RESUMÉ:

 

AN 2011 00039 – VA 2010 02903 – TEATSEAL <w> - Manglende særpræg

 

Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2010 02903 TEATSEAL <w> med den begrundelse, at det ansøgte varemærke ikke har det nødvendige særpræg for de ansøgte varer/tjenesteydelser i klasse 5. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede afgørelsen.

 

 

 

 

 

KENDELSE:

År 2012, den 12. marts afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Jens Schovsbo og Hanne Kirk Deichmann)

følgende kendelse i sagen AN 2011 00039

 

 

Klage fra         

Cross Vetpharm Group Ltd., Irland

v/Johan Schlüter Advokatfirma

 

over

 

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 6. oktober 2011 vedr. afslag på registrering af varemærke VA 2010 02903 TEATSEAL <w>.

 

 

 

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

 

 

Ankenævnet udtaler:

Patent- og Varemærkestyrelsens afslag af 6. oktober 2011 stadfæstes under henvisning til de af Styrelsen i udtalelsen af 15. december 2011 angivne grunde.

 

 

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

 

Sagens baggrund:

Den 22. september 2010 modtog Patent- og Varemærkestyrelsen fra OHIM (Office for Harmonization in the Internel Market) notifikation om konvertering til en dansk Varemærkeansøgning fra en EF-varemærkeansøgning vedrørende varemærket TEATSEAL <w> for:

 

Klasse 5: Veterinary pharmaceutical preparations and substances.

 

EF-varemærkeansøgningen blev afslået af OHIM under henvisning til Varemærkeforordningens art. 7, stk. 1, litra b og c og art. 7, stk. 2.

 

Med brev af 6. januar 2011 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen et foreløbigt afslag med henvisning til, at mærket manglede særpræg.

 

Med brev af 5. maj 2011 fremsendte Johan Schlüter Advokatfirma på vegne Cross Vetpharm Group Limited, Irland yderligere dokumentation i sagen som bevis for særpræg.

 

I brev af 8. juni 2011 fastholder Patent- og Varemærkestyrelsen sit foreløbige afslag.

 

Med brev af 5. september 2011 beder klager, Schlüter Advokatfirma på vegne Cross Vetpharm Group Limited, Irland, Patent- og Varemærkestyrelsen om at træffe en afgørelse.

 

Dette gør Patent- og Varemærkestyrelsen med brev af 6. oktober 2011 med følgende begrundelse:

 

 

”… På baggrund af dit brev af 5. september 2011 træffer vi hermed den endelige afgørelse om afslag på registrering af mærket.

 

Vi afslår din ansøgning, da varemærket ikke har det særpræg, et varemærke skal have for at kunne registreres, da mærket kan angive en beskaffenhed varen eller tjenesteydelsen.

 

Mærket er søgt registreret for følgende varer i klasse 5: veterinary pharmaceutical preparations and substances.

 

Mærket er sammensat af ordene TEAT, som er det engelske ord for brystvorte/pat, og det engelske ord SEAL, som blandt andet kan oversættes til ”tætte, lukke og forsejle” jf. Politikkens Store Røde Ordbog.

 

Engelsk er et af de sprog, som styrelsen anser danskere for generelt set at have et godt kendskab til, og selvom det sammensatte ord ikke an slås op i en ordbog, er det vores praksis, at ord der hver især er beskrivende for de varer, som mærket vedrører også sammensat vil være uden særpræg.

 

Vi mener, at betydningen af ordene teat og seal er kendt af den almindelige dansker, idet der er tale om 2 helt almindelige engelske ord, som kan slås op i en ordbog.

 

”Teat” og ”seal” er hver for sig beskrivende for de ansøgte varer eftersom ”teat” angiver hvor præparatet/substansen kan påføres og ”seal” angiver hvilket formål de kan bruges til.

 

Mærket kan derfor angive, at de farmaceutiske præparater og substanser kan bruges til smøre på fx køers yver til at tætte/forsejle, og dermed beskytte mod for eksempel infektioner.

