RESUMÉ:

 

AN 2010 00010 – VR 2008 02313 – RENERGIN <w> - Forvekslelighed

 

Indehaver af varemærket VR 1950 01185 PHENERGAN <w> gjorde indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2008 02313 RENERGIN <w> med henvisning til, at der er risiko for forveksling mellem de to mærker, idet varerne er af samme eller af lignende art. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede afgørelsen.

 

 

KENDELSE:

År 2010, den 29. september afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Hanne Kirk Deichmann og Sten Juul Petersen)

følgende kendelse i sagen AN 2010 00010

 

Klage fra           May & Baker Ltd.

v/Budde Schou

 

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 27. januar 2010 vedr. varemærket VR 2008 02313 RENERGIN <w>

Indehavet af

Berlin-Chemie AG

v/Chas. Hude A/S

 

 

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

 

Ankenævnet udtaler:

Ankenævnet kan tiltræde Patent- og Varemærkestyrelsens vurdering, hvorefter mærkernes helhedsindtryk er forskelligt, og mærkerne dermed ikke ligner hinanden. Der henvises i det hele til Styrelsens afgørelse af 27. januar 2010.

 

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

 

Sagens baggrund:

Med brev af 8. januar 2008 indsendte Berlin-Chemie AG ansøgning om registrering af varemærket RENERGIN <w> for:

 

Klasse 5: Farmaceutiske præparater, diætetiske præparater egnet til medicinsk brug, undtagen vitamin præparater.

 

Mærket blev foreløbigt registreret den 2. juli 2008 og blev publiceret i Dansk Varemærketidende samme dato.

 

Den 2. september 2008 gjorde Budde Schou A/S indsigelse på vegne af May & Baker Limited, Storbritannien mod gyldigheden af det registrerede mærke RENERGIN <w>. Indsiger henviste til varemærkelovens § 23 i lovbekendtgørelse nr. 90 af 28. januar 2009. Indsiger gjorde gældende, at det angrebne mærke RENERGIN er forveksleligt med indsigers ældre danske varemærkeregistrering VR 1950 01185 PHENERGAN, idet der er synsmæssig og lydlig lighed mellem mærkerne. Indehaver imødegik i brev af 10. november 2008 indsigelsen. Indehaver fremførte indledningsvist modpåstand om brug af indsigers mærke, herunder bevis for at det er indsiger som har brugt mærket. Dernæst gjorde indsiger gældende, at mærkerne ikke ligner hinanden, idet kun den midterste stavelse er identisk. Indsiger indsendte med brev af 26. januar 2009 dokumentation for brug af mærket PHENERGAN. Indsiger oplyste, at mærket er brugt i Danmark af indsigers danske datterselskab Sanofi-Aventis Denmark A/S og dermed brugt på vegne af indsiger. Indsiger indsendte efterfølgende en erklæring fra Sanofi-Aventis Denmark A/S som bekræftelse herpå. Indsiger henviste ydermere til støtte for sin påstand om forvekslelighed bl.a. til afgørelsen AN 2003 0002, hvor APODOL fandtes forveksleligt med OPIDOL. Indehaver fastholdt, at mærkerne ikke er forvekslelige og henviste i brev af 8. juni 2009 til afgørelsen AN 2007 00046 fra Ankenævnet for Patenter og Varemærker, hvor IPRAXA ikke fandtes forveksleligt med PRADAXA. Indehaver bestred også, at det indsendte materiale viste, at indsigers mærke har været kontinuerligt brugt.

 

Den 27. januar 2010 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. Styrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen af varemærket i sin helhed. Afgørelsen blev begrundet med følgende:

 

"… 2.        Lovgrundlaget

 

I varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis

 

                      "der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art."

 

3.           Vurdering og konklusion

 

Indsigers mærke:                 PHENERGAN <w>

Registreret for: Klasse 5: Antihistaminerende midler

 

Indehavers mærke:              RENERGIN <w>

Registreret for:                      Klasse 5: Farmaceutiske præparater, diætetiske præparater egnet

til medicinsk brug, undtagen vitamin præparater.

