RESUMÉ:

 

AN 2009 00030 – VR 2008 04593 – HOLY MOLY <fig> - Forvekslelighed

 

Indehaver af EU-varemærker 005365036 HOLY <w> og 005207782 HOLY <w> nedlagde indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2008 04593 HOLY MOLY <fig> med henvisning til risiko for forveksling mellem det foreløbigt registrerede mærke og indsigers ældre varemærker. Indsigelsen blev endvidere begrundet med direkte varesammenfald i klasserne 18 og 25. Patent- og Varemærkestyrelsen tog delvist indsigelsen til følge og ophævede registreringen helt for klasserne 18 og 25 samt for visse tjenesteydelser i klasse 35. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede Styrelsens afgørelse.

 

KENDELSE:

År 2010, den 29. juni afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Sten Juul Petersen og Hanne Kirk Deichmann)

følgende kendelse i sagen AN 2009 00030

 

Klage fra          

HOMELIFE A/S

v/Patrade A/S

 

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 14. oktober 2009 i sagen VR 2008 04593 – HOLY MOLY <fig> indehavet af

Creative Brands C.V., Holland

v/Awapatent A/S

 

 

 

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

 

Ankenævnet udtaler:

Af de af Patent- og Varemærkestyrelsen anførte grunde tiltræder Ankenævnet, at der er risiko for forveksling mellem de to omhandlede varemærker, herunder således at forbrugerne vil kunne vildledes til at tro, at der eksisterer en kommerciel forbindelse mellem klagers og indklagedes varemærker.

 

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

 

 

 

Sagens baggrund:

Den 14. oktober 2008 ansøgte HOMELIFE A/S om registrering af varemærket HOLY MOLY <fig> for følgende varer og tjenesteydelser:

 

Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter.

 

Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer.

 

Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

 

Klasse 35: Detailhandel med smykker, læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer, beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

 

Mærket blev foreløbigt registreret den 14. januar 2009 og publiceret i Dansk Varemærketidende samme dato.

 

Ved brev af 16. marts 2009 gjorde Awapatent A/S på vegne Creative Barnds C.V. indsigelse mod gyldigheden af det registrerede figurmærke HOLY MOLY. Indsigelsen blev med henvisning til Varemærkelovens § 15 begrundet med, at indehavers foreløbigt registrerede figurmærke VR 2008 04593 HOLY MOLY er forveksleligt med indsigers ældre ordmærker EU005365036 – HOLY og EU005207782 – HOLY, idet der er varesammenfald og mærkelighed. Det blev gjort gældende, at der er fuldstændig varesammenfald for klasse 18 og 25 og visse tjenesteydelser for klasse 35. For klasse 14 blev det gjort gældende, at ”smykker og ure” er ligeartede med indsigers varer i klasse 25, idet smykker og ure er en naturlig del af påklædning, og for større detailhandelsvirksomheder også en del af deres salgskoncept. Indsiger lagde for så vidt angik mærkeligheden vægt på, at HOLY er fuldstændigt indeholdt som den første del af indehavers mærke med visuel og auditiv lighed til følge. Det figurlige element består af et par kunstfærdigt udformede sko. Da mærket blev registreret for blandt andet sko og for salg af sko er det figurlige element i det ansøgte mærke beskrivende for visse dele af varefortegnelsen. Det blev gjort gældende, at HOLY udgør det dominerende og bærende element i indehavers mærke, idet der generelt lægges mest vægt på varemærkers første bestanddele, og at ordet MOLY ikke har nogen selvstændig betydning, hvorfor det lægger sig til ordet HOLY. Det bemærkedes, at ordet HOLY, som betyder ”hellig” ingen relation har til varerne i varefortegnelsen af de omhandlede mærker, og således er særpræget og har krav på fuld varemærkebeskyttelse. Ydermere bemærkedes det, at varer solgt under mærkerne HOLY og HOLY MOLY i stort omfang kan blive solgt fra de samme butikker.