 

Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 20, stk. 2, jf. § 13…”

 

 

Denne afgørelse indbragte Johan Schlüter Advokatfirma på vegne Cross Vetpharm Group Limited, Irland med brev af 5. december 2011 for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand:

 

”… I medfør af varemærkelovens § 46 stk. 1 skal jeg hermed på vegne Cross Vetpharm Group Ltd.,Dublin, Irland, indgive følgende

 

KLAGE

 

Over Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 6. oktober 2011 om afslag på den ansøgte registrering af varemærket VA 2010 02903 TEATSEAL for ”veterinary pharmaceutical preparations and substances” i klasse 5, og nedlægge følgende

 

PÅSTAND:

Den af Patent- og Varemærkestyrelsen trufne afgørelse ændres, således at varemærket VA 2010 02903 TEATSEAL fremmes til registrering for de omfattede varer i klasse 5.

 

SAGSFREMSTILLING:

Ansøger Cross Vetpharm Group Ltd. anmodede den 18. august 2010 om konvertering af en verserende EU-ansøgning om registrering af varemærket TEATSEAL for ”veterinary pharmaceutical preparations and substances” i klasse 5 til en ansøgning om bl.a. dansk national registrering.

 

Mærket var af OHIM blevet afslået fra registrering, fordi det i de engelsktalende medlemslande, dvs. Storbritannien, Malta og Irland, var anset for at være uden særpræg.

 

Patent og Varemærkestyrelsen meddelte den 6. oktober 2011 endeligt afslag på registrering af varemærket TEATSEAL for de ansøgte varer.

 

Patent- og varemærkestyrelsens begrundelse for den trufne afgørelse:

 

”Vi afslår din ansøgning, da varemærket ikke har det særpræg, et varemærke skal have for at kunne registreres, da varemærket kan angive en beskaffenhed for varen eller tjenesteydelsen.”

 

Mærket er søgt registreret for følgende varer i klasse 5: ”veterinary pharmaceutical preparations and substances”.

 

Mærket er sammensat af ordene TEAT, som er det engelske ord for brystvorte/pat og det engelske ord SEAL, som bl.a. kan oversættes til ”tætte, lukke og forsegle”, jf. Politikens Store Røde Ordbog.

 

Engelsk er et af de sprog, som Styrelsen anser danskere for generelt at have et godt kendskab til, og selvom det sammensatte ord ikke kan slås op i en ordbog, er det vores praksis, at ord der hver især er beskrivende for de varer, som mærket vedrører, også sammensat vil være uden særpræg.

 

Vi mener, at betydningen af ordene TEAT og SEAL er kendt af den almindelige dansker, i det der er tale om 2 helt almindelige engelske ord, som kan slås op i en ordbog.

 

TEAT og SEAL er hver for sig beskrivende for de ansøgte varer, eftersom TEAT angiver hvor præparatet/substansen kan påføres, og SEAL angiver hvilket formål de kan bruges til.

 

Varemærket kan derfor angive, at de farmaceutiske præparater og substanser kan bruges til at smøre på fx køers yvere til at tætte/forsegle, og dermed beskytte mod fx infektioner”.

 

KLAGERS ARGUMENTATION:

 

Det er klagers opfattelse, at mærket TEATSEAL har det til varemærkeregistrering fornødne særpræg i Danmark.

 

Denne opfattelse støttes på følgende synspunkter:

 

1.      De 2 engelske ord TEAT og SEAL har ikke nogen entydig og for en dansk bruger indlysende betydning i en veterinærfarmaceutisk sammenhæng.

 

Det er min opfattelse, at de 2 engelske ord ikke har den entydige og for en dansk bruger indlysende betydning, som synes forudsat af Styrelsen.

 

Ved et opslag i Gyldendals almindelige engelsk-dansk ordbog findes følgende danske oversættelser af ordene:

 

SEAL som substantiv:

Sæl

Sælskind

Segl

Signet

Plombe

Oblat

Besegling

(jule-) mærke

Pakning

Vandlukke

Tætning

Kapsel

Voksfod

 

SEAL som verbum:

Forsyne med segl/besegle

Lukke med segl/forsegle

Lukke

Tætte

Klæbe til

Plombere

Smelte

 

De af Styrelsen hævdede betydning ”tætte/lukke/forsegle” er således blot nogle få af en række betydninger, som det engelske ord måtte have for en dansker. Ordet vil derfor næppe for andre end de særligt sprogkyndige danskere have en betydning for de relevante varer i klasse 5 som hævdet af Styrelsen.

