Ord med flere betydninger

Inden styrelsen vurderer, om et ansøgt mærke har særpræg, har styrelsen foretaget en undersøgelse af, hvilke betydninger det ansøgte mærke har. Et enkelt ord kan have flere betydninger, og for nogle ord endda rigtig mange og meget forskellige betydninger. Som et eksempel på et ord, der har flere meget forskelligartede betydninger kan nævnes ordet "fil", der er en artsbetegnelse for et håndværktøj; et produkt til brug for pleje af negle, og en betegnelse for en samling af data.

Styrelsen har tidligere tillagt det betydelig vægt, at et ord kunne have flere betydninger, idet dette efter tidligere praksis blev anset for at kunne medvirke til, at et mærke havde særpræg. Denne praksis har styrelsen imidlertid forladt, idet styrelsen nu vurderer, hvilken af ordets betydninger, som det må forventes, at den relevante omsætningskreds vil opfatte ordet i, når ordet ses i sammenhæng med de varer eller tjenesteydelser, som mærket søges registreret for.

Indgår ordet "fil" således i et mærke, der er søgt registreret for varen "software", må det forventes, at omsætningskredsen vil opfatte ordet i betydningen "datafil". Er mærket derimod søgt registreret for "håndværktøjer", vil det være mere naturligt, at omsætningskredsen opfatter ordet "fil" som en angivelse af netop denne vares art.

EF-domstolen har i sagen C-191/01 P vedrørende mærket DOUBLEMINT haft lejlighed til at tage stilling til, hvilken betydning det skal have for særprægsvurderingen, at et mærke kan forstås på flere forskellige måder. I sagen var mærket DOUBLEMINT søgt registreret som EF-varemærke for bl.a. varen "tyggegummi". Mærket var blevet afslået af EUIPO, fordi det blev anset for at være beskrivende, men Retten i første instans fandt, at betydningen af ordet DOUBLEMINT ikke var helt klart, da det både kunne betyde, at der var to slags mint i produktet, eller at der var "dobbelt så meget" mint i. Retten i første instans fandt derfor, at mærket blot var suggestivt. Denne afgørelse var EF-domstolen ikke enig i, idet der bl.a. udtales følgende:

"Harmoniseringskontoret kan afslå registrering med hjemmel i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, uden at det kræves, at de i denne artikel omhandlede tegn eller angivelser, som udgør varemærket på tidspunktet for indgivelse af ansøgningen om registrering, faktisk anvendes til at beskrive varer eller tjenesteydelser som dem, for hvilke ansøgningen er indgivet, eller deres egenskaber. Det er tilstrækkeligt, hvilket fremgår af selve bestemmelsens ordlyd, at disse tegn og angivelser kan anvendes til sådanne formål. Et ordmærke kan således i henhold til denne bestemmelse udelukkes fra registrering, såfremt det i det mindste i en af dets mulige betydninger betegner en egenskab ved de pågældende varer eller tjenesteydelser."

Det fremgår således af afgørelsen, at det er tilstrækkeligt for, at et ord skal anses for at være uden særpræg, at ordet i blot ét af dets betydninger er uden særpræg.Opdateret: 20. januar 2023