RESUMÉ:

 

AN 2008 00034 – VR 2007 02127 – Conkero <w> - Forvekslelighed

 

Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2007 02127 Conkero <w>. Indsiger fremfører, at der er direkte varesammenfald mellem det ansøgte mærke omfattende ”farmaceutiske præparater til behandling af diabetes og obesites” i klasse 5 og indsigers EU-varemærkeregistrering 4016762 ONDERO <w> registreret for ”farmaceutiske præparater” i klasse 5. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet vor Patenter og Varemærker, som omgjorde Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse og ophævede registreringen for alle ansøgte klasser.

 

 

KENDELSE:

År 2009, den 10. december afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn og Jens Schovsbo)

følgende kendelse i sagen AN 2008 00034

 

Klage fra          

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH

Tyskland

v/ Internationalt Patent-Bureau A/S

over

 

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 8. juli 2008 i sagen VR 2007 02127 Conkero <w> indehavet af

Novo Nordisk A/S

Danmark

 

 

Ankenævnet har behandlet sagen på møde den 17. november 2009.

For klageren mødte cand.jur. Anette Rasmussen, der procederede sagen i det væsentlige i overensstemmelse med et fremlagt påstandsdokument.

Der blev ikke givet møde for indklagede.

 

Ankenævnet udtaler:

Ankenævnet bemærker indledningsvis, at afgørende for, om der er risiko for forveksling mellem indehavers mærke CONKERO og indsigers mærke ONDERO, er en helhedsbedømmelse. De særlige forhold af patientsikkerhedsmæssig eller anden art, som vurderingen måtte give anledning til, skal således foretages inden for rammerne af helhedsbedømmelsen.

 

De to hovedelementer i helhedsbedømmelsen er en vurdering af varelighed og mærkelighed. Den relevante brugerkreds ved forvekslingsbedømmelsen er sundhedspersonale, ansatte ved apoteker m.v. og den endelige forbruger.

 

Om vareligheden bemærkes, at det under sagen er oplyst, at de to lægemidler, som mærkerne anvendes for, begge benyttes til behandling af diabetes. Der er således tale om en høj grad af varelighed, og dette indebærer efter fast praksis, at mærkelighedsbedømmelsen skærpes, idet der kræves en relativt større forskel mellem mærkerne for ikke at anse mærkerne for at være forvekslelige.

 

Om de to mærker bemærkes derpå, at mærkerne navnlig adskiller sig ved forstavelserne, som er hhv. ”CON-” og ”ON-”. Dette giver en vis ikke ubetydelig forskel med hensyn både til mærkernes visuelle og lydlige udtryk. Mærkerne er dog i andre henseender meget lig hinanden. Vokalerne er således de samme, og begge mærker har den samme vokalopbygning og rytme i udtalen. Disse lighedspunkter træder navnlig frem i forbindelse med en udtale af mærkerne, hvor de til dels ophæver den udtalemæssige forskel, som følger af forskellen mht. forstavelserne. Ankenævnet finder i den forbindelse, at man ved vurderingen af risikoen for forveksling fsva. lægemidler bør lægge særlig vægt på de udtalemæssige forhold. Dette skyldes, at lægemidler undertiden indtelefoneres til apoteker, og at mange recepter fornys telefonisk. Det indgår også som et moment i denne vurdering, at risikoen i forbindelse med misforståelser som følge af en forveksling mellem forskellige medicinske produkter på grund af den nævnte mundtlige anvendelse kan have alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser for patienten.

 

På baggrund af ovenstående helhedsbedømmelse finder Ankenævnet, at der består en sådan lighed mellem mærkerne CONKERO og ONDERO, at der er risiko for forveksling, jf. Varemærkelovens § 15, stk. 2, nr. 2.  På denne baggrund omgøres Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 8. juli 2007, og indehavers mærke CONKERO afvises fra registrering.

 

Herefter bestemmes:

Varemærket VR 2007 02127 CONKERO <w> afvises fra registrering.