 

TEAT:

Brystvorte

Flaskesut

Mundstykke

 

Den af Styrelsen hævdede betydning ”brystvorte/pat” er igen kun én af 3 forskellige betydninger. Det er min opfattelse, at ingen af de 3 betydninger er kendt af den gennemsnitlige danske bruger, hvilket understøttes af en dansk Google-søgning som kun giver ganske få relevante hits, se i vedlagte bilag 1.

 

Det forhold, at ordene kan slås op i en almindelig ordbog er ikke ensbetydende med at en gennemsnitlig dansk bruger kender betydningen af ordet. Der er givetvis en meget stor andel af såkaldt almindelige engelske ord, som ikke kendes af danskere, der har et andet sprog, nemlig det danske som deres primære sprog.

 

2.      Det kombinerede ord TEATSEAL har så meget desto mindre en indlysende betydning for den gennemsnitlige danske bruger, som kan fratage dets særpræg.

 

Allerede fordi de 2 ordelementer hver for sig ikke har nogen indlysende betydning for den gennemsnitlige danske bruger, har det kombinerede ord heller ikke en sådan betydning, som kan fratage mærket særpræg på dansk.

 

Det kombinerede ord, som søges registreret som varemærke TEATSEAL, er et kunstord, som ikke eksisterer på engelsk, hvilket opslag i fx Longman Dictionary of the English Language og Websters Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language bekræfter.

 

Når ordet ikke eksisterer på engelsk, er det så meget desto mindre sandsynligt, at en dansk bruger, som ikke har engelsk som hovedsprog, vil opfatte betydningen af det kombinerede kunstord.

 

Hertil kommer, at selv hvis de 2 orddele TEAT og SEAL hver for sig savnede særpræg på dansk, så kunne ordkombinationen godt have det til registrering fornødne særpræg.

 

Her må det også tillægges betydning, at ordet SEAL i den formentlig mest nærliggende betydning nemlig ”forsegle” ikke har nogen indlysende betydning i forbindelse med farmaceutiske præparater og heller ikke i forbindelse med patter, flaskesutter og mundstykker, jf de 3 oversættelser ovenfor. Segl eller forsegle er et ord, der typisk forbindes med lukning af noget, fx et dokument, en last med varer eller et aflukke, skab, skrin eller lignende, som indeholder oplysninger eller genstande, som skal holdes hemmelige eller som ikke uden videre må bringes i omsætning.

 

3.      Administrativ praksis

 

Styrelsen har henvist til sine egne afgørelser i sagerne MP936660 SEAL-TITE og MP861576 SURE SEAL.

 

Førstnævnte mærke blev imidlertid registreret efter yderligere argumentation fra indehaver, jf. Styrelsens egen skrivelse af 15. juni 2009, og de registreringsoplysninger, der er tilgængelige på www.pvsonline.dk. Mærket SEAL-TITE støtter derfor min påstand om mærket TEATSEAL’s særpræg og ikke Styrelsens synspunkt om manglende særpræg.

 

Til yderligere støtte for mit synspunkt om TEATSEAL’s tilstrækkelige særpræg henviser jeg til MP826212 VACUSEAL, hvor Styrelsen i december 2001 i forbindelse med ansøgningen om designering af Danmark meddelte, at man ikke fandt nogle absolutte hindringer for registeringen i Danmark, selvom mærket søgtes registreret for bl.a. ”Temporary skin prosthesis for covering wounds by vacuum sealing” i klasse 10.

 

Ordene ”vacu” og ”seal” hver for sig må anses for at have samme bekendthedsgrad for en dansker som ”teat” og ”seal”, og må give samme ringe grad af associationer til lægemidler, medicinsk udstyr mv., som TEATSEAL.

 

4.      Helhedsindtrykket

 

Det følger af bl.a. OHIM’s og EU-domstolens praksis, at der ved vurdering af et varemærkes særpræg navnlig skal lægges vægt på helhedsindtrykket.

 

Jeg henviser herved bl.a. til C 251/95 SABEL og C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, hvor det i begge afgørelser er anført, at den gennemsnitlige bruger normalt vil opfatte et varemærke som en helhed og ikke vil give sig til at analysere mærkets enkelte elementer.