 

I brev af 16. juli 2009 gjorde indehaver gældende, at mærkerne ikke er forvekslelige, idet de både adskiller sig visuelt, fonetisk og begrebsmæssigt. Visuelt er det helt afgørende, at ansøgers mærke er et figurmærke. I ansøgers mærke er den figurmæssige udformning af mærket den dominerende del. Mærkerne har endvidere forskellig længde og består af ét henholdsvis to ord. Begrebsmæssigt betyder HOLY, ”hellig” og HOLY MOLY er et udtryk som ikke lader sig direkte oversætte, men bruges i forbindelse med, at man bliver forbavset eller forundret. Det blev ligeledes gjort gældende, at ordet MOLY i indehavers mærke, er det dominerende mærkeelement i mærket, idet der lægges mest tryk på dette ord og at ordet er uden en kendt betydning i sig selv.

 

Den 14. oktober 2009 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. Styrelsen tog delvist indsigelsen til følge og fremførte følgende:

 

”… 2.        Lovgrundlaget

 

I varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis

 

                      "der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art."

 

3.           Vurdering

 

Indsigers mærker – CTM 5 365 036

Mærke

Varer

HOLY

Klasse 18 Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer indeholdt i klasse 18; skind og huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer, parasoller og spadserestokke; piske og sadelmagervarer.

Klasse 25 Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

 

CTM 5 207 782

Mærke

Tjenesteydelser

HOLY

Klasse 35 Detailhandel med kosmetik, parfumerivarer, kosmetiske præparater, beklædningsgenstande, fodtøj, hovedbeklædning og lædervarer.

 

 

Indehavers mærke

Mærke

Varer og tjenesteydelser

Klasse 14 Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter.

Klasse 18 Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer.

Klasse 25 Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

Klasse 35 Detailhandel med smykker, læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer, beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

 

 

 

Sammenligning af varer og tjenesteydelser

Klasse 18 og 25

Både indehavers mærke og indsigers mærker er registreret for identiske varer i klasse 18, nemlig læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer og for klassehovedet i klasse 25, nemlig beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. Der er således fuldstændig varesammenfald i disse klasser.

 

Klasse 35

Der er ligeledes varesammenfald mellem en del af indsigers tjenesteydelser i klasse 35, nemlig detailhandel med beklædningsgenstande, fodtøj, hovedbeklædning og lædervarer og en del af indehavers tjenesteydelser i klasse 35, nemlig detailhandel med læder samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, piske og sadelmagervarer, kufferter og rejsetasker, beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

 

I den forbindelse, er det styrelsens vurdering, at detailhandel med lædervarer er et overbegreb for detailhandel med skind og huder. Det er ligeledes et overbegreb for detailhandel med piske og sadelmagervarer, kufferter og rejsetasker, idet disse varer ofte er fremstillet af materialet læder.

 

Styrelsen vurderer endvidere, at der er vareartslighed mellem indsigers tjenesteydelser i klasse 35 for hvad angår detailhandel med lædervarer og indehavers tjenesteydelser i samme klasse for så vidt angår detailhandel med læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer. Læderimitation er i sagens natur et materiale som minder om læder og som i mange sammenhænge bruges som substitut for ægte læder.

 

Indsigers klasse 35 omfatter ikke, som indehavers klasse 35, detailhandel med smykker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, hvorfor der hverken er varesammenfald eller vareartslighed for disse tjenesteydelser.

 

Klasse 14

Indsigers varemærker er ikke registreret for varer i klasse 14. Indsiger mener dog, at der er en vis lighed mellem ”smykker og ure” og varerne beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning i indsigers klasse 25.

 

Det er muligt, at smykker og ure kan og til tider bliver solgt fra butikker som også sælger beklædningsgenstande, samt at smykker og ure - lige som det kan være tilfældet med visse beklædningsgenstande - er noget man bærer for at forskønne sig selv. På trods af at smykker og ure kan anses som accessories til beklædningsgenstande, så anser styrelsen det ikke for dokumenteret af indsiger, at der er sket en brancheglidning, således at det er almindeligt i tøjbranchen, at tøj producenter ligeledes producerer smykker og ure. For at der kan konstateres en brancheglidning er det ikke nok at enkelte store tøjproducenter også producerer smykker og ure. Ud fra en helhedsvurdering som bl.a. inkluderer varernes substituerbarhed, formål, anvendelse, producent, distributionskæde og evner til at supplere hinanden, er det styrelsens opfattelse, at der ikke er vareartslighed mellem varerne i klasse 14 og varerne beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning i klasse 25. 