 

Sagens baggrund:

Den 28. februar 2007 indsendte Novo Nordisk A/S en ansøgning om registrering af et varemærke Conkero <w> for

Klasse 5: Farmaceutiske præparater til behandling af diabetes og af obesitet.

 

Varemærket blev registreret den 28. juni 2007 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende.

 

Den 23. juli 2007 gjorde Internationalt Patent-Bureau A/S, på vegne af Boehringer Ingelheim International GmbH, indsigelse mod gyldigheden af det registrerede mærke CONKERO. Indsiger gjorde gældende, at indehavers ordmærke CONKERO (VR 2007 02127) er forveksleligt med indsigers registrering af ordmærket ONDERO (CTM 4016762). Indsiger anførte blandt andet, at der er varesammenfald, og at mærkerne ligner hinanden grundet den lydlige og synsmæssige lighed.

 

Indehaver er blevet hørt, men har ikke udtalt sig i sagen.

 

Den 8. juli 2007 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen og tog ikke indsigelse til følge og opretholdt registreringen med følgende bemærkninger:

”… 2.        Lovgrundlaget

I varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis

 

                      ”der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art."

 

3.           Vurdering og konklusion

Indehavers mærke:                CONKERO <w> (VR 2007 02127)

 

Registreret for:                      Klasse 5: ”Farmaceutiske præparater til behandling af diabetes og af obesitet.”

 

Indsigers mærke:                   ONDERO <w> (CTM 4016762)

 

Registreret for:                      Klasse 5: ”Farmaceutiske præparater.”

 

Der er varesammenfald mellem indehavers og indsigers mærker i relation til ”farmaceutiske præparater til behandling af diabetes og af obesitet”, dvs. hele indehavers registrering.

 

Indehavers ordmærke består af tre stavelser CON, KE og RO. Indsigers ordmærke består af tre stavelser ON, DE og RO. Ingen af ordmærkerne har en begrebsmæssig betydning.

 

Den eneste stavelsesmæssige lighed mellem mærkerne er den sidste stavelse RO samt antallet af stavelser. Derudover har mærkerne forskellige begyndelsesbogstaver og flere forskellige konsonanter. Synsmæssigt adskiller mærkerne sig således særligt ved forskellige begyndelsesbogstaver. Udtalemæssigt adskiller mærkerne sig ved, at indehavermærket udtales med to hårde K-lyde i to stavelser umiddelbart efter hinanden. Det ene udtalemæssige K er indehavermærkets begyndelsesbogstav. Indsigermærket indledes med et blødt O, og den efterfølgende stavelse indledes med en lidt blødere konsonantlyd D. Mærkerne har fælles vokalrækkefølge.

 

Ved vurdering af mærkeligheden har styrelsen lagt særlig vægt på forskellen i mærkernes indledning og de forskellige konsonanter i mærkernes anden stavelse.

 

Efter en samlet vurdering af de to ordmærker finder styrelsen, at mærkerne uanset varesammenfald, ikke ligner hinanden i et sådant omfang, at der er risiko for forveksling, herunder at der kan antages en forbindelse mellem mærkerne.

 

Vi tager følgelig ikke indsigelsen til følge, og registreringen er fortsat gyldig.

Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2…”

 

Denne afgørelse indbragte indsiger, Internationalt Patent-Bureau A/S, for Ankenævnet for Patenter og Varemærker ved brev af 8. september og fremførte følgende:

 

”… Vedr. varemærket VR 2007 02127

CONKERO (ordmærke) - Novo Nordisk A/S

 

I medfør af varemærkelovens § 46 indbringer vi herved for Ankenævnet for Patenter og Varemærker den af Patent- og Varemærkestyrelsen den 8. juli 2008 trufne afgørelse, jf. bilag 1.

 

Der nedlægges følgende

 

Påstand:

 

Varemærket VR 2007 02127 CONKERO nægtes registrering.

