RESUMÉ:

 

AN 2010 00021 – VR 2009 02708 – PIRATE BAY <w> - Forvekslelighed

 

Indehaver af EU-varemærkeregistreringerne 006916712 PARROT BAY <fig> og 006916126 CAPTAIN MORGAN PARROT BAY <w> og 006953541 CAPTAIN MORGAN PARROT BAY <fig> gjorde indsigelse mod endelig registrering af VR 2009 02708 PIRATE BAY <w>. Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers mærke Pirate Bay <w> er forveksleligt med indsigers tidligere registrerede EU-varemærker, idet der er stor mærkelighed samt sammenfald af varer i klasse 33 "Alkoholholdige drikke (dog ikke øl)". Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede afgørelsen.

 

 

 

KENDELSE:

År 2010, den 20. oktober afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Jens Schovsbo og Steffen Gulmann)

følgende kendelse i sagen AN 2010 00021

 

 

Klage fra          

Diageo Scotland Limited, Skotland

v/Gorissen Federspiel

 

over

 

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 23. marts 2010 i sagen VR 2009 02708 Pirate Bay <w> indehavet af Hela Wine & Spirits ApS

 

 

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

 

 

Ankenævnet udtaler:

Indledningsvis skal det bemærkes, at Ankenævnet ikke har fundet grundlag for mundtlig forhandling.

 

Indsigers mærke er registreret for de samme varer, som indehavers mærke PIRATE BAY <w>. For at vurdere om der er risiko for forveksling, jf. Varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, skal der således foretages en sammenligning af mærkerne. Denne sammenligning har karakter af en helhedsbedømmelse, hvori også indgår, at både indehavers og indsigers mærker har en suggestiv karakter for så vidt angår alkoholholdige varer. Med hensyn til indsigers figurmærke PARROT BAY følger det af princippet om helhedsbedømmelsen, at sammenligningen både retter sig mod mærkets sproglige indhold, mærkets udtale m.v. og mod dets figurlige udformning, dvs. den anvendte typografi og ordenes placering m.v. Under henvisning hertil finder Ankenævnet ikke, at der er risiko for forveksling mellem det registrerede mærke, PIRATE BAY, og indsigers mærke. Den omstændighed at indehavers mærke på samme måde som indsigers mærker knytter an til et ”pirattema” kan ikke føre til et andet resultat. Da der efter Ankenævnets opfattelse heller ikke er en risiko for forveksling mellem indsigers ordmærke CAPTAIN MORGAN PARROT BAY, hvor tilføjelsen af ordene ”CAPTAIN MORGAN” ændrer mærkets helhedspræg væsentligt, og indehavers mærke, stadfæster Ankenævnet den påklagede afgørelse.

 

 

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

 

 

Sagens baggrund:

Ved brev af 20. april 2009 indleverede Hela Wine & Spirits ApS ansøgning om registrering af varemærket Pirate Bay <w> for:

 

Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl).

 

Mærket blev foreløbigt registreret den 30. september 2009 og publiceret i Dansk Varemærketidende samme dato.

 

Ved brev af 27. november 2009 gjorde Gorrissen Federspiel indsigelse på vegne af Diageo Scotland Limited mod gyldigheden af det registrerede mærke Pirate Bay. Indsiger henviste til varemærkelovens § 23 i lovbekendtgørelse nr. 90 af 28. januar 2009. Ligeledes gjorde indsiger gældende, at indehavers ordmærke, PIRATE BAY, er forveksleligt med indsigers EU-mærker, CTM 6916712 PARROT BAY <fig>, CTM 6916126 CAPTAIN MORGAN PARROT BAY <w> og CTM 6953541 CAPTAIN MORGAN PARROT BAY <fig>, da der er varesammenfald og mærkelighed, herunder at mærkerne også konceptuelt er tæt forbundne, da pirater og papegøjer ofte forbindes med hinanden. Indsiger henviste til afgørelser fra OHIM, Boards of Appeal og Sø- og Handelsretten.

 

Den 23. marts 2010 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. Indsigelsen blev ikke taget til følge, og registreringen blev opretholdt. Styrelsen begrundede afgørelsen med følgende:

 

 

 

"… 2.     Lovgrundlaget

 

I varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis

 

                      2) der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art."

 

 

3.           Vurdering og konklusion

 

Indehavers mærke:                PIRATE BAY <w>

 

Registreret for:                     ”Alkoholholdige drikke (dog ikke øl)” i klasse 33.

 

Tekstboks: Indsigers mærker:            

Tekstboks:                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

CAPTAIN MORGAN PARRAO BAY <w>

 

Alle registreret for:                ”Alkoholholdige drikke (dog ikke øl)” i klasse 33 og visse varer og tjenesteydelser i klasse 32 og 43.