 

Der er således varesammenfald for alle indehavers varer i klasse 18 og 25 og for udvalgte tjenesteydelser i klasse 35, nemlig detailhandel med læder samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, piske og sadelmagervarer, beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. Derudover er der vareartslighed for detailhandel med læderimitationer i klasse 35. Der er hverken varesammenfald eller ligeartethed for hele klasse 14 og for udvalgte tjenesteydelser i klasse 35, nemlig detailhandel med smykker, paraplyer, parasoller og spadserestokke.

 

Sammenligning af mærker

Ved vurderingen af om der er lighed mellem mærkerne, sammenlignes disse i deres helhed. Der lægges i den forbindelse særligt vægt på ligheden mellem de synsmæssige, lydlige og begrebsmæssige indtryk. Endvidere skal mærkernes adskillelsesevne og deres dominerende bestanddele indgå i vurderingen.

 

Styrelsen lægger mere vægt på identitet og lighed i mærkernes begyndelse end i disses slutning, da det er begyndelsen af et mærke, som fæstner sig bedst i køberens hukommelse. Ydermere er det Patent- og Varemærkestyrelsens praksis, at der som udgangspunkt er mærkelighed når et mærke bestående af to stavelser er identisk med et af ordene i et flere-ordsmærke eller ligner flere-ordsmærket i sin helhed.

 

Indsigers mærker HOLY består af ét ord på to stavelser og indehavers mærke består af de figurlige elementer – to kunstfærdigt udformede halvstøvler med tåspidserne rettet væk fra hinanden og med en linie under støvlerne, samt en afbrudt linie under ordelementet, nemlig de to ord HOLY MOLY.

 

Visuelt er mærkerne næsten-identiske for så vidt angår ordelementet HOLY. Resten af indehavers mærke – de figurlige elementer og MOLY – adskiller indehavers mærke fra indsigers mærker. Det figurlige element, nemlig de kunstfærdige halvstøvler, er dog en svagre mærkebestanddel for fodtøj, men for resten af de registrerede varer og tjenesteydelser har de kunstfærdige halvstøvler fuldt ud særpræg for. Det skal bemærkes, at styrelsen finder, at der er en meget lav grad af visuel lighed mellem mærkerne.

 

Lydligt anser styrelsen der for at være en middel grad af lighed mellem mærkerne, da indsigers mærker HOLY udgør halvdelen af ordelementet i indehavers mærke HOLY MOLY.

 

Det engelske ord HOLY betyder ”hellig”. Den engelske sætning HOLY MOLY er et udtryk som ikke lader sig direkte oversætte, idet MOLY ikke betyder noget i sig selv. Sætningen bruges dog i forbindelse med, at man bliver forbavset eller forundret, noget i retningen af det danske udtryk, ”du godeste”. Mærkerne har således adskillelsesevne og også særpræg, idet de ingen relevant sproglig betydning har for de omtalte varer og tjenesteydelser.

 

Det skal bemærkes, at styrelsen finder, at begge ord i HOLY MOLY, er lige særprægede ved sammenligningen med mærket HOLY, da ordet HOLY MOLY kun giver mening i sin helhed. Det er styrelsens vurdering, at udtrykket HOLY MOLY ikke er vidt og bredt kendt i Danmark, men at HOLY vil blive forstået af den relevante kundekreds som ”hellig”. Mærkerne har således forskellig begrebmæssig betydning.

 

En vurdering af mærkerne i deres helhed, medfører at mærkerne kun ligner hinanden svagt. Der er lagt speciel vægt på det figurlige element, den forskellige begrebsmæssige betydning og at indsigers mærker HOLY kun udgør halvdelen af ordelementet i indehavers mærke.

 

4.           Konklusion

 

Ud fra en helhedsvurdering, af ligheden mellem mærkerne og ligheden mellem varer/tjenesteydelser, er det styrelsens opfattelse, at der er en risiko for forveksling i forhold til i hvert fald de varer og tjenesteydelser, der er sammenfaldende.