 

Selv om mærkets enkeltelementer måske forstås af nogle danske brugere, er det den kombinerede betydning af ordet som helhed, som skal være åbenbar for brugeren. Dette er efter min opfattelse ikke tilfældet.

 

5.      Registrering i andre lande

 

Endelig henviser jeg til støtte for mit synspunkt til mærkets registrering i følgende lande: Finland, Tjekkiet og Portugal og de dertil hørende registreringsbeviser hhv. fornyelsesbevis, bilag 2-4. Endvidere er mærket TEAT SEAL registreret i Sverige, bilag 5. Mærket er derudover fremmet til registrering i Spanien, Frankrig, Ungarn, Letland, Rumænien og Slovakiet. Det forbeholdes at fremlægge relevante registreringsbeviser.

 

Det forhold, at mærket er registreret i andre lande, hvor befolkningen – i hvert fald for så vidt angår Sverige og Finland – må antages at have omtrent det samme kendskab til det engelske sprog som man har i Danmark, viser at man hos disse landes myndigheder ikke har fundet, at kunstordet TEATSEAL har haft en betydning for veterinære produkter i klasse 5, som har skabt et friholdelsesbehov for ordet.

 

Det forbeholdes at fremkomme med yderligere bemærkninger til sagen, når Styrelsen har haft lejlighed til at udtale sig…”

 

 

Patent- og Varemærkestyrelsen afgav med brev af 15. december 2011 følgende udtalelse:

 

”… Vedrørende varemærket TEATSEAL.

Som svar på Ankenævnets brev af den 8. december 2011 skal styrelsen udtale følgende:

 

Klager har nedlagt påstand om, at styrelsens afgørelse af 6. oktober 2011, hvori styrelsen under henvisning til varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1, afslog registrering af mærket TEATSEAL for ”veterinary pharmaceutical preparations and substances” i klasse 5, omgøres, således at mærket fremmes til

registrering for de nævnte varer.

 

Klager har i den forbindelse bl.a. henvist til, at de engelske ord ”teat” og ”seal” ikke har nogen entydig

og for en dansk forbruger indlysende betydning, hvilket efter klagers opfattelse så meget desto mere er

indlysende, eftersom det omhandlede mærke består af en kombination af disse to ord.

 

Klager har endvidere henvist til, at styrelsen tidligere har registreret mærkerne MP936660 SEALTITE

og MP682212 VACUSEAL, ligesom der er henvist til, at klagers mærke er registreret i en række

andre lande, herunder Finland, Tjekkiet, Portugal, Sverige, Spanien, Frankrig, Ungarn, Letland,

Rumænien og Slovakiet.

 

Styrelsen skal hertil indledningsvist bemærke, at klagers ansøgning er en konvertering til en dansk

varemærkeansøgning fra en EF-varemærkeansøgning, der blev afslået af OHIM under henvisning til

varemærkeforordningens artikel 7, stk. 1, litra b og c, og artikel 7, stk. 2.

 

OHIM angav som begrundelse for afslaget bl.a. følgende:

 

”... the mark applied for is a combination of two words having the following meanings:

 

Teat: the nipple of a breast or udder.

 

Seal: any substance or device used to close an opening tightly.

 

(Collins-English dictionary on-line)

 

Thus the expression TEATSEAL immediately informs consumers that the veterinary

pharmaceutical preparations and substances applied for are seals for closing an udder of

an animal tightly (eg against infection). However, even if the mark were seen as the result

of the goods, as put forward by the applicant, the mark would still be descriptive of the

purpose of the goods.”

 

[...]

 

“Article 7(2) CTMR states that paragraph 1 shall apply notwithstanding that the grounds

of non-registrability obtain in only part of the Community. Since the word mark applied

for is an expression of the English language, the existence of absolute grounds for refusal

in the present case must be assessed mainly in respect of the English-speaking part of the

Community, namely the United Kingdom, Ireland and Malta. Thus, pursuant to Article

7(2) CTMR, the relevant public, in the present case, is the English-speaking public.

 

Thus, it is not considered possible for the Office to come to the conclusion that the relevant

consumer in the European Union are used to perceiving the mark at issue as a badge

of origin and not as a descriptive indication which also lacks the minimum distinctive

character.