 

Mærkerne PHENERGAN og RENERGIN består begge af kunstord. Mærkernes lighed må derfor vurderes ud fra den synsmæssige og lydlige lighed. Ved vurderingen af lighed kan der lægges vægt på bl.a.: antal sammenfaldende stavelser, antal sammenfaldende bogstaver, mærkets opbygning, såsom rækkefølgen af stavelser eller bogstaver, herunder konsonanter og vokaler, og mærkets indledning og afslutning samt trykfordelingen. Disse kriterier kan give sammen bidrage til helhedsindtrykket af mærkerne. Stillet op overfor hinanden ses det, at mærkerne

PHE NER GAN

RE  NER GIN

 

begge består af tre stavelser, hvoraf den midterste stavelse, NER, er identisk. I mærkernes indledende stavelse benyttes samme vokal, mens konsonanterne G og N er fælles i sidste stavelse. Forskellene i mærkerne består i den forskellige indledning med PHE og RE, som også bevirker mærkernes forskellige længde.

 

Det er styrelsens vurdering, at mærkernes helhedsindtryk er forskelligt, og mærkerne dermed ikke ligner hinanden. Mærker med tre stavelser, hvoraf kun én stavelse er identisk, vil normalt ikke ligne hinanden. Dette kan dog opvejes af sammenfald af bogstaver eller andre ligheder. Visse af disse ligheder er til stede i mærkerne, men styrelsen lægger vægt på at mærkernes indledning er forskellig, idet de indledende stavelser PHE og RE består af henholdsvis 3 og 2 bogstaver og at første bogstav ikke er ens. Mærkernes afslutning GIN og GAN er også forskellig. Da det fortrinsvis er mærkernes indledning og afslutning man hæfter sig ved, bevirker disse forskelle, at mærkerne som helhed ikke ligner hinanden.

 

Indsiger har henvist til kendelsen AN 2003 0002 fra Ankenævnet for Patenter og Varemærker, hvor APODOL fandtes forveksleligt med OPIDOL. Styrelsen skal hertil kommentere, at denne sammenligning af mærker adskiller sig ved at mærkerne indledes med kun én vokal og mærkernes afslutning er ens. Derfor ligner disse mærker i højere grad hinanden end mærkerne i nærværende sag. Indehaver har henvist til kendelsen AN 2007 00046, hvor IPRAXA ikke fandtes forveksleligt med PRADAXA. Denne kendelse er blevet stadfæstet af Sø- og Handelsretten i V-121-08 den 4. november 2009, hvor retten henviser til mærkernes forskellige indledning samt omstændigheden at mærkerne kun én fælles stavelse. Styrelsen skal i øvrigt bemærke, at retten også tilkendegav, at mærkernes registrering for farmaceutiske præparater ikke påvirker forvekslelighedsvurderingen efter § 15, stk. 1, nr. 2, idet hensynet patientsikkerhed ikke varetages af varemærkeretlige regler.

 

Det er således styrelsens vurdering, at der ikke er risiko for forveksling af mærkerne, uanset eventuelt sammenfald af varer i klasse 5, idet mærkerne ikke ligner hinanden i tilstrækkelig grad.

 

Det er dermed ikke nødvendigt at tage stilling til indsigers bevis for brug af mærket. Styrelsen skal hertil nøjes med at bemærke, at indsigers materiale viser, at mærket er godkendt som lægemiddel i kategorien antihistaminer, og at mærkets eventuelle benyttelse finder sted på vegne af indsiger gennem indsigers datterselskab Sanofi-Aventis Denmark A/S.

 

Vi tager således ikke indsigelsen til følge, og registreringen er fortsat gyldig.

 

Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2…"

 

Denne afgørelse blev ved brev af 29. marts 2010 af klager May & Baker Ltd. v/Budde Schou indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand om, at Styrelsens afgørelse omgøres. Klagen blev begrundet med følgende:

 

"… Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 27. januar 2010 omgøres.

 

ANBRINGENDER:

Vi har først i dag modtaget instruktion om at påklage Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse og har således ikke haft mulighed for at udarbejde argumentation samt indsamle dokumentationsmateriale. Vi anmoder derfor om den længst mulige frist til komplettering af klagen.