 

Der er varesammenfald mellem varer omfattet af indehavers registrering i klasse 33 og varer omfattet af indsigers tre registreringer i klasse 33.

 

PIRATE BAY <w> over for PARROT BAY <fig>

 

Indehavers ordmærke består af ordene PIRATE BAY. Indsigers figurmærke består af ordene PARROT BAY skrevet med fed, sort skrift, som har et ujævnt omrids. PARROT står oven over BAY. Indsigers mærke er således udformet med en særlig skrifttype og adskiller sig derudover fra PIRATE BAY ved, at det første ord i mærket, PARROT, står oven over ordet BAY.

 

Begge mærker består af to ord, PIRATE BAY og PARROT BAY. Det første ord i mærkerne er på seks bogstaver og det andet ord på tre bogstaver. Mærkerne har det sidste og korte ord, BAY, til fælles. Det første ord i begge mærker begynder med P og har derudover de tre bogstaver R A T til fælles. Bortset fra det første bogstav P kommer bogstaverne ikke i samme rækkefølge. Det er herefter styrelsens opfattelse, at der kun er begrænset synsmæssig lighed mellem mærkerne.

 

PIRATE BAY er engelsk og betyder ”pirat bugt”. PARROT BAY er ligeledes engelsk og betyder ”papegøje bugt”. Det er styrelsens opfattelse, at betydningen af ordene må anses almindelig kendt af den danske forbruger.  Mærkerne har i deres helhed to vidt forskellige betydninger og adskiller sig derfor begrebsmæssigt væsentligt fra hinanden.

Begge mærker består som nævnt af engelske ord, og de vil derfor blive udtalt på engelsk. PIRATE BAY vil blive udtalt [´pairit] [bei], mens PARROT BAY vil blive udtalt [´pærət] [bei]. Begge mærker har trykket liggende på første stavelse i det første ord. Lydligt består det første ord i mærkerne, PIRATE og PARROT, af to stavelser. Begge mærker begynder med en ”p-lyd” og den anden stavelse i mærkerne begynder med en ”r-lyd”. Både PIRATE og PARROT slutter på en ”t-lyd” og har qua det sidste og identiske ord, BAY, den samme udtale i slutningen af mærket. Mærkerne har således visse lydlige ligheder.

 

Uanset at der er en vis lydlig lighed mellem mærkerne, er det styrelsens opfattelse, at mærkerne ikke ligner hinanden. Der er her lagt vægt på den markante begrebsmæssige forskel på de to mærker; at det fælles element, BAY, kun består af tre bogstaver og står sidst i mærkerne, og at der kun er begrænset synsmæssig lighed mellem mærkerne.

 

PIRATE BAY <w> over for CAPTAIN MORGAN PARROT BAY <w> og <fig>

 

Indsigers to øvrige påberåbte mærker CAPTAIN MORGAN PARRAT BAY <w> og <fig> består udover ordene PARRAT BAY også af ordene CAPTAIN MORGAN, der står først i mærkerne. Disse mærker adskiller sig derfor yderligere fra PIRATE BAY.

 

Konklusion

Indehavers og indsigers mærker omfatter de samme varer i klasse 33, men det er ikke styrelsens opfattelse, at der er mærkelighed. Mærkerne er derfor ikke forvekslelige, og der er ikke risiko for, at der kan antages en forbindelse mellem mærkerne.

 

Registreringen er fortsat gyldig.

 

Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2…"

 

 

Denne afgørelse indbragte Gorissen Federspiel på vegne Diageo Scotland Limited for Ankenævnet for Patenter og Varemærker ved brev af 21. maj 2010 med følgende påstand:

 

"… Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 23. marts 2010 omgøres, således at varemærkeregistrering VR 2009 02708 PIRATE BAY ophæves i sin helhed.

Anbringender:

Til støtte for den nedlagte påstand gøres følgende gældende;

 

Varekollision

Både den offentliggjorte varemærkeregistrering VR 2009 02708 PIRATE BAY og mine klienters EU-varemærkeregistreringer 006916712 PARROT BAY, 006916126 CAPTAIN MORGAN PARROT BAY og 006953541 CAPTAIN MORGAN PARROT BAY dækker ”Alkoholholdige drikke (dog ikke øl)” i klasse 33, og der foreligger således fuld varekollision.

 

Mærkelighed

Da der er både visuel, fonetisk og konceptuel lighed mellem det offentliggjorte mærke Pirate Bay og mine klienters varemærker Parrot Bay/Captain Morgan Parrot Bay, gøres det gældende, at der foreligger mærkelighed.

