Mærker der består af tal

Mærker, der udelukkende består af tal, kan som udgangspunkt godt registreres som varemærker. Om mærket har særpræg afhænger dog fortsat dels af, om det konkrete tal kan være beskrivende, jf. varemærkelovens § 13, stk. 1, nr. 3, eller om tallet har det minimum af særpræg som kræves efter varemærkelovens § 13, stk. 1, nr. 2. Som det fremgår af EF-domstolens præjudicielle afgørelse i sagen C-104/01, Libertel-sagen, skal det i den forbindelse vurderes, om en eneret til tallet vil medføre en utilbørlig begrænsning af andre erhvervsdrivendes mulighed for at præsentere deres varer eller tjenesteydelser på sædvanlig vis.

Styrelsens praksis vedrørende mærker, der består af tal, er bl.a. beskrevet i brugerbrevet af den 22. februar 2011. Heri står bl.a., at mærker, der alene består af tal, ofte vil kunne opfattes som en størrelse, mængde, volumen, version, vægt, fremstillingstidspunkt el. lign., hvilket medfører, at mærket anses for at være beskrivende, og dermed uden særpræg efter varemærkelovens §§ 13, stk. 1, nr. 2 og 3.

Denne praksis vil eksempelvis indebære, at tallene 14, 72 eller 98 vil blive anset for at være uden særpræg for varen "kiks", da de bl.a. kan anvendes til at angive varens pris, mængde (antal pr. pakke eller vægt), ingrediensindhold (eksempelvis indhold af fedt, kakao, nødder eller lignende i % eller vægt), kalorieindhold (Kcal) etc., og det kan derfor heller ikke forventes, at omsætningskredsen umiddelbart vil opfatte sådanne tal som et varemærke, ligesom andre producenter skal have adgang til at angive, at deres produkter har tilsvarende egenskaber.

Derimod kan der sagtens ske registrering af talmærker, der ikke angiver en størrelse, pris el. lign.. Et eksempel fra styrelsens registrer er mærket 501, der bl.a. er registreret for varen "jeans".

Består mærket af en meget lang talrække, fx 685464146327, kan det i øvrigt ikke forventes, at den relevante omsætningskreds vil opfatte mærket som et varemærke, hvorfor det ikke vil have den fornødne adskillelsesevne/kendetegnsfunktion. Sådanne mærker er udelukket fra registrering efter varemærkelovens § 13, stk. 1, nr. 2. Opdateret: 20. januar 2023