 

Under henvisning til § 8, stk. 3.2 i Bekendtgørelse nr. 735 af 27. august 2002 om Ankenævnet for Patenter og Varemærker skal vi desuden meddele, at vi ønsker at indgive yderligere indlæg i sagen…"

 

 

Ved brev af 29. april 2010 fra klager May & Baker Ltd. v/Budde Schou blev klagen uddybet med følgende:

 

"… Vi vender hermed tilbage med følgende uddybning af den indgivne klage af 27. marts 2010.

 

1. Påstand

Den nedlagte indsigelse mod gyldigheden i sin helhed af foreløbig varemærkeregistrering VR 2008 02313 RENERGIN tages til følge.

 

2. Anbringender & beviser:

Til støtte for påstanden gøres det gældende, at foreløbig varemærkeregistrering VR 2008 02313 RENERGIN (herefter benævnt ”det yngre mærke”) bør være udelukket fra registrering, som en følge af sin lighed med klagers ældre danske ordmærke VR 1950 01185 PHENERGAN (herefter benævnt ”det ældre mærke”) iht. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.

 

Det gøres herved gældende, at der består en risiko for forveksling mellem det yngre og det ældre mærke, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre mærke, idet det yngre mærke ligner det ældre mærke, og idet varerne er af samme eller lignende art, hvorfor registreringen bør erklæres ugyldig i sin helhed, jf. varemærkelovens § 23.

 

2.1 Varelighed:

Det yngre mærke er registreret i klasse 05 for: ”Farmaceutiske præparater, diætetiske præparater egnet til medicinsk brug, undtagen vitamin præparater”.

 

Det ældre mærke er ligeledes registreret i klasse 05 for følgende varer: ”Antihistaminerende midler”.

Der foreligger således fuld varelighed, idet antihistaminerende midler dels er farmaceutiske præparater, dels kan indgå i diætetiske præparater egnet til medicinsk brug.  

 

2.2 Mærke-lighed:

Begge mærker er tre-element mærker på henholdsvis 9 og 8 bogstaver:

 

PHE  NER  GAN
RE  NER  GIN

 

Til støtte for mærke-ligheden gøres det gældende, at mærkerne er identiske på deres midterste element og besidder en høj grad af lighed på deres første og sidste elementer.

 

Samlet set er der således identitet på 6 bogstaver ud af 8/9 bogstaver, hvor bogstaverne tilmed er indeholdt i mærkerne i samme rækkefølge og med samme placering.

 

Ud over den betydelige visuelle og lydelige lighed, som følger allerede heraf bemærkes endvidere følgende:

 

Visuelt er mærkerne forsynet med en kvasi-identitet på tværs af de tre elementer, idet 7 ud af mærkernes 8/9 bogstaver fremstår næsten ens, jf. ENERGAN overfor ENERGIN.

Mærkernes midterste del, ENERG, er således fuldt identisk. Endvidere er mærkernes øvrige dele lignende i høj grad på nær PH- og R-elementet, idet forskellene alene består i en udskiftning af vokalen A med I i det identiske suffiks.

 

Fonetisk giver denne kvasi-identitet en høj grad af lighed i udtalen, hvortil kommer, at mærkerne under alle omstændigheder udtales med samme rytme og tryk på de tre elementer.

Endelig giver PH-elementet alene en begrænset adskillelsesevne overfor det tilsvarende R-element i fonetisk henseende, uanset PH-elementet består af to bogstaver, idet det udtales som enkeltbogstavet ”F”. 

 

Begrebsmæssigt er mærkerne kendetegnet ved at være kunstord, hvorfor mærkerne ikke besidder en adskillelsesevne baseret på deres betydning alene.

 

Til støtte for forveksleligheden henviser vi endvidere til Patentankenævnets afgørelser AN 2003 0002 og V 24/90, hvor APODOL blev fundet forveksleligt med OPIDOL, henholdsvis CEREMAT blev fundet forveksleligt med KERAMAG for varer i samme klasse, uanset variationerne i disse tre-elementmærker.

 

Det bestrides endvidere særskilt, at afgørelsen i Sø- og Handelsrettens sag nr. V-121-08 IPRAXA/PRADAXA kan lægges til grund for afgørelse af nærværende sag.