 

 

 

Risiko for forveksling

I betragtning af, at der foreligger fuld varekollision samt høj grad af mærkelighed, vil der være en risiko for forveksling mellem varemærket PIRATE BAY og min klients bestående rettigheder. 

 

Endvidere foreligger der stor risiko for, at forbrugerne foranlediges til at tro, at varerne produceres af samme virksomhed eller af økonomisk forbundne virksomheder.

 

Vurdering af mærkelighed

Patent- og varemærkestyrelsen har ved deres vurdering af mærkernes lighed forsømt at sammenligne mærkerne i deres helhed…"

Ved brev af 25. maj 2010 blev påstanden uddybet med følgende:

 

"… Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 23. marts 2010, bilag 1, omgøres, således at varemærkeregistrering VR 2009 02708 PIRATE BAY ophæves i sin helhed.

Anbringender:

 

Til støtte for den nedlagte påstand gøres følgende gældende;

 

Varekollision

Både den offentliggjorte varemærkeregistrering VR 2009 02708 PIRATE BAY, bilag 2, og mine klienters EU-varemærkeregistreringer 006916712 PARROT BAY, 006916126 CAPTAIN MORGAN PARROT BAY og 006953541 CAPTAIN MORGAN PARROT BAY, bilag 3-5, dækker ”Alkoholholdige drikke (dog ikke øl)” i klasse 33, og der foreligger således fuld varekollision.

 

Mærkelighed

Da der er både visuel, fonetisk og konceptuel lighed mellem det offentliggjorte mærke PIRATE BAY og mine klienters varemærker PARROT BAY/CAPTAIN MORGAN PARROT BAY, gøres det gældende, at der foreligger mærkelighed.

 

Der henvises i det hele til det under indsigelsessagen fremlagte, bilag 6, samt de heri anførte henvisninger til tidligere afgørelser.

 

Risiko for forveksling

I betragtning af, at der foreligger fuld varekollision samt høj grad af mærkelighed, vil der være en risiko for forveksling mellem varemærket PIRATE BAY og min klients bestående rettigheder. 

 

Det skal her særligt tages i betragtning, at der er tale om identiske varer, hvorfor der stilles lempeligere krav til mærkelighed, jf. produktreglen og Domstolens afgørelse i C-39/97 CANON/CANNON.

 

Også i lyset af, at der er tale om identiske varer, foreligger der stor risiko for, at forbrugerne foranlediges til at tro, at varerne produceres af samme virksomhed eller af økonomisk forbundne virksomheder.

 

Vurdering af mærkelighed

Ved vurdering af mærkelighed, skal der ske en sammenligning af mærkerne i deres helhed. Som et led i forvekslelighedsbedømmelsen er det vigtigt at have for øje, at reglen om, at der skal foretages en samlet bedømmelse, hvor de forskellige momenter kombineres i en helhedsbedømmelse, både gælder for sagen i sin helhed, men også i sammenligningen af de to mærker, hvor mærkerne skal opfattes som helheder og ikke som kombinationer af enkeltelementer.

Således skal der ikke alene fokuseres på detaljerne i et mærke, men altså på mærket som helhed – og gennemsnitforbrugerens opfattelse heraf. Dette fremgår blandt andet af Domstolens afgørelse i C-251/95 Sabel vs. Puma, præmis 22: “The likelihood of confusion must therefore be appreciated globally, taking into account all factors relevant to the circumstances of the case.”

 

Patent- og varemærkestyrelsen har ved deres vurdering af mærkernes lighed forsømt at sammenligne mærkerne i deres helhed, ved at lægge for stor vægt på indsigermærkernes figurlige elementer uden hensyntagen til, hvordan forbrugerne opfatter mærkerne.

 

Visuelt fremstår mærkerne ”PIRATE BAY” og ”PARROT BAY” i det væsentlige ens. Begge varemærker er sammensat af to ord - de sidstnævnte er identiske. Den visuelle lighed understreges af mærkernes opdeling i 6 og 3 bogstaver, den fælles brug af de indledende bogstaver P (versal) og B (versal), samt naturligvis den identiske brug af ordet 'Bay'.

 

Fonetisk ligger mærkerne også meget tæt op ad hinanden. Det må lægges til grund, at forbrugerne (med rette) vil opfatte begge mærker som engelske, og det skal derfor være den engelske udtale af mærkerne, der danner basis for vurderingen af den fonetiske lighed. Fælles for begge mærker er, at trykket i udtalen falder på første del af de to ord, hvorimod der ikke lægges tryk på sidste del af første ord – PIRATE BAY [´pairit bei]/PARROT BAY [´peret bei].

 

Endelig skal det bemærkes, at varemærkerne også er tæt forbundne konceptuelt, idet ordet ”BAY” vil blive forstået umiddelbart af de fleste forbrugere – endda uden et større kendskab til engelsk – som ”bugt” eller ”havbugt”, hvilket understreger begge mærkers maritime præg.

