RESUMÉ:

 

AN 2010 00009 – VR 2008 02027 – Jetmarker.com <w> - Brugsrettighed

 

Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2008 02027 Jetmarker.com <w>. Indsiger gjorde gældende, at indsiger havde opnået eneret på Jetmarker.com, inden ansøger fik registreret varemærket. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som omgjorde Styrelsens afgørelse således, at indsigelsen delvist tages til følge, og registreringen ophæves for så vidt angår klasse 42.

 

 

 

KENDELSE:

År 2010, den 17. marts afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Steffen Gulmann, Sten Juul Petersen og Hanne Kirk Deichmann)

følgende kendelse i sagen AN 2010 00009

 

Klage fra          

JetMarker

v/Jan Seidenfaden

 

over

 

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 27. januar 2010 i sagen VR 2008 02027 Jetmarker.com indehavet af

MINIJET INTL. 2008 APS

v/Advokatfirma Tommy V. Christiansen

 

 

Ankenævnet har behandlet sagen mundtligt på et møde den 23. februar 2011.

 

Klageren var mødt ved Jan Michael Seidenfaden. For indklagede mødte advokatfuldmægtig Kasper Bech Pilgaard. Hver part fremlagde påstandsdokument og procederede i det væsentlige i overensstemmelse hermed.

 

Ankenævnet udtaler:

Klagers registrering af betegnelsen ”Jetmarker.com” som domænenavn medfører ikke i sig selv, at der stiftes en kendetegnsretlig adkomst for klager til denne betegnelse.    

 

Klager har som dokumentation for ibrugtagning af betegnelsen Jetmarker.com fremlagt blandt andet en brochure (bilag 15), der beskriver en printer og printerblæk. I brochuren, der er på dansk, er betegnelsen ”Jetmarker.com” gengivet som logo på brochurens forside og i selve brochuren. Klager har endvidere fremlagt tilkendegivelser fra to potentielle kunder om, at de har modtaget tilbud på printere fra Jetmarker (bilag 17). Endelig har klager fremlagt et tilbud på printere, som er sendt af klager til Pharma Nord ApS (bilag 18). Betegnelsen ”Jetmarker” fremstår som navnet på den virksomhed, der sælger de tilbudte printere. Disse tre bilag hidrører alle fra tiden før indklagedes ansøgning om registrering af varemærket den 6. maj 2008.

 

Klager har dermed dokumenteret, at betegnelsen ”Jetmarker.com” er taget i brug på en sådan måde, at der er stiftet en kendetegnsretlig adkomst for klager til denne betegnelse, jf. varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 2.

 

Den brug af ”Jetmarker.com”, der er dokumenteret, er begrænset til printerprodukter, og den kendetegnsretlige adkomst er som følge heraf begrænset på samme vis. For registreringen af mærket i klasse 42 er der (delvist) sammenfald af varer/tjenesteydelser, og registreringen for denne klasse ophæves. For registreringen af mærket i klasse 7 og 39 er der ikke sammenfald af varer eller tjenesteydelser, hvorfor registreringen for disse to klasser opretholdes.

 

Ankenævnet tiltræder i øvrigt det af styrelsen anførte vedrørende den af indklagede fremlagte virksomhedsoverdragelsesaftale. Denne aftale har ingen relevans for nærværende sag.

 

 

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse omgøres, således at indsigelsen delvist tages til følge, og registreringen ophæves for så vidt angår klasse 42.

 

 

Sagens baggrund:

Med brev af 6. maj 2008 indsendte MINIJET INTL. 2008 APS v/Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen en ansøgning om registrering af varemærket Jetmarker.com <w> for:

 

Klasse 7: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner.

 

Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser.

 

Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software.

 

Varemærket blev registreret 18. juni 2008 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende samme dato.

 

Den 11. juli 2008 gjorde Advokataktieselskabet Bent Skov & Partnere på vegne Jetmarker v/Jan Seidenfaden indsigelse mod gyldigheden af det registrerede varemærke Jetmarker.com <w>. Indsiger gjorde gældende, at indsiger havde opnået eneret til betegnelsen Jetmarker.com, inden ansøger fik registreret varemærket. I breve af den 11. juli 2008, den 20. februar 2009, den 16. juni 2009 samt den 20. juli 2009 indsendte indsiger dokumentation for, at der er stiftet en rettighed til kendetegnet Jetmarker.

 

Indehaver kommenterede i breve af den 10. oktober 2008 samt 23. september 2009 indsigelsen. Indehaver gjorde gældende, at indsiger ikke havde nogen erhvervsmæssige aktiviteter under navnet Jetmarker eller Jetmarker.com. Endvidere gjorde indehaver gældende, at det af indsiger indsendte materiale ikke er behørig dokumentation for den ibrugtagne rettighed. I den forbindelse anførte indehaver, at hovedparten af det indsendte materiale vedrører tiden efter den 6. maj 2008 (som er ansøgningsdatoen for indehavers varemærkeansøgning) samt at det øvrige materiale ikke kan anses for tilstrækkelig dokumentation for de påståede rettigheder. I brev af den 10. februar 2009 indsendte indehaver en kopi af en virksomhedsoverdragelsesaftale vedrørende aktiviteter og aktiver i MINIJET INTL.APS, som var under konkurs. Da overdragelsesaftalen ikke er indgået mellem de for indsigelsessagen relevante parter, anses denne overdragelsesaftale dog som værende uden relevans for nærværende indsigelsessag.

