C-64/02

Kort resume:

EF-domstolen fandt bl.a., at hvis et ordmærke, der består af et reklameslogan, først og fremmest tjener en salgsfremmende funktion, der eksempelvis består i at prise den pågældende vares egenskaber, og at vigtigheden af denne funktion ikke er åbenbar sekundær i forhold til funktionen som varemærke, hvilket nemlig er at garantere varens oprindelse, vil gennemsnitsforbrugeren ikke have for vane at udlede varens oprindelse ud fra et sådant slogan. Derimod fandt EF-domstolen at det ikke kan kræves, at et slogan har et fantasifuldt islæt for at dette kan registreres som varemærke.

Doms dato:

21-10-2004

Mærke:

DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT - har særpræg

Link:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=49242&pageIndex=0&doclang=DA&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6405647