RESUMÉ:
AN 1998 00127
- PERCEPTON <fig> - VR 1997 00955
Figurmærket PERCEPTON blev registreret for alle varer og tjenesteydelser i klasse 9 samt 41 og 42, hvorefter der blev nedlagt indsigelse mod registreringen i klasse 9 for kontaktlinser af indehaveren af ordmærket PERSECON. Patentdirektoratet afviste indsigelsen med henvisning til, at man ikke fandt, at der var risiko for forveksling mellem de to mærker. Et flertal af Patentankenævnets medlemmer fandt til gengæld, at der var varekollision samt såvel auditiv som visuel mulighed for forveksling mellem det tidligere registrerede mærke PERSECON og det foreløbigt registrerede mærke PERCEPTON, hvorfor varemærkeregistreringen begrænsedes til ikke at omfatte kontaktlinser. (Dissens)

 

KENDELSE:
År 2000, den 28. december afsagde Patentankenævnet
(Michael Dorn, Hans Chr. Thomsen, Steffen Gulmann, J.C. Warnich-Hansen og Finn Mikkelsen) følgende kendelse i sagen AN 1998 00127

Klage fra

Novartis AG,
Schweiz,
tidligere Ciba Geigy AG,
v/ Budde, Schou & Ostenfeld A/S,

over

Patentdirektoratets afgørelse af 13. august 1998 vedrørende varemærkeregistrering VR 1997 00955
PERCEPTON <fig>
for
Jan Meyrowitsch,
Danmark.


Ankenævnet har behandlet sagen på sit møde den 13. november 2000.

Fra klageren mødte partner cand. jur. Inge Lise Persson, der fremlagde påstandsdokument af 13. november 2000 og procederede sagen i overensstemmelse hermed.

For indklagede mødte direktør Jan Meyrowitsch, der påstod stadfæstelse og anførte, at indklagede ikke ønskede at fraskrive sig muligheden for at anvende mærket for også kontaktlinser.

Ankenævnet udtaler:
Medlemmerne Hans Chr. Thomsen, Steffen Gulmann og J.C. Warnich-Hansen udtaler:

Idet ankenævnet finder, at der er varekollision samt såvel auditiv som visuel mulighed for forveksling mellem det tidligere registrerede mærke PERSECON og det foreløbigt registrerede mærke PERCEPTON, begrænses varemærkeregistreringen til ikke at omfatte kontaktlinser. Der er herved lagt vægt på, at begge ord indledes med PER, og at de afsluttes med ON, at henholdsvis S og C vil blive udtalt tilnærmelsesvis ens i de to ord, og at der lydmæssigt er lighed imellem CON og TON.

Medlemmerne Michael Dorn og Finn Mikkelsen stemmer af de af Patentdirektoratet anførte grunde for at stadfæste den påklagede afgørelse.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Herefter bestemmes:
Den foreløbige registrering af mærket PERCEPTON begrænses til ikke at omfatte kontaktlinser.


Sagens baggrund:
Den 6. december 1996 indleverede Jan Meyrowitsch, Danmark, en ansøgning om registrering af varemærket PERCEPTON <fig> for alle varer og tjenesteydelser i klasse 9, 41-42.

Varemærket blev registreret den 28. februar 1997. Den 26. marts 1997 blev registreringen offentliggjort i Dansk Varemærketidende.

 

 

Ved brev af 26. maj 1997 nedlagde Novartis AG, Schweiz, v/ Budde, Schou & Co. A/S, indsigelse mod registreringens gyldighed.

Indsigelsen støttedes på indsigers danske varemærkeregistrering, PERSECON, VR 1987 00858 af 13. februar 1997 for klasse 9: Kontaktlinser.

Indsiger anførte i brev af 4. december 1997 nærmere, at der er fuld varekollision mellem indsigers mærke og det omstridte mærke. Derudover er der forvekslelighed, idet der kun er meget lidt forskel mellem

PERSECON

og

PERCEPTON.

Mærkeindehaver imødegik i brev af 2. januar 1998 indsigelsen og anførte bl.a., at mærkerne både synsmæssigt og lydmæssigt er helt forskellige.

Patentdirektoratet traf endelig afgørelse i indsigelsessagen den 13. august 1998 og afviste indsigelsen med følgende begrundelse:

"To varemærker er forvekslelige i henhold til varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2, jf. 4, stk. 1, når mærkerne ligner hinanden så meget, at der er risiko for forveksling og mærkerne vedrører varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art.

Indledningsvis skal det bemærkes, at det er direktoratets opfattelse, at betegnelsen PERCEPTON har det fornødne varemærkeretlige særpræg i klasserne 9, 41 og 42, idet mærket ikke er direkte beskrivende for de nævnte varer og tjenesteydelser.

Dernæst er det direktoratets opfattelse, at der foreligger varesammenfald mellem det registrerede varemærke og indsigers varemærke, da begge registreringer omfatter kontaktlinser i klasse 9. Derimod er det ikke direktoratets opfattelse, at mærkelighed er til stede.

Indsigers mærke og det registrerede mærke består begge af tre stavelser, hvoraf alene den første stavelse PER- er identisk. Da den anden stavelse i indsigers mærke har et bogstaver mindre end det registrerede mærke, og da det fælles bogstav vokalen E er placeret henholdsvis midt i stavelsen og sidst i stavelsen, samt da den sidste stavelses første bogstav er henholdsvis C og T, finder direktoratet ikke at mærkerne udtalemæssigt og synsmæssigt er forvekslelige.

Ud fra en samlet vurdering af mærkelighed og vareartslighed er det således direktoratets opfattelse, at der ikke er risiko for forveksling mellem det registrerede mærke og indsigers mærke VR 1987 00858. Indsigelsen kan således ikke tages til følge."

Denne afgørelse indbragte klageren den 13. oktober 1998 for Patentankenævnet med påstand om omgørelse af Patentdirektoratets afgørelse af 13. august 1998.

I klagebegrundelse af 18. januar 1999 anførte klager, at der foreligger fuld varekollision for så vidt angår kontaktlinser.

Ved vurderingen af forvekslelighedsspørgsmålet anførte klager,

,,, "at det bør lægges til grund, at begge mærker er fantasimærker. Det bekendtgjorte mærke Percepton er således ikke et generisk ord på nogen måde (jf. perception). Dette forstærker ligheden mellem de to mærker, ikke mindst rent udtalemæssigt, hvor ordene kun afviger ved tredjesidste bogstav i vor klients mærke C, der vil blive udtalt som et K over for konsonanterne PT i det bekendtgjorte mærke."

Yderligere anførtes, at der kun er et lille antal varemærkeregistreringer i Danmark med indledningsbogstaverne PERS- eller PERC-. Endelig bemærkedes, at der bør lægges vægt på, at mærkerne ligger inden for klasse 9-området og således ikke er omfattet af den bredere forvekslelighedsvurdering, der er praksis i forhold til klasse 5-varer.

Indklagede, Jan Meyrowitsch, har i brev af 12. april 1999 påstået klagen afvist under henvisning til, at der hverken produktmæssigt, udseendemæssigt eller udtalemæssigt er forvekslelighed mellem de to mærker. Endelig afvistes også risikoen for varekollision, da Percepton ikke ønsker at sælge kontaktlinser.

Den 18. juni 1999 har Patentdirektoratet afgivet følgende erklæring:

"Der er over for ankenævnet ikke kommet væsentlige nye oplysninger i sagen. Da det fortsat er direktoratets opfattelse, at de to mærker ikke er forvekslelige, jf. afgørelsen i indsigelsessagen af 13. august 1998, skal vi henstille til ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes."