sig, hvad der går forud for sloganet, og til på den baggrund at foretage en fortolkning af, hvad der menes med den udskårne ordsammensætning, som BECAUSE HEALTH MATTERS er.

BECAUSE HEALTH MATTERS har forskelligartede betydninger på dansk “fordi helbred gør noget”, “fordi sundhed vedkommer”, osv. Det bestrides, at én af de mulige danske oversættelser af sloganet “fordi sundhed betyder noget”, fører til, at sloganet skulle angive en beskaffenhed ved de ansøgte varer og tjenesteydelser. SUNDHED er et ikke objektivt fænomen, og man opnår ikke at blive “sund” ved at indtage eller fremstille “farmaceutiske præparater” eller ved gå til lægen. Man kan blive kureret for sine sygdomme og blive “rask” ved at indtage et farmaceutisk præparat, som lægen ordinerer, men der er Ikke nogen forbindelse mellem begrebet “sundhed” og varerne “farmaceutiske produkter” eller tjenesteydelsen “medicinsk virksomhed/lægevirksomhed”. Derfor kan oversættelsen “fordi sundhed betyder noget” ikke angive en beskaffenhed ved de ansøgte varer og tjenesteydelser i klasserne 5 og 44, og der er således heller ikke noget behov for at friholde ordsammensætningen BECAUSE HEALTH MATTERS. Konkurrenternes ret til at angive beskaffenheden ved deres produkter er ubeskåret, selvom BECAUSE HEALTH MATTERS fører til registrering.

Jeg henleder opmærksomheden på, HOME er registreret som ordmærke for “ejendomsmæglervirksomhed”, fordi man kan købe en bolig, et hus eller en lejlighed, men ikke et “hjem”. HOME er derfor suggestivt og anses for at have oprindeligt særpræg.

At BECAUSE HEALTH MATTERS har fornødent varemærkeretligt særpræg støttes endvidere af, at den danske oversættelse af det ansøgte slogan: SUNDHED i CENTRUM er registreret under nr. VR 2006 00319 for tilsvarende varer i klasse 5 og tjenesteydelser i klasse 44.

At VA 1994 05664 BECAUSE SAFETY AND EFFICIENCY COUNT er afslået fra registrering grundet manglende særpræg danner ikke præcedens for, at alle slogans, der indledes med BECAUSE mangler særpræg. VA 1004 05664 omfattede varer i klasse 10, altså “medicinske og kirurgiske apparater og instrumenter”. Såvel SAFETY (sikkerhed) som EFFICIENCY (effektivitet) er objektivt beskrivende og anprisende betegnelser for “medicinske og kirurgiske instrumenter”. Der er således en direkte forbindelse mellem sloganet og varerne. Derfor er den nævnte afgørelse ikke parallel og støtter ikke, at BECAUSE HEALTH MATTERS mangler særpræg. Endvidere er afgørelsen vedrørende BECAUSE SAFETY AND EFFICIENCY COUNT truffet før Ankenævnets afgørelser bidrog til, at De ændrede Deres registreringspraksis omkring slogans, jfr. AN 2002 00051.

Følgende slogans, der indledes med BECAUSE, er registreret som ordmærker og støtter også, at nærværende ansøgte slogan kan registreres:

BECAUSE TT’S YOUR STUFF i klasse 9, VR 1998 01821

BECAUSE LEGS WERE MADE FOR DANCING, EU-reg.nr. 003747276 i klasse 10

BECAUSE IT’S MY LIFE, EU-reg.nr. 003258233 i klasse 5 og 10

BECAUSE LIFE IS COMPLICATED ENOUGH, EU-reg.nr. 000597708 i klasse 9, 16, 35-38, 41-42

BECAUSE I’M WORTH IT, EU-reg.nr. 002433464 i klasse 3

BECAUSE HEALTH MATTERS er allerede registreret i Frankrig, Canada og U.S.A.

Som det fremgår af ovenstående redegørelse og eksempler, har BECAUSE HEALTH MATTERS særpræg, og jeg anmoder Dem derfor om at fremme sloganet til registrering for alle de ansøgte varer og tjenesteydelser…”

 

Ved brev af 13. september 2006 besvarede Patent- og Varemærkestyrelsen henvendelsen fra Sanofi-Aventis ved Johan Schlüter advokatfirma. Følgende blev fremført:

 

”… Efter Deres opfattelse har sloganet BECAUSE HEALTH MATTERS det til registrering fornødne særpræg til at kunne registreres som ordmærke. De har til støtte for dette anført følgende:

 

- der skal ikke anvendes strengere kriterier på slogans end på andre typer af tegn

- et slogan har særpræg, når det er egnet som differentieringsmiddel

- det ansøgte slogan er suggestivt

- BECAUSE HEALTH MATTERS har flere forskelligartede betydninger på dansk

- sundhed er ikke et objektivt fænomen

- mærket SUNDHED I CENTRUM er registreret for de samme varer og tjenesteydelser

- mærket BECAUSE SAFETY AND EFFICIENCY COUNT kan ikke sammenlignes med det ansøgte mærke

- en række slogans, der indledes med BECAUSE, er blevet registreret som ordmærker

- mærket er allerede registreret i Frankrig, Canada og USA

 

Styrelsen fastholder sin vurdering om, at mærket mangler særpræg for de ansøgte varer og tjenesteydelser, jf. vores brev af 13. juni 2006.

 

Sloganet BECAUSE HEALTH MATTERS kan på dansk oversættes til FORDI SUNDHED BETYDER NOGET. Mærket er søgt for varer og tjenesteydelser, der alle vedrører farmaceutisk og medicinsk virksomhed.

 

Vi finder fortsat, at mærket mangler særpræg, da det kan angive en beskaffenhed ved de pågældende varer og tjenesteydelser, nemlig at der er tale om varer og tjenesteydelser, som skal anvendes, ”fordi sundhed betyder noget”.

 

For så vidt angår det af Dem anførte, skal vi i øvrigt bemærke følgende:

 

Det er korrekt, at der ikke skal anvendes strengere kriterier på særprægsvurderingen af slogans i forhold til andre typer af ordmærker. Imidlertid mangler ordmærker det fornødne særpræg – uanset om det er enkeltord eller slogans – hvis ordet eller sloganet kan være egnet til at beskrive arten eller beskaffenheden af varerne og tjenesteydelserne.

 

Denne vurdering af særpræg er det afgørende. Et slogan behøver ikke at have et fantasifuldt islæt eller være opfindsomt for at have særpræg.

 

Såvel et ord som et slogan kan anvendes til at differentiere en virksomheds varer fra konkurrenternes og kan registreres som varemærke, forudsat at ordet eller sloganet har det fornødne særpræg eller er indarbejdet.

 

Vi finder ikke, at mærket er suggestivt, men derimod beskrivende.

 

Ordet BECAUSE er måske nok et bindeord, der ikke i normal sprogbrug indleder en sætning. Ikke desto mindre ses ordet anvendt som indledning i mange forbindelser og gør derfor ikke mærket suggestivt. Eksempelvis indledes ca. 25 ansøgte EU-mærker med ordet BECAUSE.

 

Selv om et ord (eller en sætningskonstruktion) på engelsk kan have flere forskellige betydninger på dansk, mangler mærket særpræg, såfremt blot én af de mulige oversættelser er beskrivende for de pågældende varer og tjenesteydelser.

 

De anfører, at SUNDHED ikke er et objektivt fænomen, og at der ikke er nogen forbindelse begrebet SUNDHED og farmaceutiske præparater eller medicinsk virksomhed/lægevirksomhed.  I den forbindelse henviser De til, at HOME er registreret som ordmærke, da man kan købe en bolig, men ikke et ”hjem”.

 

Vi er enige i, at suggestive ord, som f.eks. HOME kan registreres. Imidlertid vurderer vi ikke, at dette kan sammenlignes med begrebet SUNDHED eller sloganet FORDI SUNDHED BETYDER NOGET.

 

Selv om sundhed er et relativt begreb, kan det sagtens være beskrivende for en række varer eller tjenesteydelser. Der kan fastsættes mål for begrebet sundhed på samme måde, som det er muligt at vurdere om noget er ”sikkert” eller ”effektivt” (jf. eksemplet BECAUSE SAFETY AND EFFICIENCY COUNT), selv om dette også er relative begreber.

 

Vi har eksempelvis tidligere afslået følgende mærker, der indeholder begreber der opfattes relativt: VA 1986 04679 HURTIG SLANK for varer i klasse 3, VA 1991 01580 FRISK for varer i klasse 3, samt VA 2003 01974 FRISKERE END FRISK for varer i klasse 29, 30 og 31.

 

Mærket SUNDHED I CENTRUM kan ikke sammenlignes med dette mærke, da sætningskonstruktionen af dette mærke er anderledes.

 

Det er vores vurdering, at afgørelsen vedrørende BECAUSE SAFETY AND EFFICIENCY COUNT kan sammenlignes med denne sag. Hermed siger vi ikke, at alle slogans, der begynder med BECAUSE, mangler særpræg.

 

I den konkrete sammenligning er der dog tale om to mærker, der starter med ordet BECAUSE, anden del er relative begreber HEALTH, SAFETY AND EFFICIENCY, og det sidste ord er udsagnsord, MATTERS og COUNT, der siger noget om hvorfor det relative begreb betyder noget (COUNT kan oversættes til ”have betydning”).

 

Selv om afgørelsen vedrørende BECAUSE SAFETY AND EFFICIENCY COUNT er fra før AN 2002 00051 er der derfor ikke tale om en afgørelse, der er i uoverensstemmelse med vores nuværende praksis: et slogan mangler særpræg, hvis det er beskrivende for de ansøgte varer og tjenesteydelser.

 

Derudover henviser De til 5 slogans, begyndende med ordet BECAUSE, som alle er blevet registreret.

 

Det er vores vurdering, at disse mærker ikke kan sammenlignes med det ansøgte mærke. Enten er mærkerne ikke beskrivende for de ansøgte varer eller tjenesteydelser eller mærkernes sætningskonstruktion gør, at de opnår det fornødne særpræg.

 

På samme måde er styrelsen ikke forpligtet til at registrere Deres mærke blot fordi det er registreret i andre lande.

 

Vi kan endvidere oplyse, at vi har afslået mærker som f.eks. VA 2003 01701 …..NÅR KVALITET TÆLLER! søgt for en række varer og tjenesteydelser i klasse 19, 37 og 39 samt VA 1998 04722 AS GOOD AS IT GETS søgt for "kosmetiske præparater, toiletpræparater og parfumerivarer" i klasse 3…”

 

 

Ved brev af 11. oktober 2006 fastholdt Sanofi-Aventis ved Johan Schlüter advokatfirma, at det ansøgte slogan har særpræg.

 

Ved brev af 13. oktober 2006 afslog Patent- og Varemærkestyrelsen endeligt at registrere det ansøgte mærke BECAUSE HELTH MATTERS med følgende begrundelse:

”… Vi afslår Deres ansøgning, da varemærket ikke har det særpræg, et varemærke skal have for at kunne registreres.

 

Mærket består af tre engelske ord: BECAUSE HEALTH MATTERS. På dansk kan dette oversættes til FORDI SUNDHED BETYDER NOGET. Mærket er søgt for varer i klasse 5 og tjenesteydelser i klasse 44. Alle de søgte varer og tjenesteydelser vedrører farmaceutisk og medicinsk virksomhed.

 

Mærket mangler særpræg, da det kan angive en beskaffenhed ved de pågældende varer og tjenesteydelser, nemlig at der er tale om varer og tjenesteydelser, som skal anvendes, "fordi sundhed betyder noget".

 

Vi har truffet afgørelsen i medfør af varemærkelovens § 20, stk. 2, jf. § 13…”

 

 

Denne afgørelse indbragte Sanofi-Aventis ved Johan Schlüter advokatfirma ved brev af 12. december 2006. Klager fremførte følgende:

 

”… Som anført i afgørelsen anser Patent- og Varemærkestyrelsen det ansøgte mærke for at mangle det særpræg, et ordmærke skal have for at kunne registreres. Styrelsen lægger vægt på, at det ansøgte mærke, som er et slogan, kan oversættes til FORDI SUNDHED BETYDER NOGET, og at de ansøgte varer og tjenesteydelser vedrører ”farmaceutisk og medicinsk virksomhed”, som efter Styrelsens opfattelse skal anvendes ”fordi sundhed betyder noget” og dermed angiver en beskaffenhed ved varerne/tjenesteydelsen.

 

Da jeg anser mærket for at have det til registrering fornødne særpræg har jeg på ansøgers vegne indgivet denne klage. At mærket har særpræg og dermed er registrerbart som ordmærke uddybes og begrundes som følger:

 

I overensstemmelse med Ankenævnets praksis, AN 2002 00051, skal der ikke anvendes strengere kriterier på slogans end på andre typer af tegn, og det er ikke et krav, at et slogan skal være særlig opfindsomt eller have et fantasifuldt islæt, for at det kan anses for at have det til registrering fornødne særpræg.

 

Et slogan har som ethvert andet varemærke særpræg, når det er egnet som differentieringsmiddel, og forudsat at det forhold, at indehaveren får eneret til at bruge sloganet, ikke indebærer en begrænsning af konkurrenternes muligheder for frit at bruge sproget til at beskrive og anprise deres varer og tjenesteydelser.

 

Det i denne sag ansøgte slogans distinktivitet ligger i, at det er suggestivt mærke, nemlig et slogan, som består af en ordsammensætning, der på finurlig vis fremtræder som værende skåret ud af sin helhed.

 

”Because” er et bindeord, der binder ord sammen, og ”because” indleder i normal sprogbrug ikke en sætning. Derfor vil det købende danske publikum opfatte det ansøgte slogan, som noget der knytter sig til et foregående meningsindhold. Da dette foregående meningsindhold ikke findes, er det købende publikum henvist til at selv at forestille sig, hvad der går forud for sloganet, og til på den baggrund at foretage en fortolkning af, hvad der menes med den udskårne ordsammensætning, som BECAUSE HEALTH MATTERS er.

 

BECAUSE HEALTH MATTERS har forskelligartede betydninger på dansk, herunder ”fordi helbred gør noget”, ”fordi sundhed vedkommer”, o.s.v. Det bestrides, at sloganet entydigt kan oversættes til ”fordi sundhed betyder noget”, og det bestrides under alle omstændigheder, at sloganet angiver en beskaffenhed ved de ansøgte varer og tjenesteydelser. SUNDHED er et ikke objektivt fænomen, og man opnår ikke at blive ”sund” ved at indtage eller fremstille ”farmaceutiske præparater” eller ved at gå til lægen. Man kan blive kureret for sine sygdomme og blive ”rask” ved at indtage et farmaceutisk præparat, som lægen ordinerer, men der er ikke nogen forbindelse mellem begrebet ”sundhed” og varerne ”farmaceutiske produkter” eller tjenesteydelsen ”medicinsk virksomhed/lægevirksomhed”. Derfor kan oversættelsen ”fordi sundhed betyder noget” ikke angive en beskaffenhed ved de ansøgte varer og tjenesteydelser i klasserne 5 og 44, og der er således heller ikke noget behov for at friholde ordsammensætningen BECAUSE HEALTH MATTERS, idet konkurrenternes ret til at angive beskaffenheden ved deres produkter er ubeskåret, selvom BECAUSE HEALTH MATTERS fører til registrering.

 

Jeg henleder opmærksomheden på, at HOME er registreret som ordmærke for ”ejendomsmæglervirksomhed”, fordi man kan købe en bolig, et hus eller en lejlighed, men ikke et ”hjem”. HOME er derfor suggestivt og anses for at have oprindeligt særpræg.

 

At BECAUSE HEALTH MATTERS har fornødent varemærkeretligt særpræg støttes endvidere af, at den danske oversættelse af det ansøgte slogan: SUNDHED i CENTRUM er registreret for ansøgerne i denne sag, nemlig  under nr. VR 2006 00319 for tilsvarende varer i klasse 5 og tjenesteydelser i klasse 44.

 

At VA 1994 05664 BECAUSE SAFETY AND EFFICIENCY COUNT er afslået fra registrering grundet manglende særpræg medfører ikke at alle slogans, der indledes med BECAUSE mangler særpræg. VA 1004 05664 omfattede varer i klasse 10, altså ”medicinske og kirurgiske apparater og instrumenter”. Såvel SAFETY (sikkerhed) som EFFICIENCY (effektivitet) er objektivt beskrivende og anprisende betegnelser for ”medicinske og kirurgiske instrumenter”. Der er således en direkte forbindelse mellem sloganet og varerne. Derfor er den nævnte afgørelse ikke parallel og støtter ikke, at BECAUSE HEALTH MATTERS mangler særpræg. Endvidere er afgørelsen vedrørende BECAUSE SAFETY AND EFFICIENCY COUNT truffet før Ankenævnets afgørelser bidrog til, at særprægskravene til slogans blev lempet.

 

Følgende slogans, der indledes med BECAUSE, er registreret som ordmærker og støtter også, at nærværende ansøgte slogan kan registreres:

 

BECAUSE IT’S YOUR STUFF i klasse 9, VR 1998 01821

BECAUSE LEGS WERE MADE FOR DANCING, EU-reg.nr. 003747276 i klasse 10

BECAUSE IT’S MY LIFE, EU-reg.nr. 003258233 i klasse 5 og 10

BECAUSE LIFE IS COMPLICATED ENOUGH, EU-reg.nr. 000597708 i klasse 9, 16, 35-38, 41-42

BECAUSE I’M WORTH IT, EU-reg.nr. 002433464 i klasse 3

 

BECAUSE HEALTH MATTERS er allerede registreret i Frankrig, Canada og U.S.A.

 

Af andre slogans, som er accepteret til registrering i Danmark kan nævnes:

 

FORDI DU FORTJENER DET, VR 2002 00406, i klasse 3

TRO PÅ SKØNHEDEN, AN 2001 00013, for varer i klasse 3

FOR DIG SOM KRÆVER LIDT MERE, AN 2004 00024, i klasse 9, 16 og 36

PAS PÅ DIG SELV, VR 2006 3064, varer i klasse 3

SEE THE PURITY (VR 2000 05815),  klasse 32

TOUCH THE PURITY (VR 2000 05816) klasse 32

TASTE THE PURITY (VR 2000 05817) klasse 32

WHERE IS THE NEXT OPPORTUNITY?, AN 2002 00051 i klasse 36

 

Fra EF-domstolens praksis kan nævnes, at DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT ansås for at have særpræg for “håndværktøj” i klasse 8.

 

Som det fremgår af ovenstående redegørelse og eksempler fra praksis, må Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse ændres, fordi BECAUSE HEALTH MATTERS har særpræg, og jeg anmoder derfor Ankenævnet om at sende sagen tilbage til Patent- og Varemærkestyrelsen med pålæg om, at det ansøgte slogan fremmes til registrering for alle de ansøgte varer og tjenesteydelser…”

 

 

Ved brev af 15. december 2006 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse i sagen:

”… Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse.

 

Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 13. oktober 2006 og den under sagsbehandlingen fremførte argumentation og vurdering.

 

Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes…”

 

 

Ved brev af 11. januar 2007 meddelte Johan Schlüter advokatfirma på vegne af Sanofi-Aventis, at klageren fastholder den indgivne klage i fuldt omfang. Det blev påpeget, at der til støtte for klagen er anført en lang række tidligere registrerede varemærker (klagens side 2, sidste afsnit), som ikke indgik i indsigelsessagen.

 

 

 

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

 

Ankenævnet for Patenter og Varemærker den 2. maj 2007.