 

Thus the evidence submitted is not sufficient to prove acquired distinctiveness under Article

7(3)”

 

Som det fremgår heraf er det OHIM’s opfattelse, at mærket TEATSEAL er umiddelbart forståeligt på

engelsk er i øvrigt udgør en beskrivende ordsammensætning i forhold til de ansøgte varer i klasse 5.

Styrelsen kan fuldt ud tilslutte sig denne konklusion, herunder at sammensætningen af de hver især

beskrivende ord ”teat” og ”seal” ikke i sig selv kan bidrage mærket særpræg.

 

Klager har dog henvist til, at de engelske ord ”teat” og ”seal” ikke har nogen entydig og indlysende

betydning for den relevante danske omsætningskreds. Styrelsen er dog ikke enig heri.

 

Begge de to engelske ord kan slås op i engelsk-dansk ordbøger. Som det fremgår af styrelsens afgørelse af den 6. oktober 2011 kan ordet ”teat” slås op i betydningen ”brystvorte” eller ”pat”, og ordet

”seal” kan slås på i betydningen ”tætte”, ”lukke” og ”forsegle”, jf. Politikkens Store Røde Ordbog.

 

At de to ord også har andre betydninger, herunder ”mundstykke” eller ”sut” fsva. ”teat” og ”sæl” fsva.

”seal”, finder styrelsen er irrelevant i denne sammenhæng, idet den relevante omsætningskreds’ opfattelse af mærkets betydning må ses i sammenhæng med de ansøgte varer. Eksempelvis må det engelske

ord ”car” anses for at være en artsbetegnelse for ”biler”, også selvom ordet ”car” på engelsk også anvendes som betegnelse for kurven til en luftballon. På samme vis må det forventes, at den relevante

omsætningskreds opfatter mærket i kontekst af de omhandlede varer.

 

De ansøgte varer kan være sådanne varer, der netop anvendes til forsegling af dyrs patter. Således

fremgår det af en søgning på søgemaskinen Google, at der ved en søgning på netop ordene ”teat” og

”sealant” fremkommer næsten 9 mio. hits, og at langt størsteparten af de første 100 af disse vedrører

præparater til forsegling af malkekøers patter, jf. bilag A. Sådanne præparater kan ikke forventes at

være fremmede for den relevante omsætningskreds for varerne ”veterinary pharmaceutical preparations and substances”, der bl.a. må bestå af dyrlæger og landmænd.

 

At den relevante omsætningskreds må være bekendt med ovennævnte betydninger af det engelske ord

”teat” fremgår endvidere også af bekendtgørelse nr. 657 af 13. maj 2011 om Danske Lægemiddelstandarder 2011.2, hvor bl.a. følgende betegnelser fremgår af bekendtgørelsens bilag 4 i ”Fortegnelse over

gældende standarder for specifikke veterinære lægemiddelformer og termer, der kan benyttes til

mærkning” og i ”Fortegnelse over gældende standarder for administrationsveje”:

 

Teat dip emulsion

Teat dip solution

Teat dip suspension

Teat dip

Teat spray solution

Teat spray

Teat stick

Teat use

 

Uddrag af bekendtgørelsen vedlægges som bilag B. Det bemærkes i den forbindelse, at de nævnte

betegnelser har optrådt i fortegnelsen til Danske Lægemiddelstandarder i hvert fald siden 2002, i det

de tillige optræder i bekendtgørelse nr. 12496 af 3. oktober 2001 om Danske Lægemiddelstandarder

2002, samt i senere bekendtgørelser til afløsning herfor.

 

Som det fremgår heraf, er ordet ”teat” også i Danmark en i forbindelse med mærkning af veterinære

præparater almindeligt anvendt betegnelse, der angiver varens anvendelse eller formål. Til illustration

af en sådan brug vedlægges udskrift fra hjemmesiden www.grene.com, der viser brug af den ovenfor

anførte betegnelse ”teat spray” på et her i landet markedsført produkt, der anvendes til yverpleje på

malkekvæg, jf. bilag C.

 

Det er følgelig styrelsens opfattelse, at den relevante omsætningskreds i Danmark, der bl.a. består af

dyrlæger og landmænd, er bekendt med betydningen af ordene ”teat” og ”seal” i relation til sådanne

produkter, der kan anvendes til bl.a. pleje af malkekvægs yvere, herunder til at forsegle og dermed

forhindre infektioner i malkekvægets patter, hvorfor denne omsætningskreds umiddelbart vil opfatte

ordsammensætningen TEATSEAL som en klar og entydig henvisning til de ansøgte varers anvendelse

og formål.