 

Til støtte herfor gøres det gældende, at vurderingen af mærke-ligheden ikke er parallel til nærværende sag.

 

Sø- og Handelsretten fremhæver således i sine præmisser (dommen side 11), at mærkernes særligt adskiller sig gennem 1) den distinkte ”I”-begyndelsesvokal overfor den mere fyldige ”P”-begyndelseskonsonant, 2) det fyldige, i midten placerede ”D” i PRADAXA og 3) ”I”-begyndelsesvokalens karakter af en selvstændig stavelse.

 

Hertil kommer, at Sø- og Handelsretten alene tillægger det vægt, at mærkerne i et vist omfang er visuelt ens, som følge af 4) bogstavsammenfaldet og 5) navnlig de tre bogstaver i rækkefølge, dvs. AXA, som udgør endelsen af begge mærker.

 

Nærværende sag udmærker sig derimod ved en større lighed mellem mærkerne på samtlige de af Sø- og Handelsretten fremhævede punkter:

 

1) Mærkernes første element er sammensat af en i høj grad lignende konsonant/vokal-kombination, dvs. RE og PHE, som har samme tryk og lyd, idet PHE udtales ”FE”.

 

2) Mærkerne har et identisk mellemelement, NER, som tilmed kan sammentrækkes med den identiske slutvokal i mærkernes første element og den identiske begyndelseskonsonant i mærkernes sidste element, til et samlet og dominerende hele, ENERG.

 

3) Mærkernes første element har begge flere bogstaver, hvormed vokalen i det ene mærke ikke udgør en selvstændige, distinkt stavelse.

 

4) Bogstavsammenfaldet i nærværende sag er 6 identiske bogstaver. I Sø- og Handelsretssagen var der alene tale om 5 identiske bogstaver.

 

5) De 6 identiske bogstaver i nærværende sag er med samme placering, udtale og rytme i mærkerne. I Sø- og Handelsretssagen var alene 3 bogstaver placeret ens med samme udtale og rytme, som mærkernes slutelementer.  

 

Sammenfattende er der således betydelig visuel og fonetisk lighed, hvormed den fornødne mærke-lighed er til stede, hvilket yderligere bestyrkes af den samtidigt foreliggende varelighed.

2.3 Forvekslelighed:

Som en følge af mærkernes høje grad af lighed og den foreliggende varelighed, er det klagers opfattelse, at det yngre mærke - efter en helhedsvurdering - indebærer en risiko for forveksling blandt de relevante forbrugere, herunder at det antages, at det yngre mærke har forbindelse til det ældre mærke.

Det følger endvidere af produktreglen, at kravet til mærke-lighed slækkes, når varerne er identiske, som i det foreliggende tilfælde,  jf. EF-domstolens afgørelse i sag C-342/97 Lloyld/Klijsen (præmis 19) og i sag C-39/97 Canon/Cannon (præmis 17).

 

Det bør derfor lægges til grund, at sædvanligvis velinformerede forbrugere vil anse mærkerne for forvekslelige, særligt ved det udviskede erindringsbillede, som de fleste forbrugere vil være stillet overfor i købssituationen.

 

2.4 Brug af det ældre varemærke:

Indehaveren af det yngre mærke har under indsigelsessagens behandling i Patent- og Varemærkestyrelsen anmodet om dokumentation for brug af det ældre mærke.

 

Appellanten har herefter fremlagt udskrifter fra Lægemiddelstyrelsens hjemmeside: www.medicinpriser.dk, som viser brug af det ældre mærke gennem de seneste 5 år forud for indsigelsen for lægemidler i klasse 05. Brugen er foretaget af Sanofi-Aventis Denmark A/S med appellantens samtykke dokumenteret gennem erklæring fra Sanofi-Aventis Denmark A/S, hvortil kommer, at begge selskaber tilhører den verdensomspændende Sanofi-Aventis gruppe.

 

Appellanten henholder sig til dette materiale, men såfremt materialet ikke anses som fyldestgørende, anmoder appellanten om lejlighed til at fremkomme med supplerende materiale forinden Ankenævnet træffer afgørelse i sagen.