 

Den 27. januar 2010 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen og tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen med følgende bemærkninger:

 

 

2.              Lovgrundlaget

 

I varemærkelovens § 14, nr. 4, står der, at følgende varemærker ikke kan registreres:

 

"Varemærker, der uhjemlet består af eller indeholder en bestanddel, der kan opfattes som et person- eller virksomhedsnavn, hvortil en anden har lovlig adkomst, eller som et portræt, og der ikke derved sigtes til for længst afdøde personer, eller som uhjemlet indeholder særegent navn på eller afbildning af en andens faste ejendom."

 

I varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 2, står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis:

 

”der ved brug her i landet er erhvervet ret til et identisk eller forveksleligt varemærke eller til et andet i erhvervsvirksomhed anvendt identisk eller forveksleligt tegn før tidspunktet for ansøgningen af det yngre varemærke eller eventuelt tidspunktet for den fortrinsret, der gøres gældende til støtte for ansøgningen af det yngre mærke, hvis indehaveren af den ældre ret kan forbyde brugen af det yngre mærke.”

 

3.           Vurdering og konklusion

 

Indehavers mærke:      Jetmarker.com

 

Registreret for:            Klasse 7: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner.

                                

                                 Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser.

 

Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software.

 

Indsiger støtter delvist indsigelsen på en ret til virksomhedsnavnet Jetmarker v/Jan Seidenfaden, jf.  varemærkelovens § 14, nr. 4. Da der ifølge CVR-registeret er tale om en enkeltmandsvirksomhed (bilag 1) er det efter styrelsens praksis nødvendigt at dokumentere, hvorledes virksomhedsnavnet er anvendt af indehaveren af dette. Grunden til, at styrelsen ikke umiddelbart kan lægge CVR-registreringen til grund under anvendelse af varemærkelovens § 14, nr. 4, er, at virksomheden er en enkeltmandsvirksomhed og således er omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder (jf. lovbekendtgørelse nr. 11 af 9. januar 2002, med de ændringer, der følger af § 3 i lov nr. 246 af 27. marts 2006), der i § 6 definerer en virksomheds navn som følger:

 

§ 6. Ved en virksomheds navn forstås i denne lov det navn, hvorunder virksomheden udøver sin erhvervsdrift eller en del af denne, og som anvendes ved underskrift for virksomheden.

 

Dette vil sige, at indsigers virksomhedsnavn ifølge loven defineres som det navn, hvorunder virksomheden Jetmarker v/Jan Michael Seidenfaden udøver sin erhvervsdrift, og altså ikke alene det navn, som er angivet i CVR-registeret. Det skal følgelig dokumenteres af indsiger hvorledes dette virksomhedsnavn anvendes, herunder hvilke varer og/eller tjenesteydelser, som virksomheden udbyder.

 

Virksomhedsnavnet kan endvidere påberåbes med henvisning til, at virksomhedsnavnet er brugt som forretningskendetegn i overensstemmelse med varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 2. At virksomhedsnavnet er brugt som forretningskendetegn, skal tillige dokumenteres af indsiger. For at det kan dokumenteres, at der foreligger en sådan brugsbaseret rettighed til forretningskendetegnet, kræver dette, at det tydeligt vises, at navnet faktisk bliver brugt som forretningskendetegn af indsiger her i landet. Det skal samtidig vises, at denne brug er sket forud for ansøgningstidspunktet for det angrebne mærke, dvs. før den 6. maj 2008 (datoen for indlevering af indehavers ansøgning).

 

Indsiger påberåber sig ud over virksomhedsnavnet også en brugsbaseret rettighed til forretningskendetegnet Jetmarker. Dette skal i overensstemmelse med det ovenfor anførte også dokumenteres af indsiger.

 

Til dokumentation for sin brug af virksomhedsnavn samt forretningskendetegn har indsiger indsendt materiale i form af:

 

Bilagets nummer

Bilagets art

Bilagets dato

1

Udskrift fra CVR-registeret, hvor det fremgår, enkeltmandsvirksomheden Jetmarker v/Jan Seidenfaden har startdato den 1. november 2006 samt at branchekoden for den er ”agenturhandel med blandet sortiment”, samt brev vedrørende registreringsbevis for virksomheden fra SKAT af den 31. marts 2008

2

Faktura omfattende levering af 3 stk. printere til kinesisk firma.

26. juli 2008

3

Faktura udstedt til Pharma Nord ApS

25. juli 2008

4

Visitkort og billede af reklamedisplays

Ikke dateret

5

Udskrift af roll up på engelsk for printer og blæk

Ikke dateret

6

Faktura fra One.com omfattende køb og oprettelse af domænenavnet jetmarker.com

9. oktober 2007

7

Statistisk materiale over besøg på hjemmesiden www.jetmarker.com

Oktober 2007 – maj 2008

8

Faktura fra Nustrup Tryk omfattende køb af sats til Jet-Master display, sats til visitkort samt 100 visitkort.

4. december 2007

9

Non Disclosure Agreement mellem Xaar Plc og Jetmarker i forbindelse med et eventuelt samarbejde.