 

Det fælles element ”BAY” (et element der hverken kan anses for værende beskrivende eller suggestiv for de pågældende varer, alkoholholdige drikke (dog ikke øl)), må således siges at være anvendt konceptuelt ens for de pågældende mærker.

 

Desuden skal det for god ordens skyld på ny fremhæves, at netop pirater og papegøjer ofte forbindes med hinanden. Papegøjer synes således at være en fast bestanddel af mange historier om pirater, og det ses ofte i kommercielle sammenhænge, at en pirat er portrætteret med en papegøje på skulderen. Denne forbindelse underbygger således mærkernes konceptuelle lighed.

 

Baseret på ovenstående fastholdes det således, at der er risiko for, at gennemsnitsforbrugeren, særligt henset til mærkernes konceptuelle lighed og princippet om det udviskede erindringsbillede, vil forveksle de to mærker…"

Indklagede Hela Wine & Spirits ApS har ved brev af 27. maj 2010 kommenterede klagen med følgende:

 

"… Vi har modtaget Deres skrivelse af d. 26.05.2010 med modpartens bemærkninger til ovenfor nævnte sag. Vi er af den opfattelse at der ikke er kommet afgørende nyt frem i registreringssagen og fastholder på baggrund heraf vor ansøgning omkring endelig registrering af Pirate Bay.

 

Vi indlader herefter sagen til endelig afgørelse af Patent og Varemærkestyrelsen…"

 

 

Ved brev af 8. juni 2010 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse:

 

"… Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse.

 

Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af den 23. marts 2010 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

 

Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes…"

 

 

 

Klager, Diageo Scotland Limited v/Gorissen Federspiel fremsendte med brev af 9. juli 2010 følgende kommentarer til Styrelsens brev:

 

 

"… I forlængelse af høringssvaret fra Patent- og Varemærkestyrelsen, har vi følgende bemærkninger.

 

Det anføres af Patent- og Varemærkestyrelsen, at der ikke under behandlingen for Ankenævnet ses at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at Styrelsen har fundet anledning til at ændre sin vurdering af sagen.

 

Som angivet i klagebegrundelsen fremsendt den 25. maj 2010, er det vores opfattelse, at Patent- og Varemærkestyrelsen ved deres vurdering af mærkernes lighed har forsømt at sammenligne mærkerne i deres helhed, idet der er lagt for stor vægt på indsigermærkernes figurlige elementer uden hensyntagen til, hvordan forbrugerne reelt opfatter mærkerne. Det undrer derfor, at Styrelsen ikke har fundet anledning til at enten uddybe eller revidere sin vurdering af sagen.

 

At der ved vurderingen af figurmærker overfor ordmærker skal lægges vægt på figurmærkets ordelement fremgår blandt andet af Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse i sagen VR 2007 02903 (E-PERFORMANCE overfor Performance Web), vedlagt, hvoraf blandt andet fremgår:

 

”Ordet PERFORMANCE er fuldstændig indeholdt i begge mærker og udgør en stor del af begge mærker […]Udover ordelementet indeholder indsigers mærke også et figurelement. Det er styrelsens vurdering, at i de tilfælde hvor ordelementet PERFORMANCE har særpræg, er der visuel lighed mellem mærkerne, fordi ordelementet udgør en væsentlig del af begge mærker.”

 

Endvidere fremgår det, at ”samlet set er det styrelsens vurdering, at der er lighed mellem mærkerne i de tilfælde hvor PERFORMANCE har særpræg. Dette begrundes i den visuelle lighed mellem mærkernes ordelementer samt den begrebsmæssige lighed mellem mærkerne.”

 

I relation til nærværende sag bemærkes, at ordet ”BAY” er fuldstændig indeholdt i begge mærker, og i sig selv har særpræg i forhold til de relevante varer, nemlig klasse 33 ”alkoholholdige drikke (dog ikke øl)”. Endvidere er der en ens fonetisk rytme i de to mærker samt høj grad af visuel lighed mellem mærkernes ordelementer.

 

Henset til vurderingsgrundlaget i ovenstående sag, og som i øvrigt påberåbt i klagebegrundelsen af 25. maj 2010, er det fortsat vores vurdering, at Styrelsen ikke har foretaget en korrekt vurdering af sagen. Dette udgør efter vores opfattelse i sig selv et væsentligt nyt argument, hvorfor Styrelsens høringssvar i det hele bestrides og hvorfor vi samtidig anmoder om mundtlig forhandling af sagen jf. Ankenævnsbekendtgørelsens § 11…"

 

 

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

 

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, 20. oktober 2010.