 

Styrelsen skal endvidere i forhold til de af klager anførte registreringer MP936660 SEAL-TITE og

MP682212 VACUSEAL bemærke, at disse ikke er accepteret til registrering af styrelsen pga. af det i

mærkerne indeholdte ord ”seal”, men fordi de øvrige ord-elementer, henholdsvis ”-TITE og VACU-,

blev anset for at være suggestive snarere end beskrivende.

 

Det fremgår i den forbindelse af et internt notat af 15. juli 2009 på sagen MP936660 SEAL-TITE, at

sagsbehandleren på denne sag gjorde sig følgende overvejelser om dette mærkes særpræg:

 

”Ved genovervejelsen af sagen er jeg kommet frem til, at TITE ikke er en almindelig anvendt

måde at skrive TIGHT på. I forhold til sammenligningen med LITE og LIGHT, så

kan man ved at slå LITE op i engelske ordbøger få følgende resultater:

 

Adjective

 

S: (adj) light, lite, low-cal, calorie-free (having relatively few calories) "diet cola";

"light (or lite) beer"; "lite (or light) mayonnaise"; "a low-cal diet"

(http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?s=lite)

 

ETYMOLOGY:

Alteration of light 2

 

(http://education.yahoo.com/reference/dictionary/entry/lite)

 

Det samme er ikke tilfældet, hvis man slår TITE op. Her findes ingen resultater.

 

Endvidere kan jeg ikke umiddelbart finde TITE anvendt i betydningen TIGHT. Og sammensætningen

SEAL-TITE ses primært anvendt som varemærke.

 

 

Det må også tillægges vægt, at TITE kun lydligt ligner TIGHT. Synsmæssig er der stor

forskel.

 

USA, Australien og Norge har accepteret mærket.

 

England har dog afvist mærket, idet mærket består af SEAL og den lydlige ækvivalent til

ordet TIGHT, hvilket i sammenhæng angiver tjenesteydelsernes art og anvendelse.

 

Da TITE ikke kan findes almindelig anvendt i betydningen TIGHT og da de to ord adskiller

sig væsentligt synsmæssig fra hinanden samt med henblik på, at to engelsk-talende

lande samt Norge har registreret det, så mener jeg, at mærket har det til registrering fornødne

særpræg.”

 

Som det klart fremgår heraf, var det således en konkret vurdering af betydningen af suffikset ”-TITE”

der begrundede registreringen af dette mærke.

 

Med hensyn til mærket VACUSEAL skal styrelsens endvidere bemærke, at præfikset VACU- efter

styrelsens opfattelse ikke kan betragtes som en almindelig forkortelse for ordet ”vaccum”. Registreringen af dette mærke kan således heller ikke tages til indtægt for, at styrelsen anser ordet ”seal” for at

have særpræg i forhold til alle varer eller tjenesteydelser.

 

Endelig skal bemærkes, at det forhold, at klagers mærke er accepteret til registrering i en række lande

efter styrelsens ikke i sig selv bør føre til den konklusion, at mærket også bør registreres i Danmark.

Derimod må det være afgørende, at der – som vist ovenfor – er klare beviser for, at de omhandlede ord

opfattes som beskrivende betegnelser for den relevante danske omsætningskreds, og at sammensætningen heraf ikke bidrager mærket det til registrering fornødne særpræg, hvorfor mærket i en dansk

kontekst må anses for at være uden særpræg.

 

Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 6. oktober 2011 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

 

Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes…”

 

 

Med brev af 10. januar 2012 har klager Johan Schlüter Advokatfirma på vegne Cross Vetpharm Group Limited, Irland fremsendt følgende kommentarer til Styrelsens brev:

 

”… Jeg henviser til mit brev af 5. december 2011 vedrørende ovennævnte anke og vedlægger som bilag 6 bevis på at mærket TEATSEAL er registreret i Frankrig, Ungarn, Letland, Rumænien og Slovakiet.

 

Jeg kan desuden oplyse, at Cross Vetpharm Group Limited ikke ønsker at indgive yderligere indlæg i sagen…”

 

 

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

 

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, 12. marts 2012.