RESUMÉ:
AN 2000 00030 - FOREVER LIVING PRODUCTS <w> - VA 1999 02121
Patent- og Varemærkestyrelsen afslog ansøgning om registrering under henvisning til, at der var tale om et ikke-særpræget slogan. Patentankenævnet omgjorde afgørelsen, da man fandt, at mærket var suggestivt, idet det kan antyde f.eks., at varerne altid vil være på markedet. Nævnet opfattede ikke mærket som en livsvarig garanti.

 

KENDELSE:
År 2001, den 28. maj afsagde Patentankenævnet
(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Steffen Gulmann og Finn Mikkelsen)
følgende kendelse i sagen AN 2000 00030

Klage fra

Aloe Vera of America Inc.,
USA,
v/ Plougmann, Vingtoft og Partners,

over

Patentdirektoratets afgørelse af 23. marts 2000 vedrørende varemærkeansøgning nr. VA 1999 02121
FOREVER LIVING PRODUCTS <w>.

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Ankenævnet udtaler:
Ankenævnet opfatter ikke varemærket som givende en anprisning af varerne om, at disse holder for evigt/længe, men finder, at mærket er suggestivt, idet det kan antyde, at sådanne varer altid vil være på markedet. Ankenævnet tilbagesender derfor sagen til Patent- og Varemærkestyrelsen med henblik på registrering.

 

Herefter bestemmes:
Sagen tilbagesendes til Patent- og Varemærkestyrelsen med henblik på registrering.

Sagens baggrund:
Den 20. maj 1999 indleverede Aloe Vera of America Inc., USA, v/ Plougmann, Vingtoft og Partners, en ansøgning om registrering af ordmærket FOREVER LIVING PRODUCTS for klasserne 3, 5, 30 og 32.

Patentdirektoratet meddelte efter den indledende behandling i brev af 5. juli 1999, at varemærket ikke kunne registreres pga. manglende særpræg. Som begrundelse blev angivet, at der var tale om et ikke-særpræget slogan, der kan opfattes som en anprisning af varerne, nemlig at produkterne holder for evigt/længe.

Efter anmodning fra ansøger om at sagen måtte blive taget op til fornyet overvejelse, meddelte Patent- og Varemærkestyrelsen den 24. november 1999 at ville tage spørgsmålet op, såfremt ansøger indsendte dokumentation for, at mærket var indarbejdet.

Da dette ikke blev indsendt, afslog styrelsen den 23. marts 2000 endeligt mærket til registrering.

Denne afgørelse har ansøger indbragt for Patentankenævnet den 23. maj 2000 med påstand om registrering under henvisning til varemærkelovens §20, stk. 2, jf. § 13.

Til støtte for påstanden anførtes, at ordmærket FOREVER LIVING PRODUCTS var i besiddelse af det til registrering fornødne særpræg. I den forbindelse henvistes til tidligere registreringspraksis f.eks.

VR 1996 05055 LIVING DESIGN (klasse 42)

VR 1995 05632 LIVING BOOKS (klasse 9, bl.a. elektroniske bøger)

VR 1992 10807 LIVING COLORS (klasse 3 for bl.a. øjenskygge, læbestifter og rouge)

VR 1986 02670 LIVING DIMENSION (klasse 3)

VR 1995 07214 THE LOOK OF THE YEAR (klasse 3 og 25)

VR 1995 03484 NO MORE TANGLES ("ikke flere ugler i håret" for klasse 3: hårbalsam, shampoo og hårlak).

Endelig henvistes til, at ordmærket var godkendt til registrering i Sverige.

Patent- og Varemærkestyrelsen har den 20. juni 2000 afgivet følgende erklæring:

"Det er fortsat vores opfattelse, at mærket savner særpræg, da det kan angive at der er tale om evigtvarende/levende produkter.

Klager henviser overfor ankenævnet til, at mærket er suggestivt og som sådan analog til en række tidligere registreringer alle indeholdende betegnelsen LIVING. Disse mærker har alle en anden karakter end det påklagede mærke. Sidstnævnte mærke indeholder elementet FOREVER, som lægger sig som adjektiv op af LIVING. Dermed gives elementet LIVING og dermed mærket som helhed, end anden betydning, nemlig som noget evigtvarende. De af klager nævnte tidligere registreringer er derfor ikke efter vores opfattelse analoge.

Som angivet i en række af nævnets tidligere afgørelser, og senest i sagen V 58/97, kan det forhold at samme mærke er registreret i andre lande tillægges betydning. Spørgsmålet er derfor, om mærkets registrering i en række lande skal tillægges afgørende betydning for vurderingen af det påklagede mærke. I betragtning af at mærket ikke ses registreret i andre europæiske lande end Sverige, og at der udover USA er tale om registreringer i lande, hvis praksis vi ikke kender og derfor ikke normalt tillægger betydning for vores vurdering, er det vores umiddelbare vurdering, at registreringen i de nævnte lande næppe bør kunne tillægges afgørende vægt."

I den forbindelse har ansøger/klagers patentagent i brev af 6. juli 2000 suppleret de tidligere nævnte eksempler på mærker lignende FOREVER LIVING PRODUCTS med følgende eksempler:

VR 1998 03771 MASTER BAKE (klasse 30:brød og kager)

VR 1999 00202 PLANLAGT TRYGHED (klasse 36: forsikringsydelser)

VR 1999 01095 SOFTWARE THAT CAN THINK (klasse 9: computer software).

Endelig oplystes det, at mærket nu var blevet registreret i Sverige.