År  1999, den 10. juni afsagde Patentankenævnet

(Michael Dorn, Steffen Gulmann, Finn Mikkelsen og J.C. Warnich-Hansen)

følgende

 

 

                                               KENDELSE

 

 

i sagen j.nr.: V 14/97:                Klage fra

                                Physio-Control Corporation,

                                USA

                                v/Ostenfeld Patentbureau A/S

 

                                                over

 

                                Patentdirektoratets afgørelse af 19. december 1996 vedrørende varemærkeansøgning nr. VA 1996 00296.

 

 

Patentankenævnet har behandlet sagen på sit møde den 20. april 1999.

 

Der blev ikke givet møde af klageren.

 

Ankenævnet udtaler:

Ankenævnet finder, at det ansøgte varemærke er et slogan, der indeholder ordspil og bogstavrim, der bevirker tilstrækkeligt særpræg. Hertil kommer, at det engelske ord ”Tools” efter nævnets opfattelse ikke umiddelbart synes at referere til varer i klasse 10. Som følge heraf finder Ankenævnet, at det ansøgte varemærke besidder fornødent særpræg til at kunne registreres.

 

Herefter bestemmes:

Sagen tilbagesendes til Patentdirektoratet til fortsat behandling.

 

 

Sagens baggrund:

Klageren indleverede den 16. januar 1996 en ansøgning om registrering af varemærket LIFE SAVING TOOLS FOR LIFE SAVING TEAMS for alle varer i klasse 10.

 

Direktoratet meddelte den 1. februar 1996, at mærket ikke har tilstrækkeligt særpræg til at blive registreret som varemærke, da det kan angive, at der er tale om livredningsredskaber for dem, der arbejder med livredning. Mærket er bygget op som et slogan, men uden kendetegnsfunktion, da det direkte beskriver, hvilke varer der er tale om.

 

Klageren udtalte i brev af 2. april 1996, at mærket i allerhøjeste grad besidder særpræg og kendetegnsfunktion. Varemærket er opbygget, således at de to led, der forbindes af ordet ”FOR”, indeholder bogstavrim, nemlig LIFE SAVING TOOLS FOR LIFE SAVING TEAMS. Klager henviser til en række fortilfælde, hvor direktoratet har registreret slogans. Som eksempler nævnes ”Inderst inde ønsker enhver kvinde”, LIFE FITNESS for motions- og træningsudstyr i klasse 28, LIFECARE for intravenøse opløsninger i klasse 5 og apparater til brug ved indgivelse af intravenøse opløsninger, LIFE CENTER (for elektronisk forevisningsapparater til forevisning af informationer fra øvelsesudstyr og –materiel i klasse 9), LIFECYCLE (for motionscykler i klasse 28), LIFE KEY (for apparat til brug ved indgivelse af kunstigt åndedræt i klasse 10), LIFE LINE (for medicinsk alarmeringsudstyr i klasse 10), LIFE TRAINER (for motions. og træningsudstyr i klasse 28) og LIFE IS OUR SPECIALTY for farmaceutiske produkter, celleterapi i klasse 5.

 

I den efterfølgende skriftveksling har klageren yderligere nævnt tidligere registreringer: LIFE IS OUR SPECIALTY for bl.a. farmaceutiske produkter til celleterapi, YOURLINK TO BETTER CARE for alle tjenesteydelser i klasse 35, KVÆL DIT FORKØLELSESSÅR, FØR DET VÅGNER og LAD VIRUS SOVE VIDERE for antivirale farmaceutiske præparater i klasse 5, WORLD’S FRIENDLIEST PUTTER for golfudstyr og golfkøller.

 

Patentdirektoratet afslog ansøgningen den 19. december 1996 i medfør af varemærkelovens § 13.

 

Denne afgørelse har klageren den 19. februar 1997 indbragt for Patentankenævnet med påstand om, at Patentdirektoratet afgørelse omgøres. Klageren har ikke indsendt en nærmere begrundelse for anken.