C-398/08 P

Kort resume:

Audi AG vs. OHIM
Det at et varemærke kan opfattes som et salgsfremmende udtryk(lovprisende karakter) og dermed principielt vil kunne anvendes af andre virksomheder, vil ikke i sig selv være tilstrækkeligt til at fastslå, at varemærket mangler fornødent særpræg.
Selv simple og objektive udsagn kan have særpræg, hvilket navnlig vil være tilfældet hvis varemærket besidder en vis originalitet eller prægnans, som gør det nødvendigt at udøve et minimum af fortolkningsindsats eller udløser en kognitiv proces hos omsætningskredsen.
Audi fik dermed medhold i sin appel af OHIMs afgørelse og sloganet kunne registreres, da det opfyldte ovenstående krav.

Doms dato:

21-01-2010

Mærke:

"Vorsprung durch Technik"

Link:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=74658&pageIndex=0&doclang=DA&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=583119