 

På baggrund af ovenstående henstilles det, at det bekendtgjorte mærke afvises fra registrering i sin helhed.

 

Vi imødeser herefter Ankenævnets videre meddelelse i sagen, idet vi anmoder om at blive gjort bekendt med bemærkninger fra indehaveren af det yngre mærke, og om at få mulighed for at fremkomme med eventuelle supplerende bemærkninger, forinden der træffes afgørelse…"

 

 

Indklagede Berlin-Chrmie AG v/Chas. Hude A/S har ved brev af 14. juni 2010 kommenteret klagen således:

 

"… Jeg henviser til anke fremsat af Budde Schou A/S mod endelig registrering af min klients varemærke og skal med nedenstående argumenter anmode om, at også Ankenævnet for Patenter og Varemærker tilbageviser indsigelsen og tillader, at min klients varemærke bliver fremmet til endelig registrering i Danmark.

 

Min klients varemærke RENERGIN er registreret for klasse 05 "farmaceutiske præparater, diætiske præparater egnet til medicinsk brug undtagen vitaminpræparater".

 

Modpartens varemærke PHENERGAN er registreret for klasse 5 "antihistaminerende midler".

 

Begge mærker PHENERGAN og RENERGIN er kunst ord, og opstiller man de to varemærker ovenover hinanden

 

PHE-NER-GAN

RE-NER-GIN

 

vil det være tydeligt, at de kun har en stavelse tilfælles, nemlig den midterste. Særligt det faktum, at forstavelsen og slutstavelserne er forskellige bevirker efter min vurdering, at der både visuelt og auditivt er en stor forskel på varemærkerne.

 

Modpartens varemærke PHENERGAN har været registreret i mere end 5 år, og modparten er derfor af Patent og varemærkestyrelsen blevet bedt om at dokumentere, at brugspligten er opfyldt.

 

Dette er forsøgt dokumenteret med indsendelse af materiale som viser, at varemærket bliver brugt af Sanofi-Avensis Denmark A/S, men vi mener ikke, at der er tilstrækkeligt materiale som dokumenterer et link mellem Sanofi-Aventis Denmark A/S og varemærkeindehaveren May & Baker Limited, Storbritannien.

 

Hertil kommer at vi under sagens behandling har gjort opmærksom på, at skulle det være dokumenteret, at varemærket har været brugt, og opfyldt brugspligten, er der tale om et varemærke, som er et håndkøbsprodukt og derved ikke et af de produkter der kan være omfattet af den risikoregel, der findes ved vurdering af risiko for forvekslelighed mellem varemærker for receptpligtige varer i klasse 05.

 

Endelig vil jeg gerne igen henvise til to afgørelser, der er truffet af Ankenævnet for Patenter og Varemærker, nemlig AN 2006 00016, hvor ankenævnet ikke fandt, at varemærket MINIMAX var forveksleligt med varemærket MITIZAX samt AN 2007 00046 hvor Ankenævnet ikke fandt, at EU varemærket PRADAXA var forveksleligt med ordmærket IPRAXA. Sidstnævnte kendelse er for nyligt blevet stadsfæstet af Sø- og Handelsretten i V-121-08.

 

Endelig kan jeg også henvise til, at min klient ikke har stødt på tilsvarende indvendinger i andre lande, hvor de også har søgt om registrering af dette varemærke fra vores modpart i denne sag,

 

Med henvisning til ovennævnte samt selvfølgelig også styrelsens afgørelse af 27. januar 2010, skal jeg derfor venligst anmode Ankenævnet om at opretholde afgørelsen og acceptere min klients varemærke til endelig registrering i Danmark…"

 

 

Patent- og Varemærkestyrelsen afgav ved brev af 18. juni 2010 følgende udtalelse i sagen:

 

 

"… Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse.

 

Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af den 27. januar 2010 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

 

Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes…"

 

 

Klager May & Baker Ltd. v/Budde Schou har ved brev af 23. august 2010 meddelt, at man kun ønsker mundtlig forhandling såfremt modparten ønsker dette.

 

Der er ikke modtaget yderligere kommentarer fra indklagede.

 

 

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

 

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, 29. september 2010.