6. december 2007

10

Original Printhead Integrator Certificate udstedt af Xaar

18. januar 2008

11

Proforma faktura

2. april 2008

12

E-mail modtaget fra President i Dartronics Kennet Darrow

14. februar 2008

13

Kopi af varemærkeregistrering i Kina

Dateret til 2008

14

Fakturaer udstedt til Pharma Nord ApS

11. februar 2008

15

Brochure på Dansk

Dateres til tidspunktet den 18. januar 2008, idet certifikat fra denne dato er påtrykt brochuren

16

Brochurer på tysk, engelsk, spansk og kinesisk

Dateres til tidspunktet den 18. januar 2008, idet certifikat fra denne dato er påtrykt brochurerne

17

Tilkendegivelser fra tre potentielle kunder om, at de har modtaget tilbud på printere fra Jetmarker.

September 2007 og december 2007

18         

Kopi af brev indeholdende tilbud på Jetmarker printere sendt til Pharma Nord ApS

17. december 2007

 

Det materiale, som indsiger skal indsende for at dokumentere sin brug af virksomhedsnavnet og forretningskendetegnet, skal vise præcis hvilke varer og/eller tjenesteydelser, som forretningskendetegnet og virksomhedsnavnet er brugt for. Det skal samtidig vise, at forretningskendetegnet og virksomhedsnavnet har været brugt af indsiger eller med dennes tilladelse. Endvidere skal materialet være dateret, da det skal vise, at forretningskendetegnet og virksomhedsnavnet er blevet brugt forud for ansøgningsdatoen for indehavers mærke.

 

 

 

Bilag 2- 5

For så vidt angår fakturaerne af henholdsvis den 26. juli 2008 omfattende levering af 3 stk. printere til et kinesisk firma samt af den 25. juli 2008 udstedt til Pharma Nord ApS, så kan der ikke lægges afgørende vægt på disse bilag, idet disse kan dateres til et tidspunkt, der ligger efter ansøgningsdatoen for indehavers mærke, som er den 6. maj 2008. Visitkort og billede af reklamedisplays samt udskrift af roll up på engelsk for printer og blæk kan endvidere ikke tillægges vægt, idet disse er udaterede og derfor ikke kan dateres til et tidspunkt, der ligger forud for ansøgningstidspunktet for det angrebne mærke.

 

Bilag 6 - 7

I forhold til indsigers domænenavn skal styrelsen bemærke, at fakturaen af den 9. oktober 2007 der viser erhvervelsen af domænenavnet www.jetmarker.com, ikke udgør en stiftelse af et forretningskendetegn eller en varemærkeret i sig selv, idet et domænenavn blot er en teknisk rettighed til en adresse på internettet. Brugen af et sådan domænenavn kan dog efter omstændighederne udgøre en stiftelse af en brugsbaseret rettighed. For at dette er tilfældet skal det dokumenteres, hvorledes virksomhedsnavnet eller forretningskendetegnet anvendes på denne hjemmeside, herunder for hvilke varer og/eller tjenesteydelser det er anvendt. Indsiger har imidlertid ikke dokumenteret, hvilken aktivitet, der har fundet sted på denne hjemmeside forud for ansøgningstidspunktet for det angrebne mærke, hvorfor hverken domænenavnregistreringen eller det statistiske materiale over besøg på hjemmesiden kan vise, hvordan indsiger har brugt forretningskendetegnet Jetmarker eller virksomhedsnavnet Jetmarker v/ Jan Seidenfaden, herunder for hvilke varer og tjenesteydelser det er brugt. Dette materiale kan derfor ikke tillægges afgørende vægt.

 

Bilag 8

Fakturaen af den 4. december 2007 fra Nustrup Tryk, omfattende køb af sats til Jet-Master display, sats til visitkort samt 100 visitkort, er udstedt til Jet Marker v/Jan Seidenfaden, men viser ikke hvad der er blevet reklameret for samt hvordan virksomhedsnavnet eller forretningskendetegnet optræder, herunder hvilke varer og tjenesteydelser, de er anvendt for, hvorfor materialet ikke umiddelbart kan anvendes som dokumentation for brug af virksomhedsnavn eller forretningskendetegn.

 

Bilag 9 - 10

Af Non Disclosure Agreement af den 6. december 2007 mellem Xaar Plc og Jetmarker fremgår det, at denne aftale er indgået i forbindelse med et eventuelt samarbejde mellem parterne. Aftalen viser dog ikke hvilke varer og tjenesteydelser, som indsiger er tiltænkt at skulle udbyde i forbindelse et sådan eventuelt samarbejde. Det samme gør sig gældende for Original Printhead Integrator Certificate af 18. januar 2008 udstedt af Xaar, idet dette certifikat ikke umiddelbart viser, hvad dette indebærer samt hvordan, og i forbindelse med hvilke varer og tjenesteydelser, at dette er erhvervet. Dette materiale kan således ikke tillægges afgørende vægt.

 

Bilag 11 - 13

Proforma faktura af den 2. april 2008 viser ikke indsigers brug af forretningskendetegnet Jetmarker, idet fakturaen alene er proforma og derfor ikke er udtryk for et reelt salg.  E-mail modtaget fra President i Dartronics Kennet Darrow af den 14. februar 2008 viser heller ikke indsigers brug af hverken forretningskendetegn eller virksomhedsnavn, idet e-mailen ikke indeholder hverken tjenesteydelser, varer, forretningskendetegn eller virksomhedsnavn. Der kan således ikke lægges afgørende vægt på disse bilag. Det samme gør sig gældende for kopien af varemærkeregistrering i Kina, idet det ikke er muligt for styrelsen at vurdere om der er tale om en officiel kinesisk varemærkeregistrering og i givet fald hvilke varer og tjenesteydelser, som mærket er registreret for samt hvilken ansøgningsdato varemærket har. Selv hvis der forelå en oversættelse af det kinesiske registreringsbevis ville en sådan ikke umiddelbart være relevant i nærværende sag, da denne omhandler en indsigelse mod et dansk varemærke og indsiger derfor skal bevise, at han har en rettighed i Danmark.

 

Bilag 14 - 16

For så vidt angår fakturaerne af den 11. februar 2008 udstedt til Pharma Nord ApS, så fremgår navnet Jetmarker alene som en del af domænenavnet i forbindelse indsigers virksomhed. Fakturaerne omfatter tilsyneladende reparation samt salg af printere, printerhoveder og reservedele. Brochuren på dansk viser, at forretningskendetegnet Jetmarker er anvendt i forbindelse med reklame for salg af en printer ved navn JetMaster, som er designet af Jetmarker.com samt i forbindelse med salg af farmaceutisk sikkerhedsblæk. De øvrige brochurer på tysk, engelsk, spansk og kinesisk er ikke rettet mod det danske marked og viser derfor ikke, at forretningskendetegnet af anvendt af indsiger i Danmark.

 

Bilag 17 - 18

De tre tilkendegivelse fra potentielle kunder om, at de har modtaget tilbud på printere fra Jetmarker i henholdsvis september 2007 og december 2007 viser, at forretningskendetegnene Jetmarker og Jetmarker.com er anvendt i forbindelse med tilbud i forbindelse med salg af printere. Brevet af den 17. december indeholdende tilbud på Jetmarker printere sendt til Pharma Nord ApS understøtter denne brug, idet forretningskendetegnet Jetmarker og virksomhedsnavnet Jetmarker v/Jan Seidenfaden her fremgår som den virksomhed, der sælger printere med navnet JetMaster.

 

Vurdering af materialet

Det er styrelsens opfattelse, at ovenstående materiale ikke er tilstrækkeligt til at dokumentere, at indsiger har stiftet en rettighed til Jetmarker eller Jetmarker.com som forretningskendetegn ved ibrugtagning. Materialet er endvidere ikke tilstrækkeligt til at dokumentere, hvorledes virksomhedsnavnet Jetmarker v/Jan Seidenfaden er anvendt, herunder hvilke varer og tjenesteydelser, som indsiger udbyder under dette navn. Styrelsen har ved vurderingen af materialet lagt vægt på, at en del af materialet er udateret eller dateret efter ansøgningsdatoen for det angrebne mærke, hvorfor materialet ikke kan dokumentere, hvornår mærket har været brugt. For så vidt angå den resterede del af materialet, så har dette et meget begrænset omfang, og en stor del af materialet viser ikke, hvilke varer eller tjenesteydelser forretningskendetegnet eller virksomhedsnavnet er anvendt for, samt at et eventuelt brug er sket i Danmark.

 

Styrelsen kan i den forbindelse bemærke, at uanset om en sådan ret måtte være stiftet, så viser det indsendte materiale alene en begrænset brug for tjenesteydelsen ”salg af printere”. Da der således ikke ville være direkte sammenfald i forhold til de af indehavers registrering omfattede tjenesteydelser og da det beskyttelsesomfang, som indsiger måtte have opnået ved den begrænsede brug, ville være ganske snævert, så ville der allerede af den grund ikke være en risiko for forveksling mellem mærkerne.

 

Konklusion

Det er styrelsens vurdering, at indsiger ikke har dokumenteret, at der er stiftet en rettighed til Jetmarker eller Jetmarker.com som forretningskendetegn ved ibrugtagning. Det er endvidere styrelsens vurdering, at indsiger ikke har dokumenteret hvorledes virksomhedsnavnet Jetmarker v/Jan Seidenfaden er anvendt, herunder hvilke varer og tjenesteydelser, som indsiger udbyder under dette navn. Indsigelsen kan således ikke tages til følge, og registreringen er fortsat gyldig.

 

Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 14, nr. 4. og § 15, stk. 4, nr. 2…"

 

 

Denne afgørelse indbragte indsiger Jetmarker v/Jan Seidenfaden med brev af 29. marts 2010 for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med påstand om at registreringen blev afvist. Klager fremførte følgende:

 

"… Jeg ønsker hermed at klage over den afgørelse som I har truffet vedrørende mine indsigelser mod Minijet intl.2008 Aps’ registrering af varemærket ”Jetmarker.com”.

 

Varemærke styrelsen burde blankt afvise registreringen da der på tidspunktet for forsøg på registrering allerede i offentligt rum på Internettet allerede i 9 måneder havde fungeret en hjemmeside under dette navn og med direkte sammenfaldende produkter som ansøger markedsfører under et andet navn.