 

For så vidt angår de tjenesteydelser der alene er ligeartede, finder styrelsen ikke, at der er risiko for forveksling, idet mærkeligheden mellem mærkerne er for svag til at der foreligger forveksling mellem mærkerne for så vidt angår ligeartede varer.

 

Den foreløbige registrering VR 2008 04593 vil således blive ophævet for varerne og tjenesteydelserne:

 

Klasse 18 Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer.

Klasse 25 Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

Klasse 35 Detailhandel med læder samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, piske og sadelmagervarer, beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

 

Registreringen vil herefter omfatte:

 

Klasse 14 Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter.

Klasse 35 Detailhandel med smykker, læderimitationer, paraplyer, parasoller og spadserestokke.

                                                                 

Afgørelsen er truffet i medfør af varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2…”

 

 

Denne afgørelse indbragte HOMELIFE A/S v/Patrade A/S for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med brev af 10. december 2009 med følgende påstand:

 

”… Den nedlagte indsigelse afvises, og mærket registreres som ansøgt i klasserne:

 

Klasse 14:     Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser); juvelerarbejder, smykker, ædelstene; ure og kronometriske instrumenter. 

 

Klasse 18:     Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser); skind og huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer, parasoller og spadserestokke; piske og sadelmagervarer. 

 

Klasse 25:     Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. 

 

Klasse 28:     Detailhandel med smykker, læder og læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer, beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

 

ANBRINGENDER:

 

 

Det gøres gældende, at indsigers mærke ikke er forveksleligt med indehavers mærke.

 

Sammenligning af varer og tjenesteydelser:

 

Argumentationen vil ikke relatere sig til de dele af indehavers varefortegnelse som ansøgningen af Patent- og Varemærkestyrelsen er opretholdt for, dvs.

 

Klasse 14

Klasse 35:         Detailhandel med smykker, læder imitationer, paraplyer, parasoller og

    spadserestolle

 

Indsigers mærke er registreret for:

 

CTM 5 365 036:

Klasse 18:         Læder og læderimitationen samt varer fremstillet af disse materialer

                       indeholdt i klasse 18; skin dog huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer,

                       parasoller og spadserestokke; piske og sadelmagervarer.

 

Klasse 25:         Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

 

CTM 5 207 782

Klasse 35:         Detailhandel med kosmetik, parfumerivarer, kosmetiske præparater,

                       beklædningsgenstande, fodtøj, hovedbeklædning og lædervarer.

 

Indehavers mærke er søgt registreret for (bortset fra ovenstående):

 

Klasse 18:         Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke

                       indeholdt i andre klasser); skind og huder; kufferter og rejsetasker;

                       paraplyer, parasoller og spadserestokke; piske og sadelmagervarer. 

 

Klasse 25:         Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. 

 

Klasse 35:         Detailhandel med læder samt varer fremstillet af disse materialer (ikke

                       indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, piske

                       og sadelmagervarer, beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

 

 

Det kan konstateres, at der er varesammenfald i klasserne 18 og 25 og delvist klassesammenfald i klasse 35 for detailhandel med beklædningsgenstande, fodtøj, hovedbeklædning og lædervarer.

 

Sammenligning af mærkerne:

 

Indehavers mærke:

                                                                

Indsigers mærke:                   HOLY <w>

 

Visuelle forskelle på mærkerne:

 

·    Indehavers mærke er et figurmærke, og indsigers mærke er et ordmærke

·    Indehavers mærke består af dels to ord HOLY MOLY og dels en figurativ del

·    Den figurative del af indehavers mærke er den dominerende del, da skoene er meget udsmykkede, er ”fortegnede”, er øverst i mærket og tiltrækker sig stor opmærksomhed, hvorfor mærkerne visuelt differentierer sig meget hinanden.