 

Sagsfremstilling:

 

Ansøgning om registrering af varemærket CONKERO blev indleveret til Patent- og Varemærkestyrelsen den 28. februar 2007.

 

Med brev af 23. juli 2007 fremsatte klager, Boehringer Ingelheim International GmbH, indsigelse mod registreringen af VR 2007 02127 CONKERO, jf. bilag 2-3.

 

Indsigelsen var baseret på klagers tidligere EU-varemærkeregistrering nr. 004016762 ONDERO, jf. bilag 4.

 

Indsigelsen blev fremsat under henvisning til varemærkelovens § 15, idet klager argumenterede for, at mærkerne er forvekslelige, idet der både er dels vareidentitet dels varelighed og mærke-lighed.

 

Indsigelsen blev ikke imødegået af ansøger, hvorfor styrelsen den 21. februar 2008 meddelte, at sagen blev taget op til afgørelse, jf. bilag 5.

 

Der henvises i det hele til sagens dokumenter, der er vedlagt som bilag 1-5.

 

Anbringender:

 

Til støtte for vores påstand gøres følgende gældende:

 

At      mærkerne er forvekslelige ud fra en almindelig forvekslelighedsvurdering, jf. varemærkelovens § 15.

 

At      der foreligger direkte sammenfald af varer i klasse 5, som omfattet af begge mærker, hvilket styrelsen er enig i.

 

At      en høj grad af lighed mellem varerne medfører, at der kan stilles mindre krav til graden af lighed mellem mærkerne, jf. ECJ afgørelsen C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha mod MGM Inc. I nærværende sag foreligger der vareidentitet, hvorfor der kan stilles mindre krav til graden af lighed mellem mærkerne.

 

At      der skal foretages en helhedsbedømmelse af de visuelle, auditive og betydningsmæssige indtryk, mærkerne giver, jf. EU-domstolen i C-251/95 SABEL.

 

At      mærkerne visuelt har store ligheder, idet mærkerne er opbygget ens med tre stavelser hver. Mærkerne er næsten lige lange, nemlig på 6 hhv. 7 bogstaver, hvoraf 5 bogstaver er identiske og kommer i samme rækkefølge, herunder er suffikset –RO identisk.

 

At      der ved udtale af begge mærker skal lægges tryk på første stavelse, at mærkerne har identisk vokalrækkefølge, og at udtalen af suffikset -RO er identisk. Uanset at indklagedes mærke har et C foran ON som indledning, og at klagers mærke starter med ON, foreligger der dermed væsentlige auditive ligheder mærkerne imellem.

 

At      alene lydlig lighed mellem to mærker kan medføre, at disse er forvekslelige, jf. EU-domstolen i C-342/97 Lloyd. I nærværende sag, hvor 5 ud af hhv. 6 og 7 bogstaver, herunder vokalrækkefølge og suffikset er identiske, foreligger der stor lydlig lighed mellem mærkerne.

 

At      Ankenævnet i adskillige afgørelser har fastslået, at der i sager om farmaceutiske præparater i særlig grad skal lægges vægt på lydlig forvekslingsmulighed, se f.eks.

AN 1998 00141  SYMLIN = XYMELIN,                

AN 1997 00886  SEQUUS = SEQUEC,

AN 1998 00145  COVRIX = COVEREX,

AN 2002 00006  ZYRAL = ZYRTEC,

AN 2004 00041 ZOMALIN = ZYMELIN og

AN 2006 00017 BUVALOR = BIVALOS.

 

At      ingen af de to mærker os bekendt har nogen betydning i forhold til de aktuelle varer, hvorfor indsigers mærke er distinktivt og har krav på en sædvanlig god beskyttelse, jf. ovennævnte afgørelse fra EU-domstolen i SABEL, hvor det fastslås, at jo mere særpræget et mærke er, jo større vil risikoen for forvekslelighed være. At den relevante målgruppe for begge mærker er både patienter og uddannet personale, hvilket ikke mindsker mærkernes særpræg.

