Kvalitetsangivelser (anprisninger)

Det er ikke sjældent, at varemærker indeholder eller består af positivt ladede tillægsord eller udtryk såsom SMART, BEDST eller SUPER. Sådanne generelt anprisende tillægsord eller udtryk vil som oftest anses for at være anprisende beskaffenhedsangivelser, som der som udgangspunkt ikke kan opnås eneret til. Undertiden er der dog tale om ord, der kun vil blive opfattet som deskriptive ord i forhold til visse varer eller tjenesteydelser. Som eksempler kan nævnes ordet LIGHT, der nok vil opfattes som et positivt tillægsord i forhold til f.eks. bærbare computere, men som næppe vil opfattes i en tilsvarende positiv betydning i forhold til andre varer, som f.eks. parfume. De anprisende tillægsords betydning vil derfor altid blive vurderet i forhold til de konkrete varer eller tjenesteydelser.

De anprisende tillægsord vil ofte have en upræcis karakter, idet de som oftest er udtryk for en subjektiv bedømmelse af særlige karakteristika ved varen eller tjenesteydelsen. Eksempelvis vil ordet LIGHT ikke give en præcis angivelse af, hvor meget den pågældende bærbare computer rent faktisk vejer, eller hvad den er "let" i forhold til.

Uanset sådanne betegnelser kan anses for at have en upræcis karakter, kan de dog fortsat anses for at være deskriptive, og dermed uden særpræg. Afgørende må nemlig være, om det må forventes, at den relevante omsætningskreds vil opfatte ordene i en deskriptiv betydning. Er dette tilfældet, er der behov for, at betegnelsen friholdes fra registrering, så alle erhvervsdrivende inden for den pågældende branche har fri adgang til at anvende den beskrivende betegnelse, for at angive denne beskaffenhed ved deres varer.

Retten i første instans har i den forbindelse i afgørelsen T-87/00, EASYBANK, henvist til, at selvom ordet EASY er et generelt lovprisende ord i gængs sprogbrug, så er mærket EASYBANK i sin helhed ikke beskrivende for bankvirksomhed, da mærket ikke giver en tilstrækkelig præcis angivelse af, på hvilken måde det er "easy", at gøre brug af de i sagen omhandlede tjenesteydelser. Denne afgørelse må dog anses for alene at være udtryk for en af Retten i første instans foretaget konkret vurdering af betydningen af sammensætningen EASYBANK, herunder den måde hvorpå sammensætningen må forventes at blive opfattet af den relevante omsætningskreds. Derimod siger afgørelsen intet om, hvorledes generelt anprisende udtryk i øvrigt skal vurderes i forhold til forbudet mod registrering af deskriptive betegnelser.

Er der derimod tale om, at anvendelsen af det anprisende tillægsord giver mærket et usandsynligt eller ligefrem utænkeligt indhold, vil dette oftest bevirke, at mærket ikke vil blive opfattet som deskriptivt. Som eksempel kan nævnes, at Ankenævnet for Patenter og Varemærker i sagen AN 2000 00030, FOREVER LIVING PRODUCTS, fandt, at der ikke var tale om et anprisende udtryk, men at mærket blot var suggestivt, idet det kan antyde, at varerne altid vil være på markedet.

I andre tilfælde vil anprisende udtryk, der oprindeligt kun har været tillagt en betydning i forhold til visse grupper af varer, også begynde at få en betydning i forhold til andre grupper af varer på grund af den almindelige sproglige udvikling. Som eksempel kan nævnes betegnelsen GRAND CRU, der oprindeligt kun har været tillagt en betydning i forhold til franske vine. Ankenævnet fandt imidlertid i sagen AN 2006 00057, at GRAND CRU nu måtte anses for at være en kvalitetsangivelse (og dermed deskriptivt) for alle varer i klasse 30.

Er den anprisende betegnelse anvendt i ordsammensætninger, afhænger mærkets særpræg af den konkrete sammensætning. Her vil gælde de samme principper for vurdering af mærkets særpræg, som gælder for Ordsammensætninger og Nye ord.Opdateret: 20. januar 2023