 

Af varemærke styrelsen egen hjemmeside og vejledning for indsendelse af anmodning om registrering anviser i selv at ansøger bør kontrollerer Internettet for sammenfaldene navne mv. , ligesom I også beskriver at I foretager denne form for kontrol inden godkendelse af en varemærke registrering, dette har helt åbenbart ikke været tilfældet i denne sag, hvorfor I straks bør tilbagekalde den udstedte registrering.

 

Selv om I kan se at jeg har registreret varemærkenavnet i CVR registret allerede længe før indehaver er kommet på den ide at bruge et ibrugtaget navn, både som firmanavn og som domænenavn.

 

Det er derfor ekstra overraskende at varemærkestyrelsen er nået frem til dette resultat, især da klasse 42 netop omhandler produkter som vores virksomhed er omfattet af.

 

Vi mener at der er lagt alt for meget vægt på indehavers advokats forståelige automatiske afvisning af alle vores bilag som vi har givet jer for at dokumentere jetmarker.com’s erhvervsmæssige aktivitet.

 

Jeres afgørelse er med til at indehaver bliver i stand til at misbruge vores firmanavn, varemærke, og domænenavn til at krænke vores ophavsret.

 

Vi forstår heller ikke at man afgør forskelligt om det er et enkeltmandsfirma eller et større firma. Vi troede der var lige ret for alle og at det var en af varemærkestyrelsens fornemmeste opgave at varetage dette.

 

Jeg fastholder derfor stadig at jeg iflg. Varemærkelovens bogstav og ånd, og iflg. § 14, nr.4. og § 15, stk. 4, nr.2. har de fulde rettigheder til jetmarker.com.

 

Som minimum beder jeg derfor varemærkestyrelsen om at omgøre afgørelsen og slette den del af indehavers registrering som omhandler Registreret for Klasse 42.

 

Som det kan dokumenteres ved vedhæftede skrivelse har Advokat Avodan i Ålborg den 17. januar 2008 fremsendt skrivelse hvori man fejlagtigt forveksler mine produkter og produkterne fra Minijet , idet man fra Minijets side heller ikke kan finde ud af hvilke produkt ophavs rettigheder som man har overtaget og hvilke produktrettigheder som er mine.

 

Også fra adv. Tommy V. Christiansen’s skrivelser hvor der klages der over samme misforståede forhold vedlagt kopi af skrivelse modtaget skrivelse den 25/9-2008 med tilhørende vedhæftede bilag, af bilaget ”Mødenotat” #4 fremgår tillige at modparten har skrevet under på at der ikke påhviler det daværende Minijet selskab nogen form for gæld udover bankgæld, alligevel kører man efterfølgende Minijet konkurs med ophav i privat indskud.

 

Det må anses for solid dokumentation for hvordan hjemmesiden har set ud siden erhvervelsen samt dokumenterer at der stik imod samme advokats skrivelser til jer dokumenterer at der er tale om direkte sammenlignelige produkter ligesom det også dokumenterer advokatens beviste forsøg på at fører varemærkestyrelsen bag lyset eller mod bedre viden forsøger at fortie fakta, ligesom det bevist tidligere har været praktiseret i skifteretten og ved overtagelse af konkurs boet efter det oprindelige Minijet selskab.

 

Ligeledes er vedhæftet billeder af produktet Minijet som var Minijet oprindelige ejendom samt billeder af mit produkt, JetMaster, den oprindelige Minijet printer er designet tilbage i år 2000, hvorimod jeg personligt har designet JetMaster printeren i 2006 og 2007, som det tydeligt fremgår af billederne er begge produkter navngivet med tydelig tekst på selve produktet, og for så hvidt angår mit produkt står produktnavnet trykt med 1 cm høje bogstaver, der er således ingen der bare kigge på produkterne eller på blot på billederne af disse burde efterfølgende ikke kunne være i tvivl om hvilket produkt der hedder hvad.

 

Vi forstår heller ikke at Varemærkestyrelsen lader sig misbruge til at genere en eksisterende virksomhed ved at registrere et varemærke som længe har fungeret som firma registreret i Centralt Virksomhedsregister, samt på Internettet.

 

Dette kunne man let på forhånd have checket i CVR registret og på Internettet inden man gav indehaver registrering af navnet og derved forebygge tvistigheder af denne art. Vi troede at det var en alm. procedure, men hvis ikke så måske en man skulle overveje i fremtiden at gøre dette.

 

Det er helt åbenlyst for enhver at Minijet ikke ønsker at anvende denne registrering til andet end chikanerer os i vores markeds føring, dette kan dokumenteres i form af 17 sider fax og skrivelse fremsendt af Minijet dateret den 16/9-2009 dette blev fulgt op med adskillige telefon og trusler om juridisk forfølgelse hvis man fortsat ville være forhandler af vores produkter, så hvis varemærkestyrelsen tidligere har været i tvivl om hensigten med denne registrering,  bør denne tvivl nu være tilstrækkeligt dokumenteret til at kræve varemærke registreringen fuldt og helt annulleret, idet det er klart for enhver hvad hensigten og formålet med denne registrering er og altid har været.

 

Selv om I kan se at jeg har registreret varemærkenavnet i CVR registret allerede længe før indehaver er kommet på den ide at bruge et ibrugtaget navn, både som firmanavn og som domænenavn.

 

Det er derfor ekstra overraskende at varemærkestyrelsen er nået frem til dette resultat, især da klasse 42 netop omhandler produkter som vores virksomhed er omfattet af.