 

At      mærkerne dermed visuelt og auditivt har mange og væsentlige lighedspunkter, og tages den særprægede karakter af klagers mærke med i betragtning, foreligger der mærke-lighed.

 

At      der som nævnt ovenfor foreligger betydelig praksis til støtte for at finde CONKERO forveksleligt med ONDERO. I ovenfor anførte AN 2002 00006 fandt Patent- og Varemærkestyrelsen, at mærkerne ikke var forvekslelige. Ankenævnet omgjorde dog styrelsens afgørelse bl.a. under henvisning til, at få mærker i klasse 5 indledes med stavelsen ZYR-, hvorved Ankenævnet fandt at ZYRAL var forveksleligt med ZYRTEC, hvilket understreger, at særprægede mærker har et større beskyttelsesomfang.

 

At      Ankenævnet tilsvarende i AN 2004 00041 omgjorde styrelsens afgørelse, idet Ankenævnet fandt, at mærket ZOMALIN både visuelt og lydligt lignede det tidligere mærke ZYMELIN i en sådan grad, at mærkerne var forvekslelige uanset at de kun omfattede ligeartede varer.

 

At      Ankenævnet i AN 2003 00002 fandt APODOL forveksleligt med OPIDOL. I denne afgørelse blev der særligt lagt vægt på det meget store sammenfald af bogstaver, at mærkerne afsluttes med samme suffiks, samt at mærkerne udtales med samme rytme og med tryk på samme stavelse.

 

At      tilsvarende praksis foreligger fra Sø- og Handelsretten, som i SH V82/2000 fandt, at mærket METOZOC var forveksleligt med mærket         SELO-ZOK.

 

At      mærkernes visuelle og auditive indtryk samlet set indeholder væsentlige ligheder. Når disse endvidere sammenholdes med, at klagers mærke er særpræget og har krav på en god beskyttelse, samt at varerne er identiske, vil mærkerne CONKERO og ONDERO i henhold til praksis ud fra en helhedsbedømmelse være forvekslelige.

 

Der påberåbes følgende bilag:

 

Bilag     1:       Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 8. juli 2008

Bilag     2:       Indsigelse af 23. juli 2007

Bilag     3:       Udskrift fra Dansk Varemærketidende den 11. juli 2007

Bilag     4:       Udskrift fra EU-varemærkeregistret af CTM nr. 004016762

Bilag     5:       Patent- og Varemærkestyrelsens brev af 21. februar 2008…”

 

 

Patent- og Varemærkestyrelsen afgav ved brev af 1. december 2008 følgende udtalelse:

 

“…Vedrørende mærket CONKERO

 

Som svar på Ankenævnets brev af den 21. november 2008 skal styrelsen udtale følgende:

 

Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse.

 

Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af den 8. juli 2008 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

 

Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes…”

 

 

I brev af 17. december 2008 kommenterede klager styrelsens afgørelse med følgende:

 

”… Vedr. varemærket VR 2007 02127 CONKERO (ordmærke) Novo Nordisk A/S

 

Med henvisning til Ankenævnets brev af 3. december 2008 skal vi hermed fremkomme med følgende kommentarer til Patent- og Varemærkestyrelsens høringssvar.

 

Vi fastholder, at mærkerne CONKERO og ONDERO er forvekslelige, idet vi henviser til den med anken fremførte argumentation, herunder at mærkerne omfatter identiske varer, at mærkerne har ens opbygning med 3 stavelser, at 5 ud af 6 hhv. 7 bogstaver er identiske og særligt at Ankenævnet i de helt parallelle sager AN 2004 00041 anså ZOMALIN for forveksleligt med ZYMELIN og i AN 2003 00002 anså APODOL for forveksleligt med OPIDOL…”

 

 

Indklagede har ikke kommenteret styrelsens udtalelse.

 

 

 

 

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

 

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, den 10. december 2009