·    Orddelen af indehavers mærke består af to ord ”HOLY MOLY” – i alt 8 bogstaver, hvorimod indsigers mærke alene er ét ord – i alt 4 bogstaver,

·    Indehavers mærke fremstår visuelt som et langt og sammensat varemærke, hvorimod indsigers mærke fremstår som et meget kort varemærke

 

Fonetisk forskel på mærkerne:

 

·    Indehavers mærke er i to ord, og udtalen af indehavers mærke er dermed dobbelt så lang som indsigers mærke

·    Indehavers mærke lyder som et rim – modsat indsigers mærke, der blot er ét ord, derfor har indehavers mærke en helt anden rytme end indsigers mærke

 

Begrebsmæssig forskel på mærkerne:

 

·    Holy betyder ”hellig”

·    HOLY MOLY er der imod et udtryk for forbavselse, MOLY har ingen selvstændig betydning

 

Mærkerne er dermed hverken visuelt, fonetisk eller begrebsmæssigt forvekslelige.

 

Konklusion:

 

Forvekslelighedsvurderingen skal foretages ud fra en samlet vurdering af ligheden mellem mærkerne og de omfattede varer og tjenesteydelser. Da der er sammenfald mellem de varer og tjenesteydelser som indehavers mærke er registreret for og de varer og tjenesteydelser som indsigers mærke er registreret for, er spørgsmålet om der er tilstrækkelig stor forskel på mærkerne til, at der ikke vil foreligger forvekslelighed for den relevante forbrugerkreds. 

 

Det gøres gældende, at dette er tilfældet, idet der hverken er visuel, fonetisk eller begrebsmæssig sammenfald mellem mærkerne. Særlig de visuelle forskelle må tillægges afgørende vægt, idet det forhold at indehavers mærke består af dels en dominerende og meget karakteristisk figurdel og dels består af 2 ord.

 

Der henvises til afgørelsen AN 2008 00046 vedr. MP 8847667 Jose Ma Sognas Mascaro…”

 

 

Indklagede, Creative Brands C.V., v/Awapatent A/S har ved brev af 11. februar 2010 kommenteret klagen med følgende:

 

”… Under henvisning til Ankenævnets brev af 14. december 2009 skal vi hermed imødegå den fremsatte anke.

 

 

Påstand

 

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 14. oktober 2009 stadfæstes. Styrelsens afgørelse er vedlagt som bilag 1.

 

Til støtte for påstanden skal vi i det hele henvise til de af indklagede tidligere fremførte argumenter, jf. bilag 2 og 3.

 

Anbringender

 

Det gøres gældende, at der er risiko for forveksling mellem klagers mærke og indklagedes mærke, jf. varemærkelovens § 15.

 

Der foreligger direkte varesammenfald mellem klagers mærke og indsigers to registreringer for så vidt angår de relevante varer i klasserne 18, 25 og 35, hvilket styrelsen også kom frem til, og hvilket klager ligeledes medgiver i klagen.

 

En mindre grad af lighed mellem varerne og tjenesteydelserne kan udlignes af en større grad af lighed mellem mærkerne og vice versa, hvilket er fastslået af ECJ i C-39/97 CANON og ligeledes er i overensstemmelse med den danske produktregel. I nærværende sag er varerne og tjenesteydelserne for de to mærker identiske, hvorfor det gøres gældende, at der bør stilles mindre rigide krav til mærke-ligheden.

 

Klagers mærke består af et par kunstfærdigt udformede, men dog genkendelige, sko placeret oven på ordene HOLY MOLY. Da varefortegnelsen omfatter fodtøj i klasse 25, er det figurlige element i klagers mærke svagt for disse varer og kan ikke tillægges afgørende betydning. Indklagedes mærke udgøres af ordet HOLY.

 

Det er fast dansk og europæisk praksis at tillægge begyndelsen af et mærke mest vægt, da forbrugere bedst vil erindre et mærkes begyndelse. Da indklagedes mærke er helt indeholdt i og dermed identisk med begyndelsen af ordelementet i klagers mærke, foreligger der derfor visuel lighed mellem mærkerne på et væsentligt punkt.

 

Figurlige elementer i et varemærke kan kun meget sjældent udtales og omtales af forbrugere, hvorfor det er fast praksis at tillægge ordelementer mest vægt i en sammenligning. Førstedelen af klagers mærke HOLY er identisk med indklagedes mærke, hvorfor der lydligt er identitet for så vidt angår HOLY. Det bør i henhold til fast praksis tillægges afgørende vægt, at det er begyndelsen af klagers mærke, der er identisk med indklagedes mærke.

 

Ordet HOLY betyder ”hellig” på dansk, hvilket ikke har nogen betydning i forhold til de aktuelle varer og tjenesteydelser. Det gøres derfor gældende, at indklagedes mærke er særpræget og som sådan har krav på en god og sædvanlig varemærkebeskyttelse.

 

Ordet MOLY har ingen selvstændig betydning på engelsk eller dansk, men kendes mest som et udtryk fra filmen ”Gnavne gamle mænd” fra en karakter spillet af Walter Matthau, selvom det oprindeligt stammer fra Captain Marvel Comic Book karakterer fra 1939.  Ordet MOLY støtter sig dermed til ordet HOLY, hvilket understreger, at ordet HOLY er det dominerende element i klagers mærke. Dermed er det første og dominerende element i klagers mærke identisk med indklagedes mærke.

 

I henhold til dansk praksis er mærker bestående af flere ord forvekslelige med et mærke bestående af ét ord, såfremt de dominerende mærkeelementer er forvekslelige. Denne praksis fremgår bl.a. af Ankenævnets afgørelser AN 2007 00007, hvor DIAMOND HILL og DIAMOND FALLS blev anset for forvekslelige, V 8/95 hvor MERLIN GERIN og MERLIN blev anset for forvekslelige samt AN 2003 00006 hvor CHAMPTWISTER og TWISTER blev anset for forvekslelige. Der er således betydelig støtte i praksis for at finde HOLY MOLY forveksleligt med HOLY.

 

Klager henviser til afgørelsen AN 2008 00046, hvor JOSÉ MA SOGAS MASCÁRO ikke blev anset for forveksleligt med MASCÁRO. Denne afgørelse er ikke parallel med nærværende sag, da der visuelt og lydligt er betydeligt større forskel på mærkerne i AN 2008 00046 end i nærværende sag, ikke mindst da det ene mærke udgøres af 4 ord og sammenlignes med et mærke på ét ord. I nærværende sag er det som bekendt blot et to-ordsmærke, der skal sammenholdes med et mærke bestående af ét ord.

 

Både klagers og indklagedes mærke omfatter bl.a. beklædningsgenstande og fodtøj, der er almindelige varer tilgængelige i detailforretninger såvel som storcentre og supermarkeder mv. Der findes forholdsmæssigt færre specialforretninger, som kun sælger eget mærke, i forhold til forretninger eller supermarkeder, som forhandler varer af flere mærker. Forbrugere vil i en sådan situation meget nemt kunne tage fejl af klagers og indklagedes varemærker, ligesom det kan være vanskeligt at huske det præcise produktnavn, hvilket understøtter, at HOLY MOLY er forveksleligt med HOLY i henhold til læren om det udviskede erindringsbillede. Da indklagedes mærke er identisk med det første og dominerende element i klagers mærke, vil forbrugere kunne forledes til at tro, at der eksisterer en kommerciel forbindelse mellem klagers og indklagedes varemærker.

 

Ud fra en samlet vurdering af de visuelle, lydlige og betydningsmæssige ligheder er helhedsindtrykket af HOLY MOLY sammenlignet med HOLY, at mærkerne er forvekslelige.

 

 

Der påberåbes følgende bilag:

 

Bilag 1:           Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 14. oktober 2009

Bilag 2:           Indklagedes indsigelse af 16. marts 2009

Bilag 3:           Indklagedes indsigelsesbegrundelse af 7. maj 2009…”

 

 

Patent- og Varemærkestyrelsen afgav ved brev af 22. februar 2010 følgende udtalelse:

 

 

”… Som svar på Ankenævnets brev af 12. februar 2010 skal styrelsen udtale følgende:

 

Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse.

 

Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 14. oktober 2009 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

 

Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes…”

 

 

Indklagede, Creative Brands C.V., v/Awapatent A/S har ved brev af 23. marts 2010 meddelt, at man er enig i Patent- og Varemærkestyrelsens udtalelse og ikke har yderligere kommentarer i sagen.

 

Klager, HOMELIFE A/S v/Patrade A/S, har ikke fremsendt yderligere kommentarer.

 

 

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

 

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, 29. juni 2010.