 

Vi mener at der er lagt alt for meget vægt på indehavers advokats forståelige automatiske afvisning af alle vores bilag som vi har givet jer for at dokumentere jetmarker.com’s erhvervsmæssige aktivitet.

 

Denne fejludstedelse af den omtalte varemærke registrering må bero på en fejl, som måske kan være opstået grundet de skift af sagsbehandlere der har været i denne sag, derfor må det også være et rimeligt krav fra min side at der bliver rettet op på denne fejl hurtigst muligt, så vi kan fortsætte vore virksomheds virke uden at skulle igennem et efterfølgende langt og sejt juridisk tovtrækkeri, som alene beror på en utilstrækkelig forundersøgelse fra jeres side, jeg kræver min ret til navnet JetMarker alene på baggrund af ibrugtagning af dette 9 måneder før modparten overhovedet ansøger om navnet, dette er klart dokumenteret og mere behøves der ikke, de til lejligheden frembragte skrivelser fra modpartens advokat bør alle tilsidesættes alene grundet den langt tidligere ibrugtagning.

 

Endvidere kan det, såfremt det måtte ønskes, dokumenteres med skrivelser fra samme advokat dokumenteres at selv samme advokat har medvirket til denne chikane gennem længere tid, idet han tidligere har forsøgt at stoppe vores markeds føring af ”samme” produkt på den hjemmeside som han efterfølgende forsøger at varemærke registrerer, og at tillade dette fra varmærkestyrelsen side er simpelthen uhørt.

 

Minijets advokat kan vel ikke anfægte den dokumentation og det materiale som de selv har fremsendt til os eller vores forhandlere…”

 

 

Med brev af 28. maj 2010 kommenterede indklagede, MINIJET INTL. 2008 APS v/Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen klagen således:

 

”… Idet jeg henviser til Deres skrivelse af 30. marts 2010 skal jeg hermed vende tilbage med vores udtalelse i forhold den indbragte klage fra JetMarker.com v/ Jan Seidenfaden.

 

I forhold til Ankenævnets afgørelse kan det oplyses, at den fremsendte virksomhedsoverdragelsesaftale er fremlagt i sagen for at dokumentere, at vores klient har erhvervet retten til navnet fra den oprindelige indehaver/ bruger konkursboet efter Minijet intl. Aps den 22. april 2008.

 

Som tidligere oplyst har klager som konsulent bistået dette selskab med en række arbejdsopgaver. De produkter som klager tidligere har påstået, at have markedsført og solgt under navnet Jetmarker er i øvrigt kopier af de produkter som klager i sin tid var ansat til at udvikle for virksomheden Minijet intl. Aps den 22. april 2008.

 

Klager har aldrig bestridt, at Minijet intl. Aps den 22. april 2008 har gjort brug af navnet Jetmarker.

 

I forhold til det i klagen anførte skal jeg blot henlede opmærksomheden på, at klager nu anfører, at klagers produkt er markedsført under betegnelsen JetMaster og altså ikke Jetmarker.

Jeg imødeser herefter Ankenævnets afgørelse…”

 

 

Patent- og Varemærkestyrelsen afgav med brev af 8. juni 2010 følgende udtalelse:

 

 

”… Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse.

 

Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af den 27. januar 2010 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

 

Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes…"

 

 

Med brev af 6. januar 2011 bilagt dagsorden blev parterne orienteret om, at Ankenævnet ønskede mundtlig forhandling i sagen. Mødet blev indkaldt til den 23. februar 2011.

 

Med mail af 22. februar 2011 fremsendte klager Jan Seidenfaden påstandsdokument med følgende påstand:

 

 

”… Påstandsdokument:

 

Indsiger: JetMarker /v Jan Michael Seidenfaden

 

og

 

Indehaver: Minijet Intl. v/fuldmægtig: Advokatfirma Tommy V. Christiansen I/S

 

Påstand 1: Registrering burde have været afvist allerede ved forundersøgelsen

 

Under Patent og Varemærkestyrelsens vejledning ”Forundersøgelse af mærke i Danmark:

Afsnit 3:

Et godt beslutningsgrundlag står der ”Vi foretager undersøgelsen af dit mærke ved at søge efter ligenede navne i en lang række databaser og registre – herunder også en række kommercielle databaser, her søger vi efter varemærker, firmanavne og personnavne, der ligner dit navn. Vi undersøger også, om der er nogle ens domænenavne?

 

Denne undersøgelse har tilsyneladende ikke fundet sted fra Varemærkestyrelsens side. Indehaver og dennes advokat har på ansøgelses tidspunktet for varemærke registreringen havde været bekendt med såvel hjemmesiden www.jetmarker.com samt JetMarker’s produkt grundlag, i mindst 6 måneder forud for ansøgning om registrering af varemærket. Det er derfor dybt foruroligende at Varemærke styrelsen gennemfører registreringen på trods af vores åbentlyse konkurrerende produkter.

 

Påstand 2: Vi påstår registreringen er sket i konflikt med § 1 i varemærke lovgivningen.

 

Almindelige bestemmelser

§ 1. Personer og virksomheder kan efter bestemmelserne i denne lov erhverve eneret til varemærker (varemærkeret). Ved varemærker forstås særlige kendetegn for varer eller tjenesteydelser, som benyttes eller agtes benyttet i en erhvervsvirksomhed.

 

Begrundelse: fra Indehaver og Varemærke styrelsen er at indsiger driver privat virksomhed, dette burde ikke ændre noget i forhold til § 1, idet jeg må antage alle er lige for loven.

 

Påstand 3: Vi påstår registreringen er sket i på trods af § 3 i varemærke lovgivningen.

 

Stiftelse af varemærkeret

§ 3. Varemærkeret kan stiftes enten

1) ved ibrugtagning af et varemærke her i landet for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er taget i brug, og for hvilke det vedvarende anvendes.

 

Dokumentation for ibrugtagning:

10/12-2007 Kopi af Mail korrespondance med Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen , Adv. Lars Mumm, svar underskrevet med Jms@jetmarker.com samt henvisning til hjemmeside www.jetmarker.com

 

11/12-2007 Kopi af Mail korrespondance med Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen , Adv. Lars Mumm, svar underskrevet med Jms@jetmarker.com samt henvisning til hjemmeside www.jetmarker.com. På dette tidspunkt er Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen altså gjort bekendt med hjemmesidens eksistens samt produkterne der er direkte beslægtede der markedsføres på hjemmesiden.

 

21/12-2007 Skrivelse modtaget fra Advodan, Mølleå 1 , 9000 Ålborg , Klage over markedsføring af printer på hjemmesiden www.jetmarker.com, hvis der ikke blev markedsført printere var der vel ingen grund til denne klage. 

 

17/1-2008 Skrivelse fra Advodan, Mølleå 1 , 9000 Ålborg , Klage over markedsføring af printer på hjemmesiden www.jetmarker.com, igen hvis der ikke blev markedsført printere var der vel ingen grund til denne klage!

 

Påstand 4: Vi påstår registreringen er sket på trods af § 4 afsnit 2 i varemærke lovgivningen.

 

Varemærkerettens indhold

§ 4. Indehaveren af en varemærkeret kan forbyde andre, der ikke har dennes samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, hvis

2) tegnet er identisk med eller ligner varemærket, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art, såfremt der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med varemærket.

Stk. 2. Uanset begrænsningen i stk. 1 til varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art kan varemærkeindehaveren dog forbyde brugen også for varer eller tjenesteydelser af anden art, hvis varemærket er velkendt her i landet, og brugen ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé eller skade særpræget eller renommeet.

På trods af at varemærke registreringen er total identisk med indsigers domænenavn og indehaver har opstartet en konkurrerende virksomhed inden for samme virkefelt er varemærke registreringen gennemført under sammenlignelige produktkategorier.

 

Påstand 5: Vi påstår registreringen er sket på trods af § 9 i varemærke lovgivningen.

 

Kolliderende rettigheder

§ 9. En yngre ret til et varemærke kan også bestå ved siden af en ældre ret til et dermed forveksleligt varemærke, hvis indehaveren af den ældre ret ikke inden rimelig tid har taget de nødvendige skridt for at hindre brugen af det yngre varemærke.

På trods af at vores rettidige protester og total identisk varer er registreringen gennemført.

 

Påstand 6: Vi påstår registreringen er sket i strid med § 14, stk 2 & 5 i varemærke lovgivningen.

 

Registreringshindringer

§ 14. Udelukket fra registrering er endvidere:

2) Varemærker, som er egnet til at vildlede, f.eks. med hensyn til varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed eller geografiske oprindelse.

4) Varemærker, der uhjemlet består af eller indeholder en bestanddel, der kan opfattes som et person- eller virksomhedsnavn, hvortil en anden har lovlig adkomst, eller som et portræt, og der ikke derved sigtes til for længst afdøde personer, eller som uhjemlet indeholder særegent navn på eller afbildning af en andens faste ejendom.

5) Varemærker, der uhjemlet består af eller indeholder en bestanddel, der kan opfattes som særegen titel på en andens beskyttede litterære eller kunstneriske værk, eller som krænker en andens ophavsret til sådant værk eller ret til fotografisk billede eller en andens industrielle rettigheder.

 

Påstand 7: Vi påstår registreringen er sket i strid med § 15, stk 1,2 & 3 stk 2 & 3, samt stk. 4 – 1&2 i varemærke lovgivningen.

 

§ 15. Et varemærke er udelukket fra registrering, hvis

1) det er identisk med et ældre varemærke, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilke mærket søges registreret, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det ældre mærke er beskyttet, eller

2) der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art.

Stk. 3. Et varemærke er også udelukket fra registrering, hvis

2) det er identisk med eller ligner et »vitterlig kendt« varemærke, jf. stk. 2, nr. 4, og det søges registreret for varer eller tjenesteydelser af en anden art end dem, for hvilke det ældre varemærke er vitterlig kendt, når brugen af det yngre varemærke kan føre til, at det antages, at der er en forbindelse mellem mærkerne, og at brugen vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller en sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé, eller

3) det er identisk med eller kun adskiller sig uvæsentligt fra et varemærke, som på tidspunktet for ansøgningen, eventuelt tidspunktet for den fortrinsret, der gøres gældende til støtte for ansøgningen, er taget i brug i udlandet og stadig anvendes dér for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art som dem, det yngre mærke søges registreret for, og ansøgeren på ansøgningstidspunktet havde eller burde have haft kendskab til det udenlandske mærke.

Stk. 4. Et varemærke er ligeledes udelukket fra registrering, hvis

1) varemærket er identisk med eller ligner et ældre dansk varemærke efter stk. 2, og det søges registreret for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke det ældre varemærke er registreret, når det ældre varemærke er velkendt her i landet, og brugen af det yngre varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé, eller

2) der ved brug her i landet er erhvervet ret til et identisk eller forveksleligt varemærke eller til et andet i erhvervsvirksomhed anvendt identisk eller forveksleligt tegn før tidspunktet for ansøgningen af det yngre varemærke eller eventuelt tidspunktet for den fortrinsret, der gøres gældende til støtte for ansøgningen af det yngre varemærke, hvis indehaveren af den ældre ret kan forbyde brugen af det yngre mærke.

 

Påstand 8: Vi påstår registreringen bør ophører i henhold til § 28, stk 1 & 3 i varemærke lovgivningen.

 

Kapitel 3

Registreringens ophør

§ 28. Er et varemærke registreret i strid med bestemmelserne i denne lov, kan registreringen ophæves, jf. dog §§ 8 og 9. Er registreringshindringen manglende særpræg og lignende, jf. §13, skal der ved bedømmelsen også tages hensyn til den brug, der er sket efter registreringen, jf. §13, stk. 3.

Stk. 2. En registrering kan ligeledes ophæves, hvis

1) varemærket ikke er brugt i overensstemmelse med § 25,

2) varemærket som følge af indehaverens virksomhed eller passivitet er blevet til en almindelig betegnelse inden for branchen for den vare eller tjenesteydelse, som varemærket er registreret for, eller

3) varemærket som følge af den brug, der af indehaveren eller med dennes samtykke gøres af varemærket for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, er egnet til at vildlede, især med hensyn til varernes eller tjenesteydelsernes art, beskaffenhed eller geografiske oprindelse.

 

Påstand 9: Vi påstår at Indehaver og Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen har forbrudt sig iht. § 42 stk 2 & 3 & samt §43

 

Kapitel 6

Bestemmelser vedrørende retsbeskyttelsen

§ 42. 3)Med bøde straffes den, som forsætligt eller groft uagtsomt krænker en varemærkeret, der er stiftet ved registrering eller brug.

Stk. 2. Er overtrædelsen begået forsætligt og under skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 299 b. Skærpende omstændigheder anses navnlig at foreligge, hvis der ved overtrædelsen tilsigtes en betydelig og åbenbart retsstridig vinding.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 4. Overtrædelser, som omfattes af stk. 1, påtales af den forurettede. Overtrædelser, som omfattes af stk. 2, påtales kun efter den forurettedes begæring, medmindre almene hensyn kræver påtale.

§ 43. 4)Den, som forsætligt eller uagtsomt krænker en andens varemærkeret, skal betale

1) et rimeligt vederlag til den forurettede for udnyttelsen og

2) en erstatning til den forurettede for den yderligere skade, som overtrædelsen har medført.

Stk. 2. Ved fastsættelse af erstatning efter stk. 1, nr. 2, skal der tages hensyn til bl.a. den forurettedes tabte fortjeneste og krænkerens uberettigede fortjeneste.

Stk. 3. I sager, der omfattes af stk. 1, kan der derudover fastsættes en godtgørelse til den forurettede for ikke-økonomisk skade.

Stk. 4. Er varemærkeretten stiftet ved registrering, finder reglerne i stk. 1 også anvendelse for tiden mellem ansøgningens indlevering og mærkets registrering, dersom krænkeren vidste eller burde vide, at ansøgningen var indleveret.

 

Dokumentation af forsætligt misbrug af varemærke registreringen:

Fax fra Minijet til EB Teknik Borup (ville gerne være forhandler af mine JetMarker printer), men blev telefonisk truet med retsligt efterspil hvis de fremviste min printer på en messe, truslerne blev

fremsat af Flemming Johnansen, efterfølgende modtog EB teknik en 17 sider telefax med bla. Kopi af varemærkeregistreringen…”

 

 

Med mail af 23. februar 2011 fremsendte indklagede Minijet Intl. 2008 ApS v/adv.fa. Tommy V Christiansen påstandsdokument som følger:

 

 

”… PÅSTAND:

 

Stadfæstelse af Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af den 27. januar 2010.

 

ANBRINGENDER:

 

Til støtte for den nedlagte påstand gøres gældende:

 

-     at klager ikke har opnået eneret til navnet Jetmarker eller Jetmarker.com,

-     at klager ikke erhvervsmæssigt har gjort brug af navnet Jetmarker eller Jetmarker.com,

-     at klager ikke ved ibrugtagning ikke har erhvervet de nævnte rettigheder,

-     at klager ikke har fremlagt behørig dokumentation for den påståede ibrugtagning,

-     at hovedparten af den fremlagte dokumentation vedrører tiden efter indehavers ansøgning,

-     at indehaveren i øvrigt har erhvervet alle rettigheder til navnet Jetmarker.com fra klagers tidligere arbejdsgiver Minijet Intl. ApS under konkurs.

 

BEVISFØRELSE:

 

Påberåbelse af de i sagen fremlagte dokumenter…”

 

 

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

 

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, 17. marts 2011.