Indehaver findes ikke

 Når en virksomhed ophører ved f.eks. en konkurs, sker det, at der ikke bliver taget stilling til virksomhedens varemærkeportefølje. Sådanne varemærker, der tilhører en virksomhed, der ikke længere eksisterer, bør ikke forblive i registeret.

Varemærkelovens § 36 giver styrelsen mulighed for administrativt at udslette en varemærkeregistrering i situationer, hvor der foreligger begrundet tvivl om, at der findes en mærkeindehaver, eller hvor mærkeindehavers adresse er ukendt.

Da en udslettelse af en registrering er et indgreb i et formuegode, er udgangspunktet, at reglen skal anvendes med forsigtighed. Der er derfor følgende krav til en anmodning om udslettelse efter varemærkelovens § 36:

  • Anmodningen om udslettelse af et varemærke skal klart identificere det varemærke, som ønskes slettet.
  • Den, der anmoder om udslettelse af et varemærke, skal endvidere kunne dokumentere, at der er begrundet tvivl om mærkeindehaverens eksistens, eller at dennes adresse er ukendt.
  • Der skal redegøres for, hvordan den, der begærer mærket udslettet, har en retlig interesse.


Begrundet tvivl om mærkeindehavers eksistens

Ved anmodning om udslettelse af varemærker, hvor der er tvivl om indehavers eksistens, skal denne tvivl være begrundet. Det påhviler den, der anmoder om udslettelse at dokumentere, at der er begrundet tvivl om mærkeindehavers eksistens. 

Ved aktieselskaber og anpartsselskaber, der er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, skal der ud over dokumentation for, at selskabet er ophørt eller opløst, også foreligge oplysninger fra kurator eller skifteretten om ejerforholdene til selskabets varemærker. Er disse ikke overdraget til andre, kan mærket slettes.

Er virksomheden blot i betalingsstandsning, underkastet tvangsakkord eller er konkursen endnu ikke afsluttet, er udgangspunktet, at mærkeindehaver stadig findes.

Er der tale om, at indehaveren af det registrerede varemærke ikke er et registreret selskab, skal det som minimum dokumenteres, at breve, som er sendt til mærkeindehaveren, kommer retur, samt at man ikke ved opslag i tilgængelige virksomhedsfortegnelser og søgninger på internettet kan finde mærkeindehaver.

Er mærket indehavet af en afdød person, skal det dokumenteres, at mærkeindehaveren ikke har efterladt sig arvinger. Er der arvinger, er varemærket faldet i arv efter arvelovens almindelige regler.

Når der er udpeget en fuldmægtig, er formodningen, at mærkeindehaver ikke er forsvundet. Det er imidlertid ikke udelukket, at der alligevel kan rejses begrundet tvivl om, at der eksisterer en mærkeindehaver.


Mærkeindehavers adresse er ukendt

Der er tilfælde, hvor en begrundet tvivl om mærkeindehavers eksistens ikke kan godtgøres. I disse tilfælde indeholder varemærkelovens § 36 muligheden for udslettelse af et varemærke, såfremt det kan dokumenteres, at alle breve sendt til mærkeindehaver kommer retur, og at man ikke ved opslag i de offentlige registre, herunder Folkeregisteret, kan finde mærkeindehaver. Det kræves som minimum, at de tilgængelige offentlige registre har været kontaktet og at man ved søgninger på internettet ikke kan finde mærkeindehaver.

Det påhviler den, der anmoder om udslettelse at dokumentere, at mærkeindehavers adresse er ukendt.


Anmoders retlige interesse

Når et varemærke begæres udslettet, er det en betingelse, at den, der begærer mærket udslettet, har en retlig interesse deri. 

Retlig interesse kan defineres som en væsentligt, individuel og konkret interesse, som er reel og aktuel.

Retlig interesse foreligger eksempelvis i de situationer, hvor en ansøgning om registrering af et varemærke støder på et ældre forveksleligt varemærke, eller hvor en indehaver af et virksomhedsnavn bliver opmærksom på, at der eksisterer et ældre varemærke, der kolliderer med virksomhedsnavnet.

Kan indehaveren af det ældre varemærke ikke findes, foreligger der i sådanne tilfælde den fornødne retlige interesse til at begære mærket udslettet.

Frist for indehaver til at give sig til kende
Såfremt de ovenstående betingelser er opfyldt, vil styrelsen anmode mærkeindehaveren om at give sig til kende inden for en fastsat frist. Såfremt mærkeindehavers adresse er ukendt, vil fristen for mærkeindehaver til at give sig til kende blive meddelt ved offentliggørelse i Dansk Varemærketidende.

Har mærkeindehaver ikke givet sig til kende inden for en fastsat frist, bliver varemærket slettet af registeret. Varemærket slettes i sin helhed, uanset om anmodningen måtte have været begrænset til dele af registreringen.

Slettes et varemærke af registeret, udelukker det i princippet ikke, at retten til varemærket fortsat kan bestå, f.eks. hvis mærket vedvarende bruges.

 Opdateret: 18. december 2019