VMBKG § 27

§ 27.

Stk. 1. Er ekspeditionsgebyret modtaget af Patent- og Varemærkestyrelsen, og er ansøgningen i overensstemmelse med bestemmelserne i §§ 25 og 26, samt bestemmelserne i varemærkelovens §§ 55, 56 og 57, og er der overensstemmelse mellem oplysningerne i den internationale ansøgning og oplysningerne i basisansøgningen eller basisregistreringen, videresender Patent- og Varemærkestyrelsen den internationale ansøgning til Det Internationale Bureau.

Stk. 2. Er der noget til hinder for at videresende ansøgningen, får ansøgeren mulighed for at bringe denne i orden. Er ansøgningen ikke bragt i orden før den i Madrid-Protokollens art. 3, (4), angivne 2 måneders frist, tager Patent- og Varemærkestyrelsen stilling til, om ansøgningen afvises eller sendes til Det Internationale Bureau, som den foreligger. Ansøger underrettes om styrelsens beslutning.