Fuldmagter

En fuldmagt er en skriftlig tilkendegivelse fra ansøger/indehaver om, at en person eller et firma kan repræsentere den pågældende helt eller delvist vedrørende ansøgningen eller den registrerede rettighed.

Hvis der er indleveret en generalfuldmagt fra en ansøger/indehaver noteres denne fuldmagt på samtlige igangværende sager fra den pågældende. Der sker således ikke notering af fuldmagt på henlagte sager og ophørte rettigheder. Ved indlevering af nye sager kan der herefter blot henvises til den tidligere indleverede generalfuldmagt.

Hvis ansøger ved indsendelse af en varemærkeansøgning i papirform selv har angivet en fuldmægtig i ansøgningen, svarer det efter styrelsens praksis til, at der med ansøgningen er medsendt en fuldmagt.

Når der er tale om en e-ansøgning kan vi ikke ud fra ansøgningen konstatere, om det er ansøger eller fuldmægtig der har indsendt ansøgningen. Derfor skal man indsende en fuldmagt med e-ansøgningen, hvis der er skrevet en fuldmægtig på, som vi kræver fuldmagt fra. Dette gøres nemmest ved at vedhæfte fuldmagten i e-ansøgningen. Læs nedenfor om, hvornår vi kræver fuldmagt.

Hvis fuldmægtigen først udpeges efter ansøgningen er indleveret, vil styrelsen som udgangspunkt kræve, at der indsendes en skriftlig fuldmagt.

Styrelsen kræver dog ikke en fuldmagt fra advokater.

Styrelsen kræver heller ikke fuldmagt af IP-rådgivere (patent- og varemærkeagenter og andre rådgivere), der:

1) er ansat i et firma, der i de seneste tre år har fungeret som repræsentant for ansøgere/rettighedshavere i forbindelse med ansøgninger om og vedligeholdelse af patenter, varemærker, design og/eller brugsmodeller,

2) erklærer, at den pågældende personligt fremgår af henholdsvis EPO's eller EUIPO's lister over professionelle repræsentanter,

3) erklærer, at den pågældende personligt har beskæftiget sig med IP-rettigheder og har fungeret som repræsentant for ansøgere/rettighedshavere i forbindelse med ansøgninger om og vedligeholdelse af patenter, varemærker, design og/eller brugsmodeller i en sammenhængende periode på tre år forud for ansøgningens indlevering, eller

4) henviser til en tidligere indleveret generalfuldmagt.

Hvis ansøger/indehaver eller dennes fuldmægtig ikke har tilkendegivet opfyldelsen af en af de ovenstående 4 betingelser overfor styrelsen, vil styrelsen kræve fuldmagt fra den pågældende. Denne fuldmagt kan fremsendes elektronisk i form af et indskannet dokument. Det skal endvidere understreges, at det er muligt at fremsende en generalfuldmagt.

Reglerne om fuldmagt følger af de danske aftaleretlige regler. Det betyder bl.a., at en fuldmagt til enhver tid kan kaldes tilbage.

Der er ingen formkrav til en fuldmagt. Det er derfor ikke nødvendigt med en formular til formålet. Styrelsen har dog en formular, som ansøgere eller indehavere med fordel kan anvende, da det her fremgår, hvilke oplysninger der er nødvendige.

Følgende oplysninger skal fremgå af fuldmagten:

  • Det skal fremgå, at det er en fuldmagt
  • Hvem giver fuldmagten (navn og adresse på ansøger eller indehaver af en registrering)
  • Hvem udpeges som fuldmægtig (navn og adresse)
  • Hvilket varemærke vedrører fuldmagten (ansøgnings-, registrerings­nummer eller en gengivelse af mærket)
  • Oplysning om, hvad der gives fuldmagt til
  • Oplysning om, hvorvidt repræsentanten også skal være fuldmægtig efter mærkets registrering
  • Dato og underskrift fra den, der giver fuldmagten

Er der givet fuldmagt korresponderer styrelsen kun med fuldmægtigen.Opdateret: